EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0990

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/990 af 28. april 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav, herunder certificeringskrav, vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr (EØS-relevant tekst)

C/2020/2568

OJ L 221, 10.7.2020, p. 42–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/990/oj

10.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/42


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/990

af 28. april 2020

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav, herunder certificeringskrav, vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 192, stk. 2, artikel 197, stk. 3, artikel 201, stk. 3, artikel 202, stk. 3, artikel 205, stk. 2, artikel 211, stk. 1, artikel 213, stk. 1, artikel 216, stk. 4, artikel 218, stk. 3, artikel 221, stk. 1, artikel 222, stk. 3, artikel 223, stk. 6, og artikel 224, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved forordning (EU) 2016/429 fastsat regler om forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder regler vedrørende kategorisering af listeopførte sygdomme af betydning for hele Unionen. I henhold til nævnte forordnings artikel 5 finder sygdomsspecifikke regler vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme anvendelse på de listeopførte sygdomme, der er omhandlet i samme artikel og i bilag II til samme forordning. Da listeopførte sygdomme kræver forskellige typer håndteringsforanstaltninger, fastsættes der ved artikel 9 i forordning (EU) 2016/429 sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler, med hvilke der tages hensyn til de forskellige typer listeopførte sygdommes potentielle alvorlighed for folke- og dyresundheden, økonomien, samfundet og miljøet.

(2)

Først og fremmest indeholder artikel 9, stk. 1, litra a)-e), i forordning (EU) 2016/429 bestemmelser om de forskellige typer listeopførte sygdomme under hensyntagen til de potentielle risici ved tilfælde af de pågældende listeopførte sygdomme. Endvidere foreskriver nævnte forordnings artikel 9, stk. 1, litra d), at listeopførte sygdomme som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), b) og c), også skal anses for at være listeopførte sygdomme efter artikel 9, stk. 1, litra d), hvis den risiko, som den pågældende sygdom udgør, effektivt og forholdsmæssigt kan begrænses gennem foranstaltninger vedrørende flytning af dyr og produkter. Denne sondring mellem de forskellige kategorier af listeopførte sygdomme bør tages i betragtning i forbindelse med nærværende forordnings regler vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr.

(3)

Der er i del IV, afsnit II, kapitel 2 og 3, i forordning (EU) 2016/429 fastsat sygdomsspecifikke regler, der gælder for kategori D-sygdomme og listeopførte arter for disse sygdomme samt for nye sygdomme. Reglerne omfatter tillige dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr, herunder til konsum, og animalske produkter af akvatiske dyr med henblik på at forebygge og bekæmpe spredning af listeopførte og nye sygdomme i Unionen.

(4)

Ved del IV, afsnit II, kapitel 2 og 3, i forordning (EU) 2016/429 tillægges Kommissionen tillige beføjelse til at vedtage regler, der supplerer visse ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen ved hjælp af delegerede retsakter. Der bør derfor vedtages sådanne supplerende regler for at sikre, at den nye lovramme for bekæmpelse og forebyggelse af dyresygdomme, der er fastlagt ved nævnte forordning, fungerer gnidningsløst. Eftersom de supplerende regler i det store og hele er indbyrdes forbundet, bør de — af hensyn til enkelhed og gennemsigtighed samt for at lette anvendelsen af reglerne — fastsættes i én enkelt retsakt og ikke i en række særskilte retsakter med mange krydshenvisninger og risiko for overlapning.

(5)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 (2) kategoriseres de listeopførte sygdomme, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, i kategori A-, B-, C-, D- og E-sygdomme. Forordningen foreskriver tillige, at sygdomsforebyggelses- og bekæmpelsesreglerne for listeopførte sygdomme som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 finder anvendelse på de i tabellen i bilaget til nævnte gennemførelsesforordning omhandlede kategorier af listeopførte sygdomme for de sammesteds angivne listeopførte arter og grupper af listeopførte arter. Nævnte tabel indeholder bl.a. en liste over arter og grupper af arter af akvatiske dyr samt vektorarter for sygdomme, der angriber akvatiske dyr.

(6)

De regler og risikobegrænsende foranstaltninger, der fastsættes ved denne forordning, bør supplere de dyresundhedsmæssige krav i forordning (EU) 2016/429 vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr, herunder til konsum, og animalske produkter af akvakulturdyr med henblik på at sikre, at disse varer ikke udgør en væsentlig risiko for spredning af de i bilag II til forordning (EU) 2016/429 omhandlede sygdomme hos akvatiske dyr, som efterfølgende, ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, er defineret som værende kategori D-sygdomme, som i påkommende tilfælde omfatter kategori A-, kategori B- og kategori C-sygdomme. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 (3) indeholder regler om obligatoriske og valgfrie programmer for udryddelse af bestemte listeopførte sygdomme. For så vidt angår kategori B- og C- sygdomme er visse medlemsstater omfattet af udryddelsesprogrammer, der har til formål at sætte en stopper for de pågældende listeopførte sygdomme eller at påvise, at de pågældende lande har status som sygdomsfri for så vidt angår de pågældende listeopførte sygdomme. Under hensyntagen til disse programmer bør det fastsættes, at flytning af akvatiske dyr og animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, af listeopførte arter for den pågældende kategori B- eller C-sygdom derfor kun er tilladt, hvis flytningen ikke bringer en tilfredsstillende gennemførelse af de pågældende udryddelsesprogrammer — eller status som sygdomsfri for de pågældende listeopførte sygdomme, hvis en sådan er opnået — i fare.

(7)

Hvad angår kategori C-sygdomme kan operatører af virksomheder, der ikke er omfattet af et valgfrit udryddelsesprogram, desuden gennemføre et frivilligt overvågningsprogram for en bestemt kategori C-sygdom i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689. Selv om sådanne virksomheder ikke vil blive erklæret sygdomsfrie, vil de have den fordel, at de kun vil modtage flytninger af akvakulturdyr af listeopførte arter for den pågældende kategori C-sygdom, der ikke bringer en tilfredsstillende gennemførelse af overvågningsprogrammet i fare.

(8)

Denne forordning bør følgelig indeholde de supplerende regler vedrørende flytning af akvatiske dyr og animalske produkter heraf, der er nødvendige for at sikre en tilfredsstillende gennemførelse af sådanne udryddelses- og overvågningsprogrammer i de medlemsstater, zoner eller kompartmenter, de gennemføres i, samt i medlemsstater, zoner og kompartmenter, der har opnået status som sygdomsfri.

(9)

Artikel 192 i forordning (EU) 2016/429 indeholder bestemmelser om sygdomsforebyggende foranstaltninger i relation til transport af akvatiske dyr og giver Kommissionen beføjelse til at fastsætte supplerende regler for rengøring og desinfektion af transportmidler til akvatiske dyr, udskiftning af vand, udledning af vand og biosikringsforanstaltninger med det formål at begrænse de potentielle risici ved transport af sådanne akvatiske dyr inden for Unionen. Der bør derfor ved nærværende forordning fastsættes mere detaljerede krav vedrørende transport af akvatiske dyr, herunder transport med brøndbåd.

(10)

I henhold til forordning (EU) 2016/429 skal sendinger af akvatiske dyr af listeopførte arter, der kommer ind i et område med status som sygdomsfri eller et område, der er omfattet af et udryddelsesprogram, ledsages af et dyresundhedscertifikat, undtagen under særlige, meget begrænsede omstændigheder. Da visse sendinger transporteres i kommercielt øjemed i blandede partier, som vil kunne ledsages af flere forskellige dyresundhedscertifikater, er det helt afgørende at sikre, at hver enkelt sending aflæsses på det planlagte bestemmelsessted. Mærkning af sendinger på en sådan måde, at etiketten tydeligt forbinder sendingen af akvatiske dyr med det tilsvarende dyresundhedscertifikat, er en nødvendig risikobegrænsende foranstaltning, der sigter på sporbarhed og på at sikre, at kun sendinger, der er behørigt certificeret til afsendelse til sygdomsfrie områder, ender i disse områder. Der bør derfor ved denne forordning fastsættes supplerende regler for mærkning af sådanne sendinger.

(11)

I henhold til artikel 197 i forordning (EU) 2016/429 skal akvakulturdyr af listeopførte arter, der er relevante for så vidt angår kategori B- og C-sygdomme, have oprindelse i områder med status som sygdomsfri, hvis de er bestemt til medlemsstater, zoner eller kompartmenter, der er frie for de pågældende listeopførte sygdomme eller er omfattet af et program for udryddelse af disse listeopførte sygdomme. I visse situationer berettiger risiciene for dyrs sundhed imidlertid ikke sådanne restriktioner. Der bør følgelig ved nærværende forordning fastsættes en bestemmelse om undtagelse fra de i artikel 197 i forordning (EU) 2016/429 omhandlede restriktioner, samtidig med at det sikres, at der er risikobegrænsende foranstaltninger på plads som fornødent til at sikre, at sådanne flytninger af akvakulturdyr ikke bringer sundhedsstatussen eller udryddelsesprogrammerne i fare.

(12)

Det er også nødvendigt at fastsætte supplerende regler vedrørende undtagelser for levende akvatiske dyr af listeopførte arter til konsum, som flyttes til en medlemsstat, en zone eller et kompartment, der er sygdomsfri(t), eller til en medlemsstat, en zone eller et kompartment, der er omfattet af et udryddelsesprogram, uden at have haft oprindelse i en medlemsstat, en zone eller et kompartment, der er sygdomsfri(t). I sådanne tilfælde kan de pågældende akvatiske dyr være af arter, der er opført som vektorarter i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, men uden at de har været i kontakt med listeopførte arter, der er modtagelige for den pågældende listeopførte sygdom, som opført i kolonne 3 i samme tabel, og derfor ikke betragtes som vektorer. En anden mulighed er, at de pågældende akvatiske dyr kan være bestemt til slagtning og forarbejdning på en sygdomsbekæmpelsesvirksomhed for akvatiske fødevarer, og den kompetente myndighed har givet tilladelse til, at de forlader et område, der er omfattet af sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende en listeopført eller ny sygdom. Det bør ved denne forordning fastsættes, at der i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (4) skal anvendes yderligere risikobegrænsende foranstaltninger i relation til emballering og mærkning for bløddyr og krebsdyr til konsum, således at det sikres, at sådanne akvatiske dyr kan flyttes til et område, der har status som sygdomsfri eller er omfattet af et udryddelsesprogram, uden at det medfører en risiko for spredning af en relevant listeopført eller ny sygdom.

(13)

Det er også nødvendigt at fastsætte supplerende regler for flytning af akvakulturdyr af listeopførte arter til afgrænsede akvakulturvirksomheder. Det bør være tilladt at flytte akvakulturdyr af vektorarter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, som ikke har været i kontakt med dyr af de modtagelige arter, der er opført i kolonne 3 i samme tabel, samt akvakulturdyr, der har været holdt i karantæne på en virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 15 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/691 (5), eller har været holdt i karantæne på en anden afgrænset virksomhed, herunder bestemmelsesvirksomheden, til afgrænsede virksomheder. Da afgrænsede virksomheder kan udveksle akvakulturdyr indbyrdes uden at skulle opfylde lige så mange flytningskrav som andre typer akvakulturvirksomheder, er det vigtigt, at de særlige regler og undtagelser, der fastsættes ved denne forordning, sikrer, at sådanne flytninger, der involverer afgrænsede virksomheder, ikke udgør en risiko for spredning af listeopførte eller nye sygdomme.

(14)

Vildtlevende akvatiske dyr er en vigtig ressource, som bør beskyttes. Artikel 199 i forordning (EU) 2016/429 giver i overensstemmelse hermed medlemsstaterne hjemmel til at kræve, at kun akvatiske dyr fra sygdomsfrie områder udsættes i naturen, selv hvis de vandområder, dyrene udsættes i, ikke har status som sygdomsfri. Endvidere tillægges Kommissionen ved nævnte forordnings artikel 205, stk. 2, beføjelse til at vedtage delegerede retsakter om fastsættelse af supplerende regler for flytning af akvatiske dyr til sportsfiskeri, herunder som madding. Der bør derfor ved nærværende forordning fastsættes supplerende regler om en procedure for, hvordan medlemsstaterne kan gøre brug af denne mulighed. Da forordning (EU) 2016/429 ikke foreskriver dyresundhedscertificering for sådanne flytninger af sendinger af akvatiske dyr til områder, der ikke er sygdomsfrie, bør der ved nærværende forordning fastsættes sådanne regler med det formål at sikre, at de kompetente myndigheder i begge de to medlemsstater er i stand til at spore flytninger af sådanne sendinger.

(15)

Levende madding inficeret med en listeopført eller ny sygdom hos akvatiske dyr udgør en væsentlig sygdomsrisiko for vildtlevende akvatiske dyr og derfor potentielt også for akvakulturdyr. Det bør af samme grund, med henblik på at adressere denne risiko, ved denne forordning fastsættes, at levende madding altid skal komme fra et område med status som sygdomsfri, hvis maddingen skal anvendes i en medlemsstat, en zone eller et kompartment med status som sygdomsfri eller i medlemsstater, der har truffet de i artikel 199 i forordning (EU) 2016/429 omhandlede foranstaltninger.

(16)

Artikel 208 og 209 i forordning (EU) 2016/429 indeholder regler vedrørende typer af flytninger af akvatiske dyr, der skal certificeres. Erfaringerne med anvendelsen af reglerne i Rådets direktiv 2006/88/EF (6) viser imidlertid, at der under visse, meget begrænsede og særlige omstændigheder er grundlag for — med Kommissionens og de relevante medlemsstaters samtykke — at undtage fra anvendelsen af reglerne i artikel 208 og 209 i forordning (EU) 2016/429 for kategori C-sygdomme. Der bør derfor ved denne forordning fastsættes betingelser for, hvornår det ikke skal være et krav, at et dyresundhedscertifikat skal ledsage sendinger af akvatiske dyr af listeopførte arter, når disse er bestemt til sygdomsfrie medlemsstater.

(17)

Personlige erklæringer udfærdiges af operatører i henhold til artikel 218 i forordning (EU) 2016/429 for sendinger, der skal flyttes mellem medlemsstater, men for hvilke det ikke er et krav, at de skal ledsages af et dyresundhedscertifikat. Det er vigtigt at fastsætte regler for, hvilke oplysninger sådanne personlige erklæringer skal indeholde med henblik på at sikre sporbarheden for sendinger og befordre sikker handel. Personlige erklæringer har en merværdi i forbindelse med flytning af akvakulturdyr mellem akvakulturvirksomheder, der gennemfører overvågningsprogrammer for en eller flere kategori C-sygdomme. Det bør derfor ved denne forordning fastsættes, at de personlige erklæringer skal indeholde de nødvendige oplysninger til bekræftelse af, at oprindelsesakvakulturvirksomheden deltager i et overvågningsprogram, og at der ikke er mistanke om eller bekræftet forekomst af den eller de pågældende kategori C-sygdomme på akvakulturvirksomheden.

(18)

Embedsdyrlægen er, med henblik på at sikre, at reglerne i artikel 216, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429 vedrørende dyresundhedscertificering overholdes, forpligtet til at foretage dokumentkontrol og klinisk inspektion samt, hvis det er relevant, kliniske undersøgelser på oprindelsesakvakulturvirksomheden, inden dyresundhedscertifikatet underskrives. Formålet med denne kontrol er at sikre, at der ikke er noget, der tyder på forekomst af en listeopført eller ny sygdom på akvakulturvirksomheden, og at befordre sikker handel. Der bør ved denne forordning fastsættes supplerende regler vedrørende nævnte kontrol.

(19)

For visse kategorier af akvakulturdyr, såsom æg og bløddyr, er de kliniske sygdomstegn mindre åbenlyse. Det er derfor en uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcer at kræve, at klinisk inspektion af sådanne kategorier af akvakulturdyr skal ske forud for enhver flytning fra en akvakulturvirksomhed. Denne forordning bør derfor indeholde bestemmelser om en undtagelse fra kravet om, at der skal foretages klinisk inspektion af æg og bløddyr, hver gang de skal certificeres, forudsat at der foretages visse former for kontrol vedrørende dokumentation, datoen for den sidste kliniske inspektion af de akvakulturdyr, der holdes på akvakulturvirksomheden, og oplysninger om flytninger til virksomheden.

(20)

Erfaringerne med anvendelsen af direktiv 2006/88/EF viser, at der tillige ved denne forordning bør fastsættes visse andre undtagelser fra kravet om, at der skal foretages klinisk inspektion inden for 72 timer før afsendelsen. Formålet med disse undtagelser er at give den kompetente myndighed fleksibilitet til at foretage den kliniske inspektion inden for 7 dage før afsendelsen under visse, begrænsede omstændigheder, hvor sandsynligheden for sygdomsmanifestation eller risikoen for spredning af en listeopført eller ny sygdom skønnes at være lav.

(21)

Artikel 219 og 220 i forordning (EU) 2016/429 indeholder bestemmelser om forpligtelser, der påhviler operatører, bortset fra transportører, og medlemsstaternes kompetente myndigheder i relation til anmeldelse af flytninger af akvatiske dyr mellem medlemsstaterne. Der bør ved denne forordning fastsættes supplerende regler vedrørende de oplysninger, operatører skal give den kompetente myndighed forud for sådanne flytninger, samt de oplysninger, oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed skal give bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed. En sådan forhåndsanmeldelse af flytninger mellem medlemsstaterne bør skulle foretages for både akvakulturdyr og vildtlevende akvatiske dyr.

(22)

For flytninger af akvakulturdyr af listeopførte arter mellem en virksomhed i en medlemsstat, der deltager i et overvågningsprogram for en bestemt kategori C-sygdom, og en virksomhed i en anden medlemsstat, der deltager i et overvågningsprogram for den samme kategori C-sygdom, er det vigtigt at fastsætte regler vedrørende de oplysninger, der skal meddeles på forhånd, så det sikres, at bestemmelsesvirksomheden modtager akvakulturdyr med en passende sundhedsstatus. Der bør således ved denne forordning fastsættes regler vedrørende de oplysninger, operatøren af oprindelsesvirksomheden skal give den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten, samt de oplysninger, denne kompetente myndighed skal give bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed.

(23)

Da anmeldelse af flytninger mellem medlemsstater er et vigtigt skridt i retning af at sikre sporbarhed for akvatiske dyr og animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, og at understøtte sikker handel, bør der ved denne forordning fastsættes nærmere regler vedrørende kravene til forhåndsanmeldelse, herunder oplysninger om de oplysninger, operatører skal fremlægge, samt hasteprocedurer for sådanne anmeldelser. Artikel 219, stk. 2, artikel 220, stk. 2, og artikel 221, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 samt artikel 46 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 (7) angiver de oplysninger, operatører og kompetente myndigheder skal give vedrørende sådanne anmeldelser, og de hasteprocedurer, den kompetente myndighed skal fastlægge i tilfælde af strømsvigt eller andre forstyrrelser i Traces.

(24)

I henhold til artikel 222, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429 skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter vedrørende operatørers forpligtelser for så vidt angår flytning af animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr, herunder de risikobegrænsende foranstaltninger, der skal træffes for sådanne produkter på oprindelses- og bestemmelsesstedet. Det følger af nævnte forordnings artikel 222, stk. 4, at samme artikel ikke finder anvendelse på animalske produkter af vildtlevende akvatiske dyr, der høstes eller fanges til direkte konsum. De supplerende regler, der fastsættes ved nærværende forordning, bør derfor kun gælde for animalske produkter af akvakulturdyr, og bør omfatte foranstaltninger, som skal træffes, når visse animalske produkter af akvakulturdyr af listeopførte arter, bortset fra levende akvakulturdyr, kommer ind i et område med status som sygdomsfri med henblik på videre forarbejdning, eller hvis den kompetente myndighed har givet tilladelse til, at de forlader en virksomhed eller zone, der er omfattet af hasteforanstaltninger eller flytningsrestriktioner. De supplerende regler bør også omfatte de dyresundhedscertificerings- og anmeldelseskrav, der gælder for sådanne flytninger, med det formål at sikre, at sådanne produkter kan spores.

(25)

De regler, der fastsættes ved denne forordning vedrørende flytning af levende akvatiske dyr, bør vedrøre de arter, der er opført i kolonne 3 og 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, med visse undtagelser for de vektorarter, der er opført i kolonne 4. På grund af den lavere risiko, der er forbundet med animalske produkter af andre akvakulturdyr end levende akvakulturdyr, bør reglerne i nærværende forordning vedrørende flytning af sådanne produkter dog kun finde anvendelse på de modtagelige arter, der er opført i kolonne 3 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, og ikke på de vektorarter, der er opført i kolonne 4 i samme tabel.

(26)

Animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, skal under visse omstændigheder ledsages af et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 223 i forordning (EU) 2016/429. Der bør ved nærværende forordning fastsættes nærmere bestemmelser om, hvad disse dyresundhedscertifikater skal indeholde.

(27)

Denne forordning bør anvendes fra den 21. april 2021 i overensstemmelse med anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/429 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

DEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning suppleres reglerne i del IV, afsnit II, kapitel 2 og 3, i forordning (EU) 2016/429 vedrørende flytning af akvatiske dyr og produkter deraf inden for Unionen.

Der fastsættes først og fremmest regler vedrørende:

a)

forpligtelser for operatører, herunder transportører, vedrørende transport af akvatiske dyr

b)

supplerende dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning af akvatiske dyr bestemt til særlige anvendelser eller formål, herunder certificerings- og anmeldelseskrav

c)

produktion, forarbejdning og distribution af animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning finder definitionerne i artikel 4 i forordning (EU) 2016/429 og i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2020/691 anvendelse.

Endvidere forstås ved:

1)

»container«: en tremmekasse eller anden form for kasse, en beholder eller en anden stiv konstruktion, der anvendes til transport af akvatiske dyr eller æg fra akvatiske dyr, og som ikke er et transportmiddel

2)

»brøndbåd«: et fartøj, som har en brønd eller beholder til opbevaring, transport eller behandling af levende akvakulturdyr i vand

3)

»vektorarter«: arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, og som opfylder betingelserne for at blive betragtet som vektorer, jf. kolonne 3 i bilag I til nærværende forordning

4)

»madding«: et akvatisk dyr, der anvendes til at tiltrække eller fange et andet akvatisk dyr

5)

»nationale foranstaltninger«: nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af sygdomme, der ikke er listeopførte sygdomme, som omhandlet i artikel 226 i forordning (EU) 2016/429

6)

»levested«: vandområder, der er kendetegnet ved særlige geografiske, abiotiske eller biotiske træk, uanset om de er helt eller delvis naturlige

7)

»medlemsstat, zone eller kompartment, der er sygdomsfri(t)«: en medlemsstat eller en zone eller et kompartment deri, der er erklæret sygdomsfri(t) i henhold til artikel 36, stk. 4, eller artikel 37, stk. 4, i forordning (EU) 2016/429

8)

»udryddelsesprogram«: et obligatorisk udryddelsesprogram fastlagt i overensstemmelse med artikel 31, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 eller et frivilligt udryddelsesprogram fastlagt i overensstemmelse med samme forordnings artikel 31, stk. 2

9)

»registreret akvakulturvirksomhed«: en virksomhed, der er registreret af den kompetente myndighed i henhold til artikel 173 i forordning (EU) 2016/429

10)

»godkendt akvakulturvirksomhed«: en virksomhed, der er godkendt af den kompetente myndighed i henhold til artikel 176 i forordning (EU) 2016/429

11)

»godkendt gruppe af akvakulturvirksomheder«: en gruppe akvakulturvirksomheder, der er godkendt af den kompetente myndighed i henhold til artikel 177 i forordning (EU) 2016/429.

DEL II

FLYTNING AF AKVATISKE DYR

KAPITEL 1

Almindelige krav til operatører vedrørende transport af akvatiske dyr

Artikel 3

Almindelige forpligtelser for operatører for så vidt angår biosikringskrav vedrørende transport af akvatiske dyr

1.   Operatører, herunder transportører, skal sikre, at akvatiske dyr:

a)

pålæsses og transporteres i vand, der ikke ændrer deres sundhedsstatus

b)

ikke, fra de pålæsses, til de ankommer til bestemmelsesstedet, transporteres i det samme vand eller den samme container som akvatiske dyr med en lavere sundhedsstatus.

2.   Operatører, herunder transportører, skal sikre, at:

a)

transportmidler og containere er konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at der på effektiv vis kan udføres rengøring og desinfektion mellem sendinger med henblik på ikke at bringe de akvatiske dyrs sundhedsstatus i fare under transport

b)

containeren, hvis der ikke er tale om en engangscontainer, eller fartøjet samt andet transportudstyr rengøres og desinficeres mellem sendinger.

3.   Operatører, herunder transportører, skal sikre, at den i henhold til stk. 2, litra b), påkrævede rengøring og desinfektion udføres i overensstemmelse med en protokol, der er godkendt af den kompetente myndighed på oprindelsesstedet, og som skal indeholde nærmere oplysninger om, hvor og hvornår rengøringen og desinfektionen skal finde sted, og hvilken type desinfektionsmidler der skal anvendes.

Artikel 4

Almindelige forpligtelser for operatører for så vidt angår krav vedrørende udskiftning og udledning af vand under transport af akvatiske dyr

1.   Operatører, herunder transportører, skal sikre, at udskiftning af vand, såfremt der er behov herfor, kun finder sted:

a)

ved landtransport: på vandudskiftningssteder, hvor udskiftningen ikke ændrer sundhedsstatussen for de akvatiske dyr, der transporteres, eller for dyr, der befinder sig på bestemmelsesstedet eller er undervejs til bestemmelsesstedet

b)

ved transport med brøndbåd: i en afstand af mindst 10 km fra enhver akvakulturvirksomhed, der måtte befinde sig på ruten fra pålæsningsstedet til bestemmelsesstedet.

