02012D0270 — DA — 05.01.2018 — 003.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 16. maj 2012

om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Epitrix cucumeris (Harris), ►M2  Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner)

(meddelt under nummer C(2012) 3137)

(2012/270/EU)

(EUT L 132 af 23.5.2012, s. 18)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2014/679/EU af 25. september 2014

  L 283

61

27.9.2014

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1359 meddelt under nummer C(2016 af 8. august 2016

  L 215

29

10.8.2016

►M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/5 meddelt under nummer C(2017 af 3. januar 2018

  L 2

11

5.1.2018
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 16. maj 2012

om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Epitrix cucumeris (Harris), ►M2  Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner)

(meddelt under nummer C(2012) 3137)

(2012/270/EU)Artikel 1

Forbud vedrørende Epitrix cucumeris (Harris), ►M2  Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), ►M2  Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner), i det følgende benævnt »skadegørerne«, må ikke indslæbes eller spredes i Unionen.

Artikel 2

Indførsel af kartoffelknolde til Unionen

1.  Knolde af Solanum tuberosum L., også knolde til plantning, i det følgende benævnt »kartoffelknolde«, med oprindelse ( 1 ) i tredjelande, hvor en eller flere af skadegørerne vides at forekomme, må kun indføres til Unionen, hvis de opfylder de særlige importkrav, jf. afsnit 1, punkt 1, i bilag I.

2.  Ved indførslen til Unionen kontrolleres kartoffelknoldene af den kompetente offentlige myndighed i overensstemmelse med afsnit 1, punkt 5, i bilag I.

▼M1

Artikel 3

Flytning af kartoffelknolde inden for Unionen

1.  Kartoffelknolde med oprindelse i afgrænsede områder i Unionen, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 5, og som er emballeret inden for disse områder eller i de faciliteter, der er omhandlet i artikel 3b, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder betingelserne i afsnit 2, punkt 1, i bilag I.

Kartoffelknolde med oprindelse i et afgrænset område kan flyttes fra det afgrænsede område til emballeringsfaciliteter, der opfylder kravene i artikel 3b, og som befinder sig i nærheden af det afgrænsede område, forudsat at betingelserne i afsnit 2, punkt 2, i bilag I, er opfyldt. Kartoffelknolde kan opbevares i faciliteterne.

For så vidt angår andet afsnit skal det ansvarlige officielle organ træffe følgende foranstaltninger:

▼M3

a) intensiv overvågning af skadegørernes forekomst og tegn på skadegørerens angreb på kartoffelknolde ved hjælp af passende kontrol af kartoffelplanter og i givet fald andre værtsplanter, herunder marker, hvor disse planter vokser, inden for en radius af mindst 100 m fra emballeringsfaciliteterne

▼M1

b) aktiviteter, der skal øge offentlighedens kendskab til den trussel, skadegørerne udgør, og de foranstaltninger, der er truffet i nærheden af emballeringsfaciliteterne for at forhindre indslæbning og spredning af disse i Unionen.

2.  Kartoffelknolde, der indføres til Unionen i overensstemmelse med artikel 2 fra tredjelande, hvor en eller flere af de pågældende skadegørere vides at forekomme, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder betingelserne i afsnit 2, punkt 3, i bilag I.

Artikel 3a

Krav vedrørende køretøjer, emballering, maskiner og affaldsjord

1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle køretøjer og emballage, der har været anvendt til transport af kartoffelknolde med oprindelse i et afgrænset område inden opfyldelse af betingelserne i afsnit 2, punkt 1, litra b), i bilag I, dekontamineres og rengøres på en passende måde i følgende tilfælde:

a) inden de flyttes uden for det afgrænsede område, og

b) inden de forlader emballeringsfaciliteterne som omhandlet i artikel 3, stk. 1, andet afsnit.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at maskiner, der benyttes til håndtering af de i stk. 1 omhandlede kartoffelknolde i emballeringsfaciliteter som omhandlet i artikel 3, stk. 1, andet afsnit, dekontamineres og rengøres på en passende måde efter hver brug.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at affaldsjord eller andet affaldsmateriale, der hidrører fra opfyldelsen af kravene i artikel 3, stk. 1, og i stk. 1 og 2 i denne artikel, bortskaffes på en sådan måde, at de pågældende skadegørere ikke kan etablere eller sprede sig uden for det afgrænsede område.

Artikel 3b

Krav vedrørende emballeringsfaciliteter beliggende uden for de pågældende afgrænsede områder

Emballeringsfaciliteter beliggende uden for de pågældende afgrænsede områder, som håndterer kartoffelknolde med oprindelse i sådanne områder, jf. artikel 3, stk. 1, andet afsnit, skal opfylde følgende krav:

a) de skal være godkendt af det ansvarlige officielle organ til at emballere kartoffelknolde med oprindelse i et afgrænset område, og

b) de skal i en periode på et år fra tidspunktet, hvor kartoffelknoldene ankommer til de pågældende faciliteter, føre fortegnelser over de kartoffelknolde med oprindelse i afgrænsede områder, som håndteres.

