EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0198

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/198 af 9. februar 2022 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2022) 890) (EØS-relevant tekst)

C/2022/890

OJ L 31, 14.2.2022, p. 56–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/198/oj

14.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/56


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/198

af 9. februar 2022

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2022) 890)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 259, stk. 1, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Højpatogen aviær influenza (HPAI) er en infektiøs virussygdom hos fugle, og den kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og eksporten til tredjelande. HPAI-virus kan inficere trækfugle, som så kan sprede disse virus over lange afstande under deres efterårs- og forårstræk. Forekomsten af HPAI-virus hos vilde fugle udgør derfor en vedvarende trussel med hensyn til direkte og indirekte indslæbning af disse virus på bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab. Ved udbrud af HPAI er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab.

(2)

Ved forordning (EU) 2016/429 fastlægges der en ny lovgivningsramme for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. HPAI falder ind under definitionen af en listeopført sygdom i nævnte forordning, og sygdommen er omfattet af de sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler, der er fastsat deri. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 (2) supplerer desuden forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår reglerne om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme, herunder sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende HPAI.

(3)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 (3) blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429, og deri fastsættes sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger over for udbrud af HPAI.

(4)

I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af medlemsstaterne efter udbrud af HPAI i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(5)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 blev for nylig ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/145 (4) efter yderligere udbrud af HPAI hos fjerkræ eller fugle i fangenskab i Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Frankrig, Italien, Nederlandene og Polen, som skulle afspejles i bilaget.

(6)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/145 har Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Nederlandene, Polen og Portugal underrettet Kommissionen om yderligere udbrud af HPAI af subtype H5N1 på virksomheder, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab, beliggende i eller uden for de områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(7)

De kompetente myndigheder i Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Nederlandene, Polen og Portugal har gennemført de nødvendige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring udbruddene.

(8)

Kommissionen har gennemgået de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er truffet af Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Nederlandene, Polen og Portugal, sammen med de pågældende medlemsstater og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner i Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Nederlandene, Polen og Portugal , som de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra de virksomheder, hvor de nylige udbrud af HPAI er blevet bekræftet.

(9)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Nederlandene, Polen og Portugal, hurtigt at identificere de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet af disse medlemsstater i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, på EU-plan.

(10)

De områder, der er opført for Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Nederlandene, Polen og Portugal i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, bør derfor ændres.

(11)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør således ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at tage hensyn til de beskyttelses- og overvågningszoner, der er behørigt oprettet af de kompetente myndigheder i Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Nederlandene, Polen og Portugal i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, og varigheden af de foranstaltninger, der gælder heri.

(12)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør derfor ændres.

(13)

Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredning af HPAI tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der ved nærværende afgørelse foretages af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, får virkning snarest muligt.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2022.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 64).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 af 16. april 2021 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 134 af 20.4.2021, s. 166).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/145 af 31. januar 2022 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 24 af 3.2.2022, s. 6).


BILAG

»BILAG

Del A

Beskyttelseszoner i de berørte medlemsstater*, jf. artikel 1 og 2:

Medlemsstat: Bulgarien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Region: Haskovo

Stambolovo municipality: Stambolovo, Tsareva polyana, Zhalti bryag

Haskovo municipality: Knizhovnik

5.2.2022

Dimitrovgrad municipality: Brod, Chernogorovo

23.2.2022

Region: Dobrich

Dobrichka municipality: Feldfebel Denkovo, Dryanovets

18.2.2022

Medlemsstat: Tjekkiet

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

South Bohemian Region:

Černíkov u Strakonic (632562); Domanice (738204); Droužetice (632571); Hubenov u Třebohostic (770167); Chrášťovice (654108); Kaletice (738239); Klínovice (654116); Leskovice u Radomyšle (738212); Podolí u Strakonic (632589); Třebohostice (770175); Únice (770183);

Radomyšl (738221) – západní část katastrálního území, přičemž hranici na východě tvoří od severu pozemní komunikace silnice II. třídy II.139 a následně navazující pozemní komunikace silnice II. třídy II.173 směrem k jižní hranici katastrálního území.

3.2.2022

Pardubice Region

Benešovice u Přelouče (609871); Brloh u Přelouče (609889); Holotín (755575) – severní část katastrálního území ohraničená silnicí č. 17 z Bukoviny u Přelouče do Stojic; Choltice (652369) – východní část katastrálního území ohraničená silnicí č. 342 ze Svinčan do Veselí; Chrtníky (652377); Jedousov (658120); Ledec (679704); Lipoltice (684333); Mokošín (698181); Poběžovice u Přelouče (722901); Rašovy (771589); Seník (656828); Sovoluská Lhota (684350); Sovolusky u Přelouče (752681); Svojšice u Choltic (761401); Tupesy u Přelouče (771546); Turkovice u Přelouče (771597); Urbanice (774685).

12.2.2022

Medlemsstat: Danmark

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

De dele af Lolland Kommune, der ligger inden for en cirkel, der har en radius på 3 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne

N 54,8739; E 11,3970

3.2.2022

De dele af Sorø Kommune, der ligger inden for en cirkel, der har en radius på 3 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne

N 55,4496; E 11,6102

7.2.2022

Medlemsstat: Tyskland

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

BAYERN

Landkreis Augsburg

Gemeinde Welden

Gemeinde Altenmünster nur mit dem Ortsteil Epishofen

Gemeinde Zusmarshausen nur mit dem Ortsteil Wörleschwang

8.2.2022

BRANDENBURG

Landkreis Havelland

Vom Schnittpunkt der „Alten Jäglitz“ mit der Landstraße L 14 in östlicher Richtung entlang der Landkreisgrenze des Landkreises Havelland zum Landkreis Ostprignitz-Ruppin bis zum großen Grenzgraben Rhinow, dort weiter in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit einem landwirtschaftlichen Graben, diesen weiter folgend in westlicher Richtung, die B 102 kreuzend in einer gedachten Linie bis zur Gemarkungsgrenze Großderschau in Höhe des Schnittpunktes mit einem Landwirtschaftsgraben, dann weiter entlang der Gemarkungsgrenze Großderschau bis zum Schnittpunkt mit der „Alten Jäglitz“

14.2.2022

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Beginnend am Schnittpunkt der Landkreisgrenze des Landkreises Ostprignitz-Ruppin zum Landkreis Havelland mit der östlichen Grenze der Gemarkung Babe der Gemarkungsgrenze in nordöstlicher Richtung folgend bis Höhe „Neuroddahn“. Dort weiter den Weg in nordöstlicher Richtung über die „Horningwiesen“ bis zum Kreuzungspunkt mit einem Feldweg, diesen weiter westlich an Sieversdorf vorbei, die L 102 kreuzend in gedachter Linie folgend bis zur Dosse, dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis an die Gemarkungsgrenze Hohenofen. Dieser in südöstlicher Richtung folgend bis zum Scheidgraben. Von hier in einer gedachten Linie in südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Dreetzer Straße mit dem Rhin. Diesem in westlicher Richtung folgend bis zur Landkreisgrenze Havelland, dieser dann weiterfolgend bis zur Gemarkungsgrenze Babe

14.2.2022

NIEDERSACHSEN

 

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Kreuzung Neuenburger Straße (L815) mit der Straße Zum Hullen (L820). Die Straße Zum Hullen (L820) in östlicher Richtung folgend bis zur Alpenrosenstraße. Dieser folgend bis zur Großen Süderbäke. Der Großen Süderbäke in östlicher Richtung folgend bis zum Petersfelder Wasserzug. Dem Petersfelder Wasserzug folgend bis zur Straße Boßeldamm. Dem Boßeldamm folgend bis Garnholterdamm. Dem Garnholter Damm in südwestlicher Richtung folgend bis Otterbäksmoor. Der Straße Otterbäksmoor übergehend in den Imkerweg folgend bis zum Fuhrmannweg. Dem Fuhrmannweg in östlicher Richtung folgend bis zum Grenzweg. Dem Grenzweg in südlicher Richtung folgend bis zum Höltjerweg. Dem Höltjerweg folgend bis Ruselerweg. Dem Ruselerweg folgend bis zur Straße Am Hufschlag. Der Straße am Hufschlag folgend bis zur Straße Grüne Linie (K346). Der Straße Grüne Linie (K346) in westlicher Richtung übergehend in die Straße Stiller Bogen bis zur Straße Am Denkmal folgend. Der Straße Am Denkmal bis zum Esbroker Weg folgend. Dem Esbroker Weg folgend bis zur Ebereschenstraße. Der Ebereschenstraße in westlicher Richtung folgend bis zum Elmendorfer Damm. Dem Elmendorfer Damm in nördlicher Richtung folgend bis zum Hohenmoorweg. Dem Hohenmoorweg in westlicher Richtung folgend bis zur Straße Willbroksmoor (K123). Der Straße Willbroksmoor (K123) in südwestlicher Richtung folgend bis zur Deepenfurther Straße (L815). Der Deepenfurther Straße (L815) übergehend in die Oldenburger Straße (L815) folgend bis zur Süderstraße. Der Süderstraße folgend bis Beethovenstraße. Der Beethovenstraße folgend bis zur Straße Am Hamjebusch. Der Straße Am Hamjebusch in westlicher Richtung folgend bis zur Ammerlandallee (L815). Der Ammerlandallee (L815) in nördlicher Richtung folgend bis zur Langebrügger Straße (K123). Der Langebrügger Straße (K123) in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Hüls. Der Straße Hüls folgend bis zur Straße Am Sünderkamp. Der Straße Am Sünderkamp folgend bis zur Carl-Benz-Straße. Der Carl-Benz-Straße in nördlicher Richtung folgend unter Nutzung des Verbindungsweges zur Kleinburgforder Straße. Der Kleinburgforder Straße in nördlicher Richtung folgend bis zur Neuenburger Straße (L815). Der Neuenburger Straße (L815) folgend bis zum Ausgangspunkt Kreuzung Neuenburger Straße (L815) mit der Straße Zum Hullen (L820).

5.2.2022

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Kreuzung Alpenrosenstraße L820/ Boßeldamm. Der Alpenrosenstraße L820 in östlicher Richtung folgend bis zum Grenzweg. Dem Grenzweg in südlicher Richtung folgend bis zum Bramkampsweg. Diesem folgend bis zum Otterbäkenweg. Dem Otterbäkenweg übergehend in den Feldweg folgend bis zur Hollener Straße. Der Hollener Straße folgend bis zum Hasseler Weg. Dem Hasseler Weg folgend bis zur Straße Feldtange. Dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Langenfurth. Der Straße Langenfurth folgend bis zum Nordholtsweg. Dem Nordholtsweg folgend bis zum Auebach. Dem Auebach in südwestlicher Richtung folgend bis zur Heller Landstraße (K346). Der Heller Landstraße (K346) übergehend in den Kreyenkamp (K346) übergehend die Grüne Linie (K346) übergehend in Stiller Bogen (K346) übergehend in die Langebrügger Straße in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Straße Wilderfang. Dieser folgend bis zur Hüllsteder Straße (K123). Der Hüllsteder Straße (K123) übergehend in die Langebrügger Straße (K123) folgend bis zur Stellhorner Straße. Dieser in östlicher Richtung folgend bis zum Dielenweg. Dem Dielenweg folgend bis zur Langebrügger Straße (K123). Der Langebrügger Straße (K123) folgend bis zur Straße Am Sundern. Dieser folgend bis zur Straße Am Hohen Feld. Der Straße am Hohen Feld folgend bis zur Straße Am Nesterhorn. Dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Waldstraße. Der Waldstraße in östlicher Richtung folgend bis zur Straße Spohlermehden. Dieser folgend bis zum Petersfelder Wasserzug. Dem Petersfelder Wasserzug in östlicher Richtung folgend bis zur Straße Boßeldamm. Der Straße Boßeldamm in nördlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt Kreuzung Alpenrosenstraße L820/ Boßeldamm.

12.2.2022

Landkreis Celle

Das Gebiet erstreckt sich im Südwesten beginnend ab Schnittpunkt K 51 mit der Kreisgrenze der K 51 folgend in nördlicher Richtung bis Abzweigung "Bahnhofstraße", dieser entlang bis zur K 52. Der K 52 nördlich 50 m folgen und dann rechts -zwischen Hausnummer 5 und 7- abbiegen in einen Feldweg und bis zur Einmündung K 50 folgen. Der K 50 und dann über "Maschweg", K 48, "Neuhaus" bis zur Kreisgrenze folgen. An dieser südlich entlang bis zum Ausgangspunkt.

17.2.2022

Landkreis Gifhorn

Im Norden von der Kreisgrenze bis zur Moorstr. Rechts auf die Moorstr, die L 283 querend bis zum Bäckerweg.

Rechts in den Bäckerweg bis zur Bahnhofstr. Über die Bahnhofstr. Auf die L 283. Von der L 283 rechts auf den Meinerser Weg bis zur B 188.

Dann rechts auf die B 188. Dort geradeaus über den Kreisel hinweg. Nach dem Kreisel rechts auf die L 299. Von der L 299 links in Richtung Päse. Durch Päse hindurch in Richtung Höfen.

Von Höfen bis zur Kreisgrenze und dann an der Kreisgrenze entlang bis zur B 214.

17.2.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

Oberbergischer Kreis

Die Grenze der Schutzzone startet an der Gemeindegrenze Wipperfürth/Hückeswagen auf Höhe des Landeplatzes Wipperfürth –Neye und verläuft von dort in nördlicher Richtung der Gemeindegrenze Wipperfürth/Hückeswagen folgend die Ortschaften Niederröttenscheid und Oberröttenscheid einschließend bis zur K 13 nordöstlich der Ortschaft Niederlangenberg. Von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der K13 folgend bis zur Abzweigung Richtung der Ortschaft Obernien. Die Grenze der Schutzzone verläuft weiter die K 13 verlassend in westlicher Richtung der Straße Richtung Obernien folgend. Westlich von Obernien verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der Straße in nördlicher Richtung folgend Richtung K30 nördlich der Ortschaft Forste. Weiter verläuft die Grenze der Schutzzone auf der K30 in südlicher Richtung die Ortschaft Forste ausschließend bis zur Ortschaft Kreuzberg der K30 weiterfolgend bis zu der Ortschaft Wasserfuhr. Von Wasserfuhr aus verläuft die Grenze der Schutzzone aus weiter der Straße Richtung der Ortschaft Dörpinghausen folgend, durch Dörpinghausen Richtung der Ortschaft Dahl folgend in südwestlicher Richtung bis zur Ortschaft Ibach. Von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone der Straße in östlicher Richtung Richtung der Ortschaft Klaswipper der Gummersbacher Straße folgend, diese verlassend der Straße nach Dohrgaul in südlicher Richtung über Niederklüppelberg folgend. In der Ortschaft Dohrgaul verläuft die Grenze der Schutzzone der K18 westlich Richtung Agathaberg folgend bis zur Abzweigung der Straße Richtung der Ortschaft Hahnenberg. Von Hahnenberg verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der Straße Richtung der Ortschaft Kahlscheuer folgend bis zur L 302. Der L302 folgend in südlicher Richtung bis zu der Abzweigung nördlich der Ortschaft Neeskotten. Von dort aus weiter Richtung Unterdierdorf der Straße Richtung Kremershof folgend, über Fähnrichstüttem bis zur L284 in Stüttem. Von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der L 284 in nördlicher Richtung folgend Richtung Grünewald bis zur Abzweigung der Straße nach Hermesberg. Dieser Straße folgend bis nach Thier. In Thier der Straße nördlich Richtung Fürden folgend bis zur L286. Dieser nördlich folgend bis zur Abzweigung Richtung Vorderschöneberg. Dieser Straße durch Vorderschöneberg folgend bis zur Abzweigung Richtung Klingsiepen. Dieser Straße bis südlich von Klingsiepen folgend, dann weiter der B506 in westlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Richtung Ritzenhaufe. Die Grenze der Schutzzone verläuft weiter durch die Ortschaft Ritzenhaufe weiter der Straße Richtung Kleppersfeld folgend, die Ortschaft Wüstemünte einschließend, bis auf die B237. Der B237 in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Wipperfürth/Hückeswagen von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone der Gemeindegrenze Wipperfürth/Hückeswagen folgend bis zum Ausgangspunkt des Schutzgebietes.

22.2.2022

Stadt Dortmund

Im Osten begrenzt durch den Schnittpunkt der Franziusstraße und der Westfalenstraße Richtung Süden, Westfalenstraße bis Sunderweg, Sunderweg bis Unionsstraße, Unionsstraße bis Rheinische Straße bis Lindemannstraße, Lindemannstraße bis Rheinlanddamm, Rheinlanddamm bis L684, L684 bis Strobelallee, Strobelallee bis Turnweg, Turnweg bis Schwimmweg, Schwimmweg bis Bolmker Weg, Bolmker Weg bis Stockumer Straße, Stockumer Straße bis Am Hombruchsfeld, Am Hombruchsfeld bis Kuntzestraße, Kuntzestraße bis Eschenstraße, Eschenstraße bis Harkortstraße, Harkortstraße bis Kieferstraße.

Im Süden begrenzt durch den Schnittpunkt Kieferstraße Grotenbachstraße, Grotenbachstraße bis Hegemanns Heide, Hegemanns Heide bis Persebecker Straße, Persebecker Straße bis Menglinghauser Straße, Menglinghauser Straße bis Schnittpunkt A45 nach Westen.

Im Westen begrenzt durch den Verlauf der A45 in nördliche Richtung bis zur Baroper Straße, Baroper Straße bis Stockumer Bruch, Stockumer Bruch bis Stadtgrenze, Verlauf der Stadtgrenze nach Norden bis Schnittpunkt Dorneystraße, Dorneystraße bis Kleybredde, Kleybredde bis Kleyer Weg, Kleyer Weg bis Borussiastraße, Borussiastraße bis Kesselborn, Kesselborn bis Martener Straße, Martener Straße bis Schnittpunkt Stichstraße Martener Straße (ggü. Vorstenstraße), Stichstraße Martener Straße nach Norden bis zur Bahnlinie.

Im Norden begrenzt durch den Verlauf der Bahnlinie ab Stichstraße Martener Straße bis Rahmer Straße, Rahmer Straße nach Osten verlaufend bis Huckarder Straße, Huckarder Straße bis Franziusstraße.

18.2.2022

Medlemsstat: Spanien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Those parts in the province of Segovia of the comarca of Cantalejo contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long - 3,949732022, lat 41,308075870.

20.2.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,5990325, lat 37,4095017.

1.3.2022

Medlemsstat: Frankrig

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Département: Gers (32)

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

BARCELONNE-DU-GERS

BERNEDE

BOURROUILLAN

BOUZON-GELLENAVE

BRETAGNE-D'ARMAGNAC

CAHUZAC-SUR-ADOUR

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CASTILLON-DEBATS

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CAZENEUVE

CORNEILLAN

DEMU

EAUZE

FUSTEROUAU

GEE-RIVIERE

GOUX

IZOTGES

LAGRAULET-DU-GERS

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAUJUZAN

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MANCIET

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAULICHERES

MONCLAR

MONTREAL

NOGARO

POUYDRAGUIN

PRENERON

PROJAN

REANS

RISCLE

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SAINT-MONT

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

SARRAGACHIES

SEGOS

SORBETS

TARSAC

TASQUE

TERMES-D'ARMAGNAC

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIC-FEZENSAC

18.2.2022

BLAZIERT

BLOUSSON-SERIAN

BONAS

BOUCAGNERES

BOULAUR

BOURROUILLAN

BOUZON-GELLENAVE

BRETAGNE-D'ARMAGNAC

BRUGNENS

17.2.2022

Département: Landes (40)

Aire-sur-l'Adour

Amou

Angoumé

Angresse

Arboucave

Arengosse

Argelos

Argelouse

Arjuzanx

Arsague

Artassenx

Arthez-d'Armagnac

Arue

Arx

Aubagnan

Audignon

Audon

Aureilhan

Aurice

Azur

Bahus-Soubiran

Baigts

Banos

Bascons

Bas-Mauco

Bassercles

Bastennes

Bats

Baudignan

Bégaar

Belhade

Bélis

Bélus

Bénesse-lès-Dax

Bénesse-Maremne

Benquet

Bergouey

Betbezer-d'Armagnac

Beylongue

Beyries

Biarrotte

Bias

Biaudos

Biscarrosse

Bonnegarde

Boos

Bordères-et-Lamensans

Bostens

Bougue

Bourdalat

Bourriot-Bergonce

Brassempouy

Bretagne-de-Marsan

Brocas

Buanes

Cachen

Cagnotte

Callen

Campagne

Campet-et-Lamolère

Candresse

Canenx-et-Réaut

Capbreton

Carcarès-Sainte-Croix

Carcen-Ponson

Cassen

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Castel-Sarrazin

Castets

Cauna

Cauneille

Caupenne

Cazalis

Cazères-sur-l'Adour

Cère

Classun

Clèdes

Clermont

Commensacq

Coudures

Créon-d'Armagnac

Dax

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Escalans

Escource

Estibeaux

Estigarde

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Le Frêche

Gaas

Gabarret

Gaillères

Gamarde-les-Bains

Garein

Garrey

Garrosse

Gastes

Gaujacq

Geaune

Geloux

Gibret

Goos

Gourbera

Gousse

Gouts

Grenade-sur-l'Adour

Habas

Hagetmau

Hastingues

Hauriet

Haut-Mauco

Herm

Herré

Heugas

Hinx

Hontanx

Horsarrieu

Josse

Labastide-Chalosse

Labastide-d'Armagnac

Labatut

Labenne

Labouheyre

Labrit

Lacajunte

Lacquy

Lacrabe

Laglorieuse

Lagrange

Lahosse

Laluque

Lamothe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Laurède

Lauret

Lencouacq

Léon

Lesgor

Lesperon

Le Leuy

Lévignacq

Linxe

Liposthey

Lit-et-Mixe

Losse

Louer

Lourquen

Lubbon

Lucbardez et Bargues

Lüe

Retjons

Luglon

Lussagnet

Luxey

Magescq

Maillas

Maillères

Mano

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Mauvezin-d'Armagnac

Maylis

Mazerolles

Mées

Meilhan

Messanges

Mézos

Mimbaste

Mimizan

Miramont-Sensacq

Misson

Moliets-et-Maâ

Momuy

Monget

Monségur

Montaut

Mont-de-Marsan

Montégut

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Montsoué

Morcenx La Nouvelle

Morganx

Mouscardès

Moustey

Mugron

Narrosse

Nassiet

Nerbis

Nousse

Oeyregave

Oeyreluy

Onard

Ondres

Onesse-et-Laharie

Orist

Orthevielle

Orx

Ossages

Ousse-Suzan

Ozourt

Parentis-en-Born

Parleboscq

Payros-Cazautets

Pécorade

Perquie

Pey

Peyre

Peyrehorade

Philondenx

Pimbo

Pissos

Pomarez

Pontenx-les-Forges

Pontonx-sur-l'Adour

Port-de-Lanne

Poudenx

Pouillon

Pouydesseaux

Poyanne

Poyartin

Préchacq-les-Bains

Pujo-le-Plan

Puyol-Cazalet

Renung

Rimbez-et-Baudiets

Rion-des-Landes

Rivière-Saas-et-Gourby

Roquefort

Sabres

Saint-Agnet

Saint-André-de-Seignanx

Saint-Aubin

Saint-Avit

Saint-Barthélemy

Sainte-Colombe

Saint-Cricq-Chalosse

Saint-Cricq-du-Gave

Saint-Cricq-Villeneuve

Saint-Étienne-d'Orthe

Sainte-Eulalie-en-Born

Sainte-Foy

Saint-Gein

Saint-Geours-d'Auribat

Saint-Geours-de-Maremne

Saint-Gor

Saint-Jean-de-Lier

Saint-Jean-de-Marsacq

Saint-Julien-d'Armagnac

Saint-Julien-en-Born

Saint-Justin

Saint-Laurent-de-Gosse

Saint-Lon-les-Mines

Saint-Loubouer

Sainte-Marie-de-Gosse

Saint-Martin-de-Hinx

Saint-Martin-de-Seignanx

Saint-Martin-d'Oney

Saint-Maurice-sur-Adour

Saint-Michel-Escalus

Saint-Pandelon

Saint-Paul-en-Born

Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Perdon

Saint-Pierre-du-Mont

Saint-Sever

Saint-Vincent-de-Paul

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Yaguen

Samadet

Sanguinet

Sarbazan

Sarraziet

Sarron

Saubion

Saubrigues

Saubusse

Saugnac-et-Cambran

Saugnacq-et-Muret

Seignosse

Le Sen

Serres-Gaston

Serreslous-et-Arribans

Seyresse

Siest

Sindères

Solférino

Soorts-Hossegor

Sorbets

Sorde-l'Abbaye

Sore

Sort-en-Chalosse

Souprosse

Soustons

Taller

Tarnos

Tartas

Tercis-les-Bains

Téthieu

Tilh

Tosse

Toulouzette

Trensacq

Uchacq-et-Parentis

Urgons

Uza

Vert

Vicq-d'Auribat

Vielle-Tursan

Vielle-Saint-Girons

Vielle-Soubiran

Vieux-Boucau-les-Bains

Le Vignau

Villenave

Villeneuve-de-Marsan

23.2.2022

Hastingues

Oeyregave

15.2.2022

Département: Lot-et-Garonne (47)

