EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022H0210

Kommissionens henstilling (EU) 2022/210 af 8. februar 2022 om en fælles EU-værktøjskasse til afhjælpning af manglen på halvledere og en EU-mekanisme til overvågning af økosystemet for halvledere

C/2022/782

OJ L 35, 17.2.2022, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/210/oj

17.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 35/17


KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2022/210

af 8. februar 2022

om en fælles EU-værktøjskasse til afhjælpning af manglen på halvledere og en EU-mekanisme til overvågning af økosystemet for halvledere

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Halvledere er afgørende for, at den moderne økonomi og det moderne samfund kan fungere. I det seneste år har Unionen været udsat for hidtil usete forsyningsafbrydelser, som har medført alvorlige forsinkelser, haft negativ virkning for vigtige økonomiske sektorer og ført til forsinkelser i reparationen og vedligeholdelsen af vigtige produkter til kritiske sektorer såsom medicinsk og diagnostisk udstyr.

(2)

Den nuværende krise med mangel på halvledere og dens følgevirkninger truer derfor med at påvirke kritiske sektorer som sundhed, transport, energi, forsvar, sikkerhed og rummet. Unionens grønne og digitale omstilling risikerer at blive forsinket.

(3)

På denne baggrund har Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for foranstaltninger til styrkelse af det europæiske økosystem for halvledere (forordningen om mikrochips) (1) til formål at styrke Unionens modstandsdygtighed over for forstyrrelser i forsyningskæden for halvledere, fremme udviklingen af kapacitet inden for avanceret fremstilling, udformning og systemintegration samt avanceret industriel fremstilling i Unionen, afhjælpe den akutte mangel på kvalificeret arbejdskraft og øge den kvalificerede arbejdsstyrke samt bidrage til at skabe et modstandsdygtigt og dynamisk økosystem for halvledere i Unionen. Unionen er fast besluttet på at forfølge sit strategiske mål om at nå mindst 20 % af verdensproduktionen i værdi af avancerede, innovative og bæredygtige halvledere senest i 2030 som fastsat i det politiske program for det digitale årti (2).

(4)

Denne henstilling ledsager den foreslåede forordning som et redskab med øjeblikkelig virkning til at muliggøre en hurtig og koordineret reaktion på EU-plan på den nuværende mangel. Med henblik herpå foreslås det at oprette en koordineringsmekanisme til at drøfte og træffe beslutning om rettidige og forholdsmæssige kriseforanstaltninger.

(5)

I betragtning af de strukturelle mangler i forsyningskæden for halvledere anbefales desuden foranstaltninger til koordineret overvågning af værdikæden for halvledere med fokus på risici, der kan skabe afbrydelser af forsyningen af halvledere, påvirke den negativt eller bringe den i fare. Disse foranstaltninger bør muliggøre og forberede den permanente mekanisme til overvågning af forsyningskæden for halvledere, der foreslås i forordningen.

(6)

Kommissionen har nedsat en europæisk ekspertgruppe om halvledere med henblik på at gennemføre denne henstilling. Den europæiske ekspertgruppe om halvledere skal fungere som en platform for koordinering mellem medlemsstaterne og yde rådgivning og bistand til Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af den kommende forordning. Ekspertgruppens opgaver skal overtages af det europæiske udvalg om halvledere, der vil blive nedsat ved forordningen.

(7)

Den europæiske ekspertgruppe om halvledere skal fremme en hurtig og effektiv udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen om markedsudviklinger, der medfører konkrete risici for Unionens forsyninger, og fremme en ensartet og koordineret krisereaktion.

(8)

Som første foranstaltning henstilles det til medlemsstaterne at anmode om oplysninger fra repræsentative virksomhedsorganisationer eller om nødvendigt fra individuelle producenter af halvledere og halvlederudstyr. Det vil øge den europæiske ekspertgruppe om halvlederes evne til at udpege og skræddersy potentielle kriseforanstaltninger. De indsamlede data bør vedrøre produktionskapaciteten og de vigtigste aktuelle forstyrrelser og flaskehalse. Enhver indsamling eller udveksling af oplysninger bør ske i overensstemmelse med gældende regler om datadeling og fortroligheden af oplysninger og data.

(9)

Denne henstilling indeholder forslag til kriseforanstaltninger, som medlemsstaterne opfordres til at drøfte og overveje at gennemføre, hvis det er relevant og forholdsmæssigt.

(10)

Hvis vurderingen af den aktuelle krise kræver det, kan medlemsstaterne overveje at indlede en dialog med halvlederproducenter, der er etablerede i Unionen, og anmode dem om at prioritere kontrakter med virksomheder, der leverer produkter til kritiske sektorer, så disse sektorer fortsat kan fungere.

