02013R1352 — DA — 01.01.2021 — 003.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1352/2013

af 4. december 2013

om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

(EUT L 341 af 18.12.2013, s. 10)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018

  L 98

4

18.4.2018

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1209 af 13. august 2020

  L 274

3

21.8.2020

►M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2035 af 7. december 2020

  L 416

11

11.12.2020
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1352/2013

af 4. december 2013

om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettighederArtikel 1

1.  
Anmodningen om, at toldmyndighederne skal gribe ind for så vidt angår varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed (anmodning), jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 608/2013, skal indgives ved hjælp af blanketten i bilag I til denne forordning.
2.  
Anmodningen om forlængelse af den periode, inden for hvilken toldmyndighederne skal gribe ind (anmodning om forlængelse), jf. artikel 12 i forordning (EU) nr. 608/2013, skal indgives ved hjælp af blanketten i bilag II til denne forordning.
3.  
Blanketterne i bilag I og II skal udfyldes i overensstemmelse med bemærkningerne til udfyldelsen i bilag III.

Artikel 2

Uden at det berører artikel 5, stk. 6, i forordning (EU) nr. 608/2013, kan blanketterne i bilag I og II til denne forordning om nødvendigt udfyldes tydeligt i hånden.

Sådanne blanketter må ikke indeholde udstregninger, overskrivninger eller andre rettelser og skal udfærdiges i to eksemplarer.

Hvis de udfyldes i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 1891/2004 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M3
BILAG I