EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0203

Kommissionens delegerede forordning(EU)2019/… af 28. november 2019 om klassificering af køretøjer, brugerne af europæiske elektroniske vejafgiftstjenesters forpligtelser, krav til interoperabilitetskomponenter og minimumskriterier for valg af bemyndigede organer (EØS-relevant tekst)

C/2019/8369

OJ L 43, 17.2.2020, p. 41–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/203/oj

17.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/41


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING(EU) 2019/…

af 28. november 2019

om klassificering af køretøjer, brugerne af europæiske elektroniske vejafgiftstjenesters forpligtelser, krav til interoperabilitetskomponenter og minimumskriterier for valg af bemyndigede organer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/520 af 19. marts 2019 om interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (1), særlig artikel 8, stk. 5, artikel 10, stk. 3, artikel 15, stk. 4 og 5, og artikel 19, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en velfungerende europæisk elektronisk vejafgiftstjeneste (EETS) skal EETS-brugerne oplyse korrekte data, og de har ansvaret for køretøjsudstyret tilstand, hvis der anvendes køretøjsudstyr.

(2)

For at øge de elektroniske vejafgiftssystemers interoperabilitet og sikre kompatibilitet med generelle krav i medfør af EU-lovgivningen, f.eks. databeskyttelse, skal EETS-udbydere og vejafgiftopkrævere overholde et minimum af proceduremæssige, tekniske og driftsmæssige krav.

(3)

Der bør fastsættes generelle krav til infrastrukturen for at sørge for, at interoperabilitetskomponenterne sikrer korrekte data, korrekt identifikation af EETS-udbydere, korrekt montering af køretøjsudstyret, hvis det anvendes, og korrekte oplysninger til førerne om vejafgiftsforpligtelser.

(4)

Standardkriterierne for udpegelse af de organer, der har til opgave at vurdere interoperabilitetskomponenters overensstemmelse med specifikationerne eller deres anvendelsesegnethed bør fastlægges således, at der sikres et minimum af ekspertise, og producenterne behandles ens i alle medlemsstaterne.

(5)

For at sikre en ensartet anvendelse af denne forordning og direktiv (EU) 2019/520 bør den anvendes fra den dato, der er nævnt i artikel 32, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/520 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne delegerede forordning fastlægger kravene med hensyn til:

1)

Klassificering af køretøjer

2)

EETS-brugernes nærmere forpligtelser

3)

interoperabilitetskomponenter

4)

minimumskriterierne for valg af bemyndigede organer.

Artikel 2

Klassificering af køretøjer

1.   De parametre, der anvendes til at klassificere køretøjer for at bestemme vejafgifter, skal opfylde kravene i bilag I til denne delegerede forordning.

2.   Dersom en vejafgiftsopkræver har til hensigt at indføre nye køretøjsklassificeringsparametre, skal den medlemsstat, hvor vejafgiftsopkræveren er registreret, underrette Kommissionen, de øvrige medlemsstater og de EETS-udbydere, som er aktive inden for EETS-området, herom seks måneder inden de nye klassificeringsparametre indføres, uden at dette berører artikel 6, stk. 2, i direktiv (EU) 2019/520.

Artikel 3

EETS-brugernes forpligtelser

1.   EETS-brugerne sikrer korrektheden af alle de bruger- og køretøjsdata, som de oplyser til EETS-udbyderne, og af angivelsen af variable køretøjsparametre.

2.   EETS-brugerne træffer enhver tænkelig foranstaltning til at sikre, at køretøjsudstyret virker, mens køretøjet færdes i et EETS-område, der kræver køretøjsudstyr.

3.   EETS-brugere betjener køretøjsudstyret i overensstemmelse med EETS-udbyderens instrukser, navnlig såfremt disse omfatter angivelsen af variable køretøjsklassificeringsparametre.

Artikel 4

Krav til interoperabilitetskomponenter

Interoperabilitetsparametre og infrastruktur ved vejsiden skal overholde kravene i bilag II til denne delegerede forordning.

Artikel 5

Minimumskriterier for valg af bemyndigede organer.

De bemyndigede organer, som omhandles i artikel 19, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/520, skal overholde de minimumskriterier, der er fastsat i bilag III til denne delegerede forordning.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne delegerede forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 19. oktober 2021.

Denne delegerede forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 91 af 29.3.2019, s. 45.


BILAG I

BESTEMMELSER OM KØRETØJSKLASSIFICERING

1.   Generelle bestemmelser

1.1.

For hver satsstruktur, som en vejafgiftsopkræver anvender i et af sine EETS-områder, skal denne mindst tre måneder inden, satsstrukturen træder i kraft, offentliggøre, hvordan de anvendte køretøjsklassificeringsparametre og satsklasserne relaterer til hinanden. Denne forpligtelse omfatter ikke ændringer, som vejafgiftsopkræveren foretager af specifikke satser inden for en satsstruktur.