(11)

Hvis det efter vurderingen af den aktuelle krise er relevant og hensigtsmæssigt, kan medlemsstaterne desuden overveje at give Kommissionen mandat til at indkøbe visse produkter på deres vegne og dermed skabe en løftestangseffekt gennem sin købekraft og sikre forsyningen til kritiske sektorer i offentlighedens interesse.

(12)

Endelig opfordres medlemsstaterne til at vurdere, om Unionen bør kontrollere udførslen af visse varer for at sikre forsyningen til det indre marked. Hvis de finder, at sådanne beskyttelsesforanstaltninger er hensigtsmæssige, nødvendige og forholdsmæssige, kan de drøfte dette og begære Kommissionens vurdering af, hvorvidt betingelserne for beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til udførsel i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/479 (3) er opfyldt.

(13)

Den anbefalede overvågningsindsats bør følge principperne om foregribelse, koordinering og beredskab med det formål at etablere et system for tidlig varsling for at forebygge kriser for så vidt angår halvledere og styrke Unionens økosystem for halvledere. Med henblik herpå anmodes medlemsstaterne om i den europæiske ekspertgruppe om halvledere at drøfte tidlige advarselsindikatorer, der er hensigtsmæssige for at kunne foregribe fremtidige mangler i forsyningskæden for halvledere.

(14)

Der er behov for en yderligere og dybdegående vurdering af de risici, der kan skabe afbrydelser i værdikæden, påvirke den negativt eller bringe den i fare, blandt andet med hensyn til forsyningskilderne og forsyningernes oprindelse uden for Unionen. Det henstilles derfor til medlemsstaterne at indsamle relevante oplysninger og samarbejde med henblik på at sætte Kommissionen i stand til at udarbejde en fælles risikovurdering for værdikæden for halvledere i Unionen. Det bør angives, hvilke faktorer der skal tages i betragtning i udarbejdelsen af risikovurderingen.

(15)

I Kommissionens forslag til forordning fastsættes en permanent og bindende mekanisme med henblik på en koordineret overvågning og krisereaktion, der bygger på de foranstaltninger, der foreslås i denne henstilling. Når forordningen træder i kraft, kan denne henstilling ophæves —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1.   FORMÅLET MED DENNE HENSTILLING

1)

Formålet med denne henstilling er at muliggøre en hurtig, effektiv og koordineret reaktion på EU-plan på den nuværende mangel på halvledere og på lignende situationer i fremtiden.

2)

I betragtning af de strukturelle mangler i forsyningen af halvledere og den aktuelle risiko for fremtidige mangler eller andre betydelige markedschok vil denne henstilling derfor fremme oprettelsen af en overvågningsmekanisme.

3)

Med henblik herpå henstilles det til medlemsstaterne at samarbejde med Kommissionen inden for rammerne af den europæiske ekspertgruppe om halvledere, som vil koordinere øjeblikkelige kriseforanstaltninger og fungere som en platform for overvågningen af værdikæden for halvledere med fokus på risici, der kan skabe afbrydelser af forsyningen af halvledere, påvirke den negativt eller bringe den i fare.

2.   DEFINITIONER

4)

I denne henstilling finder definitionerne i forslaget til forordning anvendelse.

3.   DEN EUROPÆISKE EKSPERTGRUPPE OM HALVLEDERE

5)

Det henstilles til medlemsstaterne at gennemføre denne henstilling inden for rammerne af den europæiske ekspertgruppe om halvledere. De almindelige procedureregler i ekspertgruppen finder anvendelse.

4.   ØJEBLIKKELIG KRISEREAKTION

6)

Medlemsstaterne bør hurtigst muligt træde sammen i den europæiske ekspertgruppe om halvledere for at udveksle oplysninger om den nuværende situation med hensyn til halvlederkrisen på deres nationale markeder. De bør navnlig vurdere de konkrete produkter og markeder, der er berørt af manglen, samt drøfte eventuelle beredskabsforanstaltninger, der er gennemført på nationalt plan.

7)

Medlemsstaterne bør anmode om oplysninger fra repræsentative virksomhedsorganisationer eller om nødvendigt fra individuelle producenter af halvledere og halvlederudstyr om deres forsyningskapacitet, herunder eventuelt oplysninger om produktion, produktionskapacitet og de vigtigste aktuelle forstyrrelser, med henblik på at udpege og skræddersy potentielle kriseforanstaltninger. Enhver indsamling eller udveksling af oplysninger bør ske i overensstemmelse med gældende regler om datadeling og fortroligheden af oplysninger og data.

