EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1337

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1337 af 28. juli 2022 om skabelonen for oplysninger til tredjelandsstatsborgere om behandlingen af personoplysninger i ind- og udrejsesystemet

C/2022/5314

OJ L 201, 1.8.2022, p. 48–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1337/oj

1.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/1337

af 28. juli 2022

om skabelonen for oplysninger til tredjelandsstatsborgere om behandlingen af personoplysninger i ind- og udrejsesystemet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (1), særlig artikel 50, stk. 4 og 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/2226 blev der oprettet et ind- og udrejsesystem som et system, der elektronisk registrerer, hvornår og hvor tredjelandsstatsborgere, der er givet tilladelse til indrejse med henblik på et kortvarigt ophold på medlemsstaternes område, ind- og udrejser, og som beregner varigheden af deres tilladte ophold.

(2)

I henhold til artikel 50, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2226 skal tredjelandsstatsborgere, hvis oplysninger skal registreres i ind- og udrejsesystemet, underrettes om deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med behandlingen af deres oplysninger. I henhold til artikel 50, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2226 skal disse oplysninger gives i en skabelon.

(3)

Medlemsstaterne skal supplere skabelonen med relevante nationale oplysninger, når dette er nødvendigt for at overholde deres nationale lovgivning. Med henblik på at skabe kendskab til rettigheder og forpligtelser og klarhed for tredjelandsstatsborgere bør medlemsstaterne navnlig tilføje oplysninger om konsekvenserne af at opholde sig længere end tilladt på medlemsstaternes område, den registreredes rettigheder, muligheden for bistand fra tilsynsmyndighederne, kontaktoplysninger for de relevante databeskyttelsesmyndigheder og indgivelse af klager.

(4)

Den skabelon, der er omhandlet i artikel 50, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2226, bør derfor fastlægges.

(5)

Da forordning (EU) 2017/2226 bygger på Schengenreglerne, har Danmark i henhold til artikel 4 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, den 30. maj 2018 meddelt sin beslutning om at gennemføre forordning (EU) 2017/2226 i national ret; Danmark er derfor bundet af denne afgørelse.

(6)

For så vidt angår Irland, udgør denne afgørelse en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i (2). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(7)

For så vidt angår Island og Norge, udgør denne afgørelse en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (3), der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (4).

(8)

For så vidt angår Schweiz, udgør denne afgørelse en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (5), der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF (6).

(9)

For så vidt angår Liechtenstein, udgør denne afgørelse en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (7), der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU (8).

(10)

For så vidt angår Bulgarien og Rumænien, er kontrollen i overensstemmelse med den gældende Schengenevalueringsprocedure blevet afsluttet med et tilfredsstillende resultat som bekræftet i Rådets konklusioner af 9.-10. juni 2011, Schengenreglernes bestemmelser vedrørende Schengeninformationssystemet er trådt i kraft ved Rådets afgørelse (EU) 2018/934 (9), og Schengenreglernes bestemmelser vedrørende visuminformationssystemet er trådt i kraft ved Rådets afgørelse (EU) 2017/1908 (10), og derfor er alle betingelserne for driften af ind- og udrejsesystemet som fastsat i artikel 66, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/2226 opfyldt; disse medlemsstater bør derfor anvende ind- og udrejsesystemet fra idriftsættelsen.

(11)

For så vidt angår Cypern og Kroatien, kræver driften af ind- og udrejsesystemet, at der er givet passiv adgang til visuminformationssystemet, og at alle Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet er trådt i kraft i overensstemmelse med de relevante rådsafgørelser. Disse betingelser er først opfyldt, når kontrollen i overensstemmelse med den gældende Schengenevalueringsprocedure er fuldført med et tilfredsstillende resultat. Ind- og udrejsesystemet bør kun anvendes af de medlemsstater, der opfylder disse betingelser ved idriftsættelsen af ind- og udrejsesystemet. De medlemsstater, der ikke anvender ind- og udrejsesystemet fra idriftsættelsen, bør tilkobles det i overensstemmelse med proceduren i forordning (EU) 2017/2226, så snart alle de nævnte betingelser er opfyldt.

(12)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (11) og afgav udtalelse den 11. marts 2022.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Intelligente Grænser, der er nedsat ved artikel 68 i forordning (EU) 2017/2226 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 50, stk. 4, og den skabelon, der er omhandlet i artikel 50, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2226, er fastsat i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20.

