EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0695

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/695 af 2. maj 2022 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF for så vidt angår den fælles formel til beregning af risikoklassificering af transportvirksomheder

C/2022/2743

OJ L 129, 3.5.2022, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/695/oj

3.5.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/695

af 2. maj 2022

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF for så vidt angår den fælles formel til beregning af risikoklassificering af transportvirksomheder

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af forordning (EF) nr. 561/2006 og (EU) nr. 165/2014 samt direktiv 2002/15/EF med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF (1), særlig artikel 9, stk. 1, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En virkningsfuld og omkostningseffektiv håndhævelse af Unionens vejtransportlovgivning er af afgørende betydning for at forbedre færdselssikkerheden, arbejdsvilkårene og den sociale beskyttelse for førerne og sikre fair konkurrence mellem vejtransportvirksomheder.

(2)

De nationale risikoklassificeringssystemer, som medlemsstaterne har indført for bedre at kunne målrette kontrollen mod virksomheder med en høj risikoklassificering, bygger på forskelligartede nationale beregningsmetoder. Dette hæmmer sammenligneligheden og udvekslingen af oplysninger om risikoscorer i forbindelse med grænseoverskridende håndhævelse.

(3)

I henhold til artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2006/22/EF skal Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægge en fælles formel til beregning af risikoklassificeringen af en virksomhed.

(4)

Ved fastlæggelsen af denne formel bør Kommissionen tage hensyn til alle overtrædelser, der kan påvirke risikoklassificeringen af virksomhederne, hvilket omfatter overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 (2), af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 (3), af nationale bestemmelser til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF (4) og de overtrædelser, der er omhandlet i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 (5).

(5)

Denne fælles formel skal tage højde for overtrædelsernes antal, alvor og hyppighed og for resultaterne af kontrollerne, hvis der ikke er påvist en overtrædelse, samt for hvorvidt en vejtransportvirksomhed har anvendt en intelligent takograf, jf. kapitel II i forordning (EU) nr. 165/2014, i alle sine køretøjer.

(6)

Den fælles formel for beregning af risikoklassificering af en virksomhed bør bidrage væsentligt til at harmonisere håndhævelsespraksis i hele Unionen ved at sikre, at alle førere og transportvirksomheder behandles ens for så vidt angår kontroller og sanktioner i henhold til de gældende EU-regler.

(7)

Indebærer de i denne forordning fastsatte foranstaltninger behandling af personoplysninger, bør de gennemføres i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (6) og, hvis det er relevant, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF (7).

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) nr. 165/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den fælles formel til beregning af risikoklassificeringen af en transportvirksomhed og kravene til dens anvendelse er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2.maj 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 91 af 29.3.2019, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).


BILAG

DEN FÆLLES FORMEL TIL BEREGNING AF RISIKOKLASSIFICERING AF TRANSPORTVIRKSOMHEDER OG KRAVENE TIL DENS ANVENDELSE

(1)

Den samlede risikoklassificering af en transportvirksomhed beregnes ved hjælp af følgende fælles formel:

Image 1

hvor:

R

virksomhedens samlede risikoklassificering

n

antal overtrædelser af en given type pr. individuel kontrol (alle typer af kontroller).

i

individuel kontrol

v

vægtfaktor afhængig af overtrædelsens art/alvorsgrad (MI/SI/VSI/MSI)

MSI

»Most serious infringement« (mest alvorlige overtrædelser)

VSI

»Very serious infringement« (meget alvorlige overtrædelser)

SI

»Serious infringement« (alvorlige overtrædelser)

MI

»Minor infringement« (bagatelagtige overtrædelser)

N

antal køretøjer kontrolleret ved en individuel kontrol

r

samlet antal kontroller af virksomheden

g

vægtning for anvendelse af en intelligent takograf i henhold til kapitel II i forordning (EU) nr. 165/2014.

(2)

Følgende principper og elementer lægges til grund ved anvendelsen af den fælles formel:

(3)

Den periode, hvori en overtrædelse medregnes i formlen, er to år.

(4)

Transportvirksomheder inddeles i følgende risikogrupper på grundlag af deres score:

virksomheder, som der ikke er foretaget kontrol af (gråt bælte)

0-100 point: lavrisikable virksomheder (grønt bælte)

101-200 point: mellemrisikable virksomheder (gult bælte)

201 point eller derover: højrisikable virksomheder (rødt bælte).

(5)

Den vægtede score for en individuel kontrol (»i«) beregnes ved at anvende følgende vægtfaktorer (»v«) alt efter overtrædelsens art:

 

MI = 1

 

SI = 10

 

VSI = 30

 

MSI = 90

(6)

En virksomheds endelige risikoklassificering skal tage hensyn til det samlede antal udførte kontroller (»r«) både på vejene og hos virksomheden, herunder de kontroller, hvor der ikke er konstateret overtrædelser.

(7)

Kontroller, hvor der ikke konstateres nogen overtrædelser, registreres med nul point.

(8)

Den vægtede score for en individuel kontrol skal tage hensyn til antallet af kontrollerede køretøjer (»N«).

(9)

Den dato for overtrædelsen, der tages i betragtning for den fælles formel, er den dato, hvor overtrædelsen er blevet endelig, dvs. ikke længere under prøvelse. En overtrædelse medregnes kun én gang i formlen.

(10)

Hvis en kontrol hos en transportvirksomhed fastslår, at hele dens flåde er udstyret med intelligente takografer, jf. kapitel II i forordning (EU) nr. 165/2014, multipliceres dens endelige score med en faktor på 0,9 (»g«).


Top