EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1358

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1358 af 28. september 2020 om anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF for så vidt angår kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer ved anvendelse af motorkøretøjer, der er hjemmehørende i Bosnien-Hercegovina (EØS-relevant tekst)

C/2020/6432

OJ L 314, 29.9.2020, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1358/oj

29.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/66


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1358

af 28. september 2020

om anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF for så vidt angår kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer ved anvendelse af motorkøretøjer, der er hjemmehørende i Bosnien-Hercegovina

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (1), særlig artikel 2, litra b), sammenholdt med artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med hensyn til dokumentationen for lovpligtig ansvarsforsikring ved anvendelse af køretøjer, der er hjemmehørende i et tredjeland, betragtes disse i henhold til artikel 8, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2009/103/EF som motorkøretøjer hjemmehørende i Unionen, når de nationale forsikringsbureauer i alle medlemsstaterne hver for sig garanterer, at skadestilfælde forårsaget på deres område ved disse køretøjers kørsel behandles i overensstemmelse med deres nationale regler om lovpligtig ansvarsforsikring.

(2)

I medfør af artikel 2 i direktiv 2009/103/EF er anvendelsen af artikel 8 i nævnte direktiv på køretøjer, der er hjemmehørende i et tredjeland, betinget af indgåelsen af en aftale mellem de nationale forsikringsbureauer i medlemsstaterne og de nationale forsikringsbureauer i et sådant tredjeland. Når Kommissionen i snævert samarbejde med medlemsstaterne har fastslået, at en sådan aftale er blevet indgået, skal den desuden, for at artikel 8 i nævnte direktiv kan finde anvendelse på sådanne køretøjer, bestemme datoen for anvendelsen af denne bestemmelse på disse køretøjer og de køretøjsarter, som denne bestemmelse skal finde anvendelse på.

(3)

Den 30. maj 2002 indgik de nationale forsikringsbureauer i medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og andre associerede stater en aftale, i medfør af hvilken der gives garanti for behandlingen af skadestilfælde på deres område forårsaget af forsikrede eller uforsikrede køretøjer, som er hjemmehørende på de andre kontraherende parters område (»aftalen«).

(4)

Den 13. juni 2019 underskrev de nationale forsikringsbureauer i medlemsstaterne samt i Andorra, Island, Norge, Serbien og Schweiz tillæg nr. 2 til aftalen, således at den omfatter Bosnien-Hercegovinas nationale forsikringsbureau. I tillægget fastlægges praktiske foranstaltninger, der muliggør ophævelsen af forsikringskontrol af de i aftalen omhandlede køretøjer, som er hjemmehørende i Bosnien-Hercegovina, og som omfatter alle køretøjsarter, med undtagelse af militærkøretøjer, der er registreret i dette land.

(5)

For køretøjer, som er hjemmehørende i Bosnien-Hercegovina, er alle betingelser for ophævelse af kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer i overensstemmelse med direktiv 2009/103/EF dermed opfyldt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Fra den 19. oktober 2020 fører medlemsstaterne ikke kontrol med ansvarsforsikring i forbindelse med alle køretøjsarter, der er hjemmehørende i Bosnien-Hercegovina, med undtagelse af militærkøretøjer, der er registreret i dette land, når de kommer ind i Unionen.

Artikel 2

Medlemsstaterne underretter omgående Kommissionen om de foranstaltninger, de træffer i forbindelse med anvendelsen af denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2020].

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11.


Top