EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1148

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1148 af 31. juli 2020 om fastsættelse af metodologiske og tekniske specifikationer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/792 for så vidt angår harmoniserede forbrugerprisindeks og det harmoniserede boligprisindeks (EØS-relevant tekst)

C/2020/5166

OJ L 252, 4.8.2020, p. 12–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1148/oj

4.8.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 252/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1148

af 31. juli 2020

om fastsættelse af metodologiske og tekniske specifikationer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/792 for så vidt angår harmoniserede forbrugerprisindeks og det harmoniserede boligprisindeks

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/792 af 11. maj 2016 om harmoniserede forbrugerprisindeks og det harmoniserede boligprisindeks og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (1), særlig artikel 3, stk. 6, 8, 9 og 10, artikel 4, stk. 4, artikel 7, stk. 6, og artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/792 indføres der en fælles ramme for udarbejdelse af det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP), det harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser (HICP-CT), ejerboligprisindekset og boligprisindekset.

(2)

I henhold til artikel 12, stk. 3, i forordning (EU) 2016/792 bør Kommissionen i det omfang, det er foreneligt med nævnte forordning, indarbejde de relevante bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/96 (2) og (EF) nr. 2214/96 (3), Rådets forordning (EF) nr. 1687/98 (4), Kommissionens forordning (EF) nr. 2646/98 (5) og (EF) nr. 1617/1999 (6), Rådets forordning (EF) nr. 2166/1999 (7), Kommissionens forordning (EF) nr. 2601/2000 (8), (EF) nr. 2602/2000 (9), (EF) nr. 1920/2001 (10), (EF) nr. 1921/2001 (11) og (EF) nr. 1708/2005 (12), Rådets forordning (EF) nr. 701/2006 (13), Kommissionens forordning (EF) nr. 330/2009 (14), (EU) nr. 1114/2010 (15) og (EU) nr. 93/2013 (16), som er vedtaget på grundlag af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (17), og Kommissionen begrænser i det omfang, det er hensigtsmæssigt, det samlede antal gennemførelsesretsakter.

(3)

Medlemsstaterne bør hvert år ajourføre delindeksvægtene under de harmoniserede indeks. Det er derfor nødvendigt at fastsætte regler for udledning af vægte.

(4)

Da det ikke er muligt at observere alle transaktionerne i måluniverset for HICP, bør der fastsættes regler for stikprøveudtagning.

(5)

HICP måler ændringer i forbrugerpriserne. For at sikre, at medlemsstaterne anvender begrebet »pris« på en harmoniseret måde, er det nødvendigt at fastsætte regler for behandling af priser.

(6)

Det bør være muligt ved hjælp af HICP at måle rene prisændringer, der ikke er påvirket af kvalitetsændringer. Det er derfor nødvendigt at fastsætte regler for erstatningsprodukter og kvalitetsjusteringer.

(7)

De harmoniserede indeks bør være indeks af Laspeyres-typen, der kædeindekseres på årsbasis. Det er derfor nødvendigt at definere basisaggregater og at fastlægge metoder til kombinering af de observerede priser for at oprette basisprisindeks.

(8)

For at sikre, at flashestimaterne af HICP er af høj kvalitet, og for at sætte Kommissionen (Eurostat) i stand til at udlede de nødvendige aggregater, bør de medlemsstater, der har euroen som valuta, indsende flashestimater med samme opdeling som HICP.

(9)

Harmoniserede indeks og deres delindeks, der allerede er blevet offentliggjort, kan revideres. Det er derfor nødvendigt at præcisere, på hvilke betingelser der bør foretages revisioner.

(10)

For at få pålidelige og sammenlignelige resultater fra alle medlemsstater bør der fastlægges fælles metodologiske rammer for udarbejdelse af HICP-CT, og disse rammer bør holdes ajour.

(11)

Medlemsstaterne bør indsende ejerboligprisindekset og boligprisindekset med en nærmere angivet opdeling.

(12)

Medlemsstaterne bør indsende data og metadata til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med nærmere angivne udvekslingsstandarder og -procedurer.

