EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0866

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/866 af 28. maj 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/101 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for forsigtig værdiansættelse i henhold til artikel 105, stk. 14 i forordning (EU) nr. 575/2013 (EØS-relevant tekst)

C/2020/3428

OJ L 201, 25.6.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/866/oj

25.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/866

af 28. maj 2020

om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/101 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for forsigtig værdiansættelse i henhold til artikel 105, stk. 14 i forordning (EU) nr. 575/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 105, stk. 14, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 9, stk. 5, artikel 10, stk. 6, og artikel 11, stk. 3, i Kommissionen delegerede forordning (EU) 2016/101 (2) er det med hensyn til institutter, der beregner yderligere værdiansættelsesjusteringer (AVA'er) efter kernemetoden, jf. nævnte forordning, fastsat, at individuelle AVA'er, som vedrører markedsprisusikkerhed, omkostninger ved at lukke positioner og modelrisiko, skal bestemmes under henvisning til et nøjagtighedsniveau på 90 % på grundlag af de gældende markedsvilkår på beregningstidspunktet. I nævnte forordning præciseres ligeledes en aggregeringstilgang til beregningen af de samlede AVA'er på kategoriniveau på grundlag af disse individuelle AVA'er, hvorved der tages hensyn til overlapninger blandt individuelle AVA'er, der indgår i aggregeringen af de pågældende kategorier af AVA'er.

(2)

Udbredelsen af covid-19-pandemien har udløst niveauer af ekstrem volatilitet på tværs af finansielle markeder i hele verden og har indvirkning på adskillige aktivklasser. Dette har medført usædvanligt store stigninger i prisspredningen for aktiver og købs-salgs-spænd. Det forventes derfor, at individuelle AVA'er, der beregnes på værdiansættelseseksponeringsniveau, vil stige betydeligt i forhold til deres niveauer under normale forhold.

(3)

Tilpasningen af individuelle AVA'er til nye markedsvilkår er en normal proces. Det bør dog forventes, at aggregeringen af individuelle AVA'er, der er steget betydeligt, vil få en uforholdsmæssigt stor indvirkning på aggregerede AVA-værdier på grund af covid-19-pandemien og offentlige myndigheders beslutninger om at indstille den økonomiske aktivitet på en lang række områder. Reglerne for forsigtig værdiansættelse bør derfor revideres, således at de foruden at omfatte en aggregeringsfaktor, der skal anvendes ved normale markedsvilkår, også fastsætter, at institutter bør anvende en højere aggregeringsfaktor for denne specifikke periode med ekstrem volatilitet i markedspriserne og systemisk chok forårsaget af covid-19-pandemien.

(4)

Det kan forventes, at den ekstreme markedsvolatilitet, der er opstået som følge af covid-19-pandemien, vil aftage i takt med pandemiens gradvise ophør, der forventes i løbet af de kommende måneder. Den højere aggregeringsfaktor bør derfor kun finde anvendelse på den forventede varighed af denne ekstreme markedsvolatilitet kombineret med systemisk chok, som på nuværende tidspunkt vurderes til at vare indtil den 31. december 2020.

(5)

Delegeret forordning (EU) 2016/101 bør derfor ændres.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen. Grundet den akutte situation, der er forårsaget af covid-19-pandemien, har Den Europæiske Banktilsynsmyndighed vurderet, at gennemførelsen af en offentlig høring og cost-benefit-analyse ville være uforholdsmæssig. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har dog underrettet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3).

(7)

For at reagere hurtigt på konsekvenserne af covid-19-pandemien bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/101 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/101 af 26. oktober 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for forsigtig værdiansættelse i henhold til artikel 105, stk. 14 (EUT L 21 af 28.1.2016, s. 54).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


BILAG

Formler, som skal anvendes med henblik på aggregering af AVA'er i henhold til artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 7, og artikel 11, stk. 7

Formel for metode 1

APVA

=

(FV — PV) – α · (FV — PV)

= (1 – α) · (FV — PV)

AVA

=

Σ APVA

Formel for metode 2

APVA

=

maks. {0, (FV — PV) – α · (EV — PV)}

= maks. {0, FV – α · EV – (1 – α) · PV}

AVA

=

Σ APVA

hvor:

FV

=

dagsværdien på værdiansættelseseksponeringsniveau efter eventuelle regnskabsmæssige justeringer, der foretages af instituttets dagsværdi, og som kan siges at vedrøre den samme kilde til værdiansættelsesusikkerhed som den relevante AVA

PV

=

den i henhold til denne forordning forsigtigt ansatte værdi på værdiansættelseseksponeringsniveau

EV

=

den forventede værdi på værdiansættelseseksponeringsniveau udtaget fra et sæt af mulige værdier

α

=

aggregeringsfaktoren

APVA

=

AVA'en på værdiansættelseseksponeringsniveau efter justering for aggregering

AVA

=

den samlede AVA på kategoriniveau efter justering for aggregering.

Institutterne fastsætter aggregeringsfaktor »α« til 66 % indtil den 31. december 2020, og herefter fastsætter de aggregeringsfaktoren til 50 %.


Top