▼M3

Artikel 4

Undersøgelser og indberetning af skadegørerne

1.  Medlemsstaterne gennemfører hvert år officielle undersøgelser for forekomst af skadegørerne og tegn på disses angreb på kartoffelknolde og i givet fald andre værtsplanter, herunder marker på deres område, hvor der dyrkes kartoffelknolde.

Medlemsstaterne meddeler senest den 30. april hvert år resultaterne af disse undersøgelser til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

2.  Enhver forekomst eller formodet forekomst af en skadegører eller tegn på dennes angreb på kartoffelknolde indberettes straks til de officielle ansvarlige organer.

▼B

Artikel 5

Afgrænsede områder og foranstaltninger, der skal træffes i disse områder

▼M3

1.  Hvis en medlemsstat på grundlag af resultaterne af de i artikel 4, stk. 1 omhandlede undersøgelser eller andre bevismidler bekræfter forekomsten af en skadegører eller tegn på dennes angreb på kartoffelknolde på en del af sit område, fastlægger den pågældende medlemsstat straks et afgrænset område bestående af det angrebne område og en stødpudezone, jf. afsnit 1 i bilag II.

Den skal træffe foranstaltninger i overensstemmelse med afsnit 2 i bilag II.

▼B

2.  Når en medlemsstat træffer foranstaltninger i overensstemmelse med stk. 1, skal den straks indgive en liste over de afgrænsede områder, oplysninger om deres afgrænsning, herunder kort over deres beliggenhed, og en beskrivelse af de foranstaltninger, der anvendes i de afgrænsede områder.

Artikel 6

Efterkommelse af denne afgørelse

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne afgørelse og tilpasser om nødvendigt de foranstaltninger, de har vedtaget for at beskytte sig mod indslæbning og spredning af skadegørerne, for at bringe dem i overensstemmelse med denne afgørelse. De underretter straks Kommissionen om foranstaltningerne.

▼M1 —————

▼B

Artikel 8

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.
BILAG I

AFSNIT 1

Særlige krav ved indførsel til unionen

1. Uden at bestemmelserne i direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, ledsages kartoffelknolde med oprindelse i tredjelande, hvor en eller flere af skadegørerne vides at forekomme, af et plantesundhedscertifikat, som omhandlet i artikel 13, stk. 1, første afsnit, nr. ii), i direktiv 2000/29/EF (i de følgende benævnt »certifikatet«), som under rubrikken »Supplerende erklæring« indeholder de oplysninger, der angives i punkt 2 og 3.

2. Certifikatet skal omfatte enten oplysningerne i litra a) eller b):

a) Kartoffelknoldene er dyrket i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger.

b) Kartoffelknoldene er blevet vasket eller børstet, således at der højst er 0,1 % jord tilbage, eller har gennemgået en tilsvarende behandling specifikt med henblik på at opnå samme resultat og fjerne de pågældende skadegørere for at sikre, at der ikke er risiko for spredning af skadegørerne.

3. Certifikatet skal indeholde følgende:

▼M3

a) oplysning om, at kartoffelknoldene er fundet frie for de pågældende skadegørere og for tegn på disses angreb på kartoffelknoldene og ikke indeholder mere end 0,1 % jord som led i en officiel undersøgelse udført umiddelbart inden eksport

▼B

b) oplysning om, at emballagematerialet, som kartoffelknoldene importeres i, er rent.

4. Efter angivelse af oplysningerne i punkt 2, litra a) anføres navnet på det skadegørerfrie område under rubrikken »Oprindelsessted«.

5. Kartoffelknolde, der indføres til Unionen i overensstemmelse med punkt 1 til 4, underkastes kontrol på indgangsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2004/103/EF ( 2 ), for at bekræfte, at de opfylder kravene i punkt 1 til 4.

▼M1

AFSNIT 2

Betingelser for flytning

1. Kartoffelknolde med oprindelse i afgrænsede områder i Unionen må kun flyttes fra sådanne områder til ikke-afgrænsede områder inden for Unionen, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) Kartoffelknoldene er blevet dyrket på et registreret produktionssted i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF ( 3 ) eller af en registreret producent i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 93/50/EØF ( 4 ), eller er flyttet fra et registreret lager eller forsendelsescenter i overensstemmelse med direktiv 93/50/EØF.

b) Kartoffelknoldene er blevet vasket eller børstet, således at der højst er 0,1 % jord tilbage, eller har gennemgået en tilsvarende behandling specifikt med henblik på at opnå samme resultat og fjerne de pågældende skadegørere for at sikre, at der ikke er risiko for spredning af de pågældende skadegørere.

c) Emballagematerialet, som kartoffelknoldene flyttes i, er rent.

d) Kartoffelknoldene ledsages af et plantepas, som er udfærdiget og udstedt i henhold til Kommissionens direktiv 92/105/EØF ( 5 ).

