EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1158

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1158 af 5. august 2020 om betingelser for import af fødevarer og foder med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (EØS-relevant tekst)

C/2020/5226

EUT L 257 af 6.8.2020, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1158/oj

6.8.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 257/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1158

af 5. august 2020

om betingelser for import af fødevarer og foder med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (2), særlig artikel 54, stk. 4, litra b), samt artikel 90, litra a), c) og f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 733/2008 (3) fastsættes der maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i visse landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande. Det fastsættes også, at medlemsstaterne skal foretage kontrol af sådanne produkter for at sikre, at de overholder de niveauer, der er fastsat i forordningen, inden produktet overgår til fri omsætning. Nævnte forordning udløb den 31. marts 2020. Eftersom Kommissionens henstilling 2003/274/Euratom (4) henviser til de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 733/2008, bør den ændres, så der henvises til de maksimumsniveauer, der er fastsat ved denne forordning.

(2)

Som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl den 26. april 1986 blev der udledt betydelige mængder radioaktive stoffer i atmosfæren, hvilket fik konsekvenser for en lang række tredjelande. En sådan forurening kan stadig udgøre en trussel mod folke- og dyresundheden i Unionen, og der bør derfor indføres passende foranstaltninger på EU-plan for at sikre sikkerheden ved foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra disse tredjelande.

(3)

I henhold til artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages visse EU-foranstaltninger over for fødevarer og foder, som importeres fra et tredjeland, hvor det er åbenbart, at sådanne fødevarer eller foder må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, og at denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af den eller de berørte medlemsstater. I overensstemmelse med den praksis, der blev vedtaget efter ulykken på kernekraftværket i Fukushima, som blev indledt med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 (5), om at basere sådanne foranstaltninger på artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EF) nr. 178/2002, foreslår Kommissionen at indføre opfølgende foranstaltninger baseret på denne bestemmelse.

(4)

I sine udtalelser af 15. november 2018 (6) og af 13. juni 2019 (7) bekræftede den ekspertgruppe, der er henvist til i artikel 31 i Euratomtraktaten, at de gældende maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i form af radioaktivt cæsium på 370 Bq/kg for mælk, mejeriprodukter og »fødevarer til spædbørn« og 600 Bq/kg for alle andre produkter giver et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Da udtrykket »fødevarer til spædbørn« i ekspertgruppens udtalelser henviser til fødevarer til børn på op til tre år, er det hensigtsmæssigt at anvende udtrykket »fødevarer til spædbørn og småbørn« i overensstemmelse med definitionerne af spædbørn og småbørn i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 (8). De andre produkter, som maksimumsniveauet på 600 Bq/kg gælder for, er fødevarer, herunder mindre vigtige fødevarer, bortset fra fødevarer til spædbørn og småbørn, og foder i henhold til artikel 1 i Rådets forordning (Euratom) 2016/52 (9).

(5)

I visse produkter med oprindelse i tredjelande, der er berørt af Tjernobyl-ulykken, kan der stadig påvises radioaktiv cæsiumforurening, der overstiger de ovennævnte maksimalt tilladte niveauer. Resultater gennem de seneste år dokumenterer, at forureningen med cæsium-137 som følge af Tjernobyl-ulykken fortsat er høj i en række produkter, der stammer fra arter, der lever eller vokser i skove og skovklædte områder. Dette er relateret til fortsatte væsentlige niveauer af radioaktivt cæsium i dette økosystem og dets fysiske halveringstid på 30 år.

(6)

Eftersom det radioaktive nuklid cæsium-134, som har en fysisk halveringstid på ca. to år, er blevet nedbrudt fuldstændig siden Tjernobyl-ulykken, er det hensigtsmæssigt, at maksimumsniveauet kun henviser til cæsium-137, da analysen af cæsium-134 udgør en yderligere byrde ud fra et analytisk synspunkt.

(7)

I de sidste 10 år er der indberettet tilfælde af manglende overholdelse af maksimumsniveauerne til det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) i sendinger af svampe, der er importeret fra en række tredjelande. I de sidste 10 år er der indberettet nogle få tilfælde af manglende overholdelse af maksimumsniveauerne til RASFF i sendinger af tranebær, blåbær og andre frugter og afledte produkter af slægten Vaccinium, og der er ikke rapporteret om manglende overholdelse i vildtkød.