(2)  Denne afgørelse er ikke omfattet af anvendelsesområdet for de foranstaltninger, der er fastsat i Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(3)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(4)  Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

(5)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(6)  Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).

(7)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.

(8)  Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).

(9)  Rådets afgørelse (EU) 2018/934 af 25. juni 2018 om anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 165 af 2.7.2018, s. 37).

(10)  Rådets afgørelse (EU) 2017/1908 af 12. oktober 2017 om anvendelse af visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 269 af 19.10.2017, s. 39).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


BILAG

Skabelon for oplysninger til tredjelandsstatsborgere om behandlingen af personoplysninger i ind- og udrejsesystemet

Ind- og udrejsesystemet (1) indeholder registreringer af personoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der ankommer til medlemsstaternes område (2) med henblik på et kortvarigt ophold (højst 90 dage inden for en periode på 180 dage). Systemet blev idriftsat den [dato]. Fra denne dato registreres der oplysninger i ind- og udrejsesystemet om dine indrejser på og udrejser fra medlemsstaternes område og, hvis det er relevant, oplysninger om, hvorvidt du er blevet nægtet indrejse.

Med henblik herpå indsamles og behandles dine oplysninger på vegne af [den myndighed i medlemsstaten, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne] (de(n) dataansvarlig(e)). Se nedenfor for kontaktoplysninger. Dine personoplysninger behandles med henblik på at forvalte grænserne, forhindre irregulær migration og lette forvaltningen af migrationsstrømme. Dette er påkrævet i henhold til forordning (EU) 2017/2226 (3), særlig artikel 14, artikel 16-19 og artikel 23 i forordningens kapitel II og III.

Hvilke oplysninger indsamles, registreres og behandles?

Under kontrollen ved medlemsstaternes ydre grænser er der pligt til at indsamle dine personoplysninger med henblik på at undersøge, om indrejsebetingelserne er opfyldt. Følgende personoplysninger indsamles og registreres:

1)

oplysningerne i dit rejsedokument og

2)

biometriske oplysninger: fra dit ansigtsbilleder og fingeraftryk (4).

Oplysninger om dig indsamles også fra andre kilder afhængigt at din situation:

1)

visuminformationssystemet oplysninger i din personlige sagsmappe og

2)

det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse, navnlig status for din rejsetilladelse og din status som familiemedlem, hvis det er relevant.

Hvad sker der, hvis du ikke fremlægger de krævede biometriske oplysninger?

Hvis du ikke fremlægger de krævede biometriske oplysninger med henblik på registrering, kontrol eller identifikation i ind- og udrejsesystemet, vil du blive nægtet indrejse ved de ydre grænser.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Medlemsstaterne har adgang til dine oplysninger med henblik på grænseforvaltning, sikring af lettere grænsepassage, forhindring af indvandring og retshåndhævelse. Europol kan også få adgang til dine oplysninger til retshåndhævelsesformål. Dine oplysninger kan under opfyldelse af strenge betingelser også blive videregivet til en medlemsstat, et tredjeland eller en international organisation, der er opført på listen i bilag I til forordning (EU) 2017/2226 (5), med henblik på tilbagesendelse (6) eller retshåndhævelse (7).

Dine oplysninger vil blive gemt i ind- og udrejsesystemet i følgende tidsrum og derefter automatisk blive slettet  (8):

1)

Registreringer af hver indrejse og udrejse og ethvert afslag på indrejse gemmes i tre år fra datoen for registreringen af indrejsen, udrejsen eller afslaget på indrejse (9).

2)

Den enkelte sagsmappe, som indeholder dine personoplysninger, gemmes i tre år og én dag fra datoen for den sidste registrering af indrejse, udrejse eller afslag på indrejse, hvis der ikke registreres nogen indrejser i det tidsrum.

3)

Hvis der ikke registreres nogen udrejser, gemmes dine personoplysninger i fem år fra datoen for udløbet af din tilladelse til ophold.

Resterende tilladt ophold og ophold efter tilladelsens udløb

Du har ret til at bede grænsevagten om oplysninger om, hvor lang tid du højst har tilbage af det lovlige ophold på medlemsstaternes område. Du kan også søge på følgende websted [link til EES' offentlige websted] eller i det udstyr, der eventuelt er installeret ved grænserne til egenkontrol af, hvor lang tid du har tilbage af det tilladte ophold.