SAINTE-MAURE-DE-PEYRAC

SAINT-PE-SAINT-SIMON

10.2.2022

Département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE

CAME

GUICHE

SAMES

9.2.2022

ABITAIN

AINHARP

ANDREIN

ANOS

ARAUJUZON

ARAUX

AREN

ARGET

ARHANSUS

AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY

ARROSES

ASTIS

ATHOS-ASPIS

AUDAUX

AURIAC

AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN

BAIGTS-DE-BEARN

BALIRACQ-MAUMUSSON

BARINQUE

BARRAUTE-CAMU

BASSILLON-VAUZE

BASTANES

BENTAYOU-SEREE

BETRACQ

BONNUT

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BUGNEIN

BURGARONNE

CABIDOS

CARRERE

CARRESSE-CASSABER

CASTAGNEDE

CASTEIDE-CANDAU

CASTERA-LOUBIX

CASTETNAU-CAMBLONG

CASTETPUGON

CHARRE

CHARRITTE-DE-BAS

CLARACQ

COSLEDAA-LUBE-BOAST

CROUSEILLES

DIUSSE

DOGNEN

DOMEZAIN-BERRAUTE

ESCOS

ESPIUTE

ETCHARRY

GARINDEIN

GARLIN

GERONCE

GESTAS

GEUS-D'OLORON

GUINARTHE-PARENTIES

GURS

JASSES

LAAS

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

LABATUT

LABEYRIE

LAGOR

LALONQUETTE

LAMAYOU

LANNECAUBE

LARRIBAR-SORHAPURU

LASCLAVERIES

LAY-LAMIDOU

LEDEUIX

LICHOS

LOHITZUN-OYHERCQ

LUC-ARMAU

LUCARRE

LUCQ-DE-BEARN

MALAUSSANNE

MAURE

MERITEIN

MIOSSENS-LANUSSE

MOMY

MONCLA

MONSEGUR

MONTAGUT

MONTFORT

MORLANNE

MOUHOUS

MOUMOUR

MUSCULDY

NABAS

NARP

NAVARRENX

OGENNE-CAMPTORT

ORAAS

ORDIARP

ORIN

ORION

ORRIULE

ORTHEZ

OSSENX

OSSERAIN-RIVAREYTE

PAGOLLE

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POEY-D'OLORON

PONTACQ

PONTIACQ-VIELLEPINTE

PORTET

POURSIUGUES-BOUCOUE

PRECHACQ-JOSBAIG

PRECHACQ-NAVARRENX

RIBARROUY

RIVEHAUTE

SAINT-ARMOU

SAINT-BOES

SAINT-GIRONS-EN-BEARN

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN

SAINT-GOIN

SAINT-MEDARD

SALIES-DE-BEARN

SALLESPISSE

SAUCEDE

SAULT-DE-NAVAILLES

SAUVELADE

SAUVETERRE-DE-BEARN

SEVIGNACQ

SUS

SUSMIOU

TABAILLE-USQUAIN

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

UHART-MIXE

VERDETS

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX

VIELLESEGURE

18.2.2022

Département: Hautes-Pyrénées (65)

AZEREIX

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

HAGEDET

HERES

LAMARQUE-PONTACQ

MADIRAN

OSSUN

SOUBLECAUSE

10.2.2022

Département: DEUX-SEVRES (79)

SAINT-MAIXENT-DE -BEUGNE

COULONGES-SUR-L'AUTIZE

6.3.2022

Département: Vendée (85)

CHALANS

COMMEQUIERS

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON

16.2.2022

Medlemsstat: Italien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Region: Veneto and Lombardia

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00110 (WGS84 dec. coordinates N45.214834 E11.209984)

9.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00328 (WGS84 dec. coordinates N45.487230408 E11.643840073)

8.2.2022

The area of Veneto and Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00327 (WGS84 dec. coordinates N45.282593 E10.854274)

10.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00308 (WGS84 dec. coordinates N45.277620855 E11.419971088)

11.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00322 (WGS84 dec. coordinates N45.308323752 E11.479550756)

4.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00052, IT-HPAI(P)-2021-00172, IT-HPAI(P)-2021-00307, IT-HPAI(P)-2021-00314 (WGS84 dec. coordinates N45.303960876 E11.283508036, N45.313048215 E11.315148138, N45.289521286 E11.329173485, N45.296691346 E11.316301042)

4.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00168, IT-HPAI(P)-2021-00246, IT-HPAI(P)-2021-00247, IT-HPAI(P)-2021-00248, IT-HPAI(P)-2021-00301, IT-HPAI(P)-2021-00304 (WGS84 dec. coordinates N45.277172844 E11.061649543, N45.280768665 E11.050865463, N45.278391753 E11.059469926, N45.275557225 E11.058289583, N45.276713596 E11.048013722, N45.274003643 E11.058793354)

19.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00011, IT-HPAI(P)-2021-00023, IT-HPAI(P)-2021-00123, IT-HPAI(P)-2021-00151, IT-HPAI(P)-2021-00228, IT-HPAI(P)-2021-00229, IT-HPAI(P)-2021-00249 (WGS84 dec. coordinates N45.260428913 E11.03807575, N45.259797 E11.058176, N45.249459995 E11.047090125, N45.254851128 E11.046722996, N45.249940386 E11.040135767, N45.249118728 E11.04984073, N45.247011 E11.052379)

11.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00303, IT-HPAI(P)-2021-00315, IT-HPAI(P)-2021-00320, IT-HPAI(P)-2022-00009 (WGS84 dec. coordinates N45.051288 E11.591355, N45.042767483 E11.609449344, N45.041694715 E11.620508275, N45.052742 E11.62716)

4.2.2022

The area of Veneto and Lombardia Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00276, IT-HPAI(P)-2022-00011 (WGS84 dec. coordinates N45.256388 E10.879366, N45.262373 E10.883475)

5.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00251, IT-HPAI(P)-2021-00309, IT-HPAI(P)-2021-00325, IT-HPAI(P)-2021-00326 (WGS84 dec. coordinates N45.347742 E11.325218, N45.357261763 E11.349547319, N45.343778631 E11.33007146, N45.354703 E11.341628)

9.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00006 (WGS84 dec. coordinates N45.173548 E10.425334)

10.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00268 (WGS84 dec. coordinates N45.232053 E10.419943)

5.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00260 (WGS84 dec. coordinates N45.280478 E10.621043)

4.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00316 (WGS84 dec. coordinates N45.351967 E10.382661)

8.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00005 (WGS84 dec. coordinates N45.214873 E10.516978)

5.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00007 (WGS84 dec. coordinates N45.300758 E10.780618)

6.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00225 (WGS84 dec. coordinates N45.28669 E10.780547)

5.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00287 (WGS84 dec. coordinates N45.299253 E10.806525)

6.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00297 (WGS84 dec. coordinates N45.297148 E10.761502)

6.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00275 (WGS84 dec. coordinates N45.315641 E10.642802)

4.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00310 (WGS84 dec. coordinates N45.318239 E10.691905)

4.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00002 (WGS84 dec. coordinates N45.297034 E10.313871)

4.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00008 (WGS84 dec. coordinates N45.290872 E10.32754)

4.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00235 (WGS84 dec. coordinates N45.307381 E10.205685)

9.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00274 (WGS84 dec. coordinates N45.306897 E10.222461)

5.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00135 (WGS84 dec. coordinates N45.291849 E10.22094)

15.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00214 (WGS84 dec. coordinates N45.297588 E10.221751)

4.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00014 (WGS84 dec. coordinates N45.421836 E10.629697)

5.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00211 (WGS84 dec. coordinates N45.280826 E10.219352)

5.2.2022

Region: Toscana

The area of Toscana Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00013 (WGS84 dec. coordinates N43,788531 E11,142187)

6.2.2022

Medlemsstat: Ungarn

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Bács-Kiskun megye:

Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Petőfiszállás ésVárosföld települések közigazgatási területeinek a 46.694166 és a 19.930490, a 46.769505 és a 19.818158, a 46.768740 és a 19.815570, a 46.720512 és a 19.818287, a 46.650280 és a 19.845280, a 46.664167 és a 19.838889, a 46.775865 és a 19.800372, valamint a 46.6894853 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3.2.2022

Bugac, Fülöpjakab, Kiskunfélegyháza, Kunszállás és Városföld t települések közigazgatási területeinek a 46.7561229 és a 19.764002 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.2.2022

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Csengerújfalu és Ura települések közigazgatási területeinek a 47.799248 és a 22.606032 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

10.2.2022

Medlemsstat: Nederlandene

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Municipality Lelystad, province Flevoland

Those parts of the municipality Lelystad and Dronten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.54538 lat 52.42853-

13.2.2022

Municipality Ede , province Gelderland

Those parts of the municipality Ede contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63818 , lat 52.05767

15.2.2022

Municipality Alkmaar, province Noord Holland

Those parts of the municipalities Alkmaar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.84400 , lat 52.59124

14.2.2022

Municipality Moerdijk, province Noord Brabant

Those parts of the municipality Moerdijk contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.48853, lat 51.66725

14.2.2022

Municipality Dronten, province Flevoland

Those parts of the municipalities Dronten, Zeewolde, Lelystad contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,60983, lat 52,42483

21.2.2022

Municipality West Betuwe, province Gelderland

Those parts of the municipality West Betuwe (province Gelderland) and Vijfheerenlanden (province Utrecht) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,07466, lat 51,85738

22.2.2022

Municipality Zeewolde, province Flevoland

Those parts of the municipalities Zeewolde and Lelystad (Flevoland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44293, lat 52,42627

24.2.2022

Municipality Harderwijk, province Gelderland

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,6647, lat 52,34514

24.2.2022

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,67004, lat 52,34306

26.2.2022

Medlemsstat: Polen

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Województwo dolnośląskie

1)

w powiecie oleśnickim, w gminie Międzybórz, miejscowości Międzybórz i Klonów

11.2.2022

1)

w powiecie milickim:

a)

w gminie: Milicz,miejscowości: Młodzianów, Bracław, Henrykowice, Potasznia, Borzynowo, Czatkowice- na wschód od ulicy Rzecznej, w miejscowości Nowy Zamek teren Rezerwatu Stawy Milickie

b)

w gminie Krośnice miejscowości Kotlarka- na północ od drogi gminnej prowadzącej z Czatkowic do Czeszyc

16.2.2022.

Województwo łódzkie

1)

w powiecie poddębickim:

a)

w gminie Zadzim, miejscowości: Grabina, Skęczno, Nowa Grabina, Stara Grabina, Piła, Rzeczyca, Kiełpin, Bartochów, Ralewice, Ralewice – Parcele, Zielona Wygoda, Nowe Ralewice, Szczawno Rzeczyckie, Marcinów, Otok, Ustronie, Wola Zaleska;

2)

w powiecie zduńskowolskim:

a)

w gminie Szadek, miejscowości: Kobyla Chmielowa, Boczki Nowe, Boczki Stare, Borki Prusinowskie, Prusinowice-Parcela, Prusinowice, Góry Prusinowskie, Boczki-Parcela;

3)

w powiecie sieradzkim:

a)

w gminie Warta, miejscowości: Grabinka, Lipiny , Lasek, Stare Sady, Nowe Lipiny, Borek Lipiński na północ od drogi nr 710, Bednarzec, Piece, Rożdżały, Góra Bełdowska, Reszelki (obszar lasu), Nowe Miedze, Stare Miedze, Szczawno Rożdżalskie, Rossoszyca od południa ograniczona drogą nr 710 dalej ulicą Kościelną do granicy miejscowości z miejscowością Lasek, Papajka;

9.2.2022

Województwo podkarpackie

1)

w powiecie przeworskim:

a)

miasto Przeworsk

b)

w gminie: Przeworsk, miejscowości: Gorliczyna po południowej stronie autostrady A4, Gwizdaj, Studzian.

9.2.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie poznańskim:

a)

w gminie Mosina, miejscowości: Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Kierzki, Bolesławiec, Borkowice, Pecna;

b)

w gminie Stęszew, miejscowości: Będlewo;

2)

w powiecie kościańskim, w gminie Czempiń, miejscowości: Sierniki, Bieczyny, Srocko Wielkie.

23.2.2022

Medlemsstat: Portugal

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

The part of Constância and Chamusca municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.442230N, 8.312721W

6.2.2022

The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.140842N, 9.296611W

1.3.2022

Del B

Overvågningszoner i de berørte medlemsstater*, jf. artikel 1 og 3:

Medlemsstat: Bulgarien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Haskovo Region, Haskovo municipality

Elena, Dinevo, Rodopi, Stamboliyski, Stoykovo, Podkrepa

7.2.2022

Krivo pole, Koren, Momino

29.1.2022-14.2.2022

Voivodovo, Manastir, Maslinovo, Gorno Voivodino, Dolno Voivodino, Mandra, Orlovo

14.2.2022

Knizhovnik

6.2.2022-14.2.2022

Aleksandrovo, Nova Nadezhda, Uzundzhovo

4.3.2022

Haskovo Region, Stambolovo municipality

Stambolovo, Tsareva polyana, Zhalti bryag

6.2.2022-14.2.2022

Maluk Izvor, Golyam izvor, Kralevo, Gledka, Dolno Botevo, Kladenets

14.2.2022

Haskovo Region, Harmanli municipality

Slavyanovo, Bolyarski izvor

7.2.2022

Haskovo Region, Dimitrovgrad municipality

Brod, Chernogorovo

24.2.2022-4.3.2022

Dimitrovgrad, Zlatopole, Dolno Belevo, Voden, Krepost, Rajnovo, Golyamo Asenovo, Malko Asenovo, Radievo, Bryast

4.3.2022

Kurdzali Region, Kurdzali municipality

Sestrinsko, Rudina, Tatkovo, Zvinitsa, Krin

14.2.2022

Region: Dobrich

Dobrichka municipality: Vodnyanci, Hitovo, Alcek, Pchelnik, Zhitnitsa, Tyanevo, Polkovnik Ivanovo, Karapelit, Enevo, Geshanovo

Tervel municipality: Tervel, Kochmar, Popgruevo, Bozhan, Mali izvor

27.2.2022

Dobrichka municipality: Feldfebel Denkovo, Dryanovets

18.2.2022-27.2.2022

Medlemsstat: Tjekkiet

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

South Bohemian Region

Dvory nad Lužnicí (633925); Halámky (636827); Bedřichov u Horní Stropnice (644153); Dlouhá Stropnice (644161); Horní Stropnice (644196); Meziluží (644234); Svébohy (644293); Hranice u Nových Hradů (647888); Jílovice u Trhových Svinů (660141); Šalmanovice (761940); Krabonoš (705730); Nová Ves nad Lužnicí (705756); Mýtiny (706230); Nakolice (706248); Nové Hrady (706256); Obora u Vyšného (788864); Veveří u Nových Hradů (706281); Vyšné (788872); Buková u Nových Hradů (794511); Lhotka u Třebče (769380); Olešnice u Trhových Svinů (710334); Těšínov (766771); Bor (607266); Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí (648060); Suchdol nad Lužnicí (759147); Tušť (771937); Bukvice u Trhových Svinů (768201); Pěčín u Trhových Svinů (768235); Božejov u Nových Hradů (794503); Žár u Nových Hradů (794546); Žumberk u Nových Hradů (794554).

Údolí u Nových Hradů (706272) – jižní část katastrálního území, přičemž hranici na severu vymezuje obslužná komunikace vedoucí od východu k západu katastrálního území jižně od rybníků Dolní Karolínský, Baštovec a Velebil.

31.1.2022

Byňov (706191); Štiptoň (706264);

Údolí u Nových Hradů (706272) – severní část katastrálního území, přičemž hranici na jihu vymezuje obslužná komunikace vedoucí od východu k západu katastrálního území jižně od rybníků Dolní Karolínský, Baštovec a Velebil.

10.1.2022-31.1.2022

Třebeč (769398); Čížkrajice (624128); Mezilesí u Trhových Svinů (624144); Bedřichov u Horní Stropnice (644153); Dlouhá Stropnice (644161); Dobrá Voda u Horní Stropnice (644170); Hojná Voda (644188); Horní Stropnice (644196); Konratice (744352); Meziluží (644234); Paseky u Horní Stropnice (644323); Rychnov u Nových Hradů (744361); Staré Hutě u Horní Stropnice (644269); Šejby (644315); Hranice u Nových Hradů (647888); Jílovice u Trhových Svinů (660141); Šalmanovice (761940); Kamenná u Trhových Svinů (662712); Kondrač (662739); Mýtiny (706230); Nakolice (706248); Obora u Vyšného (788864); Veveří u Nových Hradů (706281); Vyšné (788872); Lhotka u Třebče (769380); Olešnice u Trhových Svinů (710334); Těšínov (766771); Bor (607266); Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí (648060); Bukvice u Trhových Svinů (768201); Pěčín u Trhových Svinů (768235); Trhové Sviny (768154); Božejov u Nových Hradů (794503); Žumberk u Nových Hradů (794554);

31.1.2022

Svébohy (644293); Byňov (706191); Nové Hrady (706256); Štiptoň (706264); Údolí u Nových Hradů (706272); Buková u Nových Hradů (794511); Žár u Nových Hradů (794546)

10.1.2022-31.1.2022

Bělčice (601870); Bezdědovice (603457); Blatenka (605212); Blatná (605247); Bratronice (789291); Březí u Blatné (613894); Buzice (616401); Čečelovice (618781); Čekanice (619060); Drahenický Málkov (631558); Hněvkov u Mačkova (689726); Hornosín (644765); Hostišovice (645796); Chobot (775754); Jindřichovice u Blatenky (605221); Kadov u Blatné (661929); Lažánky (605239); Lnářský Málkov (661937); Mačkov (689734); Metly (693537); Milčice u Čekanic (619078); Mračov (661945); Myštice (700851); Němčice u Sedlice (746886); Pacelice (762750); Podruhlí (645818); Pole (725111); Předmíř (734349); Řiště (745791); Skaličany (748005); Škvořetice (762768); Tisov (767191); Újezdec u Bělčic (774031); Uzenice (775771); Uzeničky (775789); Vahlovice (700894); Vrbno (661953); Záboří u Blatné (789313); Zahorčice u Lnář (686255); Záhrobí (790281); Zámlyní (790923); Závišín u Bělčic (791288);

Lnáře (686247) – jihozápadní část katastrálního území, přičemž hranici na východě a severu tvoří pozemní komunikace vedoucí od jižní hranice katastrálního území k severozápadní hranici katastrálního území následovně: pozemní komunikace silnice II. třídy II.174 a následně směrem na západ navazující pozemní komunikace silnice I. třídy I.20 (evropská mezinárodní silnice 1. třídy E49).

4.2.2022

Hajany u Blatné (636533); Chlum u Blatné (651494); Tchořovice (766976); Kocelovice (667579);

Lnáře (686247) – severní a východní část katastrálního území, přičemž hranici na západě a jihu tvoří pozemní komunikace vedoucí od jižní hranice katastrálního území k severozápadní hranici katastrálního území následovně: pozemní komunikace silnice II. třídy II.174 a následně směrem na západ navazující pozemní komunikace silnice I. třídy I.20 (evropská mezinárodní silnice 1. třídy E49).

27.1.2022-4.2.2022

Blatenka (605212); Čekanice (619060); Hněvkov u Mačkova (689726); Jindřichovice u Blatenky (605221); Milčice u Čekanic (619078); Bratronice (789291); Čečelovice (618781); Doubravice u Strakonic (631248); Nahošín (631264); Drachkov u Strakonic (726923); Brloh u Drhovle (632406); Pamětice u Drhovle (632473); Hlupín (639915); Dolní Poříčí (725994); Horní Poříčí (726001); Katovice (664529); Krty u Strakonic (675181); Lažánky (605239); Lažany u Doubravice (631256); Mačkov (689734); Mečichov (692409); Mnichov (697443); Mutěnice u Strakonic (700436); Nebřehovice (701840); Zadní Ptákovice (701858); Koclov (706892); Novosedly u Strakonic (706906); Sloučín (706914); Jemnice u Oseka (712892); Malá Turná (712906); Osek u Radomyšle (712914); Petrovice u Oseka (712922); Rohozná u Rovné (742104); Makarov (726931); Pracejovice (726940); Brusy (613371); Kbelnice (664626); Přešťovice (735264); Láz u Radomyšle (740586); Rojice (740594); Kapsova Lhota (738581); Radošovice u Strakonic (738590); Rovná u Strakonic (742112); Řepice (742121); Němčice u Sedlice (746886); Sedlice u Blatné (746894); Slaník (735272); Smiradice (752509); Sousedovice (752517); Dražejov u Strakonic (755940); Hajská (697753); Modlešovice (697761); Nové Strakonice (755923); Přední Ptákovice (755931); Strakonice (755915); Střela (755958); Sedlo u Horažďovic (747041); Střelské Hoštice (757489); Střelskohoštická Lhota (747050); Štěkeň (763292); Vítkov u Štěkně (763306); Zadní Zborovice (770191); Velká Turná (712931); Záboří u Blatné (789313);

Radomyšl (738221) – východní část katastrálního území, přičemž hranici na západě tvoří od severu pozemní komunikace silnice II. třídy II.139 a následně navazující pozemní komunikace silnice II. třídy II.173 směrem k jižní hranici katastrálního území.

12.2.2022

Černíkov u Strakonic (632562); Domanice (738204); Droužetice (632571); Hubenov u Třebohostic (770167); Chrášťovice (654108); Kaletice (738239); Klínovice (654116); Leskovice u Radomyšle (738212); Podolí u Strakonic (632589); Třebohostice (770175); Únice (770183);

Radomyšl (738221) – západní část katastrálního území, přičemž hranici na východě tvoří od severu pozemní komunikace silnice II. třídy II.139 a následně navazující pozemní komunikace silnice II. třídy II.173 směrem k jižní hranici katastrálního území.

4.2.2022-12.2.2022

Central Bohemian Region

Hudčice (649236; Hvožďany (650331); Leletice (679917);

Koupě (671207); Pozdyně (650340).

4.2.2022

Bílé Podolí (604062); Brambory (604071); Dolní Bučice (786217); Horka u Žehušic (795763); Horní Bučice (786225); Horušice (795771); Lovčice (604097); Semtěš u Bílého Podolí (604101); Starkoč u Bílého Podolí (604119); Vinaře (782203); Vlačice (783218); Vrdy (786233); Zaříčany (604127); Zbyslav (786241).

21.2.2022

South Moravian Region

Bukovany u Kyjova (615919); Čejč (618942); Dolní Bojanovice (628701); Dražůvky (632368); Hodonín (640417); Karlín na Moravě (663263); Boršov u Kyjova (678520); Kyjov (678431); Nětčice u Kyjova (678511); Milotice u Kyjova (695157); Mutěnice (700444); Násedlovice (701653); Nenkovice (703362); Ostrovánky (716111); Ratíškovice (739901); Skoronice (748404); Sobůlky (752151); Stavěšice (755362); Strážovice (756865); Svatobořice (760099); Terezín u Čejče (766542); Vacenovice u Kyjova (775932); Věteřov (781096); Vlkoš u Kyjova (784036); Želetice u Kyjova (796018).

27.1.2022

Dubňany (633585); Hovorany (646377); Mistřín (760081); Šardice (762059).

19.1.2022-27.1.2022

Běhařovice (601420ú; Blanné (605000); Boskovštejn (608491); Citonice (617831); Ctidružice (618047); Dobronice (765236); Grešlové Mýto (636215); Hluboké Mašůvky (639664); Hostim (645745); Jiřice u Moravských Budějovic (645753); Kravsko (674257); Křepice (675954); Mikulovice u Znojma (694398); Milíčovice (694908); Mramotice (700100); Němčičky nad Jevišovkou (703079); Olbramkostel (709816); Pavlice (718319); Plaveč (721557); Plenkovice (674265); Prokopov (733148); Přímětice (736121); Ratišovice (601438); Rozkoš u Jevišovic (742287); Rudlice (743305); Slatina u Jevišovic (749699); Střelice u Jevišovic (757446); Stupešice (601446); Újezd nad Rokytnou (773719); Únanov (774308); Vevčice (781282); Vracovice u Horního Břečkova (642622); Vranovská Ves (785555); Žerůtky u Znojma (796662).

3.2.2022

Bojanovice u Znojma (606880); Černín (620246); Jevišovice (659355).

26.1.2022-3.2.2022

Plzeň Region:

Bezděkov u Kasejovic (603538); Dobrotice u Chanovic (650617); Hradiště u Kasejovic (647471); Chanovice (650633); Chloumek u Kasejovic (664294); Kasejovice (664308); Kotouň (713023); Mladý Smolivec (697192); Nezdřev (704458); Nová Ves u Horažďovic (713031); Polánka u Kasejovic (664316); Řesanice (664324); Slatina u Horažďovic (749630); Slivonice (668931); Starý Smolivec (697206); Újezd u Kasejovic (664332); Zahorčičky (789801); Životice u Kasejovic (797367).