(13)

I det europæiske statistiske system bør der udarbejdes praktisk vejledning og anbefalinger vedrørende relevante spørgsmål om HICP-måling og -udarbejdelse, navnlig kvalitetsjustering, indeksberegning og behandling af priser.

(14)

Forordning (EF) nr. 1749/96, (EF) nr. 2214/96, (EF) nr. 1687/98, (EF) nr. 2646/98, (EF) nr. 1617/1999, (EF) nr. 2166/1999, (EF) nr. 2601/2000, (EF) nr. 2602/2000, (EF) nr. 1920/2001, (EF) nr. 1921/2001, (EF) nr. 1708/2005, (EF) nr. 701/2006, (EF) nr. 330/2009, (EU) nr. 1114/2010 og (EU) nr. 93/2013 bør ophæves.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der ensartede betingelser for udarbejdelse af:

a)

det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) og det harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser (HICP-CT) og

b)

ejerboligprisindekset og boligprisindekset.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»udgiftsandel«: en procentdel af husholdningernes samlede pengeudgifter til konsum, jf. bilaget

2)

»delindeksvægt«: vægten for enhver af kategorierne i den europæiske klassifikation af individuelt forbrug efter formål (ECOICOP), jf. bilag I til forordning (EU) 2016/792, som indgår i HICP

3)

»målunivers« for HICP: alle transaktioner, der indgår i husholdningernes pengeudgifter til konsum

4)

»produkttilbud«: et produkt, der er specificeret ved hjælp af dets karakteristika, købstidspunkt og -sted og leveringsbetingelser, og for hvilket der observeres en pris

5)

»homogent produkt«: et sæt produkttilbud uden nogen væsentlige kvalitetsforskelle, for hvilke der beregnes en gennemsnitspris

6)

»individuelt produkt«: et produkttilbud eller et homogent produkt

7)

»målstikprøve«: et sæt individuelle produkter, der vedrører transaktioner fra måluniverset, og for hvilke der skal anvendes prisdata til udarbejdelse af HICP

8)

»kvalitetsforskel«: en forskel mellem to individuelle produkter med hensyn til karakteristika, tidspunkt, købssted eller leveringsbetingelser, hvis dette er relevant for forbrugeren

9)

»erstatningsprodukt«: et individuelt produkt, der erstatter et andet individuelt produkt i målstikprøven

10)

»kvalitetsjustering«: en procedure til at hæve eller sænke den observerede pris for et erstatningsprodukt eller det erstattede produkt med værdien af kvalitetsforskellen mellem dem

11)

»observeret pris«: forbrugerprisen for et individuelt produkt som anvendes af medlemsstaten i forbindelse med udarbejdelsen af HICP

12)

»estimeret pris«: en pris baseret på en passende estimationsmetode

13)

»basisaggregat«: det mindste aggregat, der anvendes i et indeks af Laspeyres-typen

14)

»basisprisindeks«: et indeks for et basisaggregat eller et indeks for et stratum i et basisaggregat

15)

»transitivitet«: det forhold, at et indeks, der sammenligner periode a) og b) indirekte gennem periode c), er identisk med et, der sammenligner periode a) og b) direkte

16)

»tidsmæssig reversibilitet«: det forhold, at indekset mellem periode a) og b) er lig med det omvendte af samme indeks mellem periode b) og a)

17)

»refusion«: en delvis eller fuldstændig betaling fra staten eller nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger for godkendte køb af bestemte produkter foretaget af husholdninger som defineret i punkt 4.108-4.110 i bilag A til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (18) (ENS 2010)

18)

»incitament«: en — ofte midlertidig — ændring af et individuelt produkts karakteristika ved at øge produktmængden, tilknytte et andet individuelt produkt gratis eller tilbyde forbrugeren andre fordele

19)

»faktiske præmier«: de beløb, der betales for en bestemt forsikringspolice for at opnå forsikringsdækning over en nærmere angivet periode

20)

»implicit gebyr«: forsikringsselskabers produktion som defineret i punkt 16.51 i bilag A til ENS 2010

21)

