01994D0262 — DA — 05.08.2021 — 003.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 9. marts 1994

vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv

(94/262/EKSF, EF, Euratom)

(EUT L 113, 4.5.1994, p.15)

Ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Europa-Parlamentets forordning (EU, Euratom) 2021/1163 af 24. juni 2021

L 253

1

16.7.2021

 
Den seneste konsoliderede udgave af retsakten, før den blev ophævet, findes her:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:01994D0262-20080731