(8)

Det følger heraf, at fødevarer og foder, der importeres fra visse tredjelande, kan indeholde radioaktiv forurening og derfor kan udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvilket kræver foranstaltninger på EU-plan, før disse produkter kommer ind på EU-markedet.

(9)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1635/2006 (10) fastsættes gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 733/2008. I henhold til forordning (EF) nr. 1635/2006 skal medlemsstaterne sikre, at de kompetente myndigheder i tredjelande, der er berørt af Tjernobyl-ulykken, udsteder eksportcertifikater for visse landbrugsprodukter, hvori det attesteres, at de produkter, certifikaterne ledsager, overholder de maksimalt tilladte niveauer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 733/2008. De pågældende tredjelande er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 1635/2006.

(10)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1609/2000 (11) er der opstillet en liste over produkter, som forordning (EF) nr. 733/2008 finder anvendelse på.

(11)

Ved forordning (EU) 2017/625 integreres de regler, der gælder for offentlig kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen, i én samlet lovgivningsmæssig ramme med henblik på at kontrollere, at EU-lovgivningen om agrofødevarekæden overholdes, og der reguleres forpligtelser til at fremvise visse kategorier af varer fra visse tredjelande på grænsekontrolsteder til offentlig kontrol, der skal udføres, inden de indføres til Unionen.

(12)

For at lette gennemførelsen af offentlig kontrol ved indførsel til Unionen bør der oprettes et enkelt officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af fødevarer og foder, der er underlagt særlige betingelser for indførsel til Unionen.

(13)

Officielle certifikater bør udstedes enten på papir eller i elektronisk form. Der bør derfor fastsættes fælles krav med hensyn til udstedelse af officielle certifikater i begge tilfælde i tillæg til kravene i afsnit II, kapitel VII, i forordning (EU) 2017/625. I den forbindelse indeholder artikel 90, litra f), i nævnte forordning bestemmelser om Kommissionens fastsættelse af regler om udstedelse af elektroniske certifikater og for anvendelsen af elektroniske signaturer, herunder i forbindelse med officielle certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med nævnte forordning. Der bør desuden fastsættes bestemmelser for at sikre, at kravene til officielle certifikater, der ikke indsendes via informationsstyringssystemet for offentlig kontrol (IMSOC) fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 (12), også finder anvendelse på officielle certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med nærværende forordning.

(14)

For at undgå misbrug og fejlagtig anvendelse er det vigtigt at fastlægge, i hvilke tilfælde der kan udstedes et officielt erstatningscertifikat, og hvilke krav dette certifikat skal opfylde. Sådanne tilfælde er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 for så vidt angår officielle certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med nævnte forordning. Med henblik på at sikre en sammenhængende tilgang bør det, i tilfælde af udstedelse af erstatningscertifikater, fastsættes, at officielle certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med denne forordning, bør erstattes i overensstemmelse med de procedurer for erstatningscertifikater, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2019/628.

(15)

På grund af de langvarige virkninger af radioaktiv forurening bør listen over tredjelande, der er berørt af Tjernobyl-ulykken, ikke ændres på dette stadium. Bulgarien og Rumænien bør dog ikke være opført på listen, eftersom de i mellemtiden er blevet medlemsstater. Liechtenstein og Norge, som er en del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og som derfor ikke er omfattet af de relevante kontroller, bør heller ikke være opført på denne liste. Der bør foretages en revision af denne forordning for så vidt angår listen over berørte tredjelande senest den 31. marts 2030. Samtidig kan der foretages en tilpasning af foranstaltningerne for de enkelte lande på et tidligere tidspunkt, hvis en mere detaljeret analyse af forureningsniveauet i det respektive land påviser lavere niveauer.

(16)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland er ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/595 blevet føjet til listen over lande, der er omfattet af forordning (EF) nr. 733/2008, fra dagen efter den dag, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige (13). Forordning (EF) nr. 733/2008 blev senere medtaget i bilag 2 til protokollen om Irland/Nordirland i udtrædelsesaftalen (14). I henhold til udtrædelsesaftalens artikel 6, stk. 3, omfatter denne henvisning også forordning (EF) nr. 1635/2006. Det følger heraf, at Det Forenede Kongerige for så vidt angår anvendelsen af forordning (EF) nr. 1635/2006 og forordning (EF) nr. 733/2008 i kombination med forordning (EU) 2019/595 samt nærværende forordning, der erstatter disse forordninger, for så vidt angår Nordirland, skal anvende denne forordning, som om Nordirland var medlem af Unionen. Nordirland bør derfor ikke opføres i bilag I til denne forordning, hvorimod resten af Det Forenede Kongerige bør opføres i nævnte bilag. Eftersom denne forordning kun finder anvendelse på tredjelande, finder tilføjelsen af Det Forenede Kongerige til bilaget først anvendelse fra den dato, hvor EU-retten ikke længere finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i henhold til udtrædelsesaftalen.