»skadesforsikringserstatninger«: erstatninger som defineret i punkt 4.114 i bilag A til ENS 2010

22)

»sæsonprodukt«: et individuelt produkt, som findes på markedet eller købes i betydelige mængder i kun en del af året i et gentaget mønster. I en given måned anses produktet for at blive udbudt til salg inden for sæsonen eller uden for sæsonen. Sæsonperioden kan variere fra år til år

23)

»typisk pris«: en estimeret pris for et sæsonprodukt, som ikke er en usædvanlig pris som f.eks. en salgspris i slutningen af sæsonen

24)

»sæsonimputationsmetode«: en behandling, hvorved priser på sæsonprodukter uden for sæsonen estimeres ved hjælp af modsæsonestimation eller fuldsæsonestimation

25)

»modsæsonestimation«: en procedure til at opnå en estimeret pris for et sæsonprodukt, således at:

a)

en typisk pris fra den foregående sæson anvendes i den første måned uden for sæsonen

b)

den estimerede pris i de følgende måneder uden for sæsonen svarer til den foregående måneds pris justeret med den gennemsnitlige ændring i de observerede priser for alle sæsonprodukter i sæsonperioden i samme ECOICOP-gruppe, -kategori, -undergruppe eller samme aggregat på ethvert niveau under undergruppen

26)

»fuldsæsonestimation«: en procedure med henblik på at opnå en estimeret pris for et sæsonprodukt, således at:

a)

en typisk pris fra den foregående sæson anvendes i den første måned uden for sæsonen

b)

den estimerede pris i de følgende måneder uden for sæsonen svarer til den foregående måneds pris justeret med den gennemsnitlige ændring i de observerede priser for alle individuelle produkter i sæsonperioden i samme ECOICOP-gruppe, -kategori, -undergruppe eller samme aggregat på ethvert niveau under undergruppen

27)

»metode med sæsonvægte«: behandling af sæsonprodukter, hvorved vægtene for sæsonprodukter uden for sæsonen er nul eller sættes til nul

28)

»tarif«: en liste over priser og betingelser for et produkt, der er differentieret i overensstemmelse med de indkøbte mængder, forbrugstidspunktet eller købernes karakteristika

29)

»revision«: ændring af de indeks eller vægte, der er offentliggjort af Kommissionen (Eurostat). En ændring mellem flashestimatet og HICP for den samme referencemåned betragtes ikke som en revision

30)

»foreløbige data«: indeks eller vægte, som en medlemsstat forventes at forelægge i endelig form i en senere måned

31)

»sektoren offentlig forvaltning og service«: statslig forvaltning og service, offentlig forvaltning og service på delstatsniveau, kommunal forvaltning og service og sociale kasser og fonde som defineret i punkt 2.113-2.117 i bilag A til ENS 2010

32)

»produktskatter«: skatter, der betales pr. enhed af en bestemt vare eller tjenesteydelse, som indgår i en transaktion, som defineret i punkt 4.16-4.20, i bilag A til ENS 2010

33)

»individuelle skatter omfattet af HICP-CT«: individuelle produktskatter, der vedrører husholdningernes forbrug, og som indgår i følgende kategorier, der er defineret i tabel 9 (»Skatteindtægter og indkomne bidrag til sociale ordninger efter arten af skatter og bidrag og modtagende delsektor, herunder listen over skatter og sociale bidrag i den nationale klassifikation«) i bilag B til ENS 2010:

a)

D.211. Meromsætningsafgifter (moms)

b)

D.2122e. Skatter på specifikke tjenester

c)

D.214a. forbrugsskatter og andre afgifter (bortset fra dem, der hører ind under importskatter og told)

d)

D.214d. Registreringsafgifter for biler

e)

D.214e. Forlystelsesskatter

f)

D.214g. Skatter på forsikringspræmier

g)

D.214h. Andre skatter på specifikke tjenester

h)

D.214l. Andre produktskatter i.a.n.