4.2.2002

Ústí nad Labem Region:

Bečov u Mostu (601233); Bedřichův Světec (602035); Bělušice u Mostu (602043); Bezděkov u Žatce (603546); Bílence (604151); Bitozeves (604925); Březno u Loun (614572); Břvany (615111); Bylany u Mostu (616532); Čepirohy (619591); Dolejší Hůrky (684945); Havraň (638021); Hořetice u Žiželic (797499); Hrádek u Loun (739235); Hradiště nad Ohří (756903); Hrušovany u Chomutova (648779); Kamenná Voda (796808); Lažany u Chomutova (648787); Lenešice (679925); Levonice (684953); Lišany u Žatce (684961); Lišnice (685071); Malé Březno (690449); Malnice (749125); Milá (601241); Minice (777706); Mradice (700011); Nehasice (702374); Nezabylice (772593); Počerady (723185); Polerady (725226); Postoloprty (726117); Rvenice (747190); Rybňany (790869); Selibice (772038); Seménkovice (747203); Skupice u Postoloprt (749133); Skyřice (749206); Slatinice u Mostu (616559); Staňkovice u Žatce (753629); Stekník (790877); Stránce (796816); Strkovice (756911); Sušany (759597); Škrle (604160); Tatinná (702382); Tvršice (772046); Velebudice (749214); Velemyšleves (777722); Velichov u Žatce (794902); Volevčice (725234); Vrbka u Postoloprt (726125); Vtelno (787507); Vysočany u Chomutova (648795); Zaječice u Bečova (601250); Zálezly (777731); Zálužice nad Ohří (790885); Žatec (794732); Židovice u Bečova (796824); Žiželice u Žatce (797502).

2.2.2022

Blažim (605549); Třískolupy (771139); Vidovle (604933); Výškov u Počerad (788554).

25.1.2022-2.2.2022

Pardubice Region:

Bezděkov (603571); Bousov (608661); Břehy (613771); Březinka u Hošťalovic (646130); Bukovina u Přelouče (616061); Bumbalka (771571); Čepí (619582); Černá u Bohdanče (743844); Heřmanův Městec (638731); Holotín (755575) – jižní část katastrálního území ohraničená silnicí č. 17 z Bukoviny u Přelouče do Stojic; Hošťalovice (646148); Choltice (652369) – západní část katastrální území ohraničená silnicí č. 342 ze Svinčan do Veselí; Chvaletice (655015); Jankovice u Přelouče (656801); Jeníkovice u Choltic (658375); Jetonice (693871); Jezbořice (659371); Kladruby nad Labem (665410); Klenovka (666131); Klešice (666165); Kostelec u Heřmanova Městce (670260); Kozašice (656810); Labětín (744778); Lány na Důlku (679071); Lhota pod Přeloučí (681113); Licomělice (701033); Licoměřice (684678); Lipovec (684686); Litošice (685852); Lohenice u Přelouče (686409); Mělice (692794); Míčov (693880); Morašice v Železných horách (792233); Načešice (701041); Nerad (797308); Opočínek (679089); Podhořany u Ronova (723703); Přelouč (734560); Přelovice (734641); Raškovice u Přelouče (760820); Rozhovice (742244); Řečany nad Labem (744786); Semín (747319); Spytovice (792241); Staré Čívice (754170); Starý Mateřov (755079); Stojice (755583); Sušice (693901); Svinčany (760854); Škudly (681121); Štěpánov u Přelouče (763403); Trnávka (744794); Valy nad Labem (776769); Veselí u Přelouče (780642); Vyžice (789038); Zbyslavec (693910); Zdechovice (792250); Živanice (797332); Žlebské Chvalovice (797618).

21.2.2022

Benešovice u Přelouče (609871); Brloh u Přelouče (609889); Holotín (755575) – severní část katastrálního území ohraničená silnicí č. 17 z Bukoviny u Přelouče do Stojic; Choltice (652369) – východní část katastrálního území ohraničená silnicí č. 342 ze Svinčan do Veselí; Chrtníky (652377); Jedousov (658120); Ledec (679704); Lipoltice (684333); Mokošín (698181); Poběžovice u Přelouče (722901); Rašovy (771589); Seník (656828); Sovoluská Lhota (684350); Sovolusky u Přelouče (752681); Svojšice u Choltic (761401); Tupesy u Přelouče (771546); Turkovice u Přelouče (771597); Urbanice (774685).

13.2.2022-21.2.2022

Medlemsstat: Danmark

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

De dele af Lolland Kommune, der ligger uden for det område, der er beskrevet i beskyttelseszonen, men som ligger inden for en cirkel, der har en radius på 10 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne

N 54,8739; E 11,3970

12.2.2022

De dele af Lolland Kommune, der ligger inden for en cirkel, der har en radius på 3 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne

N 54,8739; E 11,3970

4.2.2022-12.2.2022

De dele af Kalundborg Kommune, Sorø Kommune, Slagelse Kommune og Holbæk Kommune, der ligger uden for det område, der er beskrevet i beskyttelseszonen, men som ligger inden for en cirkel, der har en radius på 10 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne

N 55,5278; E 11,3745

10.2.2022

De dele af Kalundborg Kommune og Sorø Kommune, der ligger inden for en cirkel, der har en radius på 3 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne

N 55,5278; E 11,3745

2.2.2022-10.2.2022

De dele af Viborg Kommune, Skive Kommune, Holstebro Kommune og Herning Kommune, der ligger uden for det område, der er beskrevet i beskyttelseszonen, men som ligger inden for en cirkel, der har en radius på 10 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne

N 56,4947; E 9,0677

10.2.2022

De dele af Viborg Kommune, der ligger inden for en cirkel, der har en radius på 3 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne

N 56,4947; E 9,0677

2.2.2022-10.2.2022

De dele af Sorø Kommune, Slagelse Kommune, Næstved Kommune, Ringsted Kommune og Holbæk Kommune, der ligger uden for det område, der er beskrevet i beskyttelseszonen, men som ligger inden for en cirkel, der har en radius på 10 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne

N 55,4496; E 11,6102

16.2.2022

De dele af Sorø Kommune, der ligger inden for en cirkel, der har en radius på 3 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne

N 55,4496; E 11,6102

8.2.2022-16.2.2022

Medlemsstat: Tyskland

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

BAYERN

Landkreis Augsburg

Gemeinde Welden

Gemeinde Altenmünster nur mit dem Ortsteil Epishofen

Gemeinde Zusmarshausen nur mit dem Ortsteil Wörleschwang

9.2.2022-17.2.2022

Landkreis Augsburg

Gemeinde Horgau mit den Ortsteilen: Streitheim, Auerbach, Horgauergreut, Bieselbach

Gemeinde Dinkelscherben mit dem Ortsteil lindach

Gemeinde Emmersacker

Gemeinde Heretsried

Gemeinde Bonstetten

Gemeinde Biberbach mit Ortsteil Affaltern

Gemeinde Adelsried mit dem Ortsteil Kruichen

17.2.2022

Landkreis Dillingen a.d. Donau

Gemarkung Altenbaindt

Gemarkung Bocksberg

Gemarkung Ellerbach

Gemarkung Eppisburg

Gemarkung Glött

Gemarkung Hettlingen

Gemarkung Holzheim

Gemarkung Laugna

Gemarkung Osterbuch

Gemarkung Riedsend

Gemarkung Roggden

Gemarkung Sontheim

Gemarkung Villenbach

Gemarkung Weisingen

Gemarkung Wengen

Gemarkung Zusamaltheim

17.2.2022

Landkreis Rhön-Grabfeld

Das Gebiet umfasst die gesamten Gemarkungen

Altenfeld

Brüchs

Filke

Fladungen

Forst Ostheim v.d.Rhön

Ginolfs

Hausen

Heufurt

Huflar

Leubach

Mellrichstadter Forst

Neustädtles

Nordheim v.d.Rhön

Oberelsbach

Oberfladungen

Oberwaldbehrungen

Ostheim v.d.Rhön

Roth

Rüdenschwinden

Sands

Sondheim v.d.Rhön

Stetten

Stockheim

Unterelsbach

Urspringen

Völkershausen

Weimarschmieden

Willmars

in den amtlichen Gemarkungsgrenzen.

13.2.2022

Landkreis Rhön-Grabfeld

In Höhe „Höhlwald”, nördlich des „Leubach”, am Schnittpunkt Staatsstraße 2265 mit der Landkreisgrenze, entlang der Landkreisgrenze in Richtung Nordosten bis zur spitzwinkeligen Landkreisgrenze nähe NES 31. In süd-östlicher, später südlicher Richtung entlang der östlichen und südlichen Gemeindegrenzen Fladungens übergehend in die östliche Gemeindegrenze Sondheims v. d. Rhön. Südöstlich der „Stettbachteiche” dem „Stettbach” folgend bis zu den „Sauerwiesen”; Richtung Westen der befestigten Straße folgend, die NES 27 kreuzend, bis zur westlichen Gemeindegrenze Sondheims in Höhe des „Rother Bergs”; Der südlichen Hausener Gemeindegrenze folgend bis zur NES 12; Der NES 12 in nördlicher Richtung folgend, an der Kreuzung mit NES 11 letzterer in nord-westlicher Richtung folgend bis zur ersten, befestigten Waldstraße auf der nördlichen Straßenseite. Dieser Straße in Richtung Norden folgen, über den „Eisgraben” hinweg bis zur NES 26. Der NES 26 in nördliche Richtung folgen, am Bloßberg entlang über den Dörrbachgraben zur St 2288. Das im Norden angrenzende Waldgebiet an der westlichen Waldgrenze entlang bis „Oberer See”. Dann weiter Richtung Nordwesten an die nordwestliche Landkreisgrenze.

5.2.2022-13.2.2022

Landkreis Günzburg

Nördlich der Autobahn A8:

In der Gemeinde Winterbach der Ortsteil Rechbergreuthen, in der Gemeinde Haldenwang das Waldgebiet Fetzer, das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Landensberg, in der Gemeinde Jettingen-Scheppach die Waldgebiete Mühlholz und Brand und das Waldgebiet nördlich der Waldgebiete Tanneschopf und Kratzer.

Südlich der Autobahn A8:

In der Gemeinde Jettingen-Scheppach die Waldgebiete Kratzer, Langengehau, untere Lederhose, obere Lederhose, Grenzkopf, Tannenschopf und Wacholdergehau.

18.2.2022

BRANDENBURG

Landkreis Märkisch-Oderland

Beginnend an der Gemarkungsgrenze Sophienthal in süd-östlicher Richtung entlang der Oder über die Gemarkungen Genschmar, Bleyen, Küstrin-Kietz und Reitwein, dort weiter in westlicher Richtung bis Wuhden, hier ab Kreuzung Ortsmitte dem Weg Richtung Reitweiner Wallberge folgend, weiter entlang dem Reitweiner Weg in südwestlicher Richtung bis Abzweig Priesterschlucht, hier dem Weg Richtung Alte Bahnlinie folgend, auf dieser weiter in südwestlicher Richtung bis zur B112, dieser nördlich folgend bis Abzweig Unterdorf, dann dem Feldweg in nordwestlicher Richtung bis zum Wassergraben folgend, diesem folgend bis zur Alten Oder, dieser folgend bis zur Gemarkungsgrenze Sachsendorf, dieser in westlicher Richtung bis zur L332 folgen, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnstrecke, dieser dann nördlich über Werbig bis zur westlichen Gemarkungsgrenze Langsow folgen, ab hier entlang der Gemarkungsgrenzen Buschdorf, Zechin und Sophienthal bis zur Oder

9.2.2022

Landkreis Märkisch-Oderland

Ab Straße Drewitz Ausbau in östl. Richtung bis zur Oder, der Oder südlich folgend bis „Neu Manschnower Graben“, diesem folgend in westlicher Richtung auf dem Weg Richtung Graben am Bahnweg, diesem nord-westlich folgend bis „Kietzer Weg“, diesem süd-westlich folgend bis Straße „Am Strom“, dieser westlich folgend bis Manschnow „Friedensstraße“, dieser nördlich folgend bis „Kirchstraße“, dieser süd-westlich folgend bis „Weidenweg“, diesem süd-westlich folgend bis Abzweig „Jägerstraße“, dann in nördlicher Richtung dem „Manschnower Loosgraben“ folgend bis „Neuer Heyengraben“, diesem westlich folgend bis „Golzower Straße“.L 331, dieser nördlich folgend bis Golzow – Heimstädtensiedlung - „Bahnhofstraße“, dieser folgend bis Anschluss L 33, dieser östlich folgend bis „Bahnhofstraße“, dieser folgend bis Straße „Am Strom“, dieser westlich folgend bis L 333, dieser nördlich folgend bis „Studentengraben“ der Gemarkung Genschmar, diesem östlich folgend bis zum „Ziegengraben“, diesem süd-östlich folgend bis Straße Drewitz Ausbau

1.2.2022-9.2.2022

Landkreis Havelland

Vom Schnittpunkt der Landkreisgrenze des Landkreises Havelland mit der Landesgrenze des Landes Sachsen-Anhalt entlang der Landesgrenze des Landes Sachsen-Anhalt in südlicher Richtung bis zur südlichen Gemarkungsgrenze Gülpe, weiter entlang der südlichen Gemarkungsgrenzen der Gemarkungen Gülpe, Wolsier und Spaatz bis zum Schnittpunkt mit dem „SW-Graben Parey“, diesen weiter in östlicher Richtung bis zur Wiesenlaake, ab dem Schnittpunkt mit dem großen Grenzgraben in einer gedachten Linie nordöstlich bis zum Schnittpunkt der Gemarkungsgrenze Kleßen mit der Landstraße „Dickter Straße“, hier weiter in nördlicher später in südöstlicher.südlicher Richtung entlang der Gemarkungsgrenze Kleßen bis zum Havelländischen Hauptkanal, von dort aus entlang der Landkreisgrenze des Landkreises Havelland mit dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin in westlicher Richtung bis zur Landesgrenze des Landkreises Havelland mit dem Land Sachsen-Anhalt

23.2.2022

Landkreis Havelland

Vom Schnittpunkt der „Alten Jäglitz“ mit der Landstraße L 14 in östlicher Richtung entlang der Landkreisgrenze des Landkreises Havelland zum Landkreis Ostprignitz-Ruppin bis zum großen Grenzgraben Rhinow, dort weiter in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit einem landwirtschaftlichen Graben, diesen weiter folgend in westlicher Richtung, die B 102 kreuzend in einer gedachten Linie bis zur Gemarkungsgrenze Großderschau in Höhe des Schnittpunktes mit einem Landwirtschaftsgraben, dann weiter entlang der Gemarkungsgrenze Großderschau bis zum Schnittpunkt mit der „Alten Jäglitz“

15.2.2022-23.2.2022

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Gemeinde Neustadt (Dosse) mit den Gemarkungen Sophiendorf, Lohm, Roddahn, Babe, Zernitz, Koppenbrück, Leddin, Plänitz, Neustadt.Dosse, Sieversdorf, Hohenofen, Kampehl, Dreetz, Giesenhorst, Bartschendorf und Michaelisbruch

Gemeinde Wusterhausen.Dosse mit der Gemarkung Segeletz

23.2.2022

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Beginnend am Schnittpunkt der Landkreisgrenze des Landkreises Ostprignitz-Ruppin zum Landkreis Havelland mit der östlichen Grenze der Gemarkung Babe der Gemarkungsgrenze in nordöstlicher Richtung folgend bis Höhe „Neuroddahn“. Dort weiter den Weg in nordöstlicher Richtung über die „Horningwiesen“ bis zum Kreuzungspunkt mit einem Feldweg, diesen weiter westlich an Sieversdorf vorbei, die L 102 kreuzend in gedachter Linie folgend bis zur Dosse, dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis an die Gemarkungsgrenze Hohenofen. Dieser in südöstlicher Richtung folgend bis zum Scheidgraben. Von hier in einer gedachten Linie in südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Dreetzer Straße mit dem Rhin. Diesem in westlicher Richtung folgend bis zur Landkreisgrenze Havelland, dieser dann weiterfolgend bis zur Gemarkungsgrenze Babe

15.2.2022-23.2.2022

HESSEN

Landkreis Fulda

Gemeinde Simmershausen

Gemeinde Hilders

Gemeinde Batten

Gemeinde Wickers

Gemeinde Thaiden

Gemeinde Seiferts

Gemeinde Melperts

Gemeinde Wüstensachsen

13.2.2022

NIEDERSACHSEN

 

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Kreisgrenze an der Rosenberger Straße (K107). Der Rosenberger Straße (K107) in südlicher Richtung folgend bis zur Wapeldorfer Straße (L820). Der Wapeldorfer Straße (L820) übergehend in die Spohler Straße (L820) folgend in östlicher Richtung bis zur Einmündung Achterdörper Weg. Dem Achterdörper Weg in südlicher Richtung folgend bis zur Dringenburger Straße. Der Dringenburger Straße folgend bis zur Autobahn A29. Dem Verlauf der Autobahn A29 in südlicher Richtung folgend bis zur Autobahn überquerender Straße Bekhauser Esch. Dem Bekhauser Esch in südwestlicher Richtung folgend bis zum Hirtenweg. Dem Hirtenweg folgend bis zum Mollberger Weg. Dem Mollberger Weg in östlicher Richtung folgend bis zur Wiefelsteder Straße (L820). Der Wiefelsteder Straße (L820) in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Wasserwerk. Der Straße Am Wasserwerk folgend bis zur Straße Nordpol. Dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Heidhörn. Der Straße Heidhörn folgend bis zum Wemkendorfer Weg. Dem Wemkendorfer Weg in östlicher Richtung folgend bis zur Wemkenstraße. Der Wemkenstraße in südlicher Richtung folgend bis zur Rasteder Straße (L826). Die Rasteder Straße (L826) überquerend, den Nuttler Weg folgend bis zur Bokeler Landstraße (L824). Der Bokeler Landstraße (L824) in südlicher Richtung folgend bis zum Heiddornsweg. Diesem folgend bis zur Bremerstraße (K295). Der Bremer Straße (K295) in westlicher Richtung folgend bis zur Straße Alter Postweg (K346). Der Straße Alter Postweg (K346) in südöstlicher Richtung folgend bis zur Buschstraße. Dem Verlauf der Buschstraße bis zur Westerholtsfelder Straße (K295) folgend. Der Westerholtsfelder Straße (K295) in südwestlicher Richtung, die Tannenkampstraße überquerend bis zur Woldline (K138). Der Woldlinie (K138) in nordwestlicher Richtung bis zum Birkenweg folgend. Diesem bis zum Portsloger Damm folgend. Dem Portsloger Damm in westlicher Richtung folgend, übergehend in die Portsloger Straße bis zur Goldenen Linie folgend. Die Goldene Linie folgend bis zur Ekenermoorstraße. Dieser folgend bis zur Edewechter Straße (L831). Der Edewechter Straße (L831) in nördlicher Richtung folgend bis zum Kleinbahn Wanderweg. Diesem in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Steinfeld. Der Straße Steinfeld in nördlicher Richtung folgend bis zur Burgfelder Straße (K129). Der Burgfelder Straße (K129) in westlicher Richtung folgend bis zur Querensteder Straße.Hauptstraße (K128). Der Hauptstraße (K128) in südwestlicher Richtung folgend bis zur Straße Lange Riede. Dieser folgend bis zum Hochtanger Weg. Dem Hochtanger Weg in südlicher Richtung folgend bis zum Junkersdamm. Dem Junkersdamm übergehend in die Fintlandstraße folgend bis zur Wittenrieder Straße. Dem Verlauf der Wittenrieder Straße folgend bis Kuckkucksweg. Diesem folgend bis zur Karlshofer Straße. Der Karlshofer Straße in nordwestlicher Richtung übergehend in die Kanalstraße bis zur Karlshofer Straße folgend. Der Karlshofer Straße bis zum Eichenweg folgend. Dem Eichenweg folgend bis zur Godensholter Straße (L820). Die Godensholter Straße (L820) in westlicher Richtung folgend bis zum Haisinger Weg. Diesem folgend bis zur Ammerlandstraße (K336). Der Ammerlandstraße (K336) in östlicher Richtung folgend bis zur Marschstraße. Dieser folgend bis zum Hohen Weg. Dem Hohen Weg folgend bis zum Reihdamm (K122). Dem Reihdamm (K122) in westlicher Richtung folgend bis zur Hauptstraße (L821). Der Hauptstraße (L821) in westlicher Richtung folgend bis zur Straße An den Buchen. Dieser folgend bis zur Schützenstraße. Der Schützenstraße in nördlicher Richtung folgend bis zur Polderstraße. Dieser in östlicher Richtung übergehend in die Straße Lange Wischen folgend bis zum Schafweg. Dem Schafweg folgend bis zur Eibenstraße. Der Eibenstraße in westlicher Richtung übergehend in die Eichenstraße folgend bis zur Klauhörner Straße. Der Klauhörner Straße in nördlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Kanal. Dieser in nördlicher Richtung folgend bis zur Ihauser Straße (K117). Der Ihauser Straße (K117) in westlicher Richtung folgend bis zur Augustfehner Straße (K114). Die Augustfehner Straße (K114) überquerend in die Straße Ihauser Damm folgend bis zur Kreisgrenze mit dem Landkreis Leer. Der Kreisgrenze folgend bis zur Birkhahnstraße in Tarbarg. Der Birkhahnstraße folgend bis zur Asteder Straße (K310). Der Asteder Straße (K310) folgend bis zur Kreisgrenze mit dem Landkreis Friesland. Der Kreisgrenze folgend bis zum Ausgangspunkt Rosenberger Straße (K107).

14.2.2022

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Kreuzung Neuenburger Straße (L815) mit der Straße Zum Hullen (L820). Die Straße Zum Hullen (L820) in östlicher Richtung folgend bis zur Alpenrosenstraße. Dieser folgend bis zur Großen Süderbäke. Der Großen Süderbäke in östlicher Richtung folgend bis zum Petersfelder Wasserzug. Dem Petersfelder Wasserzug folgend bis zur Straße Boßeldamm. Dem Boßeldamm folgend bis Garnholterdamm. Dem Garnholter Damm in südwestlicher Richtung folgend bis Otterbäksmoor. Der Straße Otterbäksmoor übergehend in den Imkerweg folgend bis zum Fuhrmannweg. Dem Fuhrmannweg in östlicher Richtung folgend bis zum Grenzweg. Dem Grenzweg in südlicher Richtung folgend bis zum Höltjerweg. Dem Höltjerweg folgend bis Ruselerweg. Dem Ruselerweg folgend bis zur Straße Am Hufschlag. Der Straße am Hufschlag folgend bis zur Straße Grüne Linie (K346). Der Straße Grüne Linie (K346) in westlicher Richtung übergehend in die Straße Stiller Bogen bis zur Straße Am Denkmal folgend. Der Straße Am Denkmal bis zum Esbroker Weg folgend. Dem Esbroker Weg folgend bis zur Ebereschenstraße. Der Ebereschenstraße in westlicher Richtung folgend bis zum Elmendorfer Damm. Dem Elmendorfer Damm in nördlicher Richtung folgend bis zum Hohenmoorweg. Dem Hohenmoorweg in westlicher Richtung folgend bis zur Straße Willbroksmoor (K123). Der Straße Willbroksmoor (K123) in südwestlicher Richtung folgend bis zur Deepenfurther Straße (L815). Der Deepenfurther Straße (L815) übergehend in die Oldenburger Straße (L815) folgend bis zur Süderstraße. Der Süderstraße folgend bis Beethovenstraße. Der Beethovenstraße folgend bis zur Straße Am Hamjebusch. Der Straße Am Hamjebusch in westlicher Richtung folgend bis zur Ammerlandallee (L815). Der Ammerlandallee (L815) in nördlicher Richtung folgend bis zur Langebrügger Straße (K123). Der Langebrügger Straße (K123) in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Hüls. Der Straße Hüls folgend bis zur Straße Am Sünderkamp. Der Straße Am Sünderkamp folgend bis zur Carl-Benz-Straße. Der Carl-Benz-Straße in nördlicher Richtung folgend unter Nutzung des Verbindungsweges zur Kleinburgforder Straße. Der Kleinburgforder Straße in nördlicher Richtung folgend bis zur Neuenburger Straße (L815). Der Neuenburger Straße (L815) folgend bis zum Ausgangspunkt Kreuzung Neuenburger Straße (L815) mit der Straße Zum Hullen (L820).

