EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0029

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/29 af 28. oktober 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 til præcisering af antallet af og titlerne på variablerne på området indkomstforhold og levevilkår om arbejdsmarked og bolig, overførsel af gunstige og ugunstige vilkår mellem generationerne og boligproblemer samt ad hoc-emnet for 2023 om husstandes energieffektivitet (EØS-relevant tekst)

C/2021/7647

OJ L 7, 12.1.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/29/oj

12.1.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/29

af 28. oktober 2021

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 til præcisering af antallet af og titlerne på variablerne på området indkomstforhold og levevilkår om arbejdsmarked og bolig, overførsel af gunstige og ugunstige vilkår mellem generationerne og boligproblemer samt ad hoc-emnet for 2023 om husstandes energieffektivitet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 af 10. oktober 2019 om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husstande baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 452/2008 og (EF) nr. 1338/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at opfylde de behov, der er konstateret i de relevante detaljerede emner, bør Kommissionen præcisere antallet af og titlerne på variablerne for datasæt, der dækker flere af de detaljerede emner, der er anført i bilag I til forordning (EU) 2019/1700, nemlig: arbejdspladsens karakteristika; beskæftigelsesstatus; nærmere oplysninger om uddannelsesniveau, herunder uddannelse, der er afbrudt eller opgivet; nærmere oplysninger om boligforhold, herunder afsavn og beregnet lejeværdi; nærmiljø, overførsel af gunstige og ugunstige vilkår mellem generationerne; boligproblemer (herunder lejeproblemer) og årsager.

(2)

Området indkomstforhold og levevilkår omfatter de oplysninger, der kræves i forbindelse med det europæiske semester og den europæiske søjle for sociale rettigheder, navnlig vedrørende indkomstfordeling, fattigdom og social udstødelse. Det indeholder også oplysninger om andre EU-politikker vedrørende levevilkår og fattigdom.

(3)

Kommissionen skal fastsætte antallet af og titlerne på variablerne om ad hoc-emnet husstandes energieffektivitet.

(4)

Antallet af variabler, der skal indsamles, er på tidspunktet for ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2019/1700 højst 5 % over det antal variabler, der indsamles for området indkomst og levevilkår.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Antallet af og titlerne på variabler på området indkomstforhold og levevilkår for så vidt angår sættene af variabler om arbejdsmarked og bolig, overførsel af gunstige og ugunstige vilkår mellem generationerne og boligproblemer samt om ad hoc-emnet for 2023 er anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 261 I af 14.10.2019, s. 1.


BILAG

Antallet af og titlerne på variabler på området indkomstforhold og levevilkår for så vidt angår sættet af variabler om arbejdsmarked og bolig, overførsel af gunstige og ugunstige vilkår mellem generationerne og boligproblemer samt om ad hoc-emnet for 2023 er anført i bilaget.

Modul

Detaljeret emne

Variabelidentifikator

Variablens navn

Arbejdsmarked og bolig

Arbejdspladsens karakteristika

(4 indsamlede variabler)

PL230

Offentlig/privat beskæftigelsessektor

PW100

Jobtilfredshed

PL260

Sædvanligt antal arbejdstimer pr. uge

PL130

Den lokale enheds størrelse for hovedbeskæftigelsen

Beskæftigelsesstatus

(5 indsamlede variabler)

PL035

Udførte mindst 1 times arbejde i den forløbne uge

PL025

Til rådighed for arbejdsmarkedet

PL020

Aktivt arbejdssøgende

PL120

Årsag til beskæftigelse i mindre end 30 timer

PL280

Varighed af registrering af arbejdsløshed

Uddannelsesniveau — nærmere oplysninger, herunder uddannelse, der er afbrudt eller opgivet

(2 indsamlede variabler)

PE030

År, hvor højeste uddannelsesniveau blev opnået

PE050

Uddannelse, der er afbrudt eller opgivet

Nærmere oplysninger om boligforhold, herunder afsavn og beregnet lejeværdi

(11 indsamlede variabler: 9 obligatoriske variabler, 2 fakultative variabler)

HS160

Problemer med boligen: For mørk — ikke nok dagslys

HS170

Nabostøj eller gadestøj

HC020

Boligens størrelse i m2

HC080

Generel tilfredshed med boligen

HY030

Beregnet lejeværdi

HH040

Utæt tag, fugt i vægge/gulve/fundament eller råd i vinduesrammer eller gulv

HS140

Den finansielle byrde af de samlede boligudgifter

HS180

Forurening, snavs eller andre miljøproblemer

HS190

Kriminalitet, vold eller hærværk i området

HH081

Badekar eller bruser i boligen (FAKULTATIVT)

HH091

Indendørs skylletoilet forbeholdt husstanden (FAKULTATIVT)

Overførsel af gunstige og ugunstige vilkår mellem generationerne, boligproblemer og ad hoc-emnet for 2023 om husstandes energieffektivitet

Overførsel af gunstige og ugunstige vilkår mellem generationerne (16 indsamlede variabler: 12 obligatoriske variabler, 4 fakultative variabler)

PT220

Type husstand, da respondenten var ca. 14 år gammel

PT230

Moders tilstedeværelse, da respondenten var ca. 14 år gammel

PT240

Faders tilstedeværelse, da respondenten var ca. 14 år gammel

PT070

Faderens statsborgerskab (FAKULTATIVT)

PT100

Moderens statsborgerskab (FAKULTATIVT)

PT110

Faderens højeste uddannelsesniveau

PT120

Moderens højeste uddannelsesniveau

PT130

Faderens beskæftigelsesstatus, da respondenten var ca. 14 år gammel

PT160

Moderens beskæftigelsesstatus, da respondenten var ca. 14 år gammel

PT150

Faderens hovedbeskæftigelse, da respondenten var ca. 14 år gammel (FAKULTATIVT)

PT180

Moderens hovedbeskæftigelse, da respondenten var ca. 14 år gammel (FAKULTATIVT)

PT210

Boligforhold, da respondenten var ca. 14 år gammel

PT190

Husstandens økonomiske situation, da respondenten var ca. 14 år gammel

PT260

Blev de grundlæggende behov i forbindelse med skolegang (bøger og udstyr) opfyldt, da respondenten var ca. 14 år gammel

PT270

Dagligt måltid med kød, kylling, fisk (eller tilsvarende vegetarret), da respondenten var ca. 14 år gammel

PT280

En uges årlig ferie uden for hjemmet, da respondenten var ca. 14 år gammel

Boligproblemer (herunder lejeproblemer) og årsager

(6 indsamlede variabler: 4 obligatoriske variabler, 2 fakultative variabler)

PHD01

Tidligere erfaring med boligproblemer

PHD07

Tidspunkt for boligproblemer (FAKULTATIVT)

PHD02

Varighed af den seneste erfaring med boligproblemer (FAKULTATIVT)

PHD03

Hovedårsag til tidligere boligproblemer

PHD05

Vej ud af boligproblemer

PHD06

Lejeproblemer

Ad hoc-emne om husstandes energieffektivitet

(7 indsamlede variabler: 4 obligatoriske variabler, 3 fakultative variabler)

HC001

Anvendt opvarmningssystem

HC002

Energikilde

HC003

Renovering (varmeisolering, vinduer eller opvarmningssystem)

HC060

Manglende evne til at holde boligen behageligt varm om vinteren

HC070

Manglende evne til at holde boligen behageligt kølig om sommeren (FAKULTATIVT)

HC004

Vinduestyper (FAKULTATIVT)

HC005

Byggeår (FAKULTATIVT)


Top