KAPITEL 2

DET HARMONISEREDE FORBRUGERPRISINDEKS OG DET HARMONISEREDE FORBRUGERPRISINDEKS TIL FASTE SKATTESATSER

Artikel 3

Vægte

1.   Medlemsstaterne udleder delindeks- og basisaggregatvægtene, der er anvendt i indekset for år t, som følger:

a)

Indtil den 31. december 2022 skal nationalregnskabsdata for år t-2 og alle tilgængelige og relevante oplysninger fra husholdningsbudgetundersøgelser og andre datakilder anvendes til at opnå udgiftsandele for undergrupper og fordele dem på basisaggregaterne i undergruppen. Fra den 1. januar 2023 skal nationalregnskabsdata for år t-2, som kan suppleres med data fra en nylig husholdningsbudgetundersøgelser og andre datakilder anvendes til at opnå udgiftsandele for undergrupper og fordele dem på basisaggregaterne i undergruppen.

b)

Udgiftsandelene for år t-2 revideres og ajourføres, så de bliver repræsentative for år t-1.

c)

Udgiftsandelene for basisaggregaterne justeres med en passende prisændring mellem år t-1 og december i år t-1.

2.   Delindeksvægte skal holdes konstant i hele kalenderåret.

3.   Vægten for et basisaggregat skal holdes konstant i hele kalenderåret, medmindre listen over basisaggregater i en undergruppe justeres for at afspejle væsentlige ændringer i måluniverset.

4.   Delindeksvægten for alle ECOICOP-hovedgrupper, -grupper eller -kategorier skal være lig med summen af delindeksvægtene i de kategorier, som indgår heri. Summen af alle delindeksvægte på ethvert ECOICOP-niveau skal være lig med 1 000.

5.   Delindeksvægtene for enhver undergruppe skal være lig med summen af basisaggregatvægtene i den pågældende undergruppe.

6.   De delindeksvægte, der vedrører skadesforsikring, beregnes ud fra husholdningernes aggregerede udgifter til implicitte gebyrer.

7.   Udgifter til forbrug finansieret af skadesforsikringserstatninger, herunder betalinger foretaget direkte af forsikringsselskaberne, indgår i delindeksvægtene for de relevante ECOICOP-kategorier.

Artikel 4

Stikprøveudtagning og repræsentativitet

1.   Medlemsstaterne udtager en målstikprøve, der er repræsentativ for måluniverset, ved at definere basisaggregater og udvælge individuelle produkter for disse basisaggregater.

2.   Antallet af individuelle produkter og basisaggregater afhænger af vægten for undergruppen og prisbevægelsernes varians for de tilhørende individuelle produkter.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at stikprøven fortsat er repræsentativ for måluniverset over tid ved at foretage mindst en årlig gennemgang og ajourføring af målstikprøven og udvælge erstatningsprodukter.

4.   Produkter, for hvilke udgiftsandelen udgør mindst en tusindedel, skal være repræsenteret i målstikprøven.

Artikel 5

Behandling af priser

1.   Medlemsstaterne anvender observerede priser til udarbejdelsen af HICP. De anvender kun de estimerede priser til de i artikel 9, 11 og 14 fastsatte formål.

2.   Observerede priser for sundhed, uddannelse og social beskyttelse angives efter fradrag af refusioner.

3.   Ændringer i de observerede priser eller betingelser for en tarif vises som prisændringer i HICP.

4.   Hvis observerede priser indeksreguleres, skal ændringer som følge af ændringer i indekset vises som prisændringer i HICP.

5.   Hvis husstandsindkomst er en betingelse, som bestemmer prisen, skal ændringer i de observerede priser som følge af ændringer i husstandsindkomsten vises som prisændringer i HICP.

6.   Observerede priser for forsikringer er de faktiske præmier.

7.   Hvis et individuelt produkt er blevet stillet gratis til rådighed for forbrugerne, og de efterfølgende afkræves betaling herfor, skal dette vises som en prisstigning i HICP. Hvis der derimod afkræves betaling for et individuelt produkt, som efterfølgende stilles gratis til rådighed for forbrugerne, skal dette vises som et prisfald i HICP.