(17)

På baggrund af erfaringerne med de nuværende kontroller og det lave antal tilfælde, der overstiger de maksimalt tilladte niveauer, anses det for tilstrækkeligt at kræve dokumentkontrol af alle sendinger af svampe, bortset fra champignoner, og af vilde tranebær, blåbær og andre frugter og afledte produkter af slægten Vaccinium ledsaget af et officielt certifikat, suppleret med identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyse af tilstedeværelsen af radioaktivt cæsium, af disse sendinger med en hyppighed på 20 %.

(18)

Eftersom nærværende forordning erstatter forordning (EF) nr. 1609/2000 og forordning (EF) nr. 1635/2006, bør disse forordninger ophæves.

(19)

For at muliggøre en gnidningsløs overgang til de nye foranstaltninger er det nødvendigt at fastsætte en overgangsforanstaltning for så vidt angår sendinger ledsaget af certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1635/2006, forudsat at sådanne certifikater er udstedt inden den 1. september 2020.

(20)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på fødevarer, herunder mindre vigtige fødevarer, og foder, som omhandlet i artikel 1 i forordning (Euratom) 2016/52, med oprindelse i eller afsendt fra tredjelande, der er opført i bilag I til denne forordning (»produkterne«), og som er bestemt til markedsføring i Unionen.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende kategorier af sendinger af produkter, medmindre deres bruttovægt overstiger 10 kg for friske produkter eller 2 kg for tørrede produkter:

a)

sendinger, der sendes som vareprøver, laboratorieprøver eller som udstillingsgenstande til udstillinger, som ikke er bestemt til at blive markedsført

b)

sendinger, som indgår i passagerers personlige bagage og er bestemt til eget forbrug eller anvendelse

c)

ikkekommercielle sendinger til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført

d)

sendinger bestemt til videnskabelige formål.

I tilfælde af tvivl om den påtænkte anvendelse af produkterne som omhandlet i litra b) og c), påhviler bevisbyrden henholdsvis ejeren af den personlige bagage og modtageren af sendingen.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»grænsekontrolsted«: grænsekontrolsted som defineret i artikel 3, nr. 38), i forordning (EU) 2017/625

2)

»sending«: sending som defineret i artikel 3, nr. 37), i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 3

Betingelser for indførsel til Unionen

1.   Produkterne må kun føres ind i Unionen, hvis de er i overensstemmelse med denne forordning.

2.   Produkterne skal overholde følgende akkumulerede maksimalt tilladte niveauer af radioaktiv forurening, hvad angår cæsium-137:

a)

370 Bq/kg for mælk og mejeriprodukter samt for fødevarer til spædbørn og småbørn som defineret i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 609/2013

b)

600 Bq/kg for alle andre berørte produkter.

3.   Hver sending af produkter, der er opført i bilag II, med henvisning til den relevante kode i den kombinerede nomenklatur fra tredjelande, der er opført i bilag I, skal ledsages af et officielt certifikat som omhandlet i artikel 4. Hver sending skal identificeres ved en identifikationskode, der angives i det officielle certifikat og i det fælles sundhedsimportdokument, jf. artikel 56 i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 4

Officielt certifikat

1.   Det i artikel 3, stk. 3, omhandlede officielle certifikat skal udstedes af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller det tredjeland, hvorfra sendingen afsendes, hvis dette land ikke er det samme som oprindelseslandet, jf. modellen i bilag III.

2.   Det officielle certifikat skal opfylde følgende krav:

a)

Det skal være forsynet med den i artikel 3, stk. 3, omhandlede identifikationskode for den sending, som certifikatet vedrører.

b)

Det skal være udstedt før den sending, som certifikatet vedrører, forlader de kompetente myndigheders kontrol i det tredjeland, der udsteder certifikatet.

c)

Det er gyldigt i højst fire måneder fra udstedelsesdatoen, men under ingen omstændigheder længere end seks måneder fra datoen for resultaterne af laboratorieanalyserne som omhandlet i stk. 6.

