2007R0141 — DA — 19.11.2014 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 141/2007

af 14. februar 2007

om krav om godkendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af foderstofvirksomheder, der fremstiller eller markedsfører fodertilsætningsstoffer af kategorien »coccidiostatika og histomonostatika«

(EØS-relevant tekst)

(EFT L 043, 15.2.2007, p.9)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1157/2014 af 29. oktober 2014

  L 309

30

30.10.2014
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 141/2007

af 14. februar 2007

om krav om godkendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af foderstofvirksomheder, der fremstiller eller markedsfører fodertilsætningsstoffer af kategorien »coccidiostatika og histomonostatika«

(EØS-relevant tekst)KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne ( 1 ), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 183/2005 indeholder bestemmelser om godkendelse af visse foderstofvirksomheder. Hovedformålet med godkendelsesordningen, der er indført ved forordning (EF) nr. 183/2005, er at lade virksomheder, der fremstiller og/eller markedsfører produkter, der anses for følsomme, være omfattet af de relevante hygiejnebestemmelser i samme forordning. Forordningen åbner mulighed for at udvide anvendelsesområdet for godkendelsesordningen.

(2)

»Coccidiostatika og histomonostatika« er en af de kategorier af fodertilsætningsstoffer, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer ( 2 ). Denne kategori af fodertilsætningsstoffer anses for at være lige så følsom som de kategorier, for hvilke der kræves en godkendelse i henhold til forordning (EF) nr. 183/2005.

(3)

Derfor bør virksomheder, der fremstiller og/eller markedsfører fodertilsætningsstoffer, der tilhører kategorien »coccidiostatika og histomonostatika«, ligeledes være omfattet af samme krav om godkendelse.

(4)

Der bør fastsættes overgangsforanstaltninger for virksomheder, der fremstiller og/eller markedsfører fodertilsætningsstoffer tilhørende kategorien »coccidiostatika og histomonostatika«, og for hvilke en godkendelse i henhold til national lovgivning ikke var påkrævet. Virksomheder, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 95/69/EF ( 3 ), er allerede omfattet af artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 183/2005.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1

Ledere af foderstofvirksomheder sikrer, at virksomheder, som er under deres ledelse og er omfattet af forordning (EF) nr. 183/2005, godkendes af den kompetente myndighed, hvis disse virksomheder fremstiller og/eller markedsfører fodertilsætningsstoffer af kategorien »coccidiostatika og histomonostatika«. Godkendelsen skal ske i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 183/2005.

Artikel 2

Virksomheder, der fremstiller og/eller markedsfører fodertilsætningsstoffer af kategorien »coccidiostatika og histomonostatika«, og for hvilke der på datoen for nærværende forordnings ikrafttræden i henhold til national lovgivning ikke krævedes en godkendelse for så vidt angår denne kategori af fodertilsætningsstoffer, kan fortsætte deres aktiviteter, indtil der er truffet beslutning om deres ansøgning om godkendelse, forudsat at de indgiver denne ansøgning til den kompetente myndighed i det område, hvor deres virksomhed befinder sig, senest den 7. juni 2007.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 7. april 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.( 1 ) EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1.

( 2 ) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

( 3 ) EFT L 332 af 30.12.1995, s. 15. Ophævet ved forordning (EF) nr. 183/2005.