Artikel 6

Rabatter og incitamenter

1.   Medlemsstaterne tager hensyn til rabatter, der:

a)

kan henføres til et individuelt produkt og

b)

kan opnås på købstidspunktet.

Om muligt skal der tages hensyn til rabatter, som kun er tilgængelige for en begrænset gruppe af forbrugere.

2.   Incitamenter behandles i overensstemmelse med artikel 10 og 11.

Artikel 7

Gebyrer, som er en forholdsmæssig andel af en transaktions pris

1.   HICP skal omfatte gebyrer, som pålægges forbrugerne direkte som modydelse for den leverede tjenesteydelse, og som kan være et fast gebyr eller en forholdsmæssig andel af transaktionsprisen. Hvis prisen for en tjenesteydelse fastsættes som en forholdsmæssig andel af transaktionsprisen, multipliceres den forholdsmæssige andel med prisen for en repræsentativ enhedstransaktion, som anvendes som en observeret pris.

2.   Ændringer i gebyret som følge af ændringer i prisen for en repræsentativ enhedstransaktion vises som prisændringer i HICP.

3.   Hvis en ændring i prisen for en repræsentativ enhedstransaktion ikke kan måles, estimeres den ved hjælp af et passende prisindeks.

Artikel 8

Prisobservation

1.   En observeret pris for en vare medregnes i HICP for den måned, hvori transaktioner kan finde sted til den pågældende pris.

2.   En observeret pris for en tjenesteydelse medregnes i HICP for den måned, hvori forbruget af tjenesteydelsen kan påbegyndes.

3.   Hvis prisen for en tjenesteydelse afhænger af tiden mellem købet og påbegyndelsen af tjenesteydelsen, tager medlemsstaterne hensyn til de priser, der er repræsentative for køb af tjenesteydelsen.

4.   Observerede priser skal vedrøre mindst én arbejdsuge i eller omkring midten af måneden.

5.   Hvis priserne for et individuelt produkt er kendt for at være volatile inden for en måned, skal de observerede priser vedrøre mere end én uge.

Artikel 9

Estimering af priser

1.   Hvis prisen for et individuelt produkt i målstikprøven ikke kan observeres, anvendes en estimeret pris i højst to måneder, hvorefter der udvælges et erstatningsprodukt. Dette stykke finder ikke anvendelse på sæsonprodukter eller andre individuelle produkter, der forventes at blive tilgængelige igen.

2.   En tidligere observeret pris må ikke anvendes som en estimeret pris, medmindre det kan godtgøres, at dette er et passende estimat.

Artikel 10

Erstatningsprodukter

1.   Medlemsstaterne udvælger et erstatningsprodukt, der svarer til det produkt, der forsvinder, og sikrer samtidig, at stikprøven fortsat er repræsentativ.

2.   Medlemsstaterne udvælger ikke erstatningsprodukter på grundlag af en tilsvarende pris.

Artikel 11

Kvalitetsjustering

1.   Hvis der ikke er nogen kvalitetsforskel mellem det produkt, der erstattes, og erstatningsproduktet, sammenligner medlemsstaterne de observerede priser direkte. I modsat fald foretager medlemsstaterne en kvalitetsjustering.

2.   Medlemsstaterne foretager en kvalitetsjustering, der svarer til den samlede prisforskel mellem det erstattede produkt i måned m-1 og erstatningsproduktet i måned m, kun hvis det kan godtgøres, at dette er et passende estimat for kvalitetsforskellen.

Artikel 12

Basisprisindeks

1.   Priserne for de individuelle produkter aggregeres for at opnå basisprisindeks ved hjælp af en af følgende muligheder:

a)

en indeksformel, der sikrer transitivitet. Prisindekset for tidligere perioder revideres ikke, når der anvendes transitive indeksformler, eller

b)

en indeksformel, der sikrer tidsmæssig reversibilitet og sammenligner priserne for de individuelle produkter i den aktuelle perioder med priserne for disse produkter i basisperioden. Basisperioden må ikke ændres hyppigt, hvis dette medfører betydelig overtrædelse af princippet om transitivitet.