2.   Operatører, herunder transportører, skal sikre, at udskiftning af vand, jf. stk. 1, ikke finder sted i områder, der er omfattet af flytningsrestriktioner eller hasteforanstaltninger.

Artikel 5

Operatørers forpligtelser for så vidt angår særlige transport- og mærkningskrav vedrørende transportmidler og containere, som akvatiske dyr transporteres i

1.   Operatører, herunder transportører, af sendinger af akvatiske dyr, der ledsages af et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 208 eller artikel 209 i forordning (EU) 2016/429, skal sikre, at de transportmidler eller containere, som de pågældende akvatiske dyr transporteres i, er identificeret ved hjælp af en læselig etiket, som skal:

a)

være anbragt på et synligt sted på containeren eller transportmidlet, alt efter hvad der er praktisk muligt

b)

indeholde de oplysninger, der er nødvendige for tydeligt at forbinde sendingen med dyresundhedscertifikatet.

2.   Uanset stk. 1, litra b), kan etiketten, hvis der er tale om transport med brøndbåd, erstattes af en angivelse i skibets manifest, som indeholder de oplysninger, der er nødvendige for tydeligt at forbinde sendingen med det i stk. 1 omhandlede dyresundhedscertifikat.

KAPITEL 2

Supplerende dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning af akvatiske dyr

Afdeling 1

Flytning af akvatiske dyr bestemt til akvakulturvirksomheder eller udsætning i naturen

Artikel 6

Undtagelser fra kravet om, at akvakulturdyr af listeopførte arter skal have oprindelse i en medlemsstat, en zone eller et kompartment, der er sygdomsfri(t)

Uanset artikel 197, stk. 1, og 2, i forordning (EU) 2016/429 kan operatører, herunder transportvirksomheder, flytte akvakulturdyr af listeopførte arter, der er relevante for så vidt angår kategori B-sygdomme eller kategori C-sygdomme, for hvilke bestemmelsesmedlemsstaten, -zonen eller -kompartmentet har opnået status som sygdomsfri, eller for hvilke den/det er omfattet af et udryddelsesprogram, fra medlemsstater, zoner eller kompartmenter, der ikke er frie for de pågældende listeopførte sygdomme, hvis følgende omstændigheder gør sig gældende:

a)

Akvakulturdyrene er af en af de arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, og de betragtes ikke som vektorer for de pågældende kategori B- eller kategori C-sygdomme, eller

b)

akvakulturdyrene er af en af de arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, og er vektorer, men de anses for at være frie for de pågældende kategori B- eller kategori C-sygdomme, da de har været holdt i karantæne på en karantænestation, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2020/691, under overholdelse af de krav, der er fastsat i del 8, punkt 2, i bilag I til nævnte delegerede forordning, eller

c)

akvakulturdyrene er af en af de arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, og er vektorer, men de har været holdt på en akvakulturvirksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 16 i delegeret forordning (EU) 2020/691, under overholdelse af de krav, der er fastsat i del 9, punkt 2, i bilag I til nævnte delegerede forordning, og betragtes ikke længere som vektorer for de pågældende kategori B- eller C-sygdomme, eller

d)

akvakulturdyrene er bestemt til en afgrænset virksomhed til videnskabelige formål.

Artikel 7

Operatørers forpligtelser for så vidt angår sygdomsforebyggende og risikobegrænsende foranstaltninger vedrørende flytning af vildtlevende akvatiske dyr til akvakulturvirksomheder

Uanset artikel 197, stk. 1, og 2, i forordning (EU) 2016/429 sammenholdt med samme forordnings artikel 200, stk. 1, kan operatører, herunder transportører, flytte vildtlevende akvatiske dyr af listeopførte arter, der er relevante for så vidt angår de kategori B- eller kategori C-sygdomme, for hvilke bestemmelsesmedlemsstaten, -zonen eller -kompartmentet har opnået status som sygdomsfri, eller for hvilke den/det er omfattet af et udryddelsesprogram, fra medlemsstater, zoner eller kompartmenter, der ikke er frie for de pågældende listeopførte sygdomme, forudsat at de pågældende vildtlevende akvatiske dyr er bestemt til en akvakulturvirksomhed og følgende omstændigheder gør sig gældende:

a)

De anses for at være frie for de pågældende kategori B- eller kategori C-sygdomme, da de har været holdt i karantæne på en karantænestation, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2020/691, under overholdelse af de krav, der er fastsat i del 8, punkt 2, i bilag I til nævnte delegerede forordning, eller

b)

de er, hvis der er tale om vildtlevende akvatiske dyr af arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, og som er vektorer, blevet holdt på en akvakulturvirksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 16 i delegeret forordning (EU) 2020/691, under overholdelse af de krav, der er fastsat i del 9, punkt 2, i bilag I til nævnte delegerede forordning, og betragtes ikke længere som vektorer.

Afdeling 2

Flytning af levende akvatiske dyr til konsum

Artikel 8

Undtagelser fra flytningskravene for levende akvatiske dyr af listeopførte arter til konsum i en medlemsstat, en zone eller et kompartment, der har opnået status som sygdomsfri eller er omfattet af et udryddelsesprogram

Uanset artikel 201, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 sammenholdt med samme forordnings artikel 202, stk. 1, kan medlemsstater, hvis der er tale om levende akvatiske dyr til konsum, give operatører tilladelse til at flytte dyr af listeopførte arter for de kategori B- eller kategori C-sygdomme, for hvilke bestemmelsesmedlemsstaten, -zonen eller -kompartmentet har opnået status som sygdomsfri, eller for hvilke den/det er omfattet af et udryddelsesprogram, hvis et eller flere af følgende forhold gør sig gældende:

a)

De levende akvakulturdyr er af en af de arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, og de er ikke vektorer for de pågældende kategori B- eller kategori C-sygdomme, eller

b)

de levende akvatiske dyr er bestemt til en sygdomsbekæmpelsesvirksomhed for akvatiske fødevarer med henblik på slagtning og efterfølgende forarbejdning og har oprindelse i et område, der er omfattet af flytningsrestriktioner eller hasteforanstaltninger, jf. artikel 191, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), i forordning (EU) 2016/429, og den kompetente myndighed har givet tilladelse til sådanne flytninger, og disse finder sted i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i denne tilladelse, eller

c)

de levende akvatiske dyr er bløddyr eller krebsdyr, som er emballeret og mærket til konsum i overensstemmelse med de særlige krav vedrørende disse dyr i afsnit VII og VIII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, og de ville ikke længere kunne overleve og dermed forblive levende dyr, hvis de blev anbragt i det akvatiske miljø igen, eller

d)

de levende akvatiske dyr er bløddyr eller krebsdyr, som er emballeret og mærket til konsum i overensstemmelse med de særlige krav vedrørende disse dyr i afsnit VII og VIII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, og de er bestemt til videre forarbejdning uden midlertidig oplagring på forarbejdningsstedet, eller

e)

de levende akvatiske dyr er bløddyr eller krebsdyr bestemt til konsum uden videre forarbejdning, og de er emballeret til detailsalg i overensstemmelse med de særlige krav vedrørende sådanne dyr i afsnit VII og VIII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004.

Afdeling 3

Flytning af akvatiske dyr bestemt til andre særlige anvendelser eller formål

Artikel 9

Dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning af akvakulturdyr til afgrænsede virksomheder

1.   Operatører må kun flytte akvakulturdyr af listeopførte arter fra en afgrænset virksomhed til en afgrænset virksomhed i en anden medlemsstat, hvis de pågældende dyr ikke udgør en væsentlig risiko for spredning af de sygdomme, de er listeopført for, på grundlag af resultaterne af den overvågningsplan, der er omhandlet i artikel 9, litra c), i delegeret forordning (EU) 2020/691.

2.   Operatører må kun flytte akvakulturdyr af listeopførte arter, der er relevante for så vidt angår kategori D-sygdomme, til en afgrænset virksomhed fra andre akvakulturvirksomheder end en afgrænset virksomhed, hvis de pågældende akvakulturdyr opfylder et eller flere af følgende krav:

a)

De har oprindelse i en medlemsstat, en zone eller et kompartment, der er sygdomsfri(t)

b)

De sættes i karantæne under passende forhold i en af følgende faciliteter:

i)

en karantænestation, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2020/691, eller

ii)

en karantænefacilitet på en anden afgrænset virksomhed eller

iii)

karantænefaciliteten på den afgrænsede virksomhed på det endelige bestemmelsessted.

c)

De er akvakulturdyr af en af de arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, og er vektorer, men de er blevet holdt på en akvakulturvirksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 16 i delegeret forordning (EU) 2020/691, under overholdelse af de krav, der er fastsat i del 9, punkt 2, i bilag I til nævnte delegerede forordning, og betragtes ikke længere som vektorer.

3.   Uanset stk. 2 kan operatører flytte akvakulturdyr, der ikke opfylder kravene i nævnte stykke, til en afgrænset virksomhed til videnskabelige formål.

Artikel 10

Supplerende krav vedrørende udsætning af akvatiske dyr i naturen

Operatører må kun flytte akvatiske dyr til udsætning i naturen i en medlemsstat, der har truffet foranstaltninger i henhold til artikel 199 i forordning (EU) 2016/429, og hvor de pågældende akvatiske dyr er bestemt til sportsfiskeri, herunder madding, jf. samme forordnings artikel 205, stk. 2, litra a), nr. iii), hvis de har oprindelse i en medlemsstat, en zone eller et kompartment med status som sygdomsfri og opfylder følgende krav:

a)

Bestemmelsesmedlemsstaten har underrettet Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, at den anvender foranstaltninger i henhold til artikel 199 i forordning (EU) 2016/429 for akvatiske dyr til sportsfiskeri, herunder madding, jf. samme forordnings artikel 205, stk. 2, litra a), nr. iii).

b)

Den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten har givet tilladelse til flytningen.

c)

De kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten og bestemmelsesmedlemsstaten har truffet foranstaltninger til at sikre sporbarheden for de akvatiske dyr, der flyttes i overensstemmelse med denne artikel.

Artikel 11

Dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning af akvatiske dyr til anvendelse som levende madding

Operatører må kun flytte levende madding, som er akvatiske dyr af listeopførte arter, der er relevante for så vidt angår kategori D-sygdomme, bortset fra dem, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, og ikke betragtes som vektorer, til en medlemsstat, en zone eller et kompartment, der har status som sygdomsfri eller er omfattet af et udryddelsesprogram med henblik på opnåelse af status som sygdomsfri for en eller flere af de pågældende relevante kategori D-sygdomme, hvis den pågældende levende madding har oprindelse i en medlemsstat, en zone eller et kompartment, der er sygdomsfri(t).

KAPITEL 3

Dyresundhedscertifikater, personlige erklæringer og anmeldelse af flytning

Afdeling 1

Almindelige regler vedrørende dyresundhedscertificering

Artikel 12

Undtagelser fra kravet om dyresundhedscertificering for visse arter af akvakulturdyr

Uanset dyresundhedscertifikatkravene i artikel 208, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 kan operatører flytte akvakulturdyr af listeopførte arter, der er relevante for så vidt angår kategori C-sygdomme, uden et dyresundhedscertifikat, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed har underrettet Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, at de pågældende flytninger er tilladt på de betingelser, der er fastsat i litra c) og d).

b)

Oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed har givet tilladelse til flytningen.

c)

Den pågældende kategori C-sygdom er aldrig forekommet i hverken oprindelsesmedlemsstaten eller bestemmelsesmedlemsstaten.

d)

Både oprindelsesmedlemsstatens og bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed har indført systemer til at sikre sporbarheden for akvakulturdyrene, som flyttes i overensstemmelse med betingelserne i litra a), b) og c).

Afdeling 2

Regler om indholdet af dyresundhedscertifikater og personlige erklæringer for akvatiske dyr

Artikel 13

Regler om indholdet af dyresundhedscertifikater for de forskellige arter og kategorier af akvatiske dyr af listeopførte arter

1.   Operatører skal sikre, at de dyresundhedscertifikater, der er omhandlet i artikel 208, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429 for akvakulturdyr og i samme forordnings artikel 209 for andre akvatiske dyr end akvakulturdyr, indeholder følgende:

a)

de generelle, for akvakulturdyr eller vildtlevende akvatiske dyr relevante oplysninger, jf. bilag II, del A, punkt 1 eller 2

b)

de særlige, for den pågældende art og kategori af akvatiske dyr relevante dyresundhedsgarantier, jf. nærværende artikels stk. 2

c)

nærmere oplysninger om det formål, de akvatiske dyr skal anvendes til, jf. bilag II, del A, punkt 3.

2.   De særlige dyresundhedsgarantier for akvatiske dyr af relevante arter, jf. stk. 1, litra b), er som følger:

a)

De akvatiske dyr, der flyttes, udviser ikke nogen sygdomssymptomer, og de har oprindelse på enten:

i)

en akvakulturvirksomhed eller et levested, hvor der ikke forekommer øget dødelighed af ukendte årsager, eller

ii)

en del af akvakulturvirksomheden eller levestedet, som er uafhængig af den epidemiologiske enhed, hvor der er forekommet øget dødelighed eller andre sygdomssymptomer, forudsat at den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten og i eventuelle transitmedlemsstater har givet samtykke til en sådan flytning. eller

iii)

en akvakulturvirksomhed, som er omfattet af de flytningsrestriktioner eller hasteforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 191, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), i forordning (EU) 2016/429, idet den kompetente myndighed har givet tilladelse til en undtagelse fra disse flytningsrestriktioner eller hasteforanstaltninger og flytningen finder sted i overensstemmelse med betingelserne i denne tilladelse.

b)

De akvatiske dyr, der flyttes, har oprindelse i en medlemsstat, en zone eller et kompartment, der opfylder en af følgende betingelser:

i)

Den/det har status som sygdomsfri for de kategori B- eller kategori C-sygdomme, for hvilke bestemmelsesmedlemsstaten, -zonen eller -kompartmentet har opnået status som sygdomsfri, eller for hvilke den/det er omfattet af et udryddelsesprogram, eller

ii)

den/det er omfattet af et program for udryddelse af en kategori B- eller kategori C-sygdom, når de akvatiske dyr er bestemt til en akvakulturvirksomhed, der også er omfattet af et program for udryddelse af den samme kategori B- eller kategori C-sygdom,

c)

Hvis bestemmelsesmedlemsstaten har truffet nationale foranstaltninger, opfylder de akvatiske dyr af de relevante arter de sundhedsgarantier, der kræves for at overholde de pågældende nationale foranstaltninger.

d)

Hvis akvakulturdyrene flyttes fra andre akvakulturvirksomheder end de i stk. 2, litra a), nr. iii), omhandlede, er der foretaget dokumentkontrol af akvakulturvirksomhedens fortegnelser over dødelighed, flytninger, sundhed og produktion, og kontrollen viser, at der ikke er grund til mistanke om en listeopført eller ny sygdom på akvakulturvirksomheden.

Artikel 14

Oplysninger, som personlige erklæringer for forskellige arter og kategorier af akvakulturdyr skal indeholde

1.   Operatører skal sikre, at personlige erklæringer om flytning af akvakulturdyr fra deres oprindelsessted i en medlemsstat til deres bestemmelsessted i en anden medlemsstat, udfærdiget i henhold til artikel 218 i forordning (EU) 2016/429, indeholder følgende oplysninger:

a)

de særlige, for den pågældende kategori af akvakulturdyr relevante oplysninger, jf. nærværende artikels stk. 2 og 3

b)

de generelle oplysninger, der er angivet i bilag II, del B, punkt 1

c)

nærmere oplysninger om det formål, akvakulturdyrene skal anvendes til, jf. bilag II, del B, punkt 2.

2.   Ud over kravene i stk. 1 skal operatører sikre, at personlige erklæringer for akvakulturdyr af listeopførte arter specifikt indeholder følgende oplysninger:

a)

en erklæring om, at de akvakulturdyr, der flyttes, ikke udviser nogen sygdomssymptomer, og at de har oprindelse på enten:

i)

en akvakulturvirksomhed, hvor der ikke forekommer øget dødelighed af ukendte årsager, eller

ii)

en del af akvakulturvirksomheden, som er uafhængig af den epidemiologiske enhed, hvor der er forekommet øget dødelighed eller andre sygdomssymptomer, forudsat at bestemmelsesmedlemsstaten og eventuelle transitmedlemsstater har givet samtykke til en sådan flytning

b)

hvis akvakulturdyrene er bestemt til en akvakulturvirksomhed, der deltager i et overvågningsprogram for en bestemt kategori C-sygdom, en erklæring om, at akvakulturdyrene har oprindelse på en akvakulturvirksomhed:

i)

som deltager i et overvågningsprogram for den pågældende kategori C-sygdom, og

ii)

hvor der ikke har været nogen mistanke om eller bekræftet forekomst af den pågældende kategori C-sygdom, hvilket understøttes af de i bilag II, del B, punkt 1, litra f), omhandlede prøveudtagnings- og laboratoriedata.

3.   Ud over kravene i stk. 1 skal operatører sikre, at personlige erklæringer for akvakulturdyr af ikke-listeopførte arter og for akvakulturdyr af arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 og ikke betragtes som vektorer for den relevante kategori C-sygdom, indeholder oplysninger, hvoraf det fremgår, at de akvakulturdyr, der flyttes, ikke udviser nogen sygdomssymptomer, og at de har oprindelse på enten:

a)

en akvakulturvirksomhed eller et levested, hvor der ikke forekommer øget dødelighed af ukendte årsager, eller

b)

en del af akvakulturvirksomheden, som er uafhængig af den epidemiologiske enhed, hvor der er forekommet øget dødelighed eller andre sygdomssymptomer, forudsat at bestemmelsesmedlemsstaten og eventuelle transitmedlemsstater har givet samtykke til en sådan flytning.

Afdeling 3

Regler om den kompetente myndigheds ansvar for dyresundhedscertificering

Artikel 15

Regler vedrørende den kompetente myndigheds ansvar for dyresundhedscertificering

Inden embedsdyrlægen underskriver et dyresundhedscertifikat i henhold til artikel 216, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2016/429, foretager vedkommende følgende kontrol og undersøgelser på akvakulturvirksomheden:

1.   

a)

dokumentkontrol af akvakulturvirksomhedens fortegnelser over dødelighed, flytninger, sundhed og produktion og

b)

klinisk inspektion og, hvis det er relevant, en klinisk undersøgelse af:

i)

de akvakulturdyr, der skal flyttes

ii)

alle døende akvakulturdyr, der konstateres i andre produktionsenheder end dem, de i nr. i) omhandlede akvakulturdyr holdes i

iii)

akvakulturdyr fra enhver produktionsenhed på akvakulturvirksomheden, hvor dokumentkontrollen har givet anledning til mistanke om forekomst af en listeopført sygdom eller en ny sygdom.

2.   Uanset stk. 1, litra b), kan klinisk inspektion udelades, hvis der er tale om æg og bløddyr, og sendingen skal flyttes fra akvakulturvirksomheden inden for 4 uger efter den dato, hvor den sidste kliniske inspektion blev afsluttet, forudsat at der foretages dokumentkontrol, jf. stk. 1, litra a), inden for 72 timer, før sendingen skal flyttes, og denne dokumentkontrol viser følgende:

a)

Der er ikke flyttet listeopførte arter til akvakulturvirksomheden siden den sidste kliniske inspektion, og

b)

der er ikke mistanke om nogen listeopført eller ny sygdom på akvakulturvirksomheden.

3.   Embedsdyrlægen udsteder, efter at have afsluttet den kontrol, de inspektioner og, hvis det er relevant, de undersøgelser, der er omhandlet i stk. 1, et dyresundhedscertifikat for sendingen af akvakulturdyr eller -æg inden for 72 timer før afsendelsen af sendingen fra oprindelsesvirksomheden.

4.   Dyresundhedscertifikatet, jf. artikel 216, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2016/429, er gyldigt i 10 dage fra den dato, hvor embedsdyrlægen udsteder det.

Uanset første afsnit kan gyldighedsperioden på 10 dage forlænges med varigheden af forsendelsen, hvis der er tale om transport af akvakulturdyr ad indre vandveje/på havet.

Artikel 16

Undtagelser fra visse krav vedrørende kliniske undersøgelser og certificering forud for flytning

1.   Uanset artikel 15, stk. 3, kan den periode, inden for hvilken embedsdyrlægen skal foretage den kliniske inspektion og, hvis det er relevant, den kliniske undersøgelse og udstede et dyresundhedscertifikat for akvakulturdyr af andre listeopførte arter end dem, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, udvides fra 72 timer til 7 dage inden datoen for afsendelse fra oprindelsesakvakulturvirksomheden, forudsat at følgende omstændigheder gør sig gældende:

a)

Der foretages flere flytninger af samme art af akvakulturdyr fra den samme oprindelsesakvakulturvirksomhed og til den samme bestemmelsesakvakulturvirksomhed, og flytningerne finder sted med højst 7 dages mellemrum.

b)

Der foretages dokumentkontrol af fortegnelserne over dødelighed, flytninger, sundhed og produktion forud for flytningen af hver enkelt sending, ligesom der foretages klinisk inspektion og om nødvendigt en klinisk undersøgelse inden for 72 timer før den første flytning og derefter mindst hver 7. dag, indtil den sidste af de i litra a) omhandlede flytninger har fundet sted

c)

Alle sendinger er fuldt sporbare.

2.   Embedsdyrlægen udsteder et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 216, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2016/429, for hver sending, der flyttes i den 7-dages periode mellem kliniske inspektioner som omhandlet i nærværende artikels stk. 1, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Der er ikke flyttet listeopførte arter til akvakulturvirksomheden siden den sidste kliniske inspektion, og

b)

der er ikke mistanke om nogen listeopført eller ny sygdom på akvakulturvirksomheden.

Afdeling 4

Nærmere regler om anmeldelse af flytning af akvatiske dyr

Artikel 17

Forhåndsanmeldelse af flytning til en anden medlemsstat af akvakulturdyr fra en akvakulturvirksomhed, der er omfattet af et overvågningsprogram for en kategori C-sygdom

Operatører af virksomheder, der gennemfører et overvågningsprogram for en bestemt kategori C-sygdom i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra b), nr. iv), i delegeret forordning (EU) 2020/689, og som flytter akvakulturdyr til en anden akvakulturvirksomhed, der gennemfører et overvågningsprogram for den samme kategori C-sygdom i en anden medlemsstat, skal på forhånd underrette den kompetente myndighed i deres oprindelsesmedlemsstat om den påtænkte flytning.

Artikel 18

Operatørers oplysningsforpligtelser for så vidt angår anmeldelse af flytning af akvatiske dyr til andre medlemsstater

Operatører, som i henhold til artikel 219 i forordning (EU) 2016/429 skal underrette den kompetente myndighed i deres oprindelsesmedlemsstat om flytninger af sendinger af akvatiske dyr til en anden medlemsstat, skal give denne kompetente myndighed følgende oplysninger vedrørende sådanne sendinger, som angivet i:

a)

bilag II, del A, punkt 1 og 3, vedrørende akvakulturdyr, bortset fra dyr som omhandlet i nærværende artikels litra c), der skal flyttes til en anden medlemsstat

b)

bilag II, del A, punkt 2 og 3, vedrørende vildtlevende akvatiske dyr, der skal flyttes til en anden medlemsstat

c)

bilag II, del B, vedrørende akvakulturdyr som omhandlet i artikel 17, der skal flyttes til en anden medlemsstat.

Artikel 19

Den kompetente myndigheds oplysningsforpligtelser for så vidt angår anmeldelse af flytning af akvatiske dyr til andre medlemsstater

Den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten, som skal underrette oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed om flytninger af sendinger af akvatiske dyr til en anden medlemsstat, jf. artikel 220, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, skal give sidstnævnte kompetente myndighed følgende oplysninger vedrørende sådanne sendinger, som angivet i:

1.   

a)

bilag II, del A, punkt 1 og 3, vedrørende akvakulturdyr, bortset fra dyr som omhandlet i artikel 18, litra c), der skal flyttes til en anden medlemsstat

b)

bilag II, del A, punkt 2 og 3, vedrørende vildtlevende akvatiske dyr, der skal flyttes til en anden medlemsstat.

2.   Oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed underretter bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed om flytninger af akvakulturdyr som omhandlet i artikel 17, bekræfter akvakulturvirksomhedens deltagelse i det i samme artikel omhandlede overvågningsprogram og giver de oplysninger, der er anført i bilag II, del B.

Artikel 20

Hasteprocedurer for anmeldelse af flytning af akvatiske dyr mellem medlemsstater i tilfælde af strømsvigt eller andre forstyrrelser i Traces

I tilfælde af at Traces er utilgængelig, efterlever den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten for de akvatiske dyr, der skal flyttes til en anden medlemsstat, de beredskabselementer, der er fastsat i henhold til artikel 46 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715.

Artikel 21

Udpegelse af regioner til forvaltning af anmeldelser af flytning

Medlemsstaterne udpeger regioner på deres område til forvaltning af anmeldelser af flytning af akvatiske dyr til andre medlemsstater, jf. artikel 17, 18 og 19.

Ved udpegelsen af disse regioner sikrer medlemsstaterne, at:

a)

alle dele af deres område er dækket af mindst én udpeget region

b)

hver udpeget region hører under ansvarsområdet for en kompetent myndighed, der er udpeget til dyresundhedscertificering i den pågældende udpegede region

c)

den kompetente myndighed, der er ansvarlig for den udpegede region, har adgang til Traces

d)

personalet hos den kompetente myndighed, der er ansvarlig for den udpegede region, er i besiddelse af passende evner og viden og har modtaget specifik uddannelse eller har tilsvarende praktisk erfaring i anvendelse af Traces til udarbejdelse, håndtering og overførsel af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 17, 18 og 19.

DEL III

PRODUKTION, FORARBEJDNING OG DISTRIBUTION AF ANIMALSKE PRODUKTER AF AKVAKULTURDYR, BORTSET FRA LEVENDE AKVAKULTURDYR

Artikel 22

Forpligtelser for operatører, der flytter animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, med henblik på videre forarbejdning i en medlemsstat, en zone eller et kompartment, der har opnået status som sygdomsfri eller er omfattet af et udryddelsesprogram

1.   For så vidt angår produkter til videre forarbejdning må operatører kun flytte animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, af arter, der er opført i kolonne 3 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 for de kategori B- eller kategori C-sygdomme, for hvilke bestemmelsesmedlemsstaten, -zonen eller -kompartmentet har opnået status som sygdomsfri, eller for hvilke den/det er omfattet af et udryddelsesprogram, hvis de har oprindelse i en medlemsstat, en zone eller et kompartment, der er fri(t) for de pågældende sygdomme.

2.   Uanset stk. 1 er følgende animalske produkter af akvakulturdyr af listeopførte arter, bortset fra levende akvakulturdyr, ikke omfattet af samme stykke:

a)

fisk til konsum, som slagtes og renses inden flytningen

b)

animalske produkter bestemt til en sygdomsbekæmpelsesvirksomhed for akvatiske fødevarer.

Artikel 23

Forpligtelser for operatører, der flytter animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, fra visse virksomheder og zoner

Operatører må kun flytte animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, med oprindelse på virksomheder og i zoner, der er omfattet af hasteforanstaltninger vedrørende listeopførte og nye sygdomme som omhandlet i artikel 222, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2016/429 eller flytningsrestriktioner som omhandlet i samme forordnings artikel 222, stk. 2, litra b), til en anden medlemsstat, en anden zone eller et andet kompartment, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet har givet tilladelse til den pågældende flytning, og

b)

de pågældende animalske produkter opfylder de betingelser, der knytter sig til den i litra a) omhandlede tilladelse.

Artikel 24

Særlige transport- og mærkningskrav vedrørende animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr

Operatører, herunder transportører, skal sikre, at sendinger af animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, som omhandlet i nærværende forordnings artikel 22 og 23, som skal ledsages af et dyresundhedscertifikat i henhold til artikel 223, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, opfylder følgende krav:

a)

Sendingerne kan spores under transport.

b)

Sendingerne er identificeret ved hjælp af en læselig etiket, der er anbragt på et synligt sted på transportmidlet eller containeren, alt efter hvad der er praktisk muligt, eller, hvis der er tale om søtransport, i form af en angivelse i skibets manifest, og etiketten eller manifestet indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at forbinde sendingen med dyresundhedscertifikatet.

Artikel 25

Indholdet af dyresundhedscertifikater for animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, jf. artikel 22

Det dyresundhedscertifikat, der udstedes af den kompetente myndighed til brug ved flytning af animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, jf. artikel 223, stk. 4, i forordning (EU) 2016/429, skal for produkter som omhandlet i nærværende forordnings artikel 22, ud over de oplysninger, der er angivet i førstnævnte forordnings artikel 224, indeholde følgende:

a)

de generelle oplysninger, der er angivet i bilag III, punkt 1

b)

nærmere oplysninger om det formål, de animalske produkter skal anvendes til, jf. bilag III, punkt 2

c)

en attest underskrevet af embedsdyrlægen, som bekræfter, at de pågældende animalske produkter af akvakulturdyr opfylder kravene i artikel 22, stk. 1.

Artikel 26

Indholdet af dyresundhedscertifikater for animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, jf. artikel 23

Det dyresundhedscertifikat, der udstedes af oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed til brug ved flytning af animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, jf. artikel 223, stk. 4, i forordning (EU) 2016/429, skal, ud over de oplysninger, der er angivet i samme forordnings artikel 224, indeholde følgende:

a)

de generelle oplysninger, der er angivet i bilag III, punkt 1

b)

nærmere oplysninger om det formål, de animalske produkter skal anvendes til, jf. bilag III, punkt 2

c)

en attest underskrevet af embedsdyrlægen, jf. bilag III, punkt 3, som bekræfter, at betingelserne i artikel 23, litra b), er opfyldt.

Artikel 27

Operatørers oplysningsforpligtelser for så vidt angår anmeldelse af flytning af animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, mellem medlemsstater

Operatører skal i anmeldelser af flytning af animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, til andre medlemsstater, jf. artikel 225, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, give oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed de oplysninger, der er angivet i bilag III til nærværende forordning, for hver sending af animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr.

Artikel 28

Den kompetente myndigheds oplysningsforpligtelser for så vidt angår anmeldelse af flytning af animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, mellem medlemsstater

Den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten, der i overensstemmelse med artikel 225, stk. 2, i forordning (EU) 2016/429 anmelder flytning af animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, til bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed, skal give de oplysninger, der er angivet i bilag III til nærværende forordning, for hver enkelt sending af animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr.

Artikel 29

Hasteprocedurer

I tilfælde af at Traces er utilgængelig, efterlever den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten for de animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, der skal flyttes til en anden medlemsstat, de beredskabselementer, der er fastsat i henhold til artikel 46 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715.

DEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 30

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 af 3. december 2018 om anvendelse af visse sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler på kategorier af listeopførte sygdomme og om fastlæggelse af en liste over arter og grupper af arter, der udgør en betydelig risiko for spredning af disse listeopførte sygdomme (EUT L 308 af 4.12.2018, s. 21).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte og nye sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 211).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/691 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for akvakulturvirksomheder og transportører af akvatiske dyr (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 345).

(6)  Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 af 30. september 2019 om regler for driften af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol og dets systemkomponenter (»IMSOC-forordningen«) (EUT L 261 af 14.10.2019, s. 37).


BILAG I

Vektorarter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, og betingelser for, hvornår disse arter betragtes som vektorer i forbindelse med flytning

Liste over sygdomme

Vektorarter

Betingelser vedrørende flytning fra oprindelsesstedet af akvatiske dyr af de vektorarter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882

Epizootisk hæmatopoietisk nekrose

Som opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882

Akvatiske dyr af de arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, betragtes altid som vektorer for epizootisk hæmatopoietisk nekrose.

Viral hæmoragisk septikæmi

Som opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882

Akvatiske dyr af de arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, betragtes som vektorer for viral hæmoragisk septikæmi, når de har oprindelse på/i:

a)

en akvakulturvirksomhed eller en gruppe af akvakulturvirksomheder, hvor der holdes arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel, eller

b)

naturen, hvor de kan være blevet eksponeret for arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel.

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose

Som opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882

Akvatiske dyr af de arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, betragtes som vektorer for infektiøs hæmatopoietisk nekrose, når de har oprindelse på/i:

a)

en akvakulturvirksomhed eller en gruppe af akvakulturvirksomheder, hvor der holdes arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel, eller

b

naturen, hvor de kan være blevet eksponeret for arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel.

Infektion med HPR-deleteret infektiøs lakseanæmi-virus

Ingen vektorarter opført for infektion med HPR-deleteret infektiøs lakseanæmi-virus

 

Infektion med Mikrocytos mackini

Ingen vektorarter opført for infektion med Mikrocytos mackini

 

Infektion med Perkinsus marinus

Som opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882

Akvatiske dyr af de arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, betragtes som vektorer for infektion med Perkinsus marinus, når de har oprindelse på/i:

a)

en akvakulturvirksomhed eller en gruppe af akvakulturvirksomheder, hvor der holdes arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel, eller

b)

naturen, hvor de kan være blevet eksponeret for arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel.

Infektion med Bonamia ostreae

Som opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882

Akvatiske dyr af de arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, betragtes som vektorer for infektion med Bonamia ostreae, når de har oprindelse på/i:

a)

en akvakulturvirksomhed eller en gruppe af akvakulturvirksomheder, hvor der holdes arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel, eller

b)

naturen, hvor de kan være blevet eksponeret for arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel.

Infektion med Bonamia exitiosa

Som opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882

Akvatiske dyr af de arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, betragtes som vektorer for infektion med Bonamia exitiosa, når de har oprindelse på/i:

a)

en akvakulturvirksomhed eller en gruppe af akvakulturvirksomheder, hvor der holdes arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel, eller

b)

naturen, hvor de kan være blevet eksponeret for arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel.

Infektion med Marteilia refringens

Som opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882

Akvatiske dyr af de arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, betragtes som vektorer for infektion med Marteilia refringens, når de har oprindelse på/i:

a)

en akvakulturvirksomhed eller en gruppe af akvakulturvirksomheder, hvor der holdes arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel, eller

b)

naturen, hvor de kan være blevet eksponeret for arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel.

Infektion med Taura-syndrom-virus

Som opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882

Akvatiske dyr af de arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, betragtes som vektorer for infektion med Taura-syndrom-virus, når de har oprindelse på/i:

a)

en akvakulturvirksomhed eller en gruppe af akvakulturvirksomheder, hvor der holdes arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel, eller

b)

naturen, hvor de kan være blevet eksponeret for arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel.