3.   Det officielle certifikat, der ikke er indsendt via informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC) af den kompetente myndighed i det tredjeland, der udsteder certifikatet, skal også opfylde kravene til officielle standardcertifikater, der ikke indsendes via IMSOC, som fastsat i artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/628.

4.   Kompetente myndigheder kan kun udstede et officielt erstatningscertifikat i overensstemmelse med reglerne, der er fastsat i artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/628.

5.   Det officielle certifikat skal udfyldes på baggrund af bemærkningerne i bilag IV.

6.   Det officielle certifikat skal attestere, at produkterne overholder de maksimalt tilladte niveauer, der er fastsat i artikel 3, stk. 2. Det officielle certifikat skal ledsages af resultaterne af prøveudtagning og analyser, der er udført på den pågældende sending af de kompetente myndigheder i oprindelsestredjelandet eller i det land, hvor sendingen er afsendt fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet.

Artikel 5

Offentlig kontrol ved indførsel til Unionen

1.   Sendinger af produkter, som omhandlet i artikel 3, stk. 3, skal underkastes offentlig kontrol ved deres indførsel til Unionen via et grænsekontrolsted og på kontrolstederne.

2.   Grænsekontrolstedets kompetente myndigheder skal foretage identitetskontrol og fysisk kontrol af disse sendinger, herunder en laboratorieanalyse af forekomsten af cæsium-137, med en hyppighed på 20 %.

Artikel 6

Overgang til fri omsætning

Toldmyndighederne må kun tillade overgang til fri omsætning af sendinger af produkter, som omhandlet i artikel 3, stk. 3, efter forelæggelse af et behørigt afsluttet fælles sundhedsimportdokument i henhold til artikel 57, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/625, hvori det bekræftes, at sendingen overholder de gældende regler som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i nævnte forordning.

Artikel 7

Revision

Kommissionen tager denne forordning op til revision senest den 31. marts 2030.

På grundlag af de foreliggende kontrolresultater skal der foretages en detaljeret vurdering af forureningsniveauet i de tredjelande, der er omhandlet i bilag I, og, hvis det er relevant, skal de tredjelande, der er opført i bilag I, de produkter, der er opført i bilag II, og de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, på baggrund af resultatet af denne vurdering revideres i overensstemmelse hermed inden denne dato.

Artikel 8

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1609/2000 og (EF) nr. 1635/2006 ophæves.

Artikel 9

Overgangsbestemmelse

I en overgangsperiode frem til den 31. december 2020 tillades indførsel til Unionen af sendinger af produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, der er ledsaget af de relevante certifikater, der er udstedt før den 1. september 2020 i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1635/2006.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5.august 2020.

På Kommissionens vegne

Formand

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 733/2008 af 15. juli 2008 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (EUT L 201 af 30.7.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens henstilling 2003/274/Euratom om beskyttelse og information af offentligheden med hensyn til eksponering for vedvarende radioaktiv cæsiumforurening i visse vilde fødevareprodukter som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (EUT L 99 af 17.4.2003, s. 55).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 af 25. marts 2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (EUT L 80 af 26.3.2011, s. 5).

(6)  Udtalelse fra den ekspertgruppe, der er henvist til i artikel 31 i Euratomtraktaten, om forlængelse af den seneste post-Tjernobyl-forordning — Rådets forordning (EF) nr. 733/2008 som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1048/2009 (vedtaget på mødet den 15. november 2018). Kan ses her:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_prolongation_of_post-chernobyl_regulations_15_november_2018.pdf

(7)  Udtalelse fra den ekspertgruppe, der er henvist til i artikel 31 i Euratomtraktaten, om udkast til forslag til en gennemførelsesforordning om indførelse af betingelser for import af fødevarer, mindre vigtige fødevarer og foder med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (vedtaget på mødet den 13. juni 2019). Kan ses her: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_implementing_regulation_on_post-chernobyl_measures_13_june_2019.pdf

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).

(9)  Rådets forordning (Euratom) 2016/52 af 15. januar 2016 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare og om ophævelse af Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 og Kommissionens forordning (Euratom) nr. 944/89 og (Euratom) nr. 770/90 (EUT L 13 af 20.1.2016, s. 2).

(10)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1635/2006 af 6. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (EUT L 306 af 7.11.2006, s. 3).