8)

På grundlag af disse oplysninger opfordres medlemsstaterne til at vurdere kriseforanstaltninger, der er hensigtsmæssige, effektive og forholdsmæssige på nationalt plan og EU-plan (kriseværktøjskassen). Sådanne foranstaltninger kan omfatte et eller flere af følgende elementer:

a)

dialog med producenterne med anmodning om, at de prioriterer produktionen af kriserelevante produkter, så kritiske sektorer fortsat kan fungere

b)

overvejelse om, hvis det er relevant, at give Kommissionen mandat til at fungere som indkøbscentral på vegne af to eller flere medlemsstater i forbindelse med offentlige indkøb af kriserelevante produkter til visse kritiske sektorer

c)

vurdering af, om Unionen bør kontrollere udførslen af kriserelevante produkter, og begæring af Kommissionens vurdering af, hvorvidt betingelserne for beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til udførsel i henhold til forordning (EU) 2015/479 er opfyldt

d)

indledning af koordinerede høringer af eller samarbejde med relevante tredjelande med henblik på at finde samarbejdsløsninger til håndtering af forstyrrelser i forsyningskæden i overensstemmelse med internationale forpligtelser. Dette kan omfatte koordinering i relevante internationale fora, hvis det er hensigtsmæssigt.

9)

For at sikre en koordineret tilgang bør medlemsstaterne rettidigt underrette Kommissionen om alle nationale foranstaltninger, der træffes med hensyn til forsyningskæden for halvledere.

5.   OVERVÅGNING

10)

Medlemsstaterne bør regelmæssigt overvåge værdikæden for halvledere med fokus på risici, der kan skabe afbrydelser af forsyningen af halvledere, påvirke den negativt eller bringe den i fare.

11)

Med henblik herpå bør medlemsstaterne udpege tidlige advarselsindikatorer, der er hensigtsmæssige for at kunne foregribe fremtidige forstyrrelser i forsyningskæden for halvledere.

12)

Medlemsstaterne bør give Kommissionen oplysninger med henblik på kortlægning af faktorer, tendenser og begivenheder, der kan føre til betydelige forstyrrelser i den globale værdikæde for halvledere med konsekvenser i Unionen (EU-risikovurdering). De relevante faktorer, der skal tages i betragtning, kan omfatte:

a)

tilgængeligheden og integriteten af tjenester eller varer, der udbydes af virksomheder i halvledersektoren i Unionen, og hvis funktion er afgørende for forsyningskæden for halvledere

b)

den hastighed, hvormed efterspørgslen efter forskellige typer halvledere svinger, også i forhold til den aktuelle produktionskapacitet

c)

mangler og flaskehalse inden for fremstilling, emballering og logistik, herunder mangel på råstoffer og kvalificeret arbejdskraft

d)

ulykker, angreb, naturkatastrofer og andre alvorlige hændelser, der potentielt kan påvirke forsyningskæden for halvledere

e)

tekniske, lovgivningsmæssige eller miljømæssige ændringer, der reducerer produktionen

f)

koncentration af udbuddet i geografiske områder og virksomheder under hensyntagen til netværks- og fastlåsningseffekter

g)

virkninger af handelspolitikker, toldsatser, handelshindringer og andre handelsrelaterede foranstaltninger

h)

halvledernes ægthed og integritet samt mulige konsekvenser af efterligninger

i)

krænkelse eller tyveri af immateriel ejendom eller forretningshemmeligheder.

13)

Medlemsstaterne bør kortlægge de vigtigste kategorier af brugere af halvledere, navnlig brugere fra kritiske sektorer. De bør opfordre relevante interessentorganisationer, herunder industrisammenslutninger og repræsentanter for de vigtigste brugerkategorier, til at give oplysninger om atypiske stigninger i efterspørgslen og kendte forstyrrelser i deres forsyningskæder, blandt andet mangel på kritiske halvledere eller råmaterialer, længere gennemløbstid end gennemsnitligt, leveringsforsinkelser og usædvanlige prisstigninger.

14)

Medlemsstaterne bør omgående underrette Kommissionen, hvis de får kendskab til en potentiel forstyrrelse i forsyningen af halvledere eller en atypisk stigning i efterspørgslen eller har konkrete og pålidelige oplysninger om enhver anden risikofaktor eller hændelse, der viser sig.

6.   REVISION

15)

Denne henstilling kan ophæves efter den foreslåede forordnings ikrafttræden.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2022.

På Kommissionens vegne

Thierry BRETON

Medlem af Kommissionen


(1)  COM(2022) 46 af 8.2.2022.

(2)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 9. marts 2021 — Det digitale kompas 2030: Europas kurs i det digitale årti (COM(2021) 118 final).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/479 af 11. marts 2015 om fælles ordninger for udførsel (EUT L 83 af 27.3.2015, s. 34).


Top