2.   Der anvendes en indeksformel, der er i overensstemmelse med dem, der er beskrevet i stk. 1, for at opnå et prisindeks for et basisaggregat fra to eller flere basisprisindeks.

Artikel 13

Integrering af delindeks efter indeksreferenceperioden

Ethvert delindeks, der integreres i HICP efter indeksreferenceperioden, skal være knyttet til december i et bestemt år og anvendes fra januar det følgende år.

Artikel 14

Sæsonprodukter

Hvis stikprøver af sæsonprodukter indgår i et basisaggregat, anvender medlemsstaterne sæsonimputationsmetoden eller metoden med sæsonvægte til at udarbejde et prisindeks for dette aggregat.

Artikel 15

Opdeling af flashestimatet

Medlemsstater, der har euroen som valuta, indsender flashestimater til Kommissionen (Eurostat) for alle delindeks i deres HICP.

Artikel 16

Fremlæggelse af foreløbige data i deres endelig form

Hvis en medlemsstat indsender delindeks eller deres vægte som foreløbige, skal den fremlægge dem i deres endelige form i forbindelse med den følgende måneds indsendelse.

Artikel 17

Revisioner på grund af fejl

1.   Medlemsstaterne retter fejl og indsender de reviderede delindeks eller vægte for delindeks til Kommissionen (Eurostat) uden ubegrundet forsinkelse.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen (Eurostat) oplysninger om årsagen til fejlen senest ved indsendelsen af de reviderede data.

Artikel 18

Andre revisioner

1.   For andre revisioner end dem, der er omhandlet i artikel 16 og 17, koordineres tidspunkter, længde og integrering i HICP med Kommissionen (Eurostat).

2.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen (Eurostat) estimater af de reviderede HICP-delindeks senest 3 måneder forud for den planlagte gennemførelse af den foreslåede revision.

Artikel 19

Offentliggørelse af revisioner

Bortset fra revisioner i henhold til artikel 16 offentliggøres revisioner af samlede HICP sammen med en forklaring på webstedet for det nationale organ, der er ansvarligt for udarbejdelsen af HICP.

Artikel 20

Revision af delindeksvægte

Delindeksvægte revideres ikke, jf. dog artikel 16 og 17.

Artikel 21

Harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser

1.   Der tages hensyn til en individuel skat omfattet af HICP-CT, hvis de årlige indtægter herfra udgør 2 % eller mere af summen af alle medtagne individuelle skatter, der opkræves af sektoren offentlig forvaltning og service.

2.   De årlige indtægter fra skatter, som der tages hensyn til i HICP-CT, skal dække mindst 90 % af summen af alle omfattede individuelle skatter, der opkræves af sektoren offentlig forvaltning og service.

3.   HICP-CT udarbejdes på samme måde som HICP, bortset fra at de observerede priser er justeret, således at skattesatserne for produkterne holdes konstante i observationsperioden i forhold til prisreferenceperioden.

4.   Ændringer i skattesatserne skal afspejles i HICP-CT:

a)

i den måned, hvor den nye sats anvendes på det individuelle produkt og indgår i den observerede pris, eller

b)

i den første hele måned, hvor den nye sats finder anvendelse. De ændringer i satsen, der træder i kraft den første dag i måneden, afspejles i HICP-CT for den pågældende måned. De ændringer i satsen, der træder i kraft senere denne måned, afspejles i HICP-CT for den følgende måned.

KAPITEL 3

EJERBOLIGPRISINDEKSET OG BOLIGPRISINDEKSET

Artikel 22

Opdeling af ejerboligprisindekset

Følgende udgiftskategorier indgår i ejerboligprisindekset:

a)

O.1. Boligejeres boligudgifter

b)

O.1.1. Erhvervelse af boliger

c)

O.1.1.1. Nye boliger

d)

O.1.1.1.1. Køb af nye boliger

e)

O.1.1.1.2. Selvbyggede boliger og større renoveringsarbejder

f)

O.1.1.2. Eksisterende boliger, som er nye i husholdningssektoren

g)

O.1.1.3. Andre tjenesteydelser i forbindelse med erhvervelse af boliger

h)

O.1.2. Boligernes ejerforhold

i)

O.1.2.1. Større reparationer og vedligeholdelsesarbejder

j)

O.1.2.2. Forsikringer i tilknytning til boliger

k)

O.1.2.3. Andre tjenesteydelser i forbindelse med ejerskab af boliger.

Artikel 23

Opdeling af boligprisindekset

Følgende udgiftskategorier indgår i boligprisindekset:

a)

H.1.Køb af boliger

b)

H.1.1. Køb af nye boliger

c)

H.1.2. Køb af eksisterende boliger.

Artikel 24

Vægte

Hvert år udarbejder medlemsstaterne et sæt vægte for ejerboligprisindeksene og et sæt vægte for boligprisindeksene i overensstemmelse med de opdelinger, der er fastsat i artikel 22 og 23, og sender dem til Kommissionen (Eurostat).

Artikel 25

Udarbejdelse af ejerboligprisindeks

Ejerboligprisindekset baseres på nettoerhvervelsesprincippet, efter hvilke man måler ændringerne i de faktiske priser, som forbrugerne betaler for erhvervelse af boliger, som er nye i husholdningssektoren, samt ændringer i andre udgifter i forbindelse med ejerskabet af og overdragelse af ejendomsretten til boliger.

KAPITEL 4

STANDARDER FOR UDVEKSLING AF DATA OG METADATA SAMT FRISTER

Artikel 26

Standarder for udveksling af data og metadata

1.   Medlemsstaterne indsender data og metadata til Kommissionen (Eurostat) i elektronisk form via den centrale dataportal i overensstemmelse med standarderne for udveksling af data og metadata.

2.   Fortrolige data som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (19) markeres behørigt, når de indsendes til Kommissionen (Eurostat).

Artikel 27

Frister for udveksling af metadata

1.   Medlemsstaterne gennemgår og ajourfører årligt deres HICP- og HICP-CT-metadata for det indeværende år og indsender dem til Kommissionen (Eurostat) senest den 31. marts.

2.   Medlemsstaterne gennemgår og ajourfører årligt deres ejerboligprisindeks- og boligprisindeksmetadata for det indeværende år og indsender dem til Kommissionen (Eurostat) senest den 30. juni.

KAPITEL 5

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 28

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1749/96, (EF) nr. 2214/96, (EF) nr. 1687/98, (EF) nr. 2646/98, (EF) nr. 1617/1999, (EF) nr. 2166/1999, (EF) nr. 2601/2000, (EF) nr. 2602/2000, (EF) nr. 1920/2001, (EF) nr. 1921/2001, (EF) nr. 1708/2005, (EF) nr. 701/2006, (EF) nr. 330/2009, (EU) nr. 1114/2010 og (EU) nr. 93/2013 ophæves.

Artikel 29

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 135 af 24.5.2016, s. 11.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/96 af 9. september 1996 vedrørende oprindelige foranstaltninger for Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 229 af 10.9.1996, s. 3).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96 af 20. november 1996 om harmoniserede forbrugerprisindekser: indsendelse og formidling af delindekser under HICP (EFT L 296 af 21.11.1996, s. 8).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1687/98 af 20. juli 1998 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/96 om det harmoniserede forbrugerprisindeks' dækning af varer og tjenesteydelser (EFT L 214 af 31.7.1998, s. 12).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2646/98 af 9. december 1998 om de nærmere regler til gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 vedrørende minimumsstandarder for behandling af tariffer inden for det harmoniserede forbrugerprisindeks (EFT L 335 af 10.12.1998, s. 30).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1617/1999 af 23. juli 1999 om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minimumsstandarder for behandling af forsikring i de harmoniserede forbrugerprisindekser og om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 (EFT L 192 af 24.7.1999, s. 9).

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 2166/1999 af 8. oktober 1999 om nærmere regler for gennemførelse af forordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minimumsstandarder for behandling af produkter inden for sektorerne sundhedsvæsen, uddannelse og social sikring i de harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 266 af 14.10.1999, s. 1).

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2601/2000 af 17. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår tidspunktet for indførelse af køberpriser i de harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 300 af 29.11.2000, s. 14).

(9)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2602/2000 af 17. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for behandling af prisreduktioner i de harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 300 af 29.11.2000, s. 16).

(10)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1920/2001 af 28. september 2001 om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for behandling af gebyrer, som er en forholdsmæssig andel af en transaktions værdi inden for det harmoniserede forbrugerprisindeks og om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 (EFT L 261 af 29.9.2001, s. 46).

(11)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1921/2001 af 28. september 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revision af de harmoniserede forbrugerprisindekser og om ændring af forordning (EF) nr. 2602/2000 (EFT L 261 af 29.9.2001, s. 49).

(12)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1708/2005 af 19. oktober 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede forbrugerprisindeks, og om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 (EUT L 274 af 20.10.2005, s. 9).

(13)  Rådets forordning (EF) nr. 701/2006 af 25. april 2006 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår den tidsmæssige dækning af prisindsamlingen til det harmoniserede forbrugerprisindeks (EUT L 122 af 9.5.2006, s. 3).

(14)  Kommissionens forordning (EF) nr. 330/2009 af 22. april 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer til behandling af sæsonprodukter i de harmoniserede forbrugerprisindekser (HICP) (EUT L 103 af 23.4.2009, s. 6).

(15)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1114/2010 af 1. december 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for kvaliteten af HICP-vægtninger og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2454/97 (EUT L 316 af 2.12.2010, s. 4).

(16)  Kommissionens forordning (EU) nr. 93/2013 af 1. februar 2013 om detaljerede regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindeks for så vidt angår indførelse af ejerboligprisindeks (EUT L 33 af 2.2.2013, s. 14).

(17)  Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om indsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).


BILAG

Husholdningers pengeudgifter til konsum

1.   

Husholdningers pengeudgifter til konsum er defineret i artikel 2, nr. 20, i forordning (EU) 2016/792.

2.   

Ved yderligere specificering af vægtene omfatter pengeudgifter til konsum følgende eksempler på husholdningers udgifter til konsum som defineret i følgende litra i punkt 3.95 i bilag A til ENS 2010:

litra c), d), h) og i)

den del af litra e), der vedrører finansielle tjenester, for hvilke der opkræves betaling straks, den del af litra f), der vedrører skadesforsikringstjenester opgjort som den implicitte værdi af tjenesterne.

Pengeudgifter til konsum omfatter også boligydelser, som er en del af D.632, der er defineret i punkt 4.109 i bilag A til ENS 2010.

3.   

Pengeudgifter til konsum omfatter ikke følgende eksempler på husholdningers udgifter til konsum som defineret i følgende litra i punkt 3.95 i bilag A til ENS 2010:

litra a), b) og g).

Pengeudgifter til konsum omfatter heller ikke følgende eksempler, der ikke indgår i husholdningers udgifter til konsum:

litra a)-f) i punkt 3.96, i bilag A til ENS 2010, bortset fra boligydelsesdelen af D.632, der er defineret i punkt 4.109 i bilag A til ENS 2010

indkomstskatter som defineret i punkt 4.78 i bilag A til ENS 2010

formueindkomst som defineret i punkt 4.41 i bilag A til ENS 2010

faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger som defineret i punkt 4.92 i bilag A til ENS 2010

skadesforsikringspræmier som defineret i punkt 4.112 i bilag A til ENS 2010

løbende overførsler mellem husholdninger som defineret i punkt 4.129 i bilag A til ENS 2010

bøder og strafgebyrer, som institutionelle enheder pålægges af domstole eller domstolslignende myndigheder som defineret i punkt 4.132 i bilag A til ENS 2010.

4.   

Monetære transaktioner er transaktioner, hvor de pågældende enheder foretager eller modtager betalinger, påtager sig gældsforpligtelser eller modtager aktiver opgjort i valutaenheder. Transaktioner, som ikke indebærer udveksling af kontantbeløb eller fordringer eller gældsforpligtelser opgjort i pengebeløb, er ikkemonetære transaktioner.


Top