6.2.2022-14.2.2022

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Kreisgrenze an der BAB A29 zum Landkreis Friesland. Der BAB A29 in südlicher Richtung folgend bis zur Überquerung Dringenburger Straße. Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Wilhelmshavener Straße (L825). Der Wilhelmshavener Straße (L825) in südlicher Richtung folgend bis zum Schanzer Weg. Dem Schanzer Weg folgend bis zur Straße Blauer Baum. Der Straße Blauer Baum folgend bis zur Straße Zur Heideblume. Dieser folgend bis zum Hahnermoorweg. Dem Hahnermoorweg in südlicher Richtung folgend bis zum Geestrandtief. Dem Geestrandtief in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Logemanns Damm. Der Straße Logemanns Damm in südlicher Richtung folgend bis zur Kleibroker Straße (K133). Der Kleibroker Straße (K133) in südlicher Richtung folgend bis zur Raiffeisenstraße (K133). Der Raiffeisenstraße (K133) folgend bis zur August-Brötje-Straße. Dieser folgend bis zur Straße Am Kleinenfelde. Der Straße Am Kleinenfelde folgend bis zur Danziger Straße. Der Danziger Straße in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Voßbarg. Den Voßbarg überquerend die Straße Am Stratjebusch folgend bis zum Köttersweg. Vom Köttersweg dem Verbindungsweg bis zur Schoolstraat folgend. Der Schoolstraat in östlicher Richtung folgend bis zum Borbecker Weg (K134). Dem Borbecker Weg (K134) in südwestlicher Richtung folgend bis zur Metjendorfer Straße (K135). Die Metjendorfer Straße (K135) in südlicher Richtung folgend bis Heidkamper Weg. Diesem übergehend in die Straße Hoher Kamp folgend bis zur Heidkamper Landstraße (L824). Der Heidkamper Landstraße (L824) in nördlicher Richtung folgend bis zum Kornweg. Diesem folgend bis zur Straße Alter Postweg (K346). Die Straße Alter Postweg (K346) überquerend dem Wehnerfelder Weg folgend bis zum Heidkamper Weg. Diesem folgend bis zur Tannenkampstraße (K137). Der Tannenkampstraße (K137) in nördlicher Richtung folgend bis zur Putthaaren. Der Putthaaren folgend bis zur Bahnlinie Oldenburg-Bad Zwischenahn. Der Bahnlinie in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Westerholtsfelder Straße. Der Westerholtsfelder Straße in südwestlicher Richtung folgend bis zur Woldline (K138). Der Woldlinie (K138) in nördlicher Richtung folgend bis zum Margeritenweg. Diesem folgend bis zur Mittellinie. Der Mittelline in nordwestlicher Richtung folgend bis zum Birkenweg. Dem Birkenweg in südlicher Richtung folgend bis zum Portsloger Damm. Dem Portsloger Damm in westlicher Richtung übergehend in die Portsloger Straße folgend bis zur Straße Goldene Linie. Dieser folgend bis zur Ekenermoorstraße. Der Ekenermoorstraße folgend bis zur Edewechter Straße (L831). Der Edewechter Straße (L831) folgend bis zum Melmweg. Dem Melmweg folgend bis zum Hornweg. Dem Hornweg folgend bis zur Straße Im Schlitter. Der Straße Im Schlitter folgend bis zur Burgfelder Straße (K129). Der Burgfelder Straße (K129) in westlicher Richtung folgend bis zum Wischenweg. Dem Wischenweg folgend bis zur Querensteder Straße (K128). Der Querensteder Straße (K128) in nördlicher Richtung folgend bis zur Wittkuhlenstraße. Dieser folgend bis zum Kiefernweg. Dem Kiefernweg folgend bis zum Hochtanger Weg. Diesem in nördlicher Richtung folgend bis zur Ocholter Straße (K336). Der Ocholter Straße (K336) in westlicher Richtung übergehend in die Zwischenahner Straße (K336) folgend bis zum Howieker Ring. Dem Howieker Ring in nördlicher Richtung übergehend in die Straße Burnhörn folgend bis zur Westersteder Straße (L820). Der Westersteder Straße (L820) in nördlicher Richtung folgend bis zur Westerloyer Straße (K117). Der Westerloyer Straße (K117) übergehend in die Straße Strohen folgend bis zur Straße Köterhörn. Dieser folgend bis zur Straße Am Neen. Der Straße Am Neen folgend bis zur Straße An der Biese. Diese überquerend der Straße Feldeschweg folgend bis zur Straße Am Damm (L821). Der Straße Am Damm (L821) in südwestlicher Richtung folgend bis zur Ihauser Straße (K117). Der Ihauser Straße (K117) folgend bis zur Großen Norderbäke. Der Großen Norderbäke in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Schnapp. Dieser in westlicher Richtung folgend bis zur Straße Zu den Wiesen. Der Straße Zu den Wiesen folgend bis zur Straße Am Brunbarg. Dieser folgend bis zur Leerer Straße (L24). Der Leerer Straße (L24) in östlicher Richtung folgend bis zur Friesenstraße. Der Friesenstraße folgend bis zur Straße Am Wall. Dieser folgend bis zur Neuengländer Straße. Der Neuengländer Straße in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Wittenheimstraße (K115). Der Wittenheimstraße (K115) in nördlicher Richtung übergehend in die Halsbecker Hauptstraße (K115) folgend bis zur Straße Osterende. Der Straße Osterende folgend bis zur Kreisgrenze mit dem Landkreis Friesland. Der Kreisgrenze folgend bis zum Ausgangspunkt Kreisgrenze an der BAB A29.

21.2.2022

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Kreuzung Alpenrosenstraße L820. Boßeldamm. Der Alpenrosenstraße L820 in östlicher Richtung folgend bis zum Grenzweg. Dem Grenzweg in südlicher Richtung folgend bis zum Bramkampsweg. Diesem folgend bis zum Otterbäkenweg. Dem Otterbäkenweg übergehend in den Feldweg folgend bis zur Hollener Straße. Der Hollener Straße folgend bis zum Hasseler Weg. Dem Hasseler Weg folgend bis zur Straße Feldtange. Dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Langenfurth. Der Straße Langenfurth folgend bis zum Nordholtsweg. Dem Nordholtsweg folgend bis zum Auebach. Dem Auebach in südwestlicher Richtung folgend bis zur Heller Landstraße (K346). Der Heller Landstraße (K346) übergehend in den Kreyenkamp (K346) übergehend die Grüne Linie (K346) übergehend in Stiller Bogen (K346) übergehend in die Langebrügger Straße in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Straße Wilderfang. Dieser folgend bis zur Hüllsteder Straße (K123). Der Hüllsteder Straße (K123) übergehend in die Langebrügger Straße (K123) folgend bis zur Stellhorner Straße. Dieser in östlicher Richtung folgend bis zum Dielenweg. Dem Dielenweg folgend bis zur Langebrügger Straße (K123). Der Langebrügger Straße (K123) folgend bis zur Straße Am Sundern. Dieser folgend bis zur Straße Am Hohen Feld. Der Straße am Hohen Feld folgend bis zur Straße Am Nesterhorn. Dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Waldstraße. Der Waldstraße in östlicher Richtung folgend bis zur Straße Spohlermehden. Dieser folgend bis zum Petersfelder Wasserzug. Dem Petersfelder Wasserzug in östlicher Richtung folgend bis zur Straße Boßeldamm. Der Straße Boßeldamm in nördlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt Kreuzung Alpenrosenstraße L820. Boßeldamm.

13.2.2022-21.2.2022

Landkreis Celle

Das Gebiet erstreckt sich im Südwesten beginnend ab Schnittpunkt der Gemarkungsgrenze Wathlingen mit der Kreisgrenze der Gemarkungsgrenze nördlich folgend bis zur L 311. Dieser nördlich über die B 214, "Okamp", "Parkstraße", L 311, "Alter Postweg", "Appelweg", "Lageweg" bis zum Wienhäuser Mühlenkanal folgen. Auf diesem weiter in nördlicher Richtung bis zum Bockmarschweg und dann auf der L 311 bis zum "Alten Postweg" in Lachendorf folgen. Diesem bis zur Gemarkungsgrenze Ahnsbeck folgen und auf ihr weiter bis zur L 284. Von dort weiter westlich über die "Stettiner Straße", "Herbert-Bangemann-Straße", "Beedenbostler Straße", "Hühnerkamp", "Rhienende", "Beckstraße" bis zur Gemarkungsgrenze Bunkenburg. Dieser östlich folgen über die Gemarkungsgrenzen Hohnhorst, Wohlenrode, Grebshorn bis zur Kreisgrenze und auf dieser westlich weiter bis zum Ausgangspunkt.

26.2.2022

Landkreis Celle

Das Gebiet erstreckt sich im Südwesten beginnend ab Schnittpunkt K 51 mit der Kreisgrenze der K 51 folgend in nördlicher Richtung bis Abzweigung "Bahnhofstraße", dieser entlang bis zur K 52. Der K 52 nördlich 50 m folgen und dann rechts -zwischen Hausnummer 5 und 7- abbiegen in einen Feldweg und bis zur Einmündung K 50 folgen. Der K 50 und dann über "Maschweg", K 48, "Neuhaus" bis zur Kreisgrenze folgen. An dieser südlich entlang bis zum Ausgangspunkt.

18.2.2022-26.2.2022

Landkreis Friesland

Die Überwachungszone beinhaltet folgendes Gebiet der Gemeinde Bockhorn: beginnend an der Kreisgrenze südlich der Hohelieter Straße, im weiteren Verlauf südlich des Richtmoorswegs bis zur Kreuzung Westersteder Straße. In nördlicher Richtung westlich der Westersteder Straße bis zur Abzweigung in die Hauptstraße. Im weiteren Verlauf südwestlich der Hauptstraße bis zur Lebensstraße. Im weiteren Verlauf westlich der Lebensstraße, bis zur Kreuzung Dorfstraße. Im weiteren Verlauf südwestlich der Dorfstraße, bis zur Kreuzung am Rheindersdamm.

In der Gemeinde Varel umfasst die Überwachungszone folgendes Gebiet: Ab der Kreuzung Westersteder Straße. Klattenhofstraße südwestlich bzw. südlich der Westersteder Straße bis zur Wiefelsteder Straße, östlich der Wiefelsteder Straße bis zur Ahrensberger Straße, südlich bzw. südöstlich der Ahrensberger Straße und im weiteren Verlauf südöstlich des Beekenweges bis zur Kreisgrenze (die Wapel).

21.2.2022

Landkreis Gifhorn

Von der Kreisgrenze bei Ummern bis zur Wiehe und an der Wiehe entlang bis zur Straße Zum Schmarloh.

Über die Zum Schmarloh bis zur L 284. Links auf die L 284 durch Ummern bis auf die B4.

Über die B 4 bis zur Krümme und rechts auf den Krümmeweg. Über Krümmeweg, Im Achtertor bis über die Dorfstr. in Neubokel. Durch Neubokel auf die B 188. Rechts auf die B 188 bis Brenneckenbrück.Allerkanal.

Links am Allerkanal entlang bis zum Viehmoorgraben. Rechts auf den Viehmoorgraben bis zu den Bahngleisen. Rechts auf die Bahngleise in Richtung Leiferde bis zur L 320. Rechts auf die L 320 (Volkser Str.). Geradeaus über den Kreisel in Richtung Volkse.

Durch Volkse auf dem Rietzer Weg bis zur Kreisgrenze. An der Kreisgrenze entlang bis zur 214.

26.2.2022

Landkreis Gifhorn

Im Norden von der Kreisgrenze bis zur Moorstr. rechts auf die Moorstr, die L 283 querend bis zum Bäckerweg.

Rechts in den Bäckerweg bis zur Bahnhofstr. Über die Bahnhofstr. auf die L 283. Von der L 283 rechts auf den Meinerser Weg bis zur B 188.

Dann rechts auf die B 188. Dort geradeaus über den Kreisel hinweg. Nach dem Kreisel rechts auf die L 299. Von der L 299 links in Richtung Päse. Durch Päse hindurch in Richtung Höfen.

Von Höfen bis zur Kreisgrenze und dann an der Kreisgrenze entlang bis zur B 214.

18.2.2022-26.2.2022

Region Hannover

Ortsteile Uetze und Eltze der Gemeinde Uetze ohne das Gebiet westlich der Straße zwischen Krätze und Katensen.

26.2.2022

Landkreis Peine

Betroffen sind die Ortschaften Eickenrode und Plockhorst in der Gemeinde Edemissen.

Ab der Kreisgrenze im Osten zum LK Gifhorn auf der B 214 bis zur Straße „Am Haferkamp“ folgen. Der Straße „Am Haferkamp“ bis zum Ortsrand Eickenrode folgen. Entlang des östlichen und südlichen Ortsrandes von Eickenrode bis zum Schnittpunkt mit der dort verlaufenden Hochspannungsleitung. Dieser bis zum nördlich gelegenen Kiesteich folgen. Westlich entlang des Kiesteichs bis zur Dorfstr. Westlich bis zum Ortsrand von Plockhorst folgen. Entlang des östlichen, südlichen und westlichen Ortsrandes von Plockhorst bis zur Kreisstr. 10. Dieser folgen bis zum Eltzer Plockhorster Grenzgraben. Entlang des Grabens nach Norden bis zur Kreuzung mit der Bahnlinie. Östlich entlang der Bahnlinie bis zur Höhe des Grundstücks des Klärwerks. An der östlichen Grundstücksgrenze des Klärwerks in Verlängerung etwa 100 m nördlich bis zur Kreisgrenze zur Region Hannover folgen.

26.2.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

Ennepe-Rhur-Kreis

Die Überwachungszone beinhaltet die Gebiete des Ennepe-Ruhr-Kreises, die in einem 10 km-Radius um die GPS-Koordinaten lat="51.4987315490"; lon="7.4097860146" liegen und umfasst somit ein Areal, das sich von der nördlichen Kreisgrenze nach Süden über Bereiche der Städte Witten und Herdecke erstreckt.

2.3.2022

Kreis Recklinghausen

Beginnend an der Stadtgrenze Herne der Holthauser Straße in nördliche Richtung folgend bis zur Kreuzung Westring. Dem Westring nach Nordwesten folgend bis zur Victorstraße. Anschließend der Victorstraße nach Osten folgend bis zur Wartburgstraße. Der Wartburgstraße nach Norden folgend bis zur Langen Straße. Der Langen Straße nach Osten folgend bis zur Friedrichstraße. Der Friedrichstaße in östliche Richtung folgend und weiter auf Ickerner Straße in nordöstliche Richtung bis zur Unterführung der A2. Anschließend der A2 in Richtung Südosten folgend bis zur Stadtgrenze Dortmund. Der Stadtgrenze zu Dortmund in Richtung Süden folgend bis zur Stadtgrenze Bochum. Der Stadtgrenze Bochum in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Stadtgrenze Herne. Anschließend der Stadtgrenze Herne nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt Höhe Holthauser Straße.

2.3.2022

Kreis Unna

Lünen-Brambauer Schnittpunkt Kreisgrenze. Zechenstraße Richtung Osten bis „Brechtener Straße“, Richtung Süden bis Hochspannungsleitung unterhalb der Straße „In den Hülsen“, Richtung Osten bis zur westlichen „Oetringhauser Straße“, Richtung Westen bis Schnittpunkt Kreisgrenze

2.3.2022

Markischer Kreis

Östlich der Ortschaft Radevormwald-Jägershaus in südlicher Richtung der Kreisgrenze folgend bis zum Erreichen der Straße von Jägershaus in südlicher Richtung. Diese ca. 600 m in östlicher Richtung entlang bis zur nächsten Kreuzung, dann rechts durch die Ortschaft Grafweg bis zum Erreichen des Baches Hartmecke. Diesem Bach in nördlicher, dann östlicher Richtung folgend bis zur Ortslage Hartmecke. In Höhe der Hausnummer Hartmecke 4 rechts abbiegend. Dem Straßenverlauf ca. 300m folgend, dann links die Ennepe querend. Nach der Brücke rechts abbiegend auf die Straße nach Brenscheid. Dem Straßenverlauf bis Lingensiepen folgend. An der folgenden T-Kreuzung nach rechts abbiegend bis zum Ende der Straße, dann nach links abbiegend auf die Löhbacher Straße. Dieser bis zum Ende folgend, dann rechts der Hagener Str. folgend, bis diese die B229 unterquert. Dann der Remscheider Str. (B229 - L528) in östlicher Richtung ca. 2 km folgend. Anschließend links nach Sticht abbiegend. Vor Erreichen der Ortslage rechts abbiegend Richtung Lammecke. Ab Höhe des Hauses Sticht 3 dem Bachverlauf des Haweckessiepen folgend bis zum Erreichen der Ortschaft Lammecke. Ab Erreichen der Hausnummer Lammecke 1 dem Straßenverlauf Richtung Süden ca. 100 m folgend, dann rechts abzweigend auf die Straße nach Romberg. Dieser in südlicher Richtung folgend, die L528 bei der Ortschaft Im Höfken querend und weiter in südlicher Richtung über Blechen bis zum Straßenende. Dann rechts abbiegend und die Kerspe überquerend. Nach der Brücke links der K3 folgend bis Kierspe-Padberg. Padbergstr und Straße Höferhof entlang, dann rechts abbiegend in die Straße nach Kiersperhagen bis B237.Dort rechts abbiegend und für etwa 450m dem Straßenverlauf folgend. Dann links abbiegend und der Straße Kiersperhagen bis Lingese folgend. Ab Lingese erst dem Hotteschlaer Bach und dann der Lingese in Fließrichtung bis zum Erreichen der Kreisgrenze nördlich von Wernscheid folgend. Dann westlich an der Kreisgrenze entlang bis zum Queren der Straße von Benninghausen Richtung Wernscheid.

6.3.2022

Oberbergischer Kreis

Die Grenze der Überwachungszone beginnt an der Kreisgrenze Oberbergischer Kreis.Rheinisch-Bergischer Kreis auf der L412 auf Höhe der Wuppertalsperre und verläuft von dort in nordöstlicher Richtung bis zur Kreuzstraße in der Ortschaft Bergerhof über die Froweinstraße, über die Lohengrinstraße, weiter über die Nibelungenstraße, über die Espertstraße, die Karl-Goerdeler-Straße, die Siepenstraße, über die Straße Am Krankenhaus weiter über den Höhweg Richtung B229. Die Grenze der Überwachungszone verläuft von dort aus weiter der B229 in östlicher Richtung folgend bis an die Abzweigung Poststraße. Von dort aus verläuft die Grenze Überwachungszone weiter über die Poststraße, die Blumenstraße, die Uelefe-Wuppertal-Straße überquerend, weiter über die Rosenstraße, die Mermbacher Straße auf die K9 nordöstlich in Richtung der Ortschaft Neuenhof. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone über die K10 Richtung Neuenhof und weiter über die Ortschaft Neuenhaus, Neuenhaus einschließend, durch die Ortschaft Im Busch, weiter über die Ortschaften Finkensiepen und Oberschmittensiepen Richtung Köttershaus, Köttershaus einschließend bis zur Kreisgrenze Oberbergischer.Märkischer Kreis. Von dort verläuft die Grenze der Überwachungszone im Oberbergischen Kreis entlang der Kreisgrenze Oberbergischer.Märkischer Kreis in südlicher Richtung bis Marienheide, nördlich der Lingesetalsperre, auf der Straße zwischen der Ortschaft Benninghausen (Märkischer Kreis) und der Ortschaft Lambach (Oberbergischer Kreis). Von dort aus verläuft die Grenze der Überwachungszone auf der Straße Lambach über die Ortschaft Wernscheid bis zur L97.Talsperrenstraße. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone der L97 westlich in Richtung Marienheide folgend, bis zum Abzweig Lindenweg und weiter dem Lindenweg in südöstlicher Richtung folgend über die Höfeler Landstraße.L97. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone auf der L 97 und dann weiter über die Klosterstraße in westlicher Richtung über An den Leyen, die Griemeringhauser Straße, die Singernstraße und die Klosterstraße überquerend weiter über den Räuberweg, über die Brucher Straße südöstlich Richtung Brucherstausee über Eberg, bis zur B256.Gummersbacher Straße und weiter dieser folgend in westlicher Richtung, Richtung Marienheide Zentrum, über die Hauptstraße bis zur Abzweigung Reppinghauser Straße. Die Grenze der Überwachungszone verläuft weiter über die Reppinghauser Straße Richtung Späinghausen. Von dort aus verläuft die Grenze der Überwachungszone weiter über die Schöneborner Straße Richtung Schöneborn, Schöneborn ausschließend, weiter über die Straße Im Kämpchen bis zur Gimborner Straße und weiter der Gimborner Straße in südöstlicher Richtung Kotthausen folgend bis zur Abzweigung Zum Höltchen über Unter der Stube über An der Waar in südwestlicher Richtung über die Straße Hennenckenbruch bis zur Kreuzung Windhagener Straße. Westtangente.B256. Von dort aus verläuft die Grenze der Überwachungszone weiter der L 306.Windhagener Straße südwestlich Richtung Herreshagen folgend, weiter durch Herreshagen über die L 306.Windhagener Straße bis Wegescheid. Weiter über die L306.Wervershoofer Straße in Richtung Niedergelbe. Die Grenze der Überwachungszone verläuft weiter über die L306.Gelpestraße über Nochen, Peisel bis zur Kreuzung Alte Landstraße in Elbach und dieser westlich Richtung Flaberg folgend über die Lindlarer Straße, über den Forstweg bis zur L306.Gelpestraße. Die Grenze der Überwachungszone verläuft weiter der L306 in südlicher Richtung folgend bis Neuremscheid von dort über die Straße Papiermühle, dem Weg Richtung Remshagener Straße bis zu dieser folgend. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone der K19.Remshagener Straße nördlich folgend, Remshagen ausschießend, Richtung Lindlar Zentrum. Von der K9.Wolfsschlade verläuft die Grenze der Überwachungszone weiter über die K 21.Klauser Straße bis zur Abzweigung Dillensiefen. Von dort aus verläuft die Grenze der Überwachungszone weiter der Straße Dillensiefen folgend bis zur Abzweigung der Verbindungstraße, die auf die Borromäusstraße führt und dieser Verbindungsstraße folgend bis zur Borromäusstraße. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone der Borromäusstraße in nordwestlicher Richtung folgend über die Bismarckstraße, die Eichenhofstraße bis zur Kreuzung Alten Linde. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone der Straße Alten Linde folgend über Am Sülzer Berg bis zur L 284. Von dort aus verläuft die Grenze der Überwachungszone der L 284 folgend südwestlich Richtung Linde bis zur Straße Breidenbach. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone der Straße Breidenbach in nördlicher Richtung folgend über Unterbreidenbach, Mittelbreidenbach und Oberbreidenbach und weiter über die Straße Richtung Spich über Spich bis zur Abzweigung der Straße Zur Ommer und weiter der Straße Zur Ommer folgend durch die Ortschaft Rölenommer über die Verbindungsstraße Richtung der K 31 bis zur Kreisgrenze Oberbergischer Kreis. .Rheinischbergischer Kreis. Von dort aus verläuft die Grenze Überwachungszone im Oberbergischen Kreis der Kreisgrenze in nördlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt der Grenze der Überwachungszone.

6.3.2022

Oberbergischer Kreis

Die Grenze der Schutzzone startet an der Gemeindegrenze Wipperfürth.Hückeswagen auf Höhe des Landeplatzes Wipperfürth –Neye und verläuft von dort in nördlicher Richtung der Gemeindegrenze Wipperfürth.Hückeswagen folgend die Ortschaften Niederröttenscheid und Oberröttenscheid einschließend bis zur K 13 nordöstlich der Ortschaft Niederlangenberg. Von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der K13 folgend bis zur Abzweigung Richtung der Ortschaft Obernien. Die Grenze der Schutzzone verläuft weiter die K 13 verlassend in westlicher Richtung der Straße Richtung Obernien folgend. Westlich von Obernien verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der Straße in nördlicher Richtung folgend Richtung K30 nördlich der Ortschaft Forste. Weiter verläuft die Grenze der Schutzzone auf der K30 in südlicher Richtung die Ortschaft Forste ausschließend bis zur Ortschaft Kreuzberg der K30 weiterfolgend bis zu der Ortschaft Wasserfuhr. Von Wasserfuhr aus verläuft die Grenze der Schutzzone aus weiter der Straße Richtung der Ortschaft Dörpinghausen folgend, durch Dörpinghausen Richtung der Ortschaft Dahl folgend in südwestlicher Richtung bis zur Ortschaft Ibach. Von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone der Straße in östlicher Richtung Richtung der Ortschaft Klaswipper der Gummersbacher Straße folgend, diese verlassend der Straße nach Dohrgaul in südlicher Richtung über Niederklüppelberg folgend. In der Ortschaft Dohrgaul verläuft die Grenze der Schutzzone der K18 westlich Richtung Agathaberg folgend bis zur Abzweigung der Straße Richtung der Ortschaft Hahnenberg. Von Hahnenberg verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der Straße Richtung der Ortschaft Kahlscheuer folgend bis zur L 302. Der L302 folgend in südlicher Richtung bis zu der Abzweigung nördlich der Ortschaft Neeskotten. Von dort aus weiter Richtung Unterdierdorf der Straße Richtung Kremershof folgend, über Fähnrichstüttem bis zur L284 in Stüttem. Von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der L 284 in nördlicher Richtung folgend Richtung Grünewald bis zur Abzweigung der Straße nach Hermesberg. Dieser Straße folgend bis nach Thier. In Thier der Straße nördlich Richtung Fürden folgend bis zur L286. Dieser nördlich folgend bis zur Abzweigung Richtung Vorderschöneberg. Dieser Straße durch Vorderschöneberg folgend bis zur Abzweigung Richtung Klingsiepen. Dieser Straße bis südlich von Klingsiepen folgend, dann weiter der B506 in westlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Richtung Ritzenhaufe. Die Grenze der Schutzzone verläuft weiter durch die Ortschaft Ritzenhaufe weiter der Straße Richtung Kleppersfeld folgend, die Ortschaft Wüstemünte einschließend, bis auf die B237. Der B237 in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Wipperfürth.Hückeswagen von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone der Gemeindegrenze Wipperfürth.Hückeswagen folgend bis zum Ausgangspunkt des Schutzgebietes.

