EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2176

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2176 af 18. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

PE/77/2019/REV/1

OJ L 334, 27.12.2019, p. 146–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2176/oj

27.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/146


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/2176

af 18. december 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 (4) har Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 8. august 2014 om Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis opgaver og organisation gennemgået forordning (EU) nr. 1092/2010 for at afgøre, om det er nødvendigt at tage Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis (ESRB’s) opgaver og organisation op til fornyet overvejelse. De har også set på de nærmere regler for udpegelse af formanden for ESRB.

(2)

I Kommissionens effektivitetsanalyse, der ledsager dets forslag til denne forordning, konkluderes det, at selv om ESRB generelt er velfungerende, er det nødvendigt med forbedringer på visse særlige punkter.

(3)

De seneste institutionelle ændringer vedrørende bankunionen i kombination med bestræbelserne på at opnå en kapitalmarkedsunion samt teknologiske forandringer har reelt forandret de operationelle forhold for ESRB. ESRB bør bidrage til at forebygge eller reducere systemiske risici for den finansielle stabilitet i Unionen og derved til at opfylde målsætningerne for det indre marked. Makrotilsynet på EU-plan med det finansielle system er en integreret del af Det Europæiske Finanstilsynssystem. Institutionelle ordninger, der effektivt identificerer og imødegår mikro- og makroprudentielle risici, kan sikre, at alle interessenter har tilstrækkelig tillid til at tage del i finansielle aktiviteter, navnlig grænseoverskridende aktiviteter. Ved at fremme rettidig og konsekvent politisk respons i medlemsstaterne på identificerede systemiske risici bør ESRB bidrage til at forebygge uensartede tilgange og forbedre det indre markeds funktion.

(4)

Den brede medlemsskare af ESRB’s Almindelige Råd (»Det Almindelige Råd«) er et vigtigt aktiv. Den seneste udvikling i Unionens finansielle tilsynsstruktur, og navnlig oprettelsen af en bankunion, er imidlertid ikke afspejlet i Det Almindelige Råds sammensætning. Derfor bør formanden for Den Europæiske Centralbanks (ECB’s) tilsynsråd og formanden for Den Fælles Afviklingsinstans oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 (5) være medlemmer uden stemmeret af Det Almindelige Råd. Der bør også foretages tilsvarende tilpasninger af Det Rådgivende Tekniske Udvalg for ESRB (»Det Rådgivende Tekniske Udvalg«).

(5)

Formanden for ECB har varetaget formandskabet for ESRB siden dets oprettelse i henhold til forordning (EU) nr. 1092/2010 indtil den 15. december 2015 og derefter på midlertidigt grundlag. I løbet af denne periode har formanden for ECB tilført ESRB autoritet og troværdighed og sikret, at det effektivt kan bygge og trække på ECB’s ekspertise inden for finansiel stabilitet. Det er derfor hensigtsmæssigt, at formanden for ECB permanent varetager formandskabet for ESRB.

(6)

ESRB er ansvarligt for makrotilsyn med det finansielle system i Unionen og bidrager til at forebygge eller reducere systemiske risici i Unionen som helhed eller dele heraf, herunder til at identificere og drøfte risici for den finansielle stabilitet uanset deres oprindelse. Monetære vilkår kan have konsekvenser for den finansielle stabilitet, og det falder ind under ESRB’s makrotilsynsmandat at drøfte disse konsekvenser samtidig med, at centralbankernes uafhængighed respekteres fuldt ud. ESRB er også ansvarlig for at overvåge og vurdere de risici, der består i forhold til den finansielle stabilitet, og som skyldes udviklingstendenser, der kan få indvirkning på sektorplan eller på det finansielle system som helhed, herunder risici og sårbarheder der er affødt af teknologiske forandringer eller miljømæssige eller sociale faktorer. ESRB bør også analysere udviklingen uden for banksektoren, herunder forhold i forløbet frem mod fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen.

(7)

Det Almindelige Råds medlemmer er kollektivt ansvarlige for gennemførelse af ESRB’s mission, målsætninger og opgaver. Alle medlemmer er også ansvarlige for at præge ESRB’s dagsorden og arbejdsprogram og for aktivt at bidrage til dets almindelige arbejde, herunder at gøre de andre medlemmer af Det Almindelige Råd opmærksomme på relevante emner.

(8)

For at styrke ESRB’s synlighed bør formanden for ESRB kunne delegere opgaver, såsom opgaver vedrørende ESRB’s repræsentation udadtil, til første næstformand eller, hvis første næstformand ikke er til stede, og hvor dette er relevant, til anden næstformand eller lederen af ESRB’s sekretariat. En sådan delegation bør ikke omfatte deltagelse i offentlige høringer og i drøftelser bag lukkede døre i Europa-Parlamentet.

(9)

For at sikre fleksibilitet for så vidt angår udvælgelse af medlemmet af Det Almindelige Råd med stemmeret bør medlemsstaterne som deres repræsentant med stemmeret kunne vælge mellem chefen for den nationale centralbank og en højtstående repræsentant for en udpeget myndighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (6) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (7), såfremt denne udpegede myndighed har den ledende rolle i forbindelse med finansiel stabilitet inden for sit kompetenceområde. