EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1036

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1036 af 15. juli 2020 om ikke at godkende visse aktivstoffer i biocidholdige produkter, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EØS-relevant tekst)

C/2020/4722

OJ L 227, 16.7.2020, p. 68–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1036/oj

16.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/68


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1036

af 15. juli 2020

om ikke at godkende visse aktivstoffer i biocidholdige produkter, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (2), som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/227 (3), indeholder en liste over kombinationer af aktivstof og produkttype, der var omfattet af undersøgelsesprogrammet for eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter pr. 30. marts 2019.

(2)

For så vidt angår en række kombinationer af aktivstof og produkttype, der er opført på denne liste, har alle deltagere rettidigt trukket deres støtte tilbage.

(3)

Kommissionen blev i overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 underrettet om de kombinationer af aktivstof og produkttype, for hvilke alle deltagere foretog en rettidig tilbagetrækning, og for hvilke hvervet som deltager tidligere var blevet overtaget. I overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, litra a), i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 bør disse kombinationer af aktivstof og produkttype ikke godkendes til brug i biocidholdige produkter.

(4)

Der blev offentliggjort en åben invitation til at overtage hvervet som deltager for de kombinationer af aktivstof og produkttype, for hvilke hvervet som deltager ikke tidligere var blevet overtaget. For nogle af disse kombinationer er der ikke blevet forelagt en anmeldelse, eller anmeldelsen er blevet forelagt og afvist, jf. artikel 17, stk. 4 eller 5, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014. I overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 bør disse kombinationer af aktivstof og produkttype ikke godkendes til brug i biocidholdige produkter.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De i bilaget opførte aktivstoffer godkendes ikke for de i samme bilag angivne produkttyper.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/227 af 28. november 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 for så vidt angår visse kombinationer af aktivstof og produkttype, for hvilke Det Forenede Kongerige er udpeget som kompetent vurderingsmyndighed (EUT L 37 af 8.2.2019, s. 1).


BILAG

Kombinationer af aktivstoffer og produkttyper, der ikke godkendes, inklusive alle nanomaterialeformer:

Nummer i bilag II til forordning (EU) nr. 1062/2014

Stof

Rapporterende medlemsstat

EF-nr.

CAS-nr.

Produkttype(r)

37

Myresyre

BE

200-579-1

64-18-6

11, 12

1025

Permyresyre genereret af myresyre og hydrogenperoxid (brintoverilte)

BE

foreligger ikke

foreligger ikke

3, 5, 6

1027

Pereddikesyre genereret af 1,3-diacetyloxypropan-2-yl-acetat og hydrogenperoxid (brintoverilte)

AT

foreligger ikke

foreligger ikke

4

1028

Pereddikesyre genereret af tetraacetylethylendiamin (TAED) og natriumperboratmonohydrat

AT

foreligger ikke

foreligger ikke

3

1029

Pereddikesyre genereret ved perhydrolyse af N-acetylcaprolactam med hydrogenperoxid (brintoverilte) i basisk miljø

AT

foreligger ikke

foreligger ikke

2

85

Symclosen

DE

201-782-8

87-90-1

12

195

Natrium-2-biphenylat

ES

205-055-6

132-27-4

4, 6, 7, 9, 10, 13

253

Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion (dazomet)

BE

208-576-7

533-74-4

6, 12

346

Natriumdichlorisocyanuratdihydrat

DE

220-767-7

51580-86-0

12

345

Troclosennatrium

DE

220-767-7

2893-78-9

12

359

Formaldehyd afgivet fra (ethylendioxy)dimethanol (reaktionsprodukter af ethylenglycol og paraformaldehyd (EGForm))

PL

222-720-6

3586-55-8

2

382

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

2

1035

Aktivt brom genereret af ozon og bromid af naturligt vand og natriumbromid

NL

foreligger ikke

foreligger ikke

2

1036

Hydrogenperoxid (brintoverilte) afgivet fra natriumpercarbonat

FI

foreligger ikke

foreligger ikke

5

473

Pyrethriner og pyrethroider

ES

232-319-8

8003-34-7

18, 19

1041

Chlordioxid genereret ved elektrolyse af natriumchlorid

DE

foreligger ikke

foreligger ikke

2, 3, 4, 5, 11, 12

1044

Chlordioxid genereret af natriumchlorit og natriumpersulfat

DE

foreligger ikke

foreligger ikke

12

597

1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol (imazalil)

DE

252-615-0

35554-44-0

3

939

Aktivt chlor genereret ved elektrolyse af natriumchlorid

SK

foreligger ikke

foreligger ikke

12

1052

Aktivt chlor genereret ved elektrolyse af magnesiumchloridhexahydrat

FR

foreligger ikke

foreligger ikke

2

1053

Aktivt chlor genereret ved elektrolyse af kaliumchlorid

DK

foreligger ikke

foreligger ikke

2, 4

1055

Aktivt chlor genereret af natriumchlorid og pentakalium-bis(peroxymonosulfat)bis(sulfat) (KPMS) og sulfaminsyre

SI

foreligger ikke

foreligger ikke

2, 3

1056

Aktivt chlor genereret ved elektrolyse af saltsyre

SI

foreligger ikke

foreligger ikke

2, 4, 5

731

Ekstrakt af Chrysanthemum cinerariaefolium

ES

289-699-3

89997-63-7

18

811

Sølvnatriumhydrogenzirconiumphosphat

SE

422-570-3

265647-11-8

1

1014

Sølvzeolit

SE

foreligger ikke

foreligger ikke

5

868

Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid med en gennemsnitlig antalsmiddelmolekylvægt (Mn) på 1415 og en gennemsnitlig polydispersitet (PDI) på 4,7 (PHMB (1415; 4,7))

FR

Polymer

1802181-67-4/32289-58-0

3, 9, 11


Top