23.2.2022-6.3.2022

Rheinisch-Bergischer Kreis

Beginnend in der Stadt Wermelskirchen an der Kreisgrenze im Kreuzungspunkt der B51 mit der K22.Straße Buchholzen, der K22 in südlicher Richtung folgend bis sie auf die K12 stößt, dann der K12 Richtung Unterdurholzen folgend, in Unterdurholzen weiter mittig zwischen den Häusern Nr. 57 und 55 dem Straßenverlauf folgend über den in südlicher Richtung verlaufenden Feldweg bis zur Kreuzung mit der L101, dann in südwestlicher Richtung der L101 folgend bis zum Kreisverkehr in Habenichts, von dort weiter auf die L409 in südlicher Richtung über die Hauptstraße bis zur Mündung in die K14.Pilghauser Straße, von dort dem Straßenverlauf weiter folgend über den Ortsteil Hülsen Richtung Neuenhaus, dort der Straße Heidchen in südlicher Richtung folgend weiter über die Straße Mittelberg und die Straße Unterberg, in Unterberg dem Wanderweg Richtung „Große Dhünntalsperre“ in westlicher Richtung folgend bis zum Uferweg der „Großen Dhünntalsperre“, dann dem Uferweg am östlichen Ufer der „Großen Dhünntalsperre“ Richtung Süden weiterfolgend bis zur Staumauer zwischen „Vorsperre Große Dhünn“ und „Große Dhünntalsperre“, auf der Staumauer in das Gebiet der Gemeinde Kürten wechselnd, nach Verlassen der Staumauer dem Weg zunächst in östlicher dann in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die B506, dann der B506 in östlicher Richtung bis zur Einmündung in die Straße Morteln folgend und von dort weiter in südlicher Richtung bis zur Wermelskirchener Straße, auf dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Wipperfürther Straße, auf dieser dann in westlicher Richtung bis zur K30.Olpener Straße, dieser südöstlich folgend bis zur Einmündung Höhenstraße, dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die Straße Forsten.Schultheismühle, der Straße Schultheismühle in südlicher Richtung folgend bis zum Abzweig der Straße Unterbersten, dieser zunächst in südöstlicher Richtung dann in südwestlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze des Oberbergischer Kreis, danach der Kreisgrenze folgend wieder in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt.

6.3.2022

Stadt Bochum

Im Norden: die Stadtgrenzen Castrop-Rauxel und Herne entlang;

Im Westen: ausgehend von der Herner Stadtgrenze zur Wiescherstraße, von dort aus Richtung Frauenlobstraße und weiter auf die Dietrich-Benking-Straße; dieser dann bis zum Castroper Hellweg folgend bis dieser dann in den Sheffield-Ring übergeht, von dort aus auf die Wittener Straße abbiegend über die Schattbachstraße und anschließend den Hustadtring;

Im Süden: vom Hustadtring weiter bis dieser zu der Straße „Vor den Teichen“ führt, dann um den Klärteich. Oelbach herum bis zur Wittener Stadtgrenze;

Im Osten: der weiteren Wittener Stadtgrenze folgend bis hin zur Dortmunder Stadtgrenze.

2.3.2022

Stadt Dortmund

Im Osten begrenzt durch den Schnittpunkt der Stadtgrenze, B236, Verlauf der B236 nach Süden bis Flautweg, Flautweg bis Altenderner Straße, Altenderner Straße bis Hostedder Straße, Hostedder Straße bis Flughafenstraße, Flughafenstraße bis Brackeler Straße, Brackeler Straße bis Oesterstraße, Oesterstraße bis Holzwickeder Straße, Holzwickeder Straße bis Kleine Schwerter Straße, Kleine Schwerter Straße bis Berghofer Straße, Berghofer Straße bis Stadtgrenze, Verlauf der Stadtgrenze bis Syburger Straße, Syburger Straße bis Westhofener Straße, Westhofener Straße bis A1 Richtung Süden.

Im Süden begrenzt durch den Schnittpunkt der A1 bis zur Bahnlinie, die Bahnlinie entlang in westliche Richtung bis zum Schnittpunkt des Nordufers des Hengsteysees, Verlauf Nordufer Hengsteysee bis Niederhof.

Im Westen begrenzt durch den Schnittpunkt des Nordufers des Hengsteysees und den Verlauf der Stadtgrenze Richtung Norden bis zum Groppenbach.

Im Norden weiterer Verlauf auf der Stadtgrenze ab dem Groppenbach bis zur B236.

2.3.2022

Stadt Dortmund

Im Osten begrenzt durch den Schnittpunkt der Franziusstraße und der Westfalenstraße Richtung Süden, Westfalenstraße bis Sunderweg, Sunderweg bis Unionsstraße, Unionsstraße bis Rheinische Straße bis Lindemannstraße, Lindemannstraße bis Rheinlanddamm, Rheinlanddamm bis L684, L684 bis Strobelallee, Strobelallee bis Turnweg, Turnweg bis Schwimmweg, Schwimmweg bis Bolmker Weg, Bolmker Weg bis Stockumer Straße, Stockumer Straße bis Am Hombruchsfeld, Am Hombruchsfeld bis Kuntzestraße, Kuntzestraße bis Eschenstraße, Eschenstraße bis Harkortstraße, Harkortstraße bis Kieferstraße.

Im Süden begrenzt durch den Schnittpunkt Kieferstraße Grotenbachstraße, Grotenbachstraße bis Hegemanns Heide, Hegemanns Heide bis Persebecker Straße, Persebecker Straße bis Menglinghauser Straße, Menglinghauser Straße bis Schnittpunkt A45 nach Westen.

Im Westen begrenzt durch den Verlauf der A45 in nördliche Richtung bis zur Baroper Straße, Baroper Straße bis Stockumer Bruch, Stockumer Bruch bis Stadtgrenze, Verlauf der Stadtgrenze nach Norden bis Schnittpunkt Dorneystraße, Dorneystraße bis Kleybredde, Kleybredde bis Kleyer Weg, Kleyer Weg bis Borussiastraße, Borussiastraße bis Kesselborn, Kesselborn bis Martener Straße, Martener Straße bis Schnittpunkt Stichstraße Martener Straße (ggü. Vorstenstraße), Stichstraße Martener Straße nach Norden bis zur Bahnlinie.

Im Norden begrenzt durch den Verlauf der Bahnlinie ab Stichstraße Martener Straße bis Rahmer Straße, Rahmer Straße nach Osten verlaufend bis Huckarder Straße, Huckarder Straße bis Franziusstraße.

19.2.2022-2.3.2022

Stadt Herne

Beginnend an der Stadtgrenze Bochum ab Höhe Müllhauser Straße über die Wiescherstraße in nordwestliche Richtung, weiter dem Hölkeskampring folgend in nördliche Richtung bis Kreuzung Sodinger Straße. Der Sodinger Straße nach Osten folgend bis zur Kreuzung Mont-Cenis-Straße. Der Mont-Cenis-Straße nach Osten folgend bis zur Börsinghauser Straße. Der Börsinghauser Straße in nördliche Richtung folgend, weiter auf der Bladenhorster nach Norden bis zur Bruchstraße. Der Bruchstraße in nördliche Richtung folgend bis zur Stadtgrenze Castrop-Rauxel. Der Stadtgrenze Castrop-Rauxel folgend in südliche Richtung bis zur Stadtgrenze Bochum. Der Stadtgrenze Bochum zunächst in westliche Richtung, sodann in südliche Richtung und anschließend in nordwestliche Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt Höhe Müllhauser Straße.

2.3.2022

Stadt Remscheid

Die Anschlussüberwachungszone auf Remscheider Gebiet erstreckt sich westlich und nördlich der Kreisgrenze zum Oberbergischen Kreis, nördlich der Kreisgrenze zum Rheinisch-Bergischen Kreis, östlich der Straße Bergisch Born (B 51) und Borner Str. (B 51) sowie südlich der Straßen Dörpholz (L 412) und Dörperhöhe (L 412) bis zur Kräwinkler Brücke (L 412).

6.3.2022

THÜRINGEN

Kreis Schmalkalden-Meinigen

Gemeinde Kaltennordheim: Ortsteil Melpers

4.2.2022-12.2.2022

Kreis Schmalkalden-Meinigen

Gemeinde Birx

Gemeinde Erbenshausen

Gemeinde Frankenheim.Rhön

Gemeinde Oberweid

Gemeinde Kaltennordheim: Ortsteile Aschenhausen, Erbsmühle, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Lottenmühle (bei Tann), Mittelsdorf (Rhön)

Gemeinde Rhönblick: Ortsteile Gerthausen, Helmershausen, Karst-Mühle, Weyhermühle, Wohlmuthausen (bei Tann), Geba bei Helmershausen, Rote Mühle bei Helmershausen

12.2.2022

Medlemsstat: Spanien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Those parts in the province of Segovia of the comarcas of Cantalejo, Cuéllar and Sepúlveda beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,949732022, lat 41,308075870.

1.3.2022

Those parts in the province of Segovia of the comarca of Cantalejo contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long - 3,949732022, lat 41,308075870.

21.2.2022-1.3.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarcas of Condado de Huelva (La Palma del Condado) y Entorno de Doñana (Almonte) beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,5990325, lat 37,4095017.

10.3.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,5990325, lat 37,4095017.

2.3.2022-10.3.2022

Medlemsstat: Frankrig

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Département: Haute-Garonne (31)

ANAN

BLAJAN

BOULOGNE-SUR-GESSE

CASSAGNABERE-TOURNAS

CASTERA-VIGNOLES

CHARLAS

CIADOUX

ESPARRON

LESPUGUE

LILHAC

MONTESQUIEU-GUITTAUT

MONTGAILLARD-SUR-SAVE

NENIGAN

PUYMAURIN

SAINT-ANDRE

SAINT-FERREOL-DE-COMMINGES

SAINT-LARY-BOUJEAN

SAINT-LAURENT

SAINT-MARCET

SAINT-PE-DELBOSC

SALERM

SAMAN

9.2.2022

Département: Gers (32)

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

BARCELONNE-DU-GERS

BERNEDE

BOURROUILLAN

BOUZON-GELLENAVE

BRETAGNE-D'ARMAGNAC

CAHUZAC-SUR-ADOUR

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CASTILLON-DEBATS

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CAZENEUVE

CORNEILLAN

DEMU

EAUZE

FUSTEROUAU

GEE-RIVIERE

GOUX

IZOTGES

LAGRAULET-DU-GERS

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAUJUZAN

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MANCIET

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAULICHERES

MONCLAR

MONTREAL

NOGARO

POUYDRAGUIN

PRENERON

PROJAN

REANS

RISCLE

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SAINT-MONT

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

SARRAGACHIES

SEGOS

SORBETS

TARSAC

TASQUE

TERMES-D'ARMAGNAC

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIC-FEZENSAC

19.2.2022-27.2.2022

AIGNAN

ANSAN

ANTRAS

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

ARDIZAS

ARMENTIEUX

ARMOUS-ET-CAU

ARROUEDE

AUBIET

AUCH

AUGNAX

AUJAN-MOURNEDE

AURADE

AURENSAN

AURIMONT

AUSSOS

AUTERIVE

AUX-AUSSAT

AVENSAC

AVERON-BERGELLE

AVEZAN

AYGUETINTE

AYZIEU

BAJONNETTE

BARCELONNE-DU-GERS

BARCUGNAN

BARRAN

BARS

BASCOUS

BASSOUES

BAZIAN

BAZUGUES

BEAUCAIRE

BEAUMARCHES

BEAUMONT

BEAUPUY

BECCAS

BEDECHAN

BELLEGARDE

BELLOC-SAINT-CLAMENS

BELMONT

BERAUT

BERDOUES

BERNEDE

BERRAC

BETCAVE-AGUIN

BETOUS

BETPLAN

BEZERIL

BEZOLLES

BEZUES-BAJON

BIRAN

BIVES

BLANQUEFORT

BLAZIERT

BLOUSSON-SERIAN

BONAS

BOUCAGNERES

BOULAUR

BOURROUILLAN

BOUZON-GELLENAVE

BRETAGNE-D'ARMAGNAC

BRUGNENS

CABAS-LOUMASSES

CADEILHAN

CADEILLAN

CAHUZAC-SUR-ADOUR

CAILLAVET

CALLIAN

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASSAIGNE

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CASTELNAU-BARBARENS

CASTELNAU-D'ANGLES

CASTELNAU-D'ARBIEU

CASTELNAU-SUR-L'AUVIGNON

CASTELNAVET

CASTERA-LECTOUROIS

CASTERA-VERDUZAN

CASTERON

CASTET-ARROUY

CASTEX

CASTEX-D'ARMAGNAC

CASTILLON-DEBATS

CASTILLON-MASSAS

CASTILLON-SAVES

CASTIN

CATONVIELLE

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CAUSSENS

CAZAUBON

CAZAUX-D'ANGLES

CAZAUX-SAVES

CAZAUX-VILLECOMTAL

CAZENEUVE

CERAN

CEZAN

CHELAN

CLERMONT-POUYGUILLES

CLERMONT-SAVES

COLOGNE

CONDOM

CORNEILLAN

COULOUME-MONDEBAT

COURRENSAN

COURTIES

CRASTES

CRAVENCERES

CUELAS

DEMU

DUFFORT

DURAN

DURBAN

EAUZE

ENCAUSSE

ENDOUFIELLE

ESCLASSAN-LABASTIDE

ESCORNEBŒUF

ESPAON

ESPAS

ESTAMPES

ESTANG

ESTIPOUY

ESTRAMIAC

FAGET-ABBATIAL

FLAMARENS

FLEURANCE

FOURCES

FREGOUVILLE

FUSTEROUAU

GALIAX

GARRAVET

GAUDONVILLE

GAUJAC

GAUJAN

GAVARRET-SUR-AULOUSTE

GAZAUPOUY

GAZAX-ET-BACCARISSE

GEE-RIVIERE

GIMBREDE

GIMONT

GISCARO

GONDRIN

GOUTZ

GOUX

HAGET

HAULIES

HOMPS

IDRAC-RESPAILLES

IZOTGES

JEGUN

JU-BELLOC

JUILLAC

JUILLES

JUSTIAN

L'ISLE-ARNE

L'ISLE-BOUZON

L'ISLE-DE-NOE

L'ISLE-JOURDAIN

LA ROMIEU

LA SAUVETAT

LAAS

LABARTHE

LABARTHETE

LABASTIDE-SAVES

LABEJAN

LABRIHE

LADEVEZE-RIVIERE

LADEVEZE-VILLE

LAGARDE

LAGARDE-HACHAN

LAGARDERE

LAGRAULET-DU-GERS

LAGUIAN-MAZOUS

LAHAS

LAHITTE

LALANNE

LALANNE-ARQUE

LAMAGUERE

LAMAZERE

LAMOTHE-GOAS

LANNE-SOUBIRAN

LANNEMAIGNAN

LANNEPAX

LANNUX

LAREE

LARRESSINGLE

LARROQUE-ENGALIN

LARROQUE-SAINT-SERNIN

LARROQUE-SUR-L'OSSE

LARTIGUE

LASSERADE

LASSERAN

LASSEUBE-PROPRE

LAUJUZAN

LAURAET

LAVARDENS

LAVERAET

LAYMONT

LE BROUILH-MONBERT

LE HOUGA

LEBOULIN

LECTOURE

LELIN-LAPUJOLLE

LIAS

LIAS-D'ARMAGNAC

LIGARDES

LOMBEZ

LOUBEDAT

LOUBERSAN

LOURTIES-MONBRUN

LOUSLITGES

LOUSSOUS-DEBAT

LUPIAC

LUPPE-VIOLLES

LUSSAN

MAGNAN

MAGNAS

MAIGNAUT-TAUZIA

MALABAT

MANAS-BASTANOUS

MANCIET

MANENT-MONTANE

MANSEMPUY

MANSENCOME

MARAMBAT

MARAVAT

MARCIAC

MARESTAING

MARGOUET-MEYMES

MARGUESTAU

MARSAN

MARSEILLAN

MARSOLAN

MAS-D'AUVIGNON

MASCARAS

MASSEUBE

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAULICHERES

MAUMUSSON-LAGUIAN

MAUPAS

MAURENS

MAUROUX

MAUVEZIN

MEILHAN

MERENS

MIELAN

MIRADOUX

MIRAMONT-D'ASTARAC

MIRAMONT-LATOUR

MIRANDE

MIRANNES

MIREPOIX

MONBARDON

MONBLANC

MONBRUN

MONCASSIN

MONCLAR

MONCLAR-SUR-LOSSE

MONCORNEIL-GRAZAN

MONFERRAN-PLAVES

MONFERRAN-SAVES

MONFORT

MONGAUSY

MONGUILHEM

MONLAUR-BERNET

MONLEZUN

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

MONPARDIAC

MONT-D'ASTARAC

MONT-DE-MARRAST

MONTADET

MONTAMAT

MONTAUT

MONTAUT-LES-CRENEAUX

MONTEGUT

MONTEGUT-ARROS

MONTEGUT-SAVES

MONTESQUIOU

MONTESTRUC-SUR-GERS

MONTIES

MONTIRON

MONTPEZAT

MONTREAL

MORMES

MOUCHAN

MOUCHES

MOUREDE

NIZAS

NOGARO

NOILHAN

NOUGAROULET

NOULENS

ORBESSAN

ORDAN-LARROQUE

ORNEZAN

PALLANNE

PANASSAC

PANJAS

PAUILHAC

PAVIE

PEBEES

PELLEFIGUE

PERCHEDE

PERGAIN-TAILLAC

PESSAN

PESSOULENS

PEYRECAVE

PEYRUSSE-GRANDE

PEYRUSSE-MASSAS

PEYRUSSE-VIEILLE

PIS

PLAISANCE

PLIEUX

POLASTRON

POMPIAC

PONSAMPERE

PONSAN-SOUBIRAN

POUY-LOUBRIN

POUY-ROQUELAURE

POUYDRAGUIN

POUYLEBON

PRECHAC

PRECHAC-SUR-ADOUR

PREIGNAN

PRENERON

PROJAN

PUJAUDRAN

PUYCASQUIER

PUYLAUSIC

PUYSEGUR

RAMOUZENS

RAZENGUES

REANS

REJAUMONT

RICOURT

RIGUEPEU

RISCLE

ROQUEBRUNE

ROQUEFORT

ROQUELAURE

ROQUELAURE-SAINT-AUBIN

ROQUEPINE

ROQUES

ROZES

SABAILLAN

SABAZAN

SADEILLAN

SAINT-ANDRE

SAINT-ANTOINE

SAINT-ANTONIN

SAINT-ARAILLES

SAINT-ARROMAN

SAINT-AUNIX-LENGROS

SAINT-AVIT-FRANDAT

SAINT-BLANCARD

SAINT-BRES

SAINT-CAPRAIS

SAINT-CHRISTAUD

SAINT-CLAR

SAINT-CREAC

SAINT-CRICQ

SAINT-ELIX-D'ASTARAC

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-GEORGES

SAINT-GERME

SAINT-GERMIER

SAINT-GRIEDE

SAINT-JEAN-LE-COMTAL

SAINT-JEAN-POUTGE

SAINT-JUSTIN

SAINT-LARY

SAINT-LEONARD

SAINT-LIZIER-DU-PLANTE

SAINT-LOUBE

SAINT-MARTIN

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SAINT-MARTIN-DE-GOYNE

SAINT-MARTIN-GIMOIS

SAINT-MAUR

SAINT-MEDARD

SAINT-MEZARD

SAINT-MICHEL

SAINT-MONT

SAINT-ORENS

SAINT-ORENS-POUY-PETIT

SAINT-OST

SAINT-PAUL-DE-BAISE

SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES

SAINT-PUY

SAINT-SAUVY

SAINT-SOULAN

SAINTE-ANNE

SAINTE-AURENCE-CAZAUX

SAINTE-CHRISTIE

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SAINTE-DODE

SAINTE-GEMME

SAINTE-MARIE

SAINTE-MERE

SAINTE-RADEGONDE

SALLES-D'ARMAGNAC

SAMARAN

SAMATAN

SANSAN

SARAMON

SARCOS

SARRAGACHIES

SARRAGUZAN

SARRANT

SAUVETERRE

SAUVIAC

SAUVIMONT

SAVIGNAC-MONA

SCIEURAC-ET-FLOURES

SEAILLES

SEGOS

SEGOUFIELLE

SEISSAN

SEMBOUES

SEMEZIES-CACHAN

SEMPESSERRE

SERE

SEREMPUY

SEYSSES-SAVES

SIMORRE

SION

SIRAC

SOLOMIAC

SORBETS

TACHOIRES

TARSAC

TASQUE

TAYBOSC

TERMES-D'ARMAGNAC

TERRAUBE

THOUX

TIESTE-URAGNOUX

TILLAC

TIRENT-PONTEJAC

TOUGET

TOUJOUSE

TOURDUN

TOURNAN

TOURNECOUPE

TOURRENQUETS

TRAVERSERES

TRONCENS

TUDELLE

URDENS

URGOSSE

VALENCE-SUR-BAISE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIC-FEZENSAC

VIELLA

27.2.2022

BLAZIERT

BLOUSSON-SERIAN

BONAS

BOUCAGNERES

BOULAUR

BOURROUILLAN

BOUZON-GELLENAVE

BRETAGNE-D'ARMAGNAC

BRUGNENS

18.2.2022-26.2.2022

BAJONNETTE

BARCELONNE-DU-GERS

BARCUGNAN

BARRAN

BARS

BASCOUS

BASSOUES

BAZIAN

BAZUGUES

BEAUCAIRE

BEAUMARCHES

BEAUMONT

BEAUPUY

BECCAS

BEDECHAN

BELLEGARDE

BELLOC-SAINT-CLAMENS

BELMONT

BERAUT

BERDOUES

BERNEDE

BERRAC

26.2.2022

Département: Landes (40)

Aire-sur-l'Adour

Amou

Angoumé

Angresse

Arboucave

Arengosse

Argelos

Argelouse

Arjuzanx

Arsague

Artassenx

Arthez-d'Armagnac

Arue

Arx

Aubagnan

Audignon

Audon

Aureilhan

Aurice

Azur

Bahus-Soubiran

Baigts

Banos

Bascons

Bas-Mauco

Bassercles

Bastennes

Bats

Baudignan

Bégaar

Belhade

Bélis

Bélus

Bénesse-lès-Dax

Bénesse-Maremne

Benquet

Bergouey

Betbezer-d'Armagnac

Beylongue

Beyries

Biarrotte

Bias

Biaudos

Biscarrosse

Bonnegarde

Boos

Bordères-et-Lamensans

Bostens

Bougue

Bourdalat

Bourriot-Bergonce

Brassempouy

Bretagne-de-Marsan

Brocas

Buanes

Cachen

Cagnotte

Callen

Campagne

Campet-et-Lamolère

Candresse

Canenx-et-Réaut

Capbreton

Carcarès-Sainte-Croix

Carcen-Ponson

Cassen

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Castel-Sarrazin

Castets

Cauna

Cauneille

Caupenne

Cazalis

Cazères-sur-l'Adour

Cère

Classun

Clèdes

Clermont

Commensacq

Coudures

Créon-d'Armagnac

Dax

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Escalans

Escource

Estibeaux

Estigarde

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Le Frêche

Gaas

Gabarret

Gaillères

Gamarde-les-Bains

Garein

Garrey

Garrosse

Gastes

Gaujacq

Geaune

Geloux

Gibret

Goos

Gourbera

Gousse

Gouts

Grenade-sur-l'Adour

Habas

Hagetmau

Hastingues

Hauriet

Haut-Mauco

Herm

Herré

Heugas

Hinx

Hontanx

Horsarrieu

Josse

Labastide-Chalosse

Labastide-d'Armagnac

Labatut

Labenne

Labouheyre

Labrit

Lacajunte

Lacquy

Lacrabe

Laglorieuse

Lagrange

Lahosse

Laluque

Lamothe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Laurède

Lauret

Lencouacq

Léon

Lesgor

Lesperon

Le Leuy

Lévignacq

Linxe

Liposthey

Lit-et-Mixe

Losse

Louer

Lourquen

Lubbon

Lucbardez et Bargues

Lüe

Retjons

Luglon

Lussagnet

Luxey

Magescq

Maillas

Maillères

Mano

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Mauvezin-d'Armagnac

Maylis

Mazerolles

Mées

Meilhan

Messanges

Mézos

Mimbaste

Mimizan

Miramont-Sensacq

Misson

Moliets-et-Maâ

Momuy

Monget

Monségur

Montaut

Mont-de-Marsan

Montégut

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Montsoué

Morcenx La Nouvelle

Morganx

Mouscardès

Moustey

Mugron

Narrosse

Nassiet

Nerbis

Nousse

Oeyregave

Oeyreluy

Onard

Ondres

Onesse-et-Laharie

Orist

Orthevielle

Orx

Ossages

Ousse-Suzan

Ozourt

Parentis-en-Born

Parleboscq

Payros-Cazautets

Pécorade

Perquie

Pey

Peyre

Peyrehorade

Philondenx

Pimbo

Pissos

Pomarez

Pontenx-les-Forges

Pontonx-sur-l'Adour

Port-de-Lanne

Poudenx

Pouillon

Pouydesseaux

Poyanne

Poyartin

Préchacq-les-Bains

Pujo-le-Plan

Puyol-Cazalet

Renung

Rimbez-et-Baudiets

Rion-des-Landes

Rivière-Saas-et-Gourby

Roquefort

Sabres

Saint-Agnet

Saint-André-de-Seignanx

Saint-Aubin

Saint-Avit

Saint-Barthélemy

Sainte-Colombe

Saint-Cricq-Chalosse

Saint-Cricq-du-Gave

Saint-Cricq-Villeneuve

Saint-Étienne-d'Orthe

Sainte-Eulalie-en-Born

Sainte-Foy

Saint-Gein

Saint-Geours-d'Auribat

Saint-Geours-de-Maremne

Saint-Gor

Saint-Jean-de-Lier

Saint-Jean-de-Marsacq

Saint-Julien-d'Armagnac

Saint-Julien-en-Born

Saint-Justin

Saint-Laurent-de-Gosse

Saint-Lon-les-Mines

Saint-Loubouer

Sainte-Marie-de-Gosse

Saint-Martin-de-Hinx

Saint-Martin-de-Seignanx

Saint-Martin-d'Oney

Saint-Maurice-sur-Adour

Saint-Michel-Escalus

Saint-Pandelon

Saint-Paul-en-Born

Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Perdon

Saint-Pierre-du-Mont

Saint-Sever

Saint-Vincent-de-Paul

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Yaguen

Samadet

Sanguinet

Sarbazan

Sarraziet

Sarron

Saubion

Saubrigues

Saubusse

Saugnac-et-Cambran

Saugnacq-et-Muret

Seignosse

Le Sen

Serres-Gaston

Serreslous-et-Arribans

Seyresse

Siest

Sindères

Solférino

Soorts-Hossegor

Sorbets

Sorde-l'Abbaye

Sore

Sort-en-Chalosse

Souprosse

Soustons

Taller

Tarnos

Tartas

Tercis-les-Bains

Téthieu

Tilh

Tosse

Toulouzette

Trensacq

Uchacq-et-Parentis

Urgons

Uza

Vert

Vicq-d'Auribat

Vielle-Tursan

Vielle-Saint-Girons

Vielle-Soubiran

Vieux-Boucau-les-Bains

Le Vignau

Villenave

Villeneuve-de-Marsan

24.2.2022-4.3.2022

Angoumé

Angresse

Arboucave

Arengosse

Argelos

Argelouse

Arjuzanx

Arsague

Artassenx

Arthez-d'Armagnac

Arue

Arx

Aubagnan

Audignon

Audon

Aureilhan

Aurice

Azur

Bahus-Soubiran

Baigts

Banos

Bascons

Bas-Mauco

Bassercles

Bastennes

Bats

Baudignan

Bégaar

Belhade

Bélis

Bélus

Bénesse-lès-Dax

Bénesse-Maremne

Benquet

Bergouey

Betbezer-d'Armagnac

Beylongue

Beyries

Biarrotte

Bias

Biaudos

Biscarrosse

Bonnegarde

Boos

Bordères-et-Lamensans

Bostens

Bougue

Bourdalat

Bourriot-Bergonce

Brassempouy

Bretagne-de-Marsan

Brocas

Buanes

Cachen

Cagnotte

Callen

Campagne

Campet-et-Lamolère

Candresse

Canenx-et-Réaut

Capbreton

Carcarès-Sainte-Croix

Carcen-Ponson

Cassen

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Castel-Sarrazin

Castets

Cauna

Cauneille

Caupenne

Cazalis

Cazères-sur-l'Adour

Cère

Classun

Clèdes

Clermont

Commensacq

Coudures

Créon-d'Armagnac

Dax

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Escalans

Escource

Estibeaux

Estigarde

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Le Frêche

Gaas

Gabarret

Gaillères

Gamarde-les-Bains

Garein

Garrey

Garrosse

Gastes

Gaujacq

Geaune

Geloux

Gibret

Goos

Gourbera

Gousse

Gouts

Grenade-sur-l'Adour

Habas

Hagetmau

Hastingues

Hauriet

Haut-Mauco

Herm

Herré

Heugas

Hinx

Hontanx

Horsarrieu

Josse

Labastide-Chalosse

Labastide-d'Armagnac

Labatut

Labenne

Labouheyre

Labrit

Lacajunte

Lacquy

Lacrabe

Laglorieuse

Lagrange

Lahosse

Laluque

Lamothe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Laurède

Lauret

Lencouacq

Léon

Lesgor

Lesperon

Le Leuy

Lévignacq

Linxe

Liposthey

Lit-et-Mixe

Losse

Louer

Lourquen

Lubbon

Lucbardez et Bargues

Lüe

Retjons

Luglon

Lussagnet

Luxey

Magescq

Maillas

Maillères

Mano

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Mauvezin-d'Armagnac

Maylis

Mazerolles

Mées

Meilhan

Messanges

Mézos

Mimbaste

Mimizan

Miramont-Sensacq

Misson

Moliets-et-Maâ

Momuy

Monget

Monségur

Montaut

Mont-de-Marsan

Montégut

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Montsoué

Morcenx La Nouvelle

Morganx

Mouscardès

Moustey

Mugron

Narrosse

Nassiet

Nerbis

Nousse

Oeyregave

Oeyreluy

Onard

Ondres

Onesse-et-Laharie

Orist

Orthevielle

Orx

Ossages

Ousse-Suzan

Ozourt

Parentis-en-Born

Parleboscq

Payros-Cazautets

Pécorade

Perquie

Pey

Peyre

Peyrehorade

Philondenx

Pimbo

Pissos

Pomarez

Pontenx-les-Forges

Pontonx-sur-l'Adour

Port-de-Lanne

Poudenx

Pouillon

Pouydesseaux

Poyanne

Poyartin

Préchacq-les-Bains

Pujo-le-Plan

Puyol-Cazalet

Renung

Rimbez-et-Baudiets

Rion-des-Landes

Rivière-Saas-et-Gourby

Roquefort

Sabres

Saint-Agnet

Saint-André-de-Seignanx

Saint-Aubin

Saint-Avit

Saint-Barthélemy

Sainte-Colombe

Saint-Cricq-Chalosse

Saint-Cricq-du-Gave

Saint-Cricq-Villeneuve

Saint-Étienne-d'Orthe

Sainte-Eulalie-en-Born

Sainte-Foy

Saint-Gein

Saint-Geours-d'Auribat

Saint-Geours-de-Maremne

Saint-Gor

Saint-Jean-de-Lier

Saint-Jean-de-Marsacq

Saint-Julien-d'Armagnac

Saint-Julien-en-Born

Saint-Justin

Saint-Laurent-de-Gosse

Saint-Lon-les-Mines

Saint-Loubouer

Sainte-Marie-de-Gosse

Saint-Martin-de-Hinx

Saint-Martin-de-Seignanx

Saint-Martin-d'Oney

Saint-Maurice-sur-Adour

Saint-Michel-Escalus

Saint-Pandelon

Saint-Paul-en-Born

Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Perdon

Saint-Pierre-du-Mont

Saint-Sever

Saint-Vincent-de-Paul

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Yaguen

Samadet

Sanguinet

Sarbazan

Sarraziet

Sarron

Saubion

Saubrigues

Saubusse

Saugnac-et-Cambran

Saugnacq-et-Muret

Seignosse

Le Sen

Serres-Gaston

Serreslous-et-Arribans

Seyresse

Siest

Sindères

Solférino

Soorts-Hossegor

Sorbets

Sorde-l'Abbaye

Sore

Sort-en-Chalosse

Souprosse

Soustons

Taller

Tarnos

Tartas

Tercis-les-Bains

Téthieu

Tilh

Tosse

Toulouzette

Trensacq

Uchacq-et-Parentis

Urgons

Uza

Vert

Vicq-d'Auribat

Vielle-Tursan

Vielle-Saint-Girons

Vielle-Soubiran

Vieux-Boucau-les-Bains

Le Vignau

Villenave

Villeneuve-de-Marsan

Ychoux

Ygos-Saint-Saturnin

Yzosse

4.3.2022

Hastingues

Oeyregave

15.2.2022-24.2.2022

Biarrotte

Orthevielle

Saint-Laurent-de-Gosse

Sainte-Marie-de-Gosse

Saint-Martin-de-Hinx

24.2.2022

Département: Loire-Atlantique (44)

LEGE SUD D753

18.2.2022

Département: Lot-et-Garonne (47)

AIGUILLON

BOURRAN

BRUGNAC

CASTELMORON-SUR-LOT

FAUILLET

GONTAUD-DE-NOGARET

GRANGES-SUR-LOT

HAUTESVIGNES

LABRETONIE

LACEPEDE

LAFITTE-SUR-LOT

LAGARRIGUE

LAGRUERE

LAPARADE

MONHEURT

NICOLE

SAINT-LEGER

SAINT-SARDOS

VERTEUIL-D'AGENAIS

VILLETON

9.2.2022

CLAIRAC

GRATELOUP-SAINT-GAYRAND

TONNEINS

VARES

1.2.2022-9.2.2022

SAINTE-MAURE-DE-PEYRAC

SAINT-PE-SAINT-SIMON

11.2.2022-19.2.2022

MEZIN

POUDENAS

SOS

19.2.2022

Département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE

GUICHE

SAMES

CAME

10.2.2022-19.2.2022

ARANCOU

ARRAUTE-CHARRITTE

AUTERRIVE

BARDOS

BERGOUEY-VIELLENAVE

LEREN

OREGUE

SAINT-DOS

SAINT-PE-DE-LEREN

URT

19.2.2022

ABITAIN

AINHARP

ANDREIN

ANOS

ARAUJUZON

ARAUX

AREN

ARGET

ARHANSUS

AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY

ARROSES

ASTIS

ATHOS-ASPIS

AUDAUX

AURIAC

AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN

BAIGTS-DE-BEARN

BALIRACQ-MAUMUSSON

BARINQUE

BARRAUTE-CAMU

BASSILLON-VAUZE

BASTANES

BENTAYOU-SEREE

BETRACQ

BONNUT

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BUGNEIN

BURGARONNE

CABIDOS

CARRERE

CARRESSE-CASSABER

CASTAGNEDE

CASTEIDE-CANDAU

CASTERA-LOUBIX

CASTETNAU-CAMBLONG

CASTETPUGON

CHARRE

CHARRITTE-DE-BAS

CLARACQ

COSLEDAA-LUBE-BOAST

CROUSEILLES

DIUSSE

DOGNEN

DOMEZAIN-BERRAUTE

ESCOS

ESPIUTE

ETCHARRY

GARINDEIN

GARLIN

GERONCE

GESTAS

GEUS-D'OLORON

GUINARTHE-PARENTIES

GURS

JASSES

LAAS

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

LABATUT

LABEYRIE

LAGOR

LALONQUETTE

LAMAYOU

LANNECAUBE

LARRIBAR-SORHAPURU

LASCLAVERIES

LAY-LAMIDOU

LEDEUIX

LICHOS

LOHITZUN-OYHERCQ

LUC-ARMAU

LUCARRE

LUCQ-DE-BEARN

MALAUSSANNE

MAURE

MERITEIN

MIOSSENS-LANUSSE

MOMY

MONCLA

MONSEGUR

MONTAGUT

MONTFORT

MORLANNE

MOUHOUS

MOUMOUR

MUSCULDY

NABAS

NARP

NAVARRENX

OGENNE-CAMPTORT

ORAAS

ORDIARP

ORIN

ORION

ORRIULE

ORTHEZ

OSSENX

OSSERAIN-RIVAREYTE

PAGOLLE

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POEY-D'OLORON

PONTACQ

PONTIACQ-VIELLEPINTE

PORTET

POURSIUGUES-BOUCOUE

PRECHACQ-JOSBAIG

PRECHACQ-NAVARRENX

RIBARROUY

RIVEHAUTE

SAINT-ARMOU

SAINT-BOES

SAINT-GIRONS-EN-BEARN

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN

SAINT-GOIN

SAINT-MEDARD

SALIES-DE-BEARN

SALLESPISSE

SAUCEDE

SAULT-DE-NAVAILLES

SAUVELADE

SAUVETERRE-DE-BEARN

SEVIGNACQ

SUS

SUSMIOU

TABAILLE-USQUAIN

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

UHART-MIXE

VERDETS

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX

VIELLESEGURE

19.2.2022-27.2.2022

AAST

ABERE

ABIDOS

AGNOS

AICIRITS-CAMOU-SUHAST

AMENDEUIX-ONEIX

ANCE

ANGOUS

ANOYE

ARBERATS-SILLEGUE

ARBOUET-SUSSAUTE

ARGAGNON

ARGELOS

ARNOS

ARRAST-LARREBIEU

ARRICAU-BORDES

ARTHEZ-DE-BÉARN

ARZACQ-ARRAZIGUET

AUBIN

AUBOUS

AUGA

AURIONS-IDERNES

AUSSURUCQ

AYDIE

BALANSUN

BALEIX

BARCUS

BARZUN

BEDEILLE

BEHASQUE-LAPISTE

BELLOCQ

BENEJACQ

BERENX

BERNADETS

BERROGAIN-LARUNS

BIDOS

BIRON

BORDERES

BOUILLON

BOUMOURT

BOURNOS

BUNUS

BUROS

BUROSSE-MENDOUSSE

CADILLON

CAMOU-CIHIGUE

CARDESSE

CASTEIDE-DOAT

CASTETBON

CASTETIS

CASTETNER

CASTILLON (CANTON D'ARTHEZ-DE-BEARN)

CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE)

CAUBIOS-LOOS

CHERAUTE

COARRAZE

CONCHEZ-DE-BEARN

CORBERE-ABERES

COUBLUCQ

CUQUERON

DOAZON

DOUMY

ESCOU

ESCOUBES

ESCOUT

ESCURES

ESPES-UNDUREIN

ESPOEY

ESQUIULE

ESTIALESCQ

ESTOS

EYSUS

FEAS

FICHOUS-RIUMAYOU

GABASTON

GABAT

GARLEDE-MONDEBAT

GAROS

GAYON

GER

GERDEREST

GEUS-D'ARZACQ

GOES

GOMER

GOTEIN-LIBARRENX

GURMENCON

HAGETAUBIN

HERRERE

HIGUERES-SOUYE

L'HOPITAL-D'ORION

L'HOPITAL-SAINT-BLAISE

HOURS

IDAUX-MENDY

ILHARRE

JUXUE

LAA-MONDRANS

LABATMALE

LABETS-BISCAY

LACADÉE

LAGOS

LAHONTAN

LAHOURCADE

LALONGUE

LANNEPLAA

LARCEVEAU-ARROS-CIBITS

LARREULE

LASSERRE

LEMBEYE

LEME

LESPIELLE

LESPOURCY

LIVRON

LOMBIA

LONCON

LOUBIENG

LOUVIGNY

LUCGARIER

LUSSAGNET-LUSSON

MASCARAAS-HARON

MASLACQ

MASPARRAUTE

MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ

MAUCOR

MAULEON-LICHARRE

MAZEROLLES

MENDITTE

MERACQ

MESPLÈDE

MIALOS

MOMAS

MONASSUT-AUDIRACQ

MONCAUP

MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU

MONEIN

MONPEZAT

MONT

MONTANER

MONTARDON

MONTAUT

MONT-DISSE

MORLAAS

MOURENX

NAVAILLES-ANGOS

OLORON-SAINTE-MARIE

ORSANCO

OS-MARSILLON

OSSAS-SUHARE

OSTABAT-ASME

OZENX-MONTESTRUCQ

PEYRELONGUE-ABOS

POMPS

PONSON-DEBAT-POUTS

PONSON-DESSUS

POULIACQ

PRECILHON

PUYOO

RAMOUS

RIUPEYROUS

ROQUIAGUE

SAINT-CASTIN

SAINT-JAMMES

SAINT-JEAN-POUDGE

SAINT-JUST-IBARRE

SAINT-LAURENT-BRETAGNE

SAINT-PALAIS

SAINT-VINCENT

SALLES-MONGISCARD

SAMSONS-LION

SARPOURENX

SAUBOLE

SAUGUIS-SAINT-ETIENNE

SAUVAGNON

SEBY

SEDZE-MAUBECQ

SEMEACQ-BLACHON

SERRES-CASTET

SIMACOURBE

TADOUSSE-USSAU

THEZE

TROIS-VILLES

UROST

UZAN

VIALER

VIGNES

VIODOS-ABENSE-DE-BAS

VIVEN

27.2.2022

Département: Hautes-Pyrénées (65)

AZEREIX

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

HAGEDET

HERES

LAMARQUE-PONTACQ

MADIRAN

OSSUN

SOUBLECAUSE

11.2.2022-20.2.2022

ADE

AURIEBAT

AVERAN

BARLEST

BARRY

BARTRES

BENAC

CAUSSADE-RIVIERE

ESTIRAC

GARDERES

HIBARETTE

IBOS

JUILLAN

JULOS

LABATUT-RIVIERE

LAHITTE-TOUPIERE

LANNE

LASCAZERES

LAYRISSE

LOUBAJAC

LOUEY

LOURDES

LUQUET

MAUBOURGUET

ODOS

PEYROUSE

POUEYFERRE

SAINT-LANNE

SAINT-MARTIN

SOMBRUN

VIDOUZE

VILLEFRANQUE

20.2.2022

Département: DEUX-SEVRES (79)

ARDIN

LE-BUSSEAU

PUIHARDY

LA-CHAPELLE-THIREUIL

SAINT-LAURS

SAINT-POMPAIN

18.2.2022

SAINT-MAIXENT-DE -BEUGNE

COULONGES-SUR-L'AUTIZE

3.2.2022-18.2.2022

Département: Vendée (85)

LA CHAPELLE-PALLUAU

GRAND’LANDES

PALLUAU

AIZENAY (au nord de la D 948)

BELLEVIGNY (à l'ouest de la D763)

SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE (à l'ouest de la D763)

18.2.2022

LES-LUCS-SUR-BOULOGNE

LE-POIRE-SUR-VIE

SAINT-ETIENNE-DU-BOIS

BEAUFOU

25.1.2022-18.2.2022

PUY-DE-SERRE

MARILLET

NIEUL-SUR-L'AUTISE

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

MERVENT

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

XANTON-CHASSENON

18.2.2022

FAYMOREAU

FOUSSAIS-PAYRE

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

3.2.2022-18.2.2022

APREMONT

COEX (au Nord de la D6 et D2006)

FALLERON

FROIDFOND (au Sud de la D75)

LA GARNACHE (au Sud de la D75, à l'Est de la D32)

MACHE

SAINT-MAIXENT-SUR-VIE

SAINT-PAUL-MONT-PENIT

SOULANS (au sud D205, à l'Est des D69, D82, D103)

25.2.2022

CHALANS

COMMEQUIERS

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON

17.2.2022-25.2.2022

Medlemsstat: Kroatien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Županija: Osječko- baranjska

Naselja na području općine Popovac: Branjina, Kneževo i Popovac.

Naselja na području općine Kneževi Vinogradi: Kamenac, Kotlina i Karanac.

Naselja na području općine Petlovac: Luč, Petlovac, Zeleno Polje, Širine i Sudaraž.

Naselje na području općine Čeminac: Kozarac.

Naselje na području općine Jagodnjak: Novi Bolman.

11.2.2022

Naselja na području općine Beli Manastir: Beli Manastir, Branjin Vrh i Šumarina.

3.2.2022-11.2.2022

Medlemsstat: Italien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Region: Veneto and Lombardia

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00110 (WGS84 dec. coordinates N45.214834 E11.209984)

18.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00110 (WGS84 dec. coordinates N45.214834 E11.209984)

10.2.2022-18.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00328 (WGS84 dec. coordinates N45.487230408 E11.643840073)

17.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00328 (WGS84 dec. coordinates N45.487230408 E11.643840073)

9.2.2022-17.2.2022

The area of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00327 (WGS84 dec. coordinates N45.282593 E10.854274)

19.2.2022

The area of Veneto and Lombardia Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00327 (WGS84 dec. coordinates N45.282593 E10.854274)

11.2.2022-19.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00220 (WGS84 dec. coordinates N45.490788167 E10.878953759)

4.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00220 (WGS84 dec. coordinates N45.490788167 E10.878953759)

27.1.2022-4.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00308 (WGS84 dec. coordinates N45.277620855 E11.419971088)

20.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00308 (WGS84 dec. coordinates N45.277620855 E11.419971088)

12.2.2022-20.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00322 (WGS84 dec. coordinates N45.308323752 E11.479550756)

13.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00322 (WGS84 dec. coordinates N45.308323752 E11.479550756)

5.2.2022-13.2.2022

The area of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00323 (WGS84 dec. coordinates N45.323507166 E10.80812245)

11.2.2022

The area of Veneto and Lombardia Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00323 (WGS84 dec. coordinates N45.323507166 E10.80812245)

3.2.2022-11.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00284 (WGS84 dec. coordinates N45.179023822 E11.657864025)

8.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00284 (WGS84 dec. coordinates N45.179023822 E11.657864025)

31.1.2022-8.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00012 (WGS84 dec. coordinates N45.508163 E11.720531)

12.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00012 (WGS84 dec. coordinates N45.508163 E11.720531)

4.2.2022-12.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00052, IT-HPAI(P)-2021-00172, IT-HPAI(P)-2021-00307, IT-HPAI(P)-2021-00314 (WGS84 dec. coordinates N45.303960876 E11.283508036, N45.313048215 E11.315148138, N45.289521286 E11.329173485, N45.296691346 E11.316301042)

13.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00052, IT-HPAI(P)-2021-00172, IT-HPAI(P)-2021-00307, IT-HPAI(P)-2021-00314 (WGS84 dec. coordinates N45.303960876 E11.283508036, N45.313048215 E11.315148138, N45.289521286 E11.329173485, N45.296691346 E11.316301042)

5.2.2022-13.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00117, IT-HPAI(P)-2021-00302 (WGS84 dec. coordinates N45.32970868 E11.555663047, N45.351173666 E11.561911764)

4.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00117, IT-HPAI(P)-2021-00302 (WGS84 dec. coordinates N45.32970868 E11.555663047, N45.351173666 E11.561911764)

27.1.2022-4.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00267, IT-HPAI(P)-2021-00311, IT-HPAI(P)-2021-00312 (WGS84 dec. coordinates N45.428029269 E11.63156313, N45.4248931 E11.634494143, N45.427928995 E11.628943327)

4.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00267, IT-HPAI(P)-2021-00311, IT-HPAI(P)-2021-00312 (WGS84 dec. coordinates N45.428029269 E11.63156313, N45.4248931 E11.634494143, N45.427928995 E11.628943327)

27.1.2022-4.2.2022

The area of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00168, IT-HPAI(P)-2021-00246, IT-HPAI(P)-2021-00247, IT-HPAI(P)-2021-00248, IT-HPAI(P)-2021-00301, IT-HPAI(P)-2021-00304 (WGS84 dec. coordinates N45.277172844 E11.061649543, N45.280768665 E11.050865463, N45.278391753 E11.059469926, N45.275557225 E11.058289583, N45.276713596 E11.048013722, N45.274003643 E11.058793354)

28.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00168, IT-HPAI(P)-2021-00246, IT-HPAI(P)-2021-00247, IT-HPAI(P)-2021-00248, IT-HPAI(P)-2021-00301, IT-HPAI(P)-2021-00304 (WGS84 dec. coordinates N45.277172844 E11.061649543, N45.280768665 E11.050865463, N45.278391753 E11.059469926, N45.275557225 E11.058289583, N45.276713596 E11.048013722, N45.274003643 E11.058793354)

20.2.2022-28.2.2022

The area of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00011, IT-HPAI(P)-2021-00023, IT-HPAI(P)-2021-00123, IT-HPAI(P)-2021-00151, IT-HPAI(P)-2021-00228, IT-HPAI(P)-2021-00229, IT-HPAI(P)-2021-00249 (WGS84 dec. coordinates N45.260428913 E11.03807575, N45.259797 E11.058176, N45.249459995 E11.047090125, N45.254851128 E11.046722996, N45.249940386 E11.040135767, N45.249118728 E11.04984073, N45.247011 E11.052379)

20.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00011, IT-HPAI(P)-2021-00023, IT-HPAI(P)-2021-00123, IT-HPAI(P)-2021-00151, IT-HPAI(P)-2021-00228, IT-HPAI(P)-2021-00229, IT-HPAI(P)-2021-00249 (WGS84 dec. coordinates N45.260428913 E11.03807575, N45.259797 E11.058176, N45.249459995 E11.047090125, N45.254851128 E11.046722996, N45.249940386 E11.040135767, N45.249118728 E11.04984073, N45.247011 E11.052379)

12.2.2022-20.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00303, IT-HPAI(P)-2021-00315, IT-HPAI(P)-2021-00320, IT-HPAI(P)-2022-00009 (WGS84 dec. coordinates N45.051288 E11.591355, N45.042767483 E11.609449344, N45.041694715 E11.620508275, N45.052742 E11.62716)

