EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1038

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1038 af 15. juli 2020 om forlængelse af godkendelsen af creosot til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 (EØS-relevant tekst)

C/2020/4731

OJ L 227, 16.7.2020, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1038/oj

16.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/74


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1038

af 15. juli 2020

om forlængelse af godkendelsen af creosot til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 14, stk. 5,

efter høring af Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffet creosot blev opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (2) til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, og i henhold til artikel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 anses det derfor for at være godkendt i henhold til nævnte forordning, idet godkendelsen er underlagt de specifikationer og betingelser, der er fastsat i bilag I til nævnte direktiv.

(2)

Der blev i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af creosot den 27. oktober 2016.

(3)

Godkendelsen af creosot er blevet forlænget til den 31. oktober 2020 ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2334 (3) for at give tilstrækkelig tid til at behandle ansøgningen.

(4)

Den 16. september 2019 fremlagde Det Forenede Kongeriges tidligere kompetente vurderingsmyndighed en anbefaling om fornyelse af godkendelsen for Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«). Polens kompetente myndighed har den 30. januar 2020 overtaget rollen som kompetent vurderingsmyndighed for ansøgningen. Den kompetente myndighed har gennemført en fuldstændig vurdering af ansøgningen, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012, og agenturet skal udarbejde en udtalelse om fornyet godkendelse af aktivstoffet og fremlægge den for Kommissionen senest 270 dage efter modtagelsen af en anbefaling fra den kompetente vurderingsmyndighed.

(5)

Da creosot er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1B, jf. Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (4), og opfylder kriterierne for at være persistent, bioakkumulerende og toksisk og meget persistent og meget bioakkumulerende i henhold til bilag XIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (5), opfylder det desuden udelukkelseskriterierne i artikel 5, stk. 1, litra a) og e), i forordning (EU) nr. 528/2012. Det er derfor nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser for at fastslå, hvorvidt mindst én af betingelserne i forordning (EU) nr. 528/2012 artikel 5, stk. 2, første afsnit, er opfyldt, og hvorvidt godkendelsen af creosot derfor kan fornyes.

(6)

Desuden er creosot, forbindelser heraf og træ behandlet hermed underlagt begrænsningerne i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006. I henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/961 (6) skal Frankrig forelægge agenturet et dossier i overensstemmelse med bilag XV til forordning (EF) nr. 1907/2006 for indledning af en EU-begrænsningsprocedure i overensstemmelse med artikel 69-73 i nævnte forordning. Det er nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser for at sikre, at vurderingen for fornyelse af godkendelsen af creosot som aktivstof i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 stemmer overens med EU-begrænsningsproceduren i forordning (EF) nr. 1907/2006 og muliggøre en effektiv kontrol af creosot og træ behandlet hermed.

(7)

Det må derfor antages, at godkendelsen af creosot til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 af årsager, der ikke kan tilskrives ansøgeren, vil udløbe, inden der er truffet afgørelse om fornyelse heraf. Derfor bør den gældende godkendelse af creosot forlænges yderligere i tilstrækkelig lang tid til, at ansøgningen kan behandles.

(8)

I betragtning af den periode, der er nødvendig for agenturets udarbejdelse og fremlæggelse af sin udtalelse, den periode, der er nødvendig for at træffe afgørelse om, hvorvidt mindst én af betingelserne i artikel 5, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) nr. 528/2012 er opfyldt, og hvorvidt godkendelsen af creosot derfor kan fornyes, bør godkendelsen af creosot forlænges til den 31. oktober 2021.

(9)

Uden hensyn til godkendelsens udløbsdato er creosot fortsat godkendt, under forudsætning af at specifikationerne og betingelserne i bilag I til direktiv 98/8/EF overholdes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelsen af creosot til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 forlænges indtil den 31. oktober 2021.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2334 af 14. december 2017 om forlængelse af godkendelsen af creosot til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 (EUT L 333 af 15.12.2017, s. 64).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/961 af 7. juni 2019 om godkendelse af den foreløbige foranstaltning truffet af Den Franske Republik i henhold til artikel 129 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for at begrænse anvendelsen og markedsføringen af visse typer træ behandlet med creosot og andre hermed beslægtede stoffer (EUT L 154 af 12.6.2019, s. 44).


Top