EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1087

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1087 af 7. april 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 for så vidt angår ajourføring af henvisningerne til bestemmelserne i Chicagokonventionen (EØS-relevant tekst)

C/2021/2102

EUT L 236 af 5.7.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1087/oj

5.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 236/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1087

af 7. april 2021

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 for så vidt angår ajourføring af henvisningerne til bestemmelserne i Chicagokonventionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 19, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Andre luftfartøjer end ubemandede luftfartøjer og tilhørende motorer, propeller, dele og ikkefastmonteret udstyr bør overholde miljøbeskyttelseskravene. I forordning (EU) 2018/1139 er der fastsat bestemmelser herom ved henvisninger til særlige bestemmelser i Chicagokonventionen, der indeholder disse krav.

(2)

På sit femte møde på sin 219. samling den 11. marts 2020 vedtog ICAO-Rådet ændring 13 til bilag 16 bind I »Støj fra luftfartøjer« til Chicagokonventionen, ændring 10 til bind II »Emissioner fra flymotorer« til Chicagokonventionen og ændring 1 til bind III »Flyvemaskiners CO2-emissioner« til Chicagokonventionen. Disse ændringer trådte i kraft og skal anvendes i alle medlemsstater den 1. januar 2021.

(3)

Henvisningerne til bestemmelserne i Chicagokonventionen bør derfor ajourføres, og forordning (EU) 2018/1139 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er baseret på udtalelse nr. 03/2020 afgivet af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) i overensstemmelse med artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1139 affattes første afsnit således:

»For så vidt angår støj og emissioner skal de pågældende luftfartøjer og tilhørende motorer, propeller, dele og ikkefastmonteret udstyr opfylde de miljøbeskyttelseskrav, der findes i ændring 13 til bind I, i ændring 10 til bind II og i ændring 1 til bind III, alle gældende pr. 1. januar 2021, i bilag 16 til Chicagokonventionen.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.


Top