13.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00303, IT-HPAI(P)-2021-00315, IT-HPAI(P)-2021-00320, IT-HPAI(P)-2022-00009 (WGS84 dec. coordinates N45.051288 E11.591355, N45.042767483 E11.609449344, N45.041694715 E11.620508275, N45.052742 E11.62716)

5.2.2022-13.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00058, IT-HPAI(P)-2021-00114, IT-HPAI(P)-2021-00130, IT-HPAI(P)-2021-00143, IT-HPAI(P)-2021-00159, IT-HPAI(P)-2021-00269 (WGS84 dec. coordinates N45.273524348 E11.629996185, N45.279100793 E11.612257475, N45.278700602 E11.61365977, N45.279274763 E11.626873315, N45.292993247 E11.59682622, N45.265377236 E11.620188154)

4.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00058, IT-HPAI(P)-2021-00114, IT-HPAI(P)-2021-00130, IT-HPAI(P)-2021-00143, IT-HPAI(P)-2021-00159, IT-HPAI(P)-2021-00269 (WGS84 dec. coordinates N45.273524348 E11.629996185, N45.279100793 E11.612257475, N45.278700602 E11.61365977, N45.279274763 E11.626873315, N45.292993247 E11.59682622, N45.265377236 E11.620188154)

27.1.2022-4.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00257, IT-HPAI(P)-2021-00313, IT-HPAI(P)-2022-00010 (WGS84 dec. coordinates N45.467634674 E11.647320817, N45.465321169 E11.649474912, N45.469301836 E11.654248863)

7.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00257, IT-HPAI(P)-2021-00313, IT-HPAI(P)-2022-00010 (WGS84 dec. coordinates N45.467634674 E11.647320817, N45.465321169 E11.649474912, N45.469301836 E11.654248863)

30.1.2022-7.2.2022

The area of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00276, IT-HPAI(P)-2022-00011 (WGS84 dec. coordinates N45.256388 E10.879366, N45.262373 E10.883475)

14.2.2022

The area of Veneto and Lombardia Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00276, IT-HPAI(P)-2022-00011 (WGS84 dec. coordinates N45.256388 E10.879366, N45.262373 E10.883475)

6.2.2022-14.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00210, IT-HPAI(P)-2021-00221 (WGS84 dec. coordinates N45.268433724 E11.56989791, N45.279600307 E11.580033364)

4.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00210, IT-HPAI(P)-2021-00221 (WGS84 dec. coordinates N45.268433724 E11.56989791, N45.279600307 E11.580033364)

27.1.2022-4.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00116, IT-HPAI(P)-2021-00291, IT-HPAI(P)-2021-00292 (WGS84 dec. coordinates N45.345192603 E11.067038094, N45.291372201 E11.165685209, N45.306554 E11.118601)

7.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00116, IT-HPAI(P)-2021-00291, IT-HPAI(P)-2021-00292 (WGS84 dec. coordinates N45.345192603 E11.067038094, N45.291372201 E11.165685209, N45.306554 E11.118601)

30.1.2022-7.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00129, IT-HPAI(P)-2021-00156, IT-HPAI(P)-2021-00226, IT-HPAI(P)-2021-00243, IT-HPAI(P)-2021-00273, IT-HPAI(P)-2021-00283, IT-HPAI(P)-2021-00321 (WGS84 dec. coordinates N45.184602171 E11.613134645, N45.202676157 E11.59248139, N45.18935101 E11.590926731, N45.171739405 E11.584493375, N45.159005287 E11.605480111, N45.176065632 E11.588971573, N45.175681746 E11.596526815)

7.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00129, IT-HPAI(P)-2021-00156, IT-HPAI(P)-2021-00226, IT-HPAI(P)-2021-00243, IT-HPAI(P)-2021-00273, IT-HPAI(P)-2021-00283, IT-HPAI(P)-2021-00321 (WGS84 dec. coordinates N45.184602171 E11.613134645, N45.202676157 E11.59248139, N45.18935101 E11.590926731, N45.171739405 E11.584493375, N45.159005287 E11.605480111, N45.176065632 E11.588971573, N45.175681746 E11.596526815)

30.1.2022-7.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00040, IT-HPAI(P)-2021-00109, IT-HPAI(P)-2021-00125, IT-HPAI(P)-2021-00126, IT-HPAI(P)-2021-00132, IT-HPAI(P)-2021-00253, IT-HPAI(P)-2021-00270 (WGS84 dec. coordinates N45.2573 E11.241425, N45.246263711 E11.260518102, N45.257523 E11.265238, N45.248211184 E11.262175547, N45.253853 E11.2513, N45.266273 E11.239963, N45.266607283 E11.202563153)

8.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00040, IT-HPAI(P)-2021-00109, IT-HPAI(P)-2021-00125, IT-HPAI(P)-2021-00126, IT-HPAI(P)-2021-00132, IT-HPAI(P)-2021-00253, IT-HPAI(P)-2021-00270 (WGS84 dec. coordinates N45.2573 E11.241425, N45.246263711 E11.260518102, N45.257523 E11.265238, N45.248211184 E11.262175547, N45.253853 E11.2513, N45.266273 E11.239963, N45.266607283 E11.202563153)

31.1.2022-8.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00012, IT-HPAI(P)-2021-00048, IT-HPAI(P)-2021-00053, IT-HPAI(P)-2021-00069, IT-HPAI(P)-2021-00071, IT-HPAI(P)-2021-00082, IT-HPAI(P)-2021-00084, IT-HPAI(P)-2021-00089, IT-HPAI(P)-2021-00120, IT-HPAI(P)-2021-00124, IT-HPAI(P)-2021-00138, IT-HPAI(P)-2021-00179, IT-HPAI(P)-2021-00205, IT-HPAI(P)-2021-00278 (WGS84 dec. coordinates N45.39932298 E11.104526041, N45.400699067 E11.082619851, N45.393604155 E11.098068838, N45.394283354 E11.107703829, N45.397196324 E11.080715119, N45.416742013 E11.120995299, N45.403938903 E11.088565741, N45.402820358 E11.083529957, N45.411414771 E11.11422183, N45.409537393 E11.125046567, N45.407173686 E11.106457363, N45.414742027 E11.114229733, N45.452032491 E11.090508273, N45.448413574 E11.101061498)

8.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00012, IT-HPAI(P)-2021-00048, IT-HPAI(P)-2021-00053, IT-HPAI(P)-2021-00069, IT-HPAI(P)-2021-00071, IT-HPAI(P)-2021-00082, IT-HPAI(P)-2021-00084, IT-HPAI(P)-2021-00089, IT-HPAI(P)-2021-00120, IT-HPAI(P)-2021-00124, IT-HPAI(P)-2021-00138, IT-HPAI(P)-2021-00179, IT-HPAI(P)-2021-00205, IT-HPAI(P)-2021-00278 (WGS84 dec. coordinates N45.39932298 E11.104526041, N45.400699067 E11.082619851, N45.393604155 E11.098068838, N45.394283354 E11.107703829, N45.397196324 E11.080715119, N45.416742013 E11.120995299, N45.403938903 E11.088565741, N45.402820358 E11.083529957, N45.411414771 E11.11422183, N45.409537393 E11.125046567, N45.407173686 E11.106457363, N45.414742027 E11.114229733, N45.452032491 E11.090508273, N45.448413574 E11.101061498)

31.1.2022-8.2.2022

The area of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00293, IT-HPAI(P)-2021-00300 (WGS84 dec. coordinates N45.248221855 E10.916122239, N45.248397114 E10.946698395)

5.2.2022

The area of Veneto and Lombardia Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00293, IT-HPAI(P)-2021-00300 (WGS84 dec. coordinates N45.248221855 E10.916122239, N45.248397114 E10.946698395)

28.1.2022-5.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00026, IT-HPAI(P)-2021-00081, IT-HPAI(P)-2021-00119, IT-HPAI(P)-2021-00206, IT-HPAI(P)-2021-00230, IT-HPAI(P)-2021-00271, IT-HPAI(P)-2021-00279, IT-HPAI(P)-2021-00294, IT-HPAI(P)-2021-00295, IT-HPAI(P)-2021-00299 (WGS84 dec. coordinates N45.3984919 E11.062976, N45.385069666 E10.952114147, N45.38623123 E10.946356142, N45.412378317 E11.056642064, N45.393123102 E10.946768294, N45.40647847 E11.049834876, N45.418198227 E11.053752157, N45.406367369 E11.046331375, N45.411110815 E11.052945476, N45.415076008 E11.054686848)

5.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00026, IT-HPAI(P)-2021-00081, IT-HPAI(P)-2021-00119, IT-HPAI(P)-2021-00206, IT-HPAI(P)-2021-00230, IT-HPAI(P)-2021-00271, IT-HPAI(P)-2021-00279, IT-HPAI(P)-2021-00294, IT-HPAI(P)-2021-00295, IT-HPAI(P)-2021-00299 (WGS84 dec. coordinates N45.3984919 E11.062976, N45.385069666 E10.952114147, N45.38623123 E10.946356142, N45.412378317 E11.056642064, N45.393123102 E10.946768294, N45.40647847 E11.049834876, N45.418198227 E11.053752157, N45.406367369 E11.046331375, N45.411110815 E11.052945476, N45.415076008 E11.054686848)

28.1.2022-5.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00145, IT-HPAI(P)-2021-00239, IT-HPAI(P)-2021-00242, IT-HPAI(P)-2021-00281, IT-HPAI(P)-2021-00306, IT-HPAI(P)-2021-00324 (WGS84 dec. coordinates N45.384547683 E11.552644355, N45.380752258 E11.560276195, N45.373362066 E11.549123443, N45.378532322 E11.556747658, N45.371423874 E11.548054228, N45.381121892 E11.558705701)

11.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00145, IT-HPAI(P)-2021-00239, IT-HPAI(P)-2021-00242, IT-HPAI(P)-2021-00281, IT-HPAI(P)-2021-00306, IT-HPAI(P)-2021-00324 (WGS84 dec. coordinates N45.384547683 E11.552644355, N45.380752258 E11.560276195, N45.373362066 E11.549123443, N45.378532322 E11.556747658, N45.371423874 E11.548054228, N45.381121892 E11.558705701)

3.2.2022-11.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00251, IT-HPAI(P)-2021-00309, IT-HPAI(P)-2021-00325, IT-HPAI(P)-2021-00326 (WGS84 dec. coordinates N45.347742 E11.325218, N45.357261763 E11.349547319, N45.343778631 E11.33007146, N45.354703 E11.341628)

18.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00251, IT-HPAI(P)-2021-00309, IT-HPAI(P)-2021-00325, IT-HPAI(P)-2021-00326 (WGS84 dec. coordinates N45.347742 E11.325218, N45.357261763 E11.349547319, N45.343778631 E11.33007146, N45.354703 E11.341628)

10.2.2022-18.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00006 (WGS84 dec. coordinates N45.173548 E10.425334)

19.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00006 (WGS84 dec. coordinates N45.173548 E10.425334)

11.2.2022-19.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00318 (WGS84 dec. coordinates N45.307274 E10.32964)

10.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00318 (WGS84 dec. coordinates N45.307274 E10.32964)

2.2.2022-10.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00268 (WGS84 dec. coordinates N45.232053 E10.419943)

14.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00268 (WGS84 dec. coordinates N45.232053 E10.419943)

6.2.2022-14.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00285 (WGS84 dec. coordinates N45.283882 E10.627859)

12.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00285 (WGS84 dec. coordinates N45.283882 E10.627859)

4.2.2022-12.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00260 (WGS84 dec. coordinates N45.280478 E10.621043)

13.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00260 (WGS84 dec. coordinates N45.280478 E10.621043)

5.2.2022-13.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00261 (WGS84 dec. coordinates N45.245241 E10.640925)

12.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00261 (WGS84 dec. coordinates N45.245241 E10.640925)

4.2.2022-12.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00286 (WGS84 dec. coordinates N45.285752 E10.588372)

12.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00286 (WGS84 dec. coordinates N45.285752 E10.588372)

4.2.2022-12.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00296 (WGS84 dec. coordinates N45.286335 E10.574209)

9.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00296 (WGS84 dec. coordinates N45.286335 E10.574209)

1.2.2022-9.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00316 (WGS84 dec. coordinates N45.351967 E10.382661)

17.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00316 (WGS84 dec. coordinates N45.351967 E10.382661)

9.2.2022-17.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00259 (WGS84 dec. coordinates N45.346753 E10.530068)

9.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00259 (WGS84 dec. coordinates N45.346753 E10.530068)

1.2.2022-9.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00005 (WGS84 dec. coordinates N45.214873 E10.516978)

14.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00005 (WGS84 dec. coordinates N45.214873 E10.516978)

6.2.2022-14.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00319 (WGS84 dec. coordinates N45.315971 E10.187368)

12.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00319 (WGS84 dec. coordinates N45.315971 E10.187368)

4.2.2022-12.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00007 (WGS84 dec. coordinates N45.300758 E10.780618)

15.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00007 (WGS84 dec. coordinates N45.300758 E10.780618)

7.2.2022-15.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00225 (WGS84 dec. coordinates N45.28669 E10.780547)

14.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00225 (WGS84 dec. coordinates N45.28669 E10.780547)

6.2.2022-14.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00287 (WGS84 dec. coordinates N45.299253 E10.806525)

15.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00287 (WGS84 dec. coordinates N45.299253 E10.806525)

7.2.2022-15.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00297 (WGS84 dec. coordinates N45.297148 E10.761502)

15.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00297 (WGS84 dec. coordinates N45.297148 E10.761502)

7.2.2022-15.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00254 (WGS84 dec. coordinates N45.285595 E10.618179)

12.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00254 (WGS84 dec. coordinates N45.285595 E10.618179)

4.2.2022-12.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00275 (WGS84 dec. coordinates N45.315641 E10.642802)

13.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00275 (WGS84 dec. coordinates N45.315641 E10.642802)

5.2.2022-13.2.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00310 (WGS84 dec. coordinates N45.318239 E10.691905)

13.02.2022

The area of Lombardia and Veneto Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00310 (WGS84 dec. coordinates N45.318239 E10.691905)

5.2.2022-13.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00237 (WGS84 dec. coordinates N45.304847 E10.286194)

13.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00237 (WGS84 dec. coordinates N45.304847 E10.286194)

4.2.2022-13.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00002 (WGS84 dec. coordinates N45.297034 E10.313871)

13.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00002 (WGS84 dec. coordinates N45.297034 E10.313871)

5.2.2022-13.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00008 (WGS84 dec. coordinates N45.290872 E10.32754)

13.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00008 (WGS84 dec. coordinates N45.290872 E10.32754)

5.2.2022-13.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00004 (WGS84 dec. coordinates N45.297114 E10.228233)

11.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00004 (WGS84 dec. coordinates N45.297114 E10.228233)

3.2.2022-11.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00235 (WGS84 dec. coordinates N45.307381 E10.205685)

18.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00235 (WGS84 dec. coordinates N45.307381 E10.205685)

10.2.2022-18.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00274 (WGS84 dec. coordinates N45.306897 E10.222461)

14.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00274 (WGS84 dec. coordinates N45.306897 E10.222461)

6.2.2022-14.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00135 (WGS84 dec. coordinates N45.291849 E10.22094)

24.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00135 (WGS84 dec. coordinates N45.291849 E10.22094)

16.2.2022-24.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00214 (WGS84 dec. coordinates N45.297588 E10.221751)

13.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00214 (WGS84 dec. coordinates N45.297588 E10.221751)

5.2.2022-13.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00014 (WGS84 dec. coordinates N45.421836 E10.629697)

14.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00014 (WGS84 dec. coordinates N45.421836 E10.629697)

6.2.2022-14.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00211 (WGS84 dec. coordinates N45.280826 E10.219352)

14.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00211 (WGS84 dec. coordinates N45.280826 E10.219352)

6.2.2022-14.2.2022

Region: Toscana

The area of Toscana Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00013 (WGS84 dec. coordinates N43,788531 E11,142187)

15.2.2022

The area of Toscana Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00013 (WGS84 dec. coordinates N43,788531 E11,142187)

7.2.2022-15.2.2022

Medlemsstat: Ungarn

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:

Balotaszállás, Császártöltés, Imrehegy, Jánoshalma, Kecel, Kelebia, Kéleshalom, Kisszállás, Kunfehértó, Mélykút, Tompa, Ásotthalom, Derekegyház, Dóc, Fábiánsebestyén, Mindszent, Mórahalom, Nagymágocs, Nagytőke, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Sándorfalva, Szegvár, Szentes és Zákányszék települések teljes közigazgatási területe.

Domaszék és Szeged közigazgatási területeinek a 46.347251 és a 19.940479, valamint a 46.296300 és a 19.948900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

6.2.2022

Bócsa, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kikskunmajsa, Kiksunhalas, Kömpöc, Móricgát, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Baks, Balástya, Bordány, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Felgyő, Forráskút, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer, Szatymaz, Tömörkény, Üllés és Zsombó települések teljes közigazgatási területe.

9.2.2022

Gátér, Pálmonostora és Petőfiszállás települések teljes közigazgatási területe.

12.2.2022

Bugac, Fülöpjakab, Nyárlőrinc, Kiksunfélegyháza, Kunszállás, Tiszaalpár és Városföld települések teljes közigazgatási területe.

6.3.2022

Békés megye:

Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány és Zsadány települések közigazgatási területeinek a 46.965655 és a 21.604150, valamint a 46.955039 és a 21.586031 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Mezőgyán település közigazgatási területének a 46.965655 és a 21.604150, valamint a 46.955039 és a 21.586031 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

6.2.2022

Hajdú-Bihar megye:

Komádi település közigazgatási terrületének a 46.965655 és a 21.604150, valamint a 46.955039 és a 21.586031 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Berekböszörmény, Körösszakál, Körösszegapáti és Magyarhomorog települések közigazgatási területeinek a 46.965655 és a 21.604150, valamint a 46.955039 és a 21.586031 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

6.2.2022

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Nyírbátor, Nyírpilis, Nyírvásári és Piricse települések közigazgatási területeinek a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150656 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Bátorliget, Encsencs, Máriapócs, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászsári, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Ömböly, Terem települések közigazgatási területeinek a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150656 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

6.2.2022

Csengerújfalu és Ura települések közigazgatási területeinek a 47.799248 és a 22.606032 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Csenger, Komlódtótfalu, Pátyod, Porcsalma, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamossályi, Szamostatárfalva, Tiborszállás és Tyukod települések közigazgatási területeinek a 47.799248 és a 22.606032 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

19.2.2022

Csengerújfalu és Ura települések közigazgatási területeinek a 47.799248 és a 22.606032 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

11.2.2022-19.2.2022

Jász-Nagykun-Szolnok megye:

Csépa, Szelevény és Tiszasas települések közigazgatási területeinek a 46.714200 és a 20.075600 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

9.2.2022

Baranya megye:

Beremend, Bezedek, Illocska, Ivándárda, Kislippó, Lapáncsa, Lippó, Magyarbóly, Majs, Márok és Sárok települések közigazgatási területeinek a 45.7927233 és a 18.611286 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

11.2.2022

Medlemsstat: Nederlandene

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Provinces Utrecht and Zuidholland

1.

Vanaf de kruising A12. Winterdijk, Winterdijk volgen in noordelijke richting tot aan Brugweg.

2.

Brugweg volgen in westelijke richting tot aan N207.

3.

N207 volgen in noordelijke richting overgaand in N406 tot aan Kerkweg.

4.

Kerkweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zevenhovenseweg overgaand in Stationsweg tot aan Molenweg.

5.

Molenweg volgen in zuidelijke richting overgaand Noordse Dorpsweg overgaand in Uitweg tot aan Korte Meentweg.

6.

Korte meentweg volgen in oostelijke richting overgaand in lange Meentweg tot aan N212.

7.

N212 volgen in zuidelijke richting tot aan N401.

8.

N401 volgen in oostelijke richting tot aan Portengen.

9.

Portengen volgen in zuidelijke richting overgaand in Gieltjesdorp overgaand in Rundijk overgaand in Breudijk tot aan Appellaan.

10.

Appellaan volgen in zuidelijke richting overgaand in De Jongheerlaan tot aan Dopsstraat.

11.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Kerkweg.

12.

Kerkweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Reijerscopse overgang overgaandin Reijerscop tot aan Blindenweg.

13.

Blindenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hollandsche IJssel.

14.

Hollandsche IJssel volgen in westelijke richting tot aan N204.

15.

N204 volgen in zuidelijke richting tot aan Benedeneind noordzijde.

16.

Benedeneind noordzijde volgen in westelijke richting overgaand in Noordzijdseweg overgaand in Dorp overgaand in Slangeweg tot aan West Vlisterdijk.

17.

West Vlisterdijk volgen in noordelijke richting tot aan Schenkelweg.

18.

Schenkelweg volgen in oostelijke richting overgaand in Schenkel (water) tot aan N207.

19.

N207 volgen in noordelijke richting tot aan Gouwse kanaal.

20.

Gouwse kanaal volgen in noordelijke richting overgaand in Gouwe tot aan A12.

21.

A12 volgen in oostelijke richting tot aan Winterdijk.

14.2.2022

Those parts of the municipalities Bodegraven-Reeuwijk (ZH) and Woerden (Utr) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.80815, lat 52.07859.

5.2.2022-14.2.2022

Municipality Lelystad, province Flevoland

1.

Vanaf Kruising Roerdomptocht. Ibisweg, Ibisweg volgen in oostelijke richting tot aan Praamweg.

2.

Praamweg volgen in noordelijke richting tot aan spoorlijn Almere-Lelystad.

3.

Spporlijn volgen in oostelijke richting tot aan Knardijk.

4.

Knardijk volgen in noordelijke richting tot aan Buizerdweg.

5.

Buizerdweg volgen in oostelijke richting overgaand in Buizerdlaan tot aan Westerdreef.

6.

Westerdreef volgen in oostelijke richting tot aan Visarenddreef.

7.

Visarenddreef volgen in oostelijke richting tot aan spoorlijn Lelystad-Zwolle.

8.

Spoorlijn volgen in noordelijke richting tot aan Houtribdreef.

9.

Houtribdreef volgen in oostelijke richting tot aan Oostranddreef.

10.

Oostranddreef volgen in zuidelijke richting tot aan Runderweg.

11.

Runderweg volgen in oostelijke richting tot aan Swifterringweg.

12.

Swifterringweg volgen in noordelijke richting tot aan Wisentweg.

13.

Wisentweg volgen in oostelijke richting tot aan Vuursteentocht.

14.

Vuursteentocht volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Vaart.

15.

Lage Vaart volgen in oostelijke richting tot aan Biddingweg.

16.

Biddingweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Switerweg tot aan Baan.

17.

Baan volgen in westelijke richting tot aan Dreef.

18.

Dreef volgen in zuidelijke richting tot aan Bremerbergweg.

19.

Bremerbergweg volgen in zuidelijke richting tot aan Mosselweg.

20.

Mosselweg volgen in westelijke richting tot aan perceelsgrens Flevo on |Ice.

21.

Perceelsgrens volgen in zuidelijke richting tot aan Strandgaperweg.

22.

Strandgaperweg volgen in zuidelijke richting Harderdijk overtstekend tot aan Veluwemeer.

23.

Veluwemeer volgen in westelijke richting overgaand in Wolderwijd tot aan Gelderseweg.

24.

Gelderseweg volgen in westelijke richting tot aan Kruisboog.

25.

Kruisboog volgen in westelijke richting tot aan Spiekweg.

26.

Spiekweg volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg.

27.

Gooiseweg volgen in westelijke richting tot aan Horstertocht.

28.

Horstertocht volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart.

29.

Hoge vaart volgen in westelijke richting tot aan waterloop naar Bloesemlaan.

30.

Waterloop volgen in noordelijke richting tot aan Schollevaarweg.

31.

Schollevaarweg volgen in oostelijke richting tot aan Roerdomptocht.

32.

Roerdomptocht volgen in noordelijke richting tot aan Ibisweg.

22.2.2022

Those parts of the municipality Lelystad and Dronten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.54538 lat 52.42853-

14.2.2022-22.2.2022

Municipality Ede, province Gelderland

1.

Vanaf Kruising Haarweg.Heuvelsteeg, Heuvelsteeg volgen in noordelijke richting tot aan De Groep.

2.

De Groep volgen in noordelijke richting tot aan Vlieterweg.

3.

Vlieterweg volgen in noordelijke richting tot aan Burgermeester Royaardslaan.

4.

Burgermeester Royaardslaan volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat.

5.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Marktsraat.

6.

Marktstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Barneveldsestraat tot aan Renersesteeg.

7.

Renersesteeg volgen in noordelijke richting tot aan Goorsteeg.

8.

Goorsteeg volgen in noordelijke richting tot aan De Haar.

9.

De haar volgen in noordelijke richting tot aan Kolfschoten.

10.

Kolfschoten volgen in noordelijke richting tot aan Ringlaan.

11.

Ringlaan volgen in oostelijke richting tot aan Postweg.

12.

Postweg volgen in oostelijke richting tot aan Helweg.

