EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0869

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/869 af 24. juni 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamid, dimethomorph, ethephon, etoxazol, famoxadon, fenamiphos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanat, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazol og s-metolachlor (EØS-relevant tekst)

C/2020/4081

OJ L 201, 25.6.2020, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/869/oj

25.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/869

af 24. juni 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamid, dimethomorph, ethephon, etoxazol, famoxadon, fenamiphos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanat, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazol og s-metolachlor

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/707 (3) blev godkendelsesperioderne for aktivstofferne famoxadon og flumioxazin forlænget til den 30. juni 2020 og godkendelsesperioderne for aktivstofferne beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamid, dimethomorph, ethephon, etoxazol, fenamiphos, fluoxastrobin, folpet, formetanat, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazol og s-metolachlor forlænget til den 31. juli 2020.

(3)

Der er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse stoffer (4).

(4)

Da vurderingen af alle disse stoffer er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(5)

Det er desuden nødvendigt at forlænge godkendelsesperioden for aktivstofferne boscalid, captan, dimethomorph, ethephon, folpet, formetanat, milbemectin, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl og propamocarb for at give den nødvendige tid til at foretage vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med proceduren i artikel 13 og 14 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012.

(6)

I tilfælde, hvor en forordning skal vedtages, hvis godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornyes, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, bør udløbsdatoen fastsættes til den dato, der var gældende inden nærværende forordning blev vedtaget eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes. Hvis der skal vedtages en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornyes, bør afhængigt af omstændighederne den tidligst mulige anvendelsesdato fastsættes.

(7)

Under hensyntagen til at godkendelserne af aktivstofferne udløber den 30. juni 2020, bør denne forordning træde i kraft snarest muligt.

(8)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/707 af 7. maj 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamid, desmedipham, dimethoat, dimethomorph, diuron, ethephon, etoxazol, famoxadon, fenamiphos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaxyl-m, methiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazol, s-metolachlor og tebuconazol (EUT L 120 af 8.5.2019, s. 16).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 35 (vedrørende famoxadon) ændres datoen til »30. juni 2021«.

2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 39 (vedrørende flumioxazin) ændres datoen til »30. juni 2021«.

3)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 46 (vedrørende cyazofamid) ændres datoen til »31. juli 2021«.

4)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 84 (vedrørende benalaxyl) ændres datoen til »31. juli 2021«.

5)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 85 (vedrørende bromoxynil) ændres datoen til »31. juli 2021«.

6)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 88 (vedrørende phenmedipham) ændres datoen til »31. juli 2021«.

7)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 97 (vedrørende s-metolachlor) ændres datoen til »31. juli 2021«.

8)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 99 (vedrørende etoxazol) ændres datoen til »31. juli 2021«.

9)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 109 (vedrørende bifenazat) ændres datoen til »31. juli 2021«.

10)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 110 (vedrørende milbemectin) ændres datoen til »31. juli 2021«.

11)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 141 (vedrørende fenamiphos) ændres datoen til »31. juli 2021«.

12)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 142 (vedrørende ethephon) ændres datoen til »31. juli 2021«.

13)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 145 (vedrørende captan) ændres datoen til »31. juli 2021«.

14)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 146 (vedrørende folpet) ændres datoen til »31. juli 2021«.

15)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 147 (vedrørende formetanat) ændres datoen til »31. juli 2021«.

16)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 150 (vedrørende dimethomorph) ændres datoen til »31. juli 2021«.

17)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 152 (vedrørende metribuzin) ændres datoen til »31. juli 2021«.

18)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 153 (vedrørende phosmet) ændres datoen til »31. juli 2021«.

19)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 154 (vedrørende propamocarb) ændres datoen til »31. juli 2021«.

20)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse« i række 156 (vedrørende pirimiphos-methyl) ændres datoen til »31. juli 2021«.

21)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 158 (vedrørende beflubutamid) ændres datoen til »31. juli 2021«.

22)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 163 (vedrørende benthiavalicarb) ændres datoen til »31. juli 2021«.

23)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 164 (vedrørende boscalid) ændres datoen til »31. juli 2021«.

24)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 166 (vedrørende fluoxastrobin) ændres datoen til »31. juli 2021«.

25)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 167 (vedrørende Paecilomyces lilacinus stamme 251) ændres datoen til »31. juli 2021«.

26)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 168 (vedrørende prothioconazol) ændres datoen til »31. juli 2021«.


Top