(11)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1609/2000 af 24. juli 2000 om fastsættelse af en fortegnelse over produkter, der undtages fra Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (EFT L 185 af 25.7.2000, s. 27).

(12)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 af 8. april 2019 om officielle standardcertifikater for visse dyr og varer og om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 for så vidt angår disse standardcertifikater (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 101).

(13)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/595 af 11. april 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1635/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 på grund af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (EUT L 103 af 12.4.2019, s. 22).

(14)  Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).


BILAG I

Liste over tredjelande i henhold til artikel 1, stk. 1,

Albanien

Belarus

Bosnien-Hercegovina

Kosovo (1)

Nordmakedonien

Moldova

Montenegro

Rusland

Serbien

Schweiz

Tyrkiet

Ukraine

Det Forenede Kongerige Storbritannien med undtagelse af Nordirland (2)


(1)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

(2)  Finder anvendelse fra dagen efter den dato, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i henhold til udtrædelsesaftalen.


BILAG II

Fortegnelse over produkter, som betingelserne i artikel 3, stk. 3, finder anvendelse på

KN-kode

Beskrivelse

ex 0709 51 00

Svampe af slægten Agaricus, friske eller kølede, bortset fra champignoner

ex 0709 59

Andre svampe, friske eller kølede, bortset fra champignoner

ex 0710 80 61

Svampe af slægten Agaricus (rå, dampkogte eller kogte i vand), frosne, bortset fra champignoner

ex 0710 80 69

Andre svampe (rå, dampkogte eller kogte i vand), frosne, bortset fra champignoner

ex 0711 51 00

Svampe af slægten Agaricus, foreløbigt konserverede (f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svolvsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger), men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, bortset fra champignoner

ex 0711 59 00

Andre svampe, foreløbigt konserverede (f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svolvsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger), men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, bortset fra champignoner

ex 0712 31 00

Svampe af slægten Agaricus, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte, bortset fra champignoner

ex 0712 32 00

Judasøre (Auricularia spp.), tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte, bortset fra champignoner

ex 0712 33 00

Bævresvamp (Tremella spp.), tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte, bortset fra champignoner

ex 0712 39 00

Andre svampe, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte, bortset fra champignoner

ex 2001 90 50

Svampe, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre, bortset fra champignoner

ex 2003

Svampe og trøfler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, bortset fra champignoner

ex 0810 40

Vilde tranebær, vilde blåbær og andre vilde frugter af slægten Vaccinium, friske

ex 0811 90 50

Vilde frugter af arten Vaccinium myrtillus, også dampkogte eller kogte i vand, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler

ex 0811 90 70

Vilde frugter af arten Vaccinium myrtilloides og Vaccinium angustifolium, også dampkogte eller kogte i vand, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler

ex 0812 90 40

Vilde frugter af arten Vaccinium myrtillus, foreløbigt konserverede (f.eks. med svovldioxid eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger), men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

ex 2008 93

Vilde tranebær (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker eller andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet

ex 2008 99

Andre vilde frugter af slægten Vaccinium, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker eller andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet

ex 2009 81

Tranebærsaft af vilde frugter (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), ugæret og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler

ex 2009 89

Anden saft af vilde frugter af slægten Vaccinium, ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler


BILAG III

OFFICIELT STANDARDCERTIFIKAT SOM OMHANDLET I ARTIKEL 4 I KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1158 OM BETINGELSER FOR IMPORT AF FØDEVARER OG FODER MED OPRINDELSE I TREDJELANDE SOM FØLGE AF ULYKKEN PÅ KERNEKRAFTVÆRKET I TJERNOBYL

Image 1

Image 2


BILAG IV

VEJLEDNING I UDFYLDELSE AF DET OFFICIELLE CERTIFIKAT SOM OMHANDLET I ARTIKEL 4 I KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1158 OM BETINGELSER FOR IMPORT AF FØDEVARER OG FODER MED OPRINDELSE I TREDJELANDE SOM FØLGE AF ULYKKEN PÅ KERNEKRAFTVÆRKET I TJERNOBYL

Generelt

For at vælge en mulighed markeres den relevante rubrik med et kryds (X).

»ISO« henviser til landenes internationale standardkode på to bogstaver i overensstemmelse med den internationale standard ISO 3166 alpha-2 (1).

Der kan kun vælges en af mulighederne i rubrik I.15, I.18 og I.20.

Rubrikkerne er obligatoriske, medmindre andet er angivet.