1.2.

For hver satsstruktur, som en vejafgiftsopkræver anvender i et af sine EETS-områder, skal denne offentliggøre, hvordan satsklasserne og satsstrukturen relaterer til hinanden. Vejafgiftsopkræveren ajourfører straks offentliggørelsen, når denne relation ændrer sig.

2.   Køretøjsklassificeringsparametre

2.1.

En vejafgiftsopkræver kan anvende køretøjsklassificeringsparametre i henhold til mindst en af følgende bestemmelser:

a)

ethvert køretøjsklassificeringsparameter, som kan måles af vejafgiftsopkræverens vejsideudstyr

b)

de køretøjsparametre, der er anført i registreringsdokumenter for køretøjer (1) og standardiseret i afsnit 8.4 i EN ISO 14906:2018 (2)

Hvis der anvendes køretøjsudstyr, er det kun nødvendigt at understøtte lagring og transmission af mulige køretøjsklassificeringsparametre, som kan hentes fra køretøjsudstyret ved hjælp af dedikeret kortdistancekommunikation via 5,8 GHz, jf. definitionen i standard EN 15509:2014 (3) og ETSI ES 200674-1 V2.4.1 (4) For GNSS-baserede strukturer kan enhver køretøjsparameter desuden hentes fra køretøjsudstyret ved hjælp af CEN-DSRC, jf. definitionen i EN ISO 12813:2019 (5).

2.2.

Når et køretøj befærder et betalingsområde, skal det monterede køretøjsudstyr være i stand til at kommunikere statusoplysningerne for køretøjsenheden og, såfremt det er relevant, sine køretøjsklassificeringsparametre til vejafgiftsopkræverens udstyr, der overvåger vejafgiftsangivelsen, jf. definitionen i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/204 (6).

3.   Nye satsstrukturer

3.1.

Hvis en nyindført satsstruktur bygger på køretøjsklassificeringsparametre, der allerede er i brug i mindst ét EETS-område, skal EETS-udbyderne gennemføre den nye satsstruktur pr. ikrafttrædelsesdatoen.

3.2.

Hvis der med en ny satsstruktur indføres en eller flere nye køretøjsklassificeringsparametre, følges proceduren i artikel 2, stk. 2, i den delegerede forordning.

(1)  Kommissionens direktiv 2003/127/EF af 23. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (EUT L 10 af 16.1.2004, s. 29).

(2)  Elektronisk afgiftsopkrævning — Definition af anvendelsesgrænseflade til dedikeret kortdistancekommunikation.

(3)  Elektronisk afgiftsopkrævning — Anvendelsesprofil for DSRC-interoperabilitet

(4)  Intelligente transportsystemer (ITS), telematik til vejtransport- og trafikformål (RTTT), dedikeret kortdistancekommunikation (DSRC), Del 1: Tekniske egenskaber og prøvningsmetoder for HDR-datatransmissionsudstyr (High Data Rate), der opererer i 5,8 GHz ISM-båndet (Industrial/Scientific/Medical).

(5)  Elektronisk afgiftsopkrævning — Kommunikation i forbindelse med overensstemmelseskontrol af uafhængige systemer.

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/204 af 28. november 2019 om detaljerede forpligtelser for udbydere af europæiske elektroniske vejafgiftstjenester, minimumskrav til indholdet af den europæiske elektroniske vejafgiftstjenestes områdeerklæring, elektroniske grænseflader, krav til interoperabilitetskomponenter og om ophævelse af beslutning 2009/750/EF (EUT L 43 af 17.2.2020, s. 49).


BILAG II

KRAV TIL INTEROPERABILITETSKOMPONENTER

1.   GENERELLE KRAV

1.1.   Pålidelighed og tilgængelighed

1.1.1.

Overvågning og vedligeholdelse af faste eller mobile dele, der anvendes i EETS, skal tilrettelægges, gennemføres og kvantificeres således, at delene forbliver funktionsdygtige under specificerede forhold.

1.1.2.

Udformningen af EETS bør sikre systemets fortsatte funktion, såfremt der skulle indtræffe forstyrrelser eller svigt i komponenterne, eventuelt under forringede driftsvilkår, men med de mindst mulige forstyrrelser for EETS-brugerne.

1.2.   Teknisk kompatibilitet

Ved sammenkobling skal de tekniske egenskaber i EETS-udbydernes og vejafgiftsopkrævernes udstyr være kompatible og overholde bestemmelserne i bilag I til gennemførelsesforordning 2020/204.

1.3.   Sikkerhed/privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger

1.3.1.

Den europæiske elektroniske vejafgiftstjeneste skal indeholde sikkerhedsfunktioner vedrørende beskyttelse af data, der lagres, behandles og overføres mellem de berørte parter i EETS-miljøet. Sikkerhedsfunktionerne skal integrere de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger i behandlingen med henblik på at beskytte EETS-parternes rettigheder og interesser, og navnlig beskytte dem mod risici og skade som følge af manglende tilgængelighed, fortrolighed, integritet, ægthedskontrol, uafviselighed og beskyttelse mod uautoriseret adgang i et europæisk flerbrugermiljø, i overensstemmelse med den relevante om beskyttelse af fysiske personers i forbindelse med behandlingen af personoplysninger.

1.3.2.

EETS skal overholde EU's databeskyttelseslovgivning. Der skal navnlig sikres overholdelse af forordning (EU) 2016/679 og nationale love og administrative bestemmelser, der gennemfører direktiv 2002/58/EF i national ret.

2.   SPECIFIKKE KRAV

2.1.   Krav til infrastruktur

2.1.1.

EETS-infrastrukturen skal kunne sikre, at afgiftsangivelsens oplysninger er så nøjagtige, at de lever op til betalingsordningens krav med henblik på at sikre lige og fair behandling af EETS-brugere med hensyn til vejafgifter og afgifter.

2.1.2.

Det mobile udstyr skal sætte vejafgiftsopkræverne i stand til at identificere den ansvarlige EETS-udbyder. Køretøjsudstyret skal jævnligt overvåge disse oplysninger, ugyldiggøre sig selv, hvis det finder en uregelmæssighed, og om muligt informere EETS-udbyderen om denne uregelmæssighed.

2.1.3.

Når det er relevant, skal EETS-udstyret være udformet sådan, at der anvendes standarder, der er udstedt af europæiske standardiseringsorganisationer, i dets interoperabilitetskomponenter.

2.1.4.

Køretøjsudstyret skal integreres på en trafiksikker og sikkerhedsbeskyttet måde. Monteringen heraf skal være i overensstemmelse med kravene til køretøjers synsfelt fremad (1).

2.1.5.

Vejafgiftsopkræverne skal informere førerne ved hjælp af skiltning eller andre midler, som vælges af medlemsstaterne, om kravet om at betale afgift for at køre i et køretøj i et EETS-område, og om de veje, der er omfattet af et EETS-område.

2.2.   Krav til drift og trafikstyring

2.2.1.

Vejafgiftsopkræverne og EETS-udbyderne skal udarbejde beredskabsplaner med henblik på at undgå større afbrydelser i trafikstrømmene, hvis EETS går ned.

2.2.2.

For så vidt angår vurderingen af ydeevnen for køretøjsudstyr, der bruger satellitbaseret positionsbestemmelse, jf. artikel 3, stk. 3, i direktiv (EU) 2019/520, kan specifikationerne for overensstemmelsesprøvning for EGNOS/Galileo eCall (2) anvendes.

(1)  Kommissionens direktiv 90/630/EØF af 30. oktober 1990 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 77/649/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende førerens synsfelt i motordrevne køretøjer (EFT L 341 af 6.12.1990, s. 20).

(2)  Se »Implementation guidelines for On-Board Unit manufacturers, test solution vendors and technical centres«, Det Europæiske GNSS-agentur og Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (December 2017, version 1.0)


BILAG III

MINIMUMSKRITERIER FOR VALG AF BEMYNDIGEDE ORGANER

1.   

Med henblik på bemyndigelse skal et overensstemmelsesvurderingsorgan — dvs. et organ, der er bemyndiget til at udføre eller overvåge proceduren for overensstemmelsesvurdering med hensyn til specifikationer og anvendelsesegnethed for interoperabilitetskomponenter — overholde punkt 2-11 i dette bilag.

Organet skal være akkrediteret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008 (1) med hensyn til den harmoniserede europæiske standard for overensstemmelsesvurdering af krav til organer, der certificerer produkter, processer og tjenester.

2.   

Organet skal oprettes i henhold til national lovgivning og være en juridisk person.

3.   

Organet skal være et tredjepartsorgan, der er uafhængigt af den organisation eller det produkt, det vurderer.

Et organ, der tilhører en erhvervsorganisation og/eller brancheforening, som repræsenterer virksomheder, der er involveret i konstruktion, produktion, tilvejebringelse, samling, brug eller vedligeholdelse af produkter, som det vurderer, kan anses for at være et sådant organ, hvis det eftervises, at det er uafhængigt og fri for enhver interessekonflikt.

4.   

Organet, dets øverste ledelse og det personale, der har til opgave at foretage overensstemmelsesvurderingen, må ikke være konstruktør, fabrikant, leverandør, montør, køber, ejer, bruger eller reparatør af de produkter, som de vurderer, eller bemyndiget repræsentant for nogle af disse parter. Dette må ikke udelukke, at overensstemmelsesvurderingsorganet bruger de vurderede produkter, der er nødvendige for, at det kan udføre sit arbejde, eller personlig brug af sådanne produkter.