Hvis du opholder dig længere end tilladt på medlemsstaternes område, vil dine oplysninger automatisk blive tilføjet en liste over identificerede personer (en liste over personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet). De kompetente nationale myndigheder har adgang til listen. Hvis du er på listen over personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet, [konsekvenserne heraf skal tilføjes af medlemsstaterne(10). Hvis du imidlertid kan fremlægge troværdig dokumentation for de kompetente myndigheder for, at du har opholdt dig længere end tilladt på grund af uforudseelige og alvorlige begivenheder, kan dine personoplysninger blive rettet eller suppleret i ind- og udrejsesystemet, og du kan blive fjernet fra listen over personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet.

Dine rettigheder med hensyn til behandling af personoplysninger

Du har følgende rettigheder:

1)

at anmode den dataansvarlige om adgang til oplysninger vedrørende dig

2)

at anmode om, at ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger vedrørende dig rettes eller suppleres og

3)

at anmode om, at ulovligt behandlede personoplysninger, der vedrører dig, slettes, eller at behandlingen af disse begrænses.

Hvis du ønsker at udøve nogen af rettighederne i punkt 1)-3), skal du kontakte den dataansvarlige eller databeskyttelsesrådgiveren som anført nedenfor.

Kontaktoplysninger

De(n) datasvarlige: [medlemsstaten indsætter adresse og kontaktoplysninger for de(n) dataansvarlige].

Databeskyttelsesrådgiveren/-rådgiverne: [medlemsstaten indsætter adresse og kontaktoplysninger].

I overensstemmelse med fordelingen af opgaverne mellem medlemsstaternes myndigheder og de EU-agenturer, der er involveret, kan du indgive en klage til:

Tilsynsmyndigheden i [den medlemsstat], som er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger (f.eks. hvis du hævder, at de har registreret dine oplysninger ukorrekt):

[specifikke oplysninger vedrørende medlemsstaten præciseres — adresse og kontaktoplysninger]

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i sager vedrørende EU-agenturernes databehandling:

[kontaktoplysningerne præciseres — adresse og kontaktoplysninger]

[Yderligere oplysninger fra medlemsstaterne om den registreredes rettigheder eller mulighed for at få bistand fra tilsynsmyndighederne]. For yderligere oplysninger bedes du søge på det offentlige websted for ind- og udrejsesystemet [tilføj link/navn].


(1)  Forordning (EU) 2017/2226 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011.

(2)  Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Schweiz.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20).

(4)  Vær opmærksom på, at fingeraftryksoplysninger fra tredjelandsstatsborgere, som ikke skal have visum for at indrejse på Schengenområdet, og indehavere af forenklede transitdokumenter også vil blive gemt i ind- og udrejsesystemet. Hvis du skal have visum for at indrejse på Schengenområdet, vil dine fingeraftryk allerede være gemt i visuminformationssystemet som en del af din sagsmappe og vil ikke blive gemt igen i ind- og udrejsesystemet.

(5)  En FN-organisation, Den Internationale Organisation for Migration (IOM) eller Den Internationale Røde Kors Komité.

(6)  Artikel 41, stk. 1 og 2, og artikel 42.

(7)  Artikel 41, stk. 6.

(8)  Hvis du skal have visum for at indrejse på Schengenområdet, vil dine fingeraftryk ikke blive gemt igen i ind- og udrejsesystemet, da de allerede er gemt i visuminformationssystemet.

(9)  I tilfælde af tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til mobile EU/EØS/CH-borgere (dvs. til EU/EØS/CH-borgere, der rejser til en anden stat end den stat, hvori de er statsborgere eller allerede har ophold), og som ledsager eller slutter sig til EU/EØS/CH-borgeren, vil hver registrering af indrejse, udrejse eller afslag på indrejse blive gemt i ét år fra datoen for registreringen af indrejsen, udrejsen eller afslaget på indrejse.

(10)  Der foretages ikke beregninger af længden af det tilladte ophold og genereres ikke indberetninger til medlemsstaterne, når det tilladte ophold er udløbet, hvis der er tale om tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til mobile EU/EØS/CH-borgere (dvs. til EU/EØS/CH-borgere, der rejser til en anden stat end den stat, hvori de er statsborgere eller allerede har ophold), og som ledsager eller slutter sig til EU/EØS/CH-borgeren.


Top