Hvis modtageren, indgangsgrænsekontrolstedet eller transportoplysningerne (dvs. transportmiddel og dato) ændres, efter at certifikatet er udstedt, skal den operatør, der er ansvarlig for sendingen, underrette den kompetente myndighed i indgangsmedlemsstaten. En sådan ændring må ikke føre til en anmodning om et erstatningscertifikat.

Hvis certifikatet er indsendt via IMSOC, gælder følgende:

de angivelser eller rubrikker, der er anført i del I, udgør dataordbøger til brug for den elektroniske udgave af det officielle certifikat

rubrikkernes rækkefølge i del I i det officielle standardcertifikat og deres størrelse og form er vejledende

hvis der kræves et stempel, er dette i den elektroniske udgave et elektronisk segl. Et sådant segl skal være i overensstemmelse med reglerne for udstedelse af elektroniske certifikater som omhandlet i artikel 90, litra f), i forordning (EU) 2017/625.

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

Land:

Navn på det tredjeland, der udsteder certifikatet.

Rubrik I.1.

Afsender/Eksportør: navn og adresse (gade, by og region, provins eller stat, som det er relevant) på den fysiske eller juridiske person, der er afsender af sendingen, skal være beliggende i tredjelandet.

Rubrik I.2.

Certifikatets referencenr.: den unikke obligatoriske kode, som tredjelandets kompetente myndighed tildeler i tredjelandet i overensstemmelse med sin egen klassificering. Denne rubrik er obligatorisk for alle certifikater, der ikke er indgivet i IMSOC.

Rubrik I.2.a

IMSOC-referencenr.: den unikke referencekode, som automatisk tildeles af IMSOC, hvis certifikatet er registreret i IMSOC. Denne rubrik udfyldes ikke, hvis certifikatet ikke er indgivet i IMSOC.

Rubrik I.3.

Central kompetent myndighed: navn på tredjelandets centrale myndighed, der udsteder certifikatet.

Rubrik I.4.

Lokal kompetent myndighed: navn på tredjelandets lokale myndighed, der udsteder certifikatet, hvis det er relevant.

Rubrik I.5.

Modtager/Importør: navn og adresse på den fysiske eller juridiske person, som sendingen er bestemt til i medlemsstaten.

Rubrik I.6.

Operatør, der er ansvarlig for sendingen: navn og adresse på den person i Den Europæiske Union, der er ansvarlig for sendingen, når den fremvises på grænseovergangsstedet, og som afgiver de fornødne erklæringer til de kompetente myndigheder som importør eller på importørens vegne. Denne rubrik er valgfri.

Rubrik I.7.

Oprindelsesland: navn og ISO-kode for det land, hvor varerne har oprindelse, er dyrket, høstet eller fremstillet.

Rubrik I.9.

Bestemmelsesland navn og ISO-kode for produkternes EU-bestemmelsesland.

Rubrik I.11.

Afsendelsessted: navn og adresse på de bedrifter eller virksomheder, hvorfra produkterne kommer

Enhver enhed i en virksomhed i fødevaresektoren. Kun den virksomhed, der afsender produkterne, angives. Ved handel, der involverer mere end ét tredjeland, (trepartshandel) er afsendelsesstedet den sidste tredjelandsvirksomhed i eksportkæden, hvorfra den endelige sending transporteres til Den Europæiske Union.

Rubrik I.12.

Bestemmelsessted: Denne oplysning er fakultativ.

For så vidt angår markedsføring: det sted, hvortil produkterne sendes til endelig aflæsning. Navn, adresse og godkendelsesnummer på bedrifterne eller virksomhederne på bestemmelsesstedet, hvis det er relevant.

Rubrik I.14.

Dato og klokkeslæt for afgang: datoen for transportmidlets afgang (fly, skib, togvogn eller køretøj).

Rubrik I.15.

Transportmidler: transportmidler, der forlader afsendelseslandet.

Transportmåde: fly, skib, togvogn, køretøj eller andet. »Andet«: transportmåder, der ikke er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 (2).

Identifikation af transportmidlet: for fly rutenummer, for skib skibsnavn(e), for togvogn togets og godsvognens nummer, for køretøj registreringsnummerpladen på dette og på en eventuel anhænger.

Ved færge angives køretøjets identifikation, registreringsnummerpladen på køretøjet og på en eventuel anhænger samt navnet på færgeforbindelsen.