Organet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurderingen, må ikke være direkte involveret i udformning, fremstilling eller konstruktion, markedsføring, installering, anvendelse eller vedligeholdelse af disse produkter eller repræsentere parter, der er involveret i disse aktiviteter. Organet må ikke deltage i aktiviteter, som kan være i strid med dets objektivitet og integritet i forbindelse med de overensstemmelsesvurderingsopgaver, organet er bemyndiget til at udføre. Dette gælder navnlig rådgivningstjenester.

Overensstemmelsesvurderingsorganer skal sikre, at deres datterselskaber eller underentreprenørers aktiviteter ikke påvirker fortroligheden, objektiviteten og uvildigheden af deres overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

5.   

Overensstemmelsesvurderingsorganer og deres personale skal udføre overensstemmelsesvurderingsaktiviteter med den størst mulige faglige integritet og den nødvendige tekniske kompetence på det specifikke område. De må ligeledes ikke påvirkes af nogen form for pression og incitament, navnlig af økonomisk art, som kan have indflydelse på deres afgørelser eller resultaterne af deres overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, særlig fra personer eller grupper af personer, som har en interesse i resultaterne af disse aktiviteter

6.   

Organet skal kunne gennemføre alle de overensstemmelsesvurderingsopgaver, som pålægges det i henhold til direktiv 2019/520/EU og de relevante gennemførelsesretsakter, og for hvilke det er blevet bemyndiget, uanset om disse opgaver udføres af overensstemmelsesvurderingsorganet selv eller på dets vegne og på dets ansvar.

Til enhver tid og for hver overensstemmelsesvurderingsprocedure og type eller kategori af produkter, for hvilke det er blevet bemyndiget, skal overensstemmelsesvurderingsorganet have følgende til rådighed:

a)

personale med teknisk viden og tilstrækkelig og relevant erfaring til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne

b)

beskrivelser af de procedurer, der gælder med hensyn måden, overensstemmelsesvurderingen skal foretages på, således at gennemsigtigheden og muligheden for at reproducere disse procedurer sikres. Det skal have en passende politik og passende procedurer, der skelner mellem opgaver, det udfører som bemyndiget organ, og andre aktiviteter

c)

procedurer, der sætter det i stand til at udføre sine aktiviteter under hensyntagen til en virksomheds størrelse, den sektor, som den opererer inden for, dens struktur, hvor kompleks den pågældende produktteknologi er, og om fremstillingsprocessen har karakter af masse- eller serieproduktion.

Det skal være i stand til at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne på en passende måde og have adgang til alt nødvendigt udstyr og alle nødvendige faciliteter.

7.   

Det personale, som skal udføre overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne, skal have:

a)

en tilstrækkelig teknisk og faglig uddannelse, som omfatter alle overensstemmelsesvurderingsaktiviteter inden for det område, på hvilket overensstemmelsesvurderingsorganet er blevet bemyndiget

b)

et tilstrækkeligt kendskab til kravene vedrørende de vurderinger, de foretager, og den nødvendige bemyndigelse til at udføre sådanne vurderinger

c)

et tilstrækkeligt kendskab til og forståelse af de væsentlige krav, de gældende standarder og EU's relevante harmoniseringslovgivning og gennemførelsesbestemmelser og

d)

evnen til at udarbejde de attester, redegørelser og rapporter, som dokumenterer, at vurderingerne er blevet foretaget.

8.   

Det skal sikres, at overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og vurderingspersonalet arbejder uvildigt.

Aflønningen af den øverste ledelse og det personale, der foretager vurderingerne, må ikke være afhængig af antallet af foretagne vurderinger eller af resultatet af disse vurderinger.

9.   

Overensstemmelsesvurderingsorganet skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre staten er ansvarlig i henhold til national ret, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen.

10.   

Overensstemmelsesvurderingsorganets personale har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, det kommer i besiddelse af ved udførelsen af dets opgaver i henhold til direktiv (EU) 2019/520 og de relevante gennemførelsesretsakter eller enhver national lovgivning til gennemførelse heraf. Dette gælder dog ikke for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor dets aktiviteter udføres. Ejendomsrettigheder skal beskyttes.

11.   

Overensstemmelsesvurderingsorganet skal deltage i eller sikre, at det personale, der foretager vurderingen, er orienteret om de relevante standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne i den koordineringsgruppe af bemyndigede organer, der er nedsat i henhold til den relevante EU-lovgivning, og skal som generelle retningslinjer anvende de administrative afgørelser og dokumenter, som udarbejdes af gruppen.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30)


Top