2. For så vidt angår flytning af kartoffelknolde til emballeringsfaciliteterne som omhandlet i artikel 3, stk. 1, andet afsnit, skal følgende betingelser, i tillæg til punkt 1, litra a), være opfyldt:

a) Kartoffelknoldene er blevet dyrket på marker, hvor der er foretaget insekticidbehandling mod de pågældende skadegørere på passende tidspunkter i vækstsæsonen.

b) Der er foretaget officiel kontrol inden høst på passende tidspunkter på disse marker, og ingen af de pågældende skadegørere er blevet påvist.

c) Producenten har på forhånd underrettet de ansvarlige officielle organer om, at den agter at flytte kartoffelknolde i overensstemmelse med dette punkt, og om datoen for den planlagte flytning.

d) Kartoffelknoldene transporteres til emballeringsfaciliteterne i lukkede køretøjer eller i lukket og ren emballage på en sådan måde, at de pågældende skadegørere ikke kan undslippe eller sprede sig.

e) Under transporten til emballeringsfaciliteterne ledsages kartoffelknoldene af et dokument, som viser deres oprindelses- og bestemmelsessted.

f) Umiddelbart efter ankomsten til emballeringsfaciliteterne gennemgår kartoffelknoldene den behandling, der er beskrevet i punkt 1, litra b).

3. Kartoffelknolde, der indføres til Unionen i overensstemmelse med afsnit 1 fra tredjelande, hvor en eller flere af de pågældende skadegørere vides at forekomme, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de ledsages af det i punkt 1, litra d), omhandlede plantepas.

▼B
BILAG II

AFGRÆNSEDE OMRÅDER OG FORANSTALTNINGER, SOM OMHANDLET I ARTIKEL 5

AFSNIT 1

Fastlæggelse af afgrænsede områder

1. Afgrænsede områder skal omfatte følgende:

▼M3

a) en angrebet zone, der mindst omfatter de marker, hvor der er bekræftet forekomst af en skadegører eller tegn på dennes angreb på kartoffelknolde, samt marker, hvor der er dyrket inficerede kartoffelknolde, og

▼M2

b) en stødpudezone med en bredde på mindst 500 m uden for grænsen til det angrebne område; hvis en del af en mark ligger inden for denne bredde, skal hele marken indgå i stødpudezonen.

▼B

2. Hvis flere stødpudezoner overlapper hinanden eller geografisk ligger tæt på hinanden, fastlægges et afgrænset område, som omfatter både de relevante afgrænsede områder og områderne mellem disse.

▼M3

3. Ved fastlæggelse af det angrebne område og stødpudezonen skal medlemsstaterne tage hensyn til følgende: skadegørernes biologi, omfanget af angrebet, fordelingen af værtsplanterne, bevis for, at skadegørerne er etableret, og skadegørernes evne til at sprede sig naturligt.

4. Bekræftes forekomst af skadegøreren eller tegn på dennes angreb på kartoffelknolde uden for det angrebne område, revurderes og ændres afgræsningen af det angrebne område og stødpudezonen i overensstemmelse hermed.

5. Hvis den pågældende skadegører eller tegn på dennes angreb på kartoffelknolde ikke påvises ved gennemførelsen af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede undersøgelser i et afgrænset område i en periode på to år, skal den pågældende medlemsstat bekræfte, at denne skadegører ikke længere forekommer i dette område, og at området ikke længere skal være afgrænset. Denne medlemsstat underretter derefter Kommissionen og de andre medlemsstater.

▼B

AFSNIT 2

Foranstaltninger i afgrænsede områder som omhandlet i artikel 5, stk. 1, andet afsnit

Foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne i afgrænsede områder, skal mindst omfatte følgende:

1. foranstaltninger til udryddelse af eller mod spredning af skadegørerne, herunder behandlinger og skadedyrsbekæmpelse, samt i givet fald forbud mod plantning af værtsplanter

▼M3

2. intensiv overvågning af skadegørernes forekomst eller tegn på disses angreb på kartoffelknolde ved hjælp af passende kontrolforanstaltninger

▼B

3. overvågning af flytning af kartoffelknolde fra afgrænsede områder.( 1 Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No. 5 og Phytosanitary certificates — Reference Standard ISPM No. 12, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.

( 2 ) EUT L 313 af 12.10.2004, s. 16.

( 3 ) Kommissionens direktiv 92/90/EØF af 3. november 1992 om forpligtelser, som producenter og importører af planter, planteprodukter eller andet skal opfylde, og om nærmere regler for registrering af sådanne personer (EFT L 344 af 26.11.1992, s. 38).

( 4 ) Kommissionens direktiv 93/50/EØF af 24. juni 1993 om specificering af visse planter, der er opført i bilag V, del A, til Rådets direktiv 77/93/EØF, og om optagelse i et officielt register af producenterne heraf eller samlelagre eller forsendelsescentre, som ligger i produktionszonen (EFT L 205 af 17.8.1993, s. 22).

( 5 ) Kommissionens direktiv 92/105/EØF af 3. december 1992 om en vis standardisering af plantepas til benyttelse ved flytning af en række planter, planteprodukter og andre genstande inden for Fællesskabet og om nærmere regler for udstedelse af sådanne plantepas samt betingelser og nærmere regler for erstatning af plantepas (EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22).