Infektion med yellow head disease-virus

Som opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882

Akvatiske dyr af de arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, betragtes som vektorer for infektion med yellow head disease-virus, når de har oprindelse på/i:

a)

en akvakulturvirksomhed eller en gruppe af akvakulturvirksomheder, hvor der holdes arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel, eller

b)

naturen, hvor de kan være blevet eksponeret for arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel.

Infektion med white spot syndrome-virus

Som opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882

Akvatiske dyr af de arter, der er opført i kolonne 4 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882, betragtes som vektorer for infektion med white spot syndrome-virus, når de har oprindelse på/i:

a)

en akvakulturvirksomhed eller en gruppe af akvakulturvirksomheder, hvor der holdes arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel, eller

b)

naturen, hvor de kan være blevet eksponeret for arter, der er opført i kolonne 3 i nævnte tabel.


BILAG II

A.   Oplysninger, som dyresundhedscertifikater eller anmeldelser vedrørende akvatiske dyr skal indeholde

1.

Dyresundhedscertifikatet eller anmeldelsen vedrørende akvakulturdyr skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)

afsenders og modtagers navn og adresse

b)

oprindelsesvirksomhedens navn og adresse og

i)

hvis oprindelsesvirksomheden er en godkendt virksomhed, den pågældende godkendte virksomheds unikke godkendelsesnummer eller

ii)

hvis oprindelsesvirksomheden er en registreret virksomhed, den pågældende registrerede virksomheds unikke registreringsnummer

c)

bestemmelsesvirksomhedens navn og adresse og

i)

hvis bestemmelsesvirksomheden er en godkendt virksomhed, den pågældende godkendte virksomheds unikke godkendelsesnummer eller

ii)

hvis bestemmelsesvirksomheden er en registreret virksomhed, den pågældende registrerede virksomheds unikke registreringsnummer

iii)

hvis bestemmelsesstedet er et levested, det sted, hvor dyrene skal aflæsses

d)

transportørens navn og adresse

e)

artens videnskabelige navn samt akvakulturdyrenes antal, volumen eller vægt, alt efter hvad der relevant ift. dyrenes livsstadium

f)

dato, klokkeslæt og sted for udstedelse af dyresundhedscertifikatet og dets gyldighedsperiode, embedsdyrlægens navn, stilling og underskrift samt stemplet for den kompetente myndighed på sendingens oprindelsessted.

g)

hvis det er relevant, bekræftelse af, at den kompetente myndighed i den modtagende medlemsstat har givet samtykke.

2.

Dyresundhedscertifikatet for eller anmeldelsen af flytningen af vildtlevende akvatiske dyr skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)

afsenders og modtagers navn og adresse

b)

det sted, hvor dyrene blev fanget og pålæsset med henblik på afsendelse

c)

bestemmelsesstedet og

i)

hvis bestemmelsesstedet er et levested, det sted, hvor dyrene skal aflæsses, eller

ii)

hvis bestemmelsesvirksomheden er en registreret virksomhed, den pågældende registrerede virksomheds unikke registreringsnummer

d)

transportørens navn og adresse

e)

artens videnskabelige navn samt de vildtlevende akvatiske dyrs antal, volumen eller vægt, alt efter hvad der er relevant ift. dyrenes livscyklus

f)

dato, klokkeslæt og sted for udstedelse af dyresundhedscertifikatet og dets gyldighedsperiode, embedsdyrlægens navn, stilling og underskrift samt stemplet for den kompetente myndighed på sendingens oprindelsessted.

g)

hvis det er relevant, bekræftelse af, at den kompetente myndighed i den modtagende medlemsstat har givet samtykke.

3.

Dyresundhedscertifikatet eller anmeldelsen vedrørende flytning af akvatiske dyr skal indeholde nærmere oplysninger om det formål, de akvatiske dyr skal anvendes til, med angivelse af et af følgende formål:

a)

yderligere opdræt

b)

udsætning i naturen

c)

genudlægning

d)

karantæne

e)

dekorative formål

f)

madding

g)

destruktion eller slagtning (dyrene har oprindelse i et område, der er omfattet af sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger)

h)

slagtning og videre forarbejdning

i)

konsum

j)

renseanlæg

k)

ekspeditionscentre

l)

forskningsformål

m)

andet (specificeres).

B.   Oplysninger, som den personlige erklæring for akvakulturdyr, der flyttes til en anden medlemsstat, skal indeholde

1.

Den personlige erklæring for akvakulturdyr, herunder akvakulturdyr til konsum, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)

afsenders og modtagers navn og adresse

b)

oprindelsesvirksomhedens navn og adresse og

i)

hvis oprindelsesvirksomheden er en godkendt virksomhed, den pågældende godkendte virksomheds unikke godkendelsesnummer eller

ii)

hvis oprindelsesvirksomheden er en registreret virksomhed, den pågældende registrerede virksomheds unikke registreringsnummer

c)

bestemmelsesvirksomhedens navn og adresse og

i)

hvis bestemmelsesvirksomheden er en godkendt virksomhed, den pågældende godkendte virksomheds unikke godkendelsesnummer eller

ii)

hvis bestemmelsesvirksomheden er en registreret virksomhed, den pågældende registrerede virksomheds unikke registreringsnummer

d)

transportørens navn og adresse

e)

akvakulturdyrenes antal, volumen eller vægt, alt efter hvad er relevant ift. dyrenes livsstadium

f)

datoen for udtagning af den sidste prøve i overensstemmelse med del III i bilag VI til delegeret forordning (EU) 2020/689 og resultaterne af testningen af denne prøve, hvis akvakulturdyrene er bestemt til en virksomhed i en anden medlemsstat, der gennemfører et overvågningsprogram for en eller flere kategori C-sygdomme

g)

dato og klokkeslæt for afsendelse af sendingen.

2.

Personlige erklæringer om flytning af akvakulturdyr, herunder akvakulturdyr til konsum, skal indeholde nærmere oplysninger om det formål, akvakulturdyrene skal anvendes til, med angivelse af et af følgende formål:

a)

yderligere opdræt

b)

udsætning i naturen

c)

genudlægning

d)

karantæne

e)

dekorative formål

f)

slagtning og videre forarbejdning

g)

konsum

h)

renseanlæg

i)

ekspeditionscentre

j)

forskningsformål

k)

andet (specificeres).


BILAG III

Oplysninger, som dyresundhedscertifikater eller anmeldelser vedrørende animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, skal indeholde

1.   

Dyresundhedscertifikatet eller anmeldelsen vedrørende animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)

afsenders og modtagers navn og adresse

b)

oprindelsesvirksomhedens eller -stedets navn og adresse og

i)

hvis oprindelsesvirksomheden er en godkendt virksomhed, den pågældende godkendte virksomheds unikke godkendelsesnummer eller

ii)

hvis oprindelsesvirksomheden er en registreret virksomhed, den pågældende registrerede virksomheds unikke registreringsnummer

c)

bestemmelsesvirksomhedens eller -stedets navn og adresse og

i)

hvis bestemmelsesvirksomheden er en godkendt virksomhed, den pågældende godkendte virksomheds unikke godkendelsesnummer eller

ii)

hvis bestemmelsesvirksomheden er en registreret virksomhed, den pågældende registrerede virksomheds unikke registreringsnummer

d)

det videnskabelige navn på arten af de akvakulturdyr, som de animalske produkter hidrører fra, samt de animalske produkters antal, mængde eller vægt, alt efter hvad der er relevant

e)

dato, klokkeslæt og sted for udstedelse af dyresundhedscertifikatet og dets gyldighedsperiode, embedsdyrlægens navn, stilling og underskrift samt stemplet for den kompetente myndighed på sendingens oprindelsessted.

2.   

Dyresundhedscertifikatet eller anmeldelsen vedrørende flytning af animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, skal indeholde nærmere oplysninger om det formål, produkterne skal anvendes til, med angivelse af et af følgende formål:

a)

direkte konsum

b)

forarbejdning på en sygdomsbekæmpelsesvirksomhed for akvatiske fødevarer

c)

andet (specificeres).

3.   

Attesten, som skal være indeholdt i dyresundhedscertifikatet for animalske produkter af akvakulturdyr, bortset fra levende akvakulturdyr, der skal flyttes fra en restriktionszone, skal have følgende ordlyd:

»Animalske produkter, som opfylder betingelserne i tilladelsen [xxx, med angivelse af navn på og dato for offentliggørelse af den relevante retsakt] vedrørende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger over for [indsæt navnet på den pågældende sygdom] i [nærmere angivelse af oprindelsesrestriktionszonen].«


Top