Rubrik I.16.

Indgangsgrænsekontrolsted: angiv indgangsgrænsekontrolstedets navn og dets identifikationskode tildelt af IMSOC.

Rubrik I.17.

Ledsagedokumenter:

Laboratorierapport: angiv referencenummer og udstedelsesdato for rapporten/resultaterne af laboratorieanalyser som omhandlet i artikel 4, stk. 6, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1158

Andet: dokumentets type og referencenummer skal angives når en sending er ledsaget af øvrige dokumenter, såsom et handelsdokument (f.eks. luftfragtbrevsnummer, konnossementsnummer eller handelsnummer for toget eller køretøjet).

Rubrik I.18.

Transportbetingelser: kategori af krævet temperatur under transport af produkter (omgivelse, nedkølet, frosset). Der kan kun vælges én kategori.

Rubrik I.19.

Containernr./plombenr.: hvis det er relevant, de tilsvarende numre.

Containernummeret skal angives, hvis varerne transporteres i lukkede beholdere.

Det er kun det officielle plombenummer, der skal angives. Der anvendes en officiel plombe, hvis containeren, lastvognen eller godsvognen plomberes under tilsyn af den kompetente myndighed, der udsteder certifikatet.

Rubrik I.20.

Varer attesteret til: angiv den påtænkte anvendelse af produkterne, som angivet i det relevante EU-officielle certifikat

Konsum: vedrører kun produkter bestemt til konsum.

Rubrik I.22.

Til det indre marked: for alle sendinger, der skal markedsføres i Den Europæiske Union.

Rubrik I.23.

Samlet antal kolli: antal kolli. Ved bulksendinger er denne rubrik fakultativ.

Rubrik I.24.

Mængde:

Samlet nettovægt: Denne defineres som selve varernes masse uden container eller emballage.

Samlet bruttovægt: den samlede vægt i kg. Bruttovægten defineres som produkternes samlede masse inklusive al emballage, dog ikke transportcontainere og andet transportmateriel.

Rubrik I.25.

Varebeskrivelse: Angiv den relevante harmoniseret system-kode (HS-kode) og den betegnelse, der er fastlagt af Verdenstoldorganisationen, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3). Denne toldbeskrivelse suppleres om nødvendigt med yderligere oplysninger, der kræves til klassificering af produkterne.

Angiv arten, produkttypen, antal kolli, kollitype, partinummer, nettovægt og den endelige forbruger (dvs. produkterne er pakket til den endelige forbruger).

Art: det videnskabelige navn eller som defineret i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Kollitype: angiv kollitype i henhold til definitionen i anbefaling nr. 21 (4) fra UN/CEFACT (De Forenede Nationers center for lettelse af samhandel og e-handel).

Del II: Certificering

Denne del skal udfyldes af en certifikatudstedende embedsmand, der af den kompetente myndighed i tredjelandet er bemyndiget til at underskrive det officielle certifikat, jf. artikel 88, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625.

Rubrik II.

Sundhedsoplysninger: Denne del udfyldes i overensstemmelse med de særlige EU-sundhedskrav, der gælder for arten af produkter, og som er fastlagt i ligestillingsaftalerne med visse tredjelande eller i anden EU-lovgivning, f.eks. om udstedelse af certifikater.

Hvis det officielle certifikat ikke indgives i IMSOC, skal de erklæringer, der ikke er relevante overstreges, paraferes og stemples af den certifikatudstedende embedsmand eller helt slettes fra certifikatet.

Hvis det officielle certifikat indgives i IMSOC, skal de erklæringer, der ikke er relevante overstreges eller helt slettes fra certifikatet.

Rubrik II.a.

Certifikatets referencenr.: samme referencekode som i rubrik I.2.

Rubrik II.b.

IMSOC-referencenr.: samme referencekode som i rubrik I.2.a. Kun obligatorisk for officielle certifikater, der er udstedt i IMSOC.

Certifikatudstedende embedsmand:

embedsmand ved den kompetente myndighed i tredjelandet, der er bemyndiget til at underskrive officielle certifikater fra den pågældende myndighed: Angiv navnet med blokbogstaver, stilling og titel, hvis det er relevant den kompetente myndigheds identifikationsnummer og originale stempel, samt dato for underskrift.


(1)  Liste over landenavne og kodeelementer findes her: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(4)  Seneste udgave: Revision 9, bilag V og VI som offentliggjort på: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml.


Top