13.

Helweg volgen in noordelijke richting tot aan Havixhorsterpad.

14.

Havixhorsterpad volgen in noordelijke richting tot aan Achterveldseweg.

15.

Achterveldseweg volgen in oostelijke richting tot aan De Pelmolen.

16.

De pelmolen volgen in noordelijke richting tot aan Barneveldsche Beek.

17.

Barneveldsche Beek volgen in oostelijke richting tot aan A30.

18.

A30 volgen in noordelijke richting tot aan Kallenbroekerweg.

19.

Kallenbroekerweg volgen in oostelijke richting tot aan Schoutenstraat.

20.

Schoutenstraat volgen in oostelijke richting tot aan Groen van Prinsteerlaan.

21.

Groen van Prinstererlaan volgen in noordelijke richting tot aan Thorbeckelaan.

22.

Thorbeckelaan volgen in zuidelijke richting tot aan Gasthuisstraat.

23.

Gasthuisstraat volgen in oostelijke richting tot aan Stationsweg.

24.

Stationsweg volgen in zuidelijke richting overgaand in van Zuylen van Nieveltlaan tot aan Barnseweg.

25.

Barnseweg volgen in oostelijke richting tot aan Wesselseweg (N800).

26.

N800 volgen in noordelijke richting tot aan De Spil.

27.

De Spil volgen in zuidelijke richting overgaand in Puurveenseweg overgaand in Essenerweg overgaand in Hulstweg tot aan Dijkerweg.

28.

Dijkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Velkemeensedijk.

29.

Velkemeensedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Pijnenburgsteeg.

30.

Pijnenburgsteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Pijneburgweg.

31.

Pijnenburgweg volgen in oostelijke richting tot aan Stroeallee.

32.

Stroeallee volgen in zuidelijke richting tot aan Edeseweg.

33.

Edeseweg volgen in westelijke richting tot aan Broekweg.

34.

Broekweg volgen in zuidelijke richting tot aan Laarweg.

35.

Laarweg volgen in oostelijke richting tot aan Heersweg.

36.

Heersweg volgen in zuidelijke richting tot aan Westengerdijk.

37.

Westengerdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Barneveldseweg.

38.

Barneveldseweg volgen in oostelijke richting tot aan Apeldoornseweg.

39.

Apeldoornseweg volgen in oostelijke richting tot aan Harskamperweg.

40.

Harskamperweg volgen in zuidelijke richting overgaand in N310 tot aan Oude Remsterweg.

41.

Oude Remsterweg volgen in zuidelijke richting tot aan knooppunt Grijsoord.

42.

Vanaf Knooppunt Grijssoord A50 volgen in zuidelijke richting tot aan N225.

43.

N225 volgen in westelijke richting tot aan Haarweg.

44.

Haarweg volgen in westelijke richting tot aan Zuidvang.

45.

Zuidvang volgen in noordelijke richting tot aan Levendaalseweg.

46.

Levendaalseweg volgen in westelijke richting tot aan Cuneraweg.

47.

Cuneraweg volgen in noordelijke richting tot aan Boslandweg.

48.

Boslandweg volgen in westelijke richting tot aan Bergweg.

49.

Bergweg volgen in westelijke richting overgaand in Autoweg tot aan Defensieweg.

50.

Defensieweg volgen in noordelijke richting tot aan Veenendaalsestraatweg.

51.

Veenendaalsestraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan N225.

52.

N225 volgen in westelijke richting tot aan Koenestraat.

53.

Koenestraat volgen in noordelijke richting overgaand in Bergweg tot aan kruising Haarweg Heuvelsteeg.

24.2.2022

Those parts of the municipality Ede contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63818 , lat 52.05767

16.2.2022-24.2.2022

Municipality Alkmaar

1.

Vanaf de kruising van de N512 en de N9, de N9 volgend in noordelijke richting tot aan de Helderseweg.

2.

De Helderseweg volgend in oostelijke richting tot aan het Noorhollandsch Kanaal.

3.

Het Noorhollandsch Kanaal volgend in noordelijke richting tot aan de Nauertogt.

4.

De Nauertogt volgend in oostelijke richting tot aan de Westelijke Randweg.

5.

De Westelijke Randweg volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Geestweg.

6.

De Geestweg volgend in oostelijke richting overgaand in Oostelijke Randweg overgaand in noordelijke richting tot aan de Langebalkweg.

7.

De Langebalkweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Hasselaarseweg tot aan de Middenweg.

8.

De Middenweg volgend in zuidelijke richting tot aan het Spoor.

9.

Het Spoor volgend in oostelijke richting overgaand in zuidoostelijke richting tot aan de A7.

10.

De A7 volgend in zuidelijke richting tot aan de N247.

11.

De N247 volgend in zuidelijke richting tot aan het Spoor.

12.

Het Spoor volgend in zuidelijke richting tot aan de N244.

13.

De N244 volgend in westelijke richting tot aan de A7.

14.

De A7 volgend in zuidelijke richting tot aan de Neckerstraat.

15.

De Neckerstraat volgend in westelijke richting tot aan de Jisperdijk.

16.

De Jisperdijk volgend in westelijke richting overgaand in de Dorpsstraat tot aan de Weiver.

17.

De Weiver volgend in zuidelijke richting overgaand in het Oosteinde in westelijke richting overgaand in de Dorpsstraat overgaand in de Zandweg tot aan de N514.

18.

De N514 volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de N246.

19.

De N246 volgend in zuidelijke richting tot aan de N203.

20.

De N203 volgend in westelijke richting overgaand in westnoordelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Vennewatersweg.

21.

De Vennewatersweg volgend in westelijke richting tot aan de Herenweg.

22.

De Herenweg volgend in noordelijke richting tot aan de N512.

23.

De N512 volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de N9.

23.2.2022

Those parts of the municipalities Alkmaar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.84400 , lat 52.59124

15.2.2022-23.2.2022

Municipality Moerdijk, province Noord Brabant

1.

Vanaf Kruising Oudelandsedijk. Schenkeldijk, Schenkeldijk volgen in noordelijke richting Noord Volkerak overstekend tot aan Groot Adriana Theodorapolder.

2.

Groot Adriana Theodorapolder volgen in oostelijke richting tot aan Hooidijk.

3.

Hooidijk volgen in westelijke richting tot aan Dwarsweg.

4.

Dwarsweg volgen in noordelijke richting tot aan Oudedijk.

5.

Oudedijk volgen in westelijke richting overgaand in Molendijk tot aan Dorpsdijk.

6.

Dorpsdijk volgen in noordelijke richting tot aan Rietveldseweg. Rietveldseweg volgen in oostelijke richting via Volkerak naar N59.

7.

N59 volgen in oostelijke richting tot aan A29.

8.

A29 volgen in noordelijke richting tot aan Groene kruisweg.

9.

Groene Kruisweg volgen in oostelijke richting tot aan Rijksstraatweg.

10.

Rijksstraatweg volgen in noordelijke richting tot aan Boomdijk.

11.

Boomdijk volgen in oostelijke richting tot aan Kloostersweg.

12.

Kloostersweg volgen in noordelijke richting tot aan Oude Cromstrijensedijk OZ.

13.

Oude Cromstrijensedijk volgen in oostelijke richting tot aan Oudendijk.

14.

Oudendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Molenweg.

15.

Molenweg volgen in oostelijke richting tot aan Vlaamseweg.

16.

Vlaamseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Keijzersdijk.

17.

Keijzersdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Nieuwatraat tot aan Walewegje.

18.

Walewegje volgen in oostelijke richting overgaand in Industriestraat tot aan Randweg.

19.

Randweg volgen in zuidelijke richting tot aan Moricaanseweg.

20.

Moricaanseweg volgen in noordelijke richting tot aan Broekseweg.

21.

Broekseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Noord Kavelsedijk tot aan Kooilandsedijk.

22.

Kooilandsedijk volgen in oostelijke richting overgaand in Schenkeldijk volgen in oostelijke richting tot aan Meeuwenoordseweg.

23.

Meeuwenoordseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Mariapolder Hollands Diep oversteknd via Rijksstraatweg tot aan A16.

24.

A16 volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn Dordrecht -Roosendaal.

25.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Molenweg.

26.

Molenweg volgen in zuidelijke richting tot aan De Langeweg.

27.

De Langeweg volgen in westelijke richting tot aan Pootweg.

28.

Pootweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiddijk.

29.

Zuiddijk volgen in westelijke richting tot aan N389.

30.

N389 volgen in zuidelijke richting tot aan Mark(water).

31.

Mark volgen in westelijke richting tot aan Laaksche Vaart.

32.

Laaksche Vaart volgen in zuidelijke richting overgaand in Kibbelvaart tot aan Sprangweg.

33.

Sprangweg volgen in westelijke richting overgaand in Haldenbergselaan overgaand in N640 tot aan Oudenbosche Koepelbaan.

34.

Oudenbosche Koepelbaan volgen in zuidelijke richting overgaand in N640 tot aan De Riet(water).

35.

De Riet volgen in zuidelijke richting tot aan Noordhoeksestraat.

36.

Noordhoeksestraat volgen in westelijke richting tot aan Oude Roosendaalsebaan.

37.

Oude Roosendaalsebaan volgen in noordelijke richting tot aan Opperstraat.

38.

Opperstraat volgen in westelijke richting overgaand in Middenstraat tot aan Drossearstraat.

39.

Drossearstraat volgen in zuidelijke richting Provincialeweg overstekend tot aan Roosendaalsebaan.

40.

Roosendaalsebaan volgen in noordelijke richting tot aan Barteweg.

41.

Barteweg volgen in westelijke richting tot aan Noord-Vlietkanaal.

42.

Noord-Vlietkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Steenbergsche Vliet.

43.

Steenbergsche Vliet volgen in westelijke richting tot aan A4.

44.

A4 volgen in noordelijke richting tot aan Potmarkreek.

45.

Potmarkreek volgen in westelijke richting tot aan Steenbergseweg.

46.

Steenbergseweg volgen in noordelijke richting tot aan Noordlangeweg.

47.

Noordlangeweg volgen in westelijke richting tot aan Oudlandsedijk.

48.

Oudlandsedijk volgen in noordelijke richting tot aan Schenkeldijk.

23.2.2022

Those parts of the municipality Moerdijk contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.48853, lat 51.66725

15.2.2022-23.2.2022

Municipality Dronten, province Flevoland

Municipality Biddinghuizen, province Flevoland

Vanaf de kruising Hoge vaart/ lepelaartocht, Lepelaartocht volgen in noordelijke richting tot aan Vogelweg.

Vogelweg volgen in oostelijke richting tot aan Knardijk.

Knardijk volgen in noordelijke richting tot aan Meerkoetenweg.

Meerkoetenweg volgen in oostelijke richting tot aan Anthony Fokkerweg.

Anthony Fokkerweg volgen in noordelijke richting tot aan A6.

A6 volgen in oostelijke richting tot aan Lage Vaart.

Lage Vaart volgen in oostelijke richting overgaand in Dronterweg tot aan Roodbeenweg.

Roodbeenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ottolanderlaan.

Ottolanderlaan volgen in oostelijke richting tot aan Rietweg.

Rietweg volgen in noordelijke richting tot aan Van den Hamlaan.

Van den Hamlaan volgen in oostelijke richting tot aan Ansjovisweg.

Ansjovisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ansjovistocht.

Ansjovistocht volgen in oostelijke richting tot aan Hoge Vaart.

Hoge Vaart volgen in zuidelijke richting tot aan Oldebroekertocht.

Oldebroekertocht volgen in zuidelijke richting tot aan Bremenbergertocht.

Bremenbergertocht volgen in zuidelijke richting tot aan waterloop door Walibi World.

Waterloop volgen in zuidelijke richting tot aan Spijkweg.

Spijkweg volgen in westelijke richting tot aan Rotonde.

Rotonde 3e afslag weg langs parkeerterrein volgen in zuidelijke richting tot aan Bremerbergdijk.

Bremerbergdijk volgen in westelijke richting tot aan KM paal 16.

Vanaf KM paal 16 Veluwemeer oversteken tot aan Pangelerbeek.

Pangelerbeek volgen in zuidelijke richting overgaand in Pangelerweg tot aan Kolmansweg.

Kolmansweg volgen in westelijke richting tot aan Vreeweg.

Vreeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Harderwijkerweg.

Harderwijkerweg volgen in westelijke richting overgaand in Broeksteeg tot aan Hessenweg.

Hessenweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Hierderweg tot aan A28.

A28 volgen in westelijke richting tot aan Tankstation Drielander.

Vanaf Drielander Wolderwijd oversteken tot aan Gelderseweg.

Gelderseweg volgen in westelijke richting tot aan Spiekweg.

Spiekweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoge vaart.

Hoge Vaart volgen in oostelijke richting tot aan Lepelaartocht.

2.3.2022

Those parts of the municipalities Dronten, Lelystad, Zeewolde contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,60983, lat 52,42483

22.2.2022-2.3.2022

Municipality West Betuwe, province Gelderland

1.

Vanaf Brug A27/Boven Merwede, Boven Merwede via Avelingerdiep volgen in noordelijke richting, overgaand in Schelluinse Gat, overgaand in Zandkade tot aan Voordijk.

2.

Voordijk volgen in noordelijke richting tot aan Giessen.

3.

Giessen volgen in oostelijke richting, overgaand in Noordeloos, overgaand in Groote Vliet tot aan Bordenweg.

4.

Bordenweg volgen in oostelijke richting, Oude Zederik overstekend tot aan A27.

5.

A27 volgen in noordelijke richting tot aan Achterkade.

6.

Achterkade volgen in zuidelijke richting, overgaand in Zijderveldselaan tot aan Dorpsweg.

7.

Dorpsweg volgen in zuidelijke richting tot aan N484.

8.

N484 volgen in oostelijke richting tot aan A12.

9.

A12 volgen in zuidelijke richting tot aan Steenweg.

10.

Steenweg volgen in westelijke richting, overgaand in Waalbandijk tot aan de Waal.

11.

De Waal volgen in westelijke richting tot aan Waalbandijk (Gameren).

12.

Waalbandijk (Gameren) volgen in westelijke richting tot aan Delkant.

13.

Delkant volgen in zuidelijke richting, overgaand in Prins Willem Alexanderstraat tot aan Jan Stuverstraat.

14.

Jan Stuverstraat volgen in westelijke richting, overgaand in Dreef tot aan Zeedijk.

15.

Zeedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Eendenkade.

16.

Eendenkade volgen in oostelijke richting tot aan Vliet.

17.

Vliet volgen in zuidelijke richting tot aan Afgedamde Maas.

18.

Afgedamde Maas volgen in zuidelijke richting tot aan pad naar Maasdijk.

19.

Maasdijk volgen in westelijke richting tot aan De Kroon.

20.

De Kroon volgen in westelijke richting tot aan Perzikstraat.

21.

Perzikstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Wijksestraat.

22.

Wijksestraat volgen in westelijke richting tot aan Groeneweg.

23.

Groeneweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Bosseweg tot aan Het Hakkevelt.

24.

Het Hakkevelt volgen in noordelijke richting tot aan Zwaansheuvel.

25.

Zwaansheuvel volgen in noordelijke richting tot aan Achterdijk.

26.

Achterdijk volgen in westelijke richting, overgaand in Eendenveld tot aan Broekgraaf.

27.

Broekgraaf volgen in noordelijke richting, overgaand in Hoge Oldersdijk tot aan Waardhuizen.

28.

Waardhuizen volgen in noordelijke richting tot aan Almweg.

29.

Almweg volgen in westelijke richting tot aan Oude Alm.

30.

Oude Alm volgen in noordelijke richting, overgaand in Wijde Alm tot aan Waterloop.

31.

Waterloop volgen in noordelijke richting onder Poortweg door tot aan A27.

32.

A27 volgen in noordelijke richting tot aan Boven Merwede.

3.3.2022

Those parts of the municipality West Betuwe (province GElderland) and Vijfheerenlanden (province Utrecht) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,07466, lat 51,85738

23.2.2022-3.3.2022

Municipality Zeewolde, province Flevoland

1.

Vanaf kruising Schollevaarweg/ Gruttoweg, Gruttoweg volgen in noordelijke richting tot aan Kluutweg.

2.

Kluutweg volgen in westelijke richting tot aan Gruttotocht.

3.

Gruttotocht volgen in noordelijke richting overgaand in A27 tot aan A6.

4.

A6 volgen in oostelijke richting tot aan Spectrumdreef.

5.

Spectrumdreef volgen in noordelijke richting tot aan Evenaar.

6.

Evenaar volgen in westelijke richting tot aan Atlas.

7.

Atlas volgen in noordelijke richting tot aan Kalenderweg.

8.

Kalanderweg volgen in oostelijke richting tot aan Bosranddreef.

9.

Bosranddreef volgen in noordelijke richting overgaand in Jac. P. Thijsseweg tot aan Oostvaardersdijk.

10.

Oostvaardersdijk volgen in oostelijke richting overgaand in Houtribweg tot aan Houtribdreef.

11.

Houtribdreef volgen in oostelijke richting tot aan Oostranddreef.

12.

Oostranddreef volgen in zuidelijke richting tot aan Dronterweg.

13.

Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserringweg.

14.

Larserringweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rietweg.

15.

Rietweg volgen in westelijke richting tot aan Harderringweg.

16.

Harderringweg volgen in zuidelijke richting tot aan Vleetweg.

17.

Vleetweg volgen in westelijke richting tot aan Larserweg.

18.

Larserweg volgen in zuidelijke richting tot aan Gooiseweg.

19.

Gooiseweg volgen in westelijke richting tot aan Ganzenweg.

20.

Ganzenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Sternweg.

21.

Sternweg volgen in westelijke richting tot aan Knardijk.

22.

Knardijk volgen in noordelijke richting tot aan Ossenkampweg.

23.

Ossenkampweg volgen in westelijke richting overgaand in Helling overgaand in Beloop tot aan Kruisboog.

24.

Kruisboog volgen in noordelijke richting tot aan Spiekweg.

25.

Spiekweg volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg.

26.

Gooiseweg volgen in westelijke richting tot aan Adelaarsweg.

27.

Adelaarsweg volgen in noordelijke richting tot aan Schollevaarweg.

28.

Schollevaarweg volgen in westelijke richting tot aan Gruttoweg.

5.3.2022

Those parts of the municipalities Zeewolde and Lelystad (Flevoland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44293, lat 52,42627

25.2.2022-5.3.2022

Municipality Harderwijk, province Gelderland

1.

Vanaf kruising Nulderpad / Spiekweg, Spiekweg volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg.

2.

Gooiseweg volgen in oostelijke richting tot aan Boordmeestocht.

3.

Baardmeestocht volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart.

4.

Hoge Vaart volgen in oostelijke richting tot aan N302.

5.

N302 volgen in noordelijke richting tot aan Rietweg.

6.

Rietweg volgen in oostelijke richting tot aan Hoekwanttocht.

7.

Hoekwandtocht volgen in zuidelijke richting tot aan Biddingerweg.

8.

Biddingerweg volgen in oostelijke richting tot aan rand sportpark de Schelp.

9.

Rand volgen in zuidelijke richting tot aan Kokkelweg.

10.

Kokkelweg volgen in oostelijke richting tot aan N708.

11.

N708 volgen in zuidelijke richting tot aan Bremerbergtocht.

12.

Bremertocht 1600 meter volgen in oostelijke richting tot bospad.

13.

Bospad volgen in zuidelijke richting tot aan Spijkweg,

14.

Spijkweg volgen in westelijke richting tot aan Bijsselseweg.

15.

Bijsselseweg volgen in zuidelijke richting Veluwemeer overstekend tot aan Bliksweg.

16.

Bliksweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Oude Molenweg overgaand in Molenweg tot aan Bovenweg.

17.

Bovenweg volgen in oostelijke richting tot aan Elburgseweg.

18.

Elburgseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oenenburgweg.

19.

Oenenburgweg volgen in zuidelijke richting tot aan Eperweg.

20.

Eperweg volgen in oostelijke richting tot aan Pasopweg.

21.

Pasopweg volgen in zuidelijke richting tot aan Tongerenseweg.

22.

Tongerenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Gortelseweg.

23.

Gortelseweg volgen in westelijke richting tot aan Elspeterbosweg.

24.

Elspeterbosweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Vierhouterweg tot aan Uddelerweg N310.

25.

N310 volgen in zuidelijke richting overgaand in Garderenseweg overgaand in Koningsweg tot aan Dorpsstraat.

26.

Dorpsstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Putterweg overgaand in Garderenseweg overgaand in Achterstraat overgaand in Dorpsstraat overgaand in Stationsstraat tot aan Cleenhorsterweg.

27.

Cleenhorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Engersteeg.

28.

Engersteeg volgen in westelijke richting tot aan Waterweg.

29.

Waterweg volgen in zuidelijke richting tot aan De Kronkel(water).

30.

De kronkel volgen in westelijke richting de A28 overstekend vervolgens Nuldernauw overstekend tot aan Seaewaldallee.

31.

Seaewaldallee volgen in westelijke richting tot aan Nulderpad.

32.

Nulderpad volgen in noordelijke richting tot aan Spiekweg.

7.3.2022

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,6647, lat 52,34514

25.2.2022-7.3.2022

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,67004, lat 52,34306

27.2.2022-7.3.2022

Medlemsstat: Polen

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Województwo wielkopolskie

w powiecie ostrowskim: w gminie Sośnie miejscowości: Janisławice, Bogdaj, Możdżanów, Szklarka Śląska;

25.2.2022.

w powiecie milickim:

a)

w gminie Milicz miejscowości: Tworzymirki, Tworzymirki Górne, Wziąchowo Małe, Wziąchowo Wielkie, Ostrowąsy, Wodników Górny, Latkowa, Latkowa Gajdówka, Kolęda, Bartniki, Wrocławice, Gądkowice, Wróbliniec, Joachimówka, Wielgie Milickie, Stawczyk, Godnowa, Gajdówka, Dzierzgów, Nowe Grodzisko, Smelice, Średzina Chałupy, Lelików, Dyminy, Sławoszowice, Stawno, Ruda Milicka, Grabownica, Duchowo, Niesułowice, Czatkowice- na zachód od ulicy Rzecznej, Wałkowa; Wszewilki, północna i wschodnia część miasta Milicz ograniczona od południa ulicą Sułowską i od zachodu drogą krajową nr 15 (ul. Trzebnicka), Nowy Zamek poza terenem Rezerwatu Stawów Milickich

b)

w gminie Krośnice miejscowości: Wąbnice, Dąbrowa, Czarnogoździce, Wierzchowice, Krośnice, Police, Żeleźniki, Kotlarka- na południe od drogi gminnej prowadzącej z Czatkowic do Czeszyc, Czeszyce, Luboradów, Grabownica, Stara Huta, Kuźnica Czeszycka, Suliradzice,

c)

w gminie Cieszków miejscowości: Wężowice, Góry, Jawor, Jankowa, Trzebicko, Trzebicko Dolne

25.2.2022.

w powiecie milickim:

a)

w gminie: Milicz, miejscowości: Młodzianów, Bracław, Henrykowice, Potasznia, Borzynowo, Czatkowice- na wschód od ulicy Rzecznej, w miejscowości Nowy Zamek teren Rezerwatu Stawy Milickie,

b)

w gminie Krośnice miejscowości Kotlarka- na północ od drogi gminnej prowadzącej z Czatkowic do Czeszyc

17.2.2022-25.2.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie grodziskim:

a)

w gminie Rakoniewice, miejscowości: Błońsko, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Głodno, Rostarzewo, Stodolsko, Cegielsko;

2)

w powiecie nowotomyskim:

a)

w gminie Zbąszyń, miejscowości: Perzyny, Zakrzewko, Stefanowo,Stefanowice;

3)

w powiecie wolsztyńskim:

a)

w gminie Wolsztyn, miejscowości: Wola Dąbrowiecka, Barłożnia Wolsztyńska, Barłożnia Gościeszyńska, Nowy Młyn, Nowe Tłoki, Wolsztyn, Adamowo, Karpicko, Berzyna, Niałek Wielki, Komorowo, Tłoki, Stary Widzim, Obra;

b)

w gminie Siedlec, miejscowości: Nowa Tuchorza, Boruja, Kiełkowo, Żodyń, Nieborza, Wojciechowo, Karna, Godziszewo, Zakrzewo, Belęcin, Mariankowo, Jażyniec, Jaromierz, Chobienice, Grójec Mały.

7.2.2022

1)

w powiecie wolsztyńskim:

a)

w gminie Wolsztyn, miejscowości: Chorzemin, Powodowo;

b)

w gminie Siedlec, miejscowości: Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, Reklinek, Kiełpiny, Siedlec.

28.1.2022-7.2.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie rawickim:

a)

w gminie Jutrosin: Jeziora, Janowo, Stasin, Ostoje, Szkaradowo

7.2.2022

Województwo lubuskie

1)

w powiecie gorzowskim:

a)

w gminie Kostrzyn nad Odrą, miejscowości: Kostrzyn nad Odrą, Drzewice, Szumiłowo,

b)

w gminie Witnica, miejscowości: Dąbroszyn.

2)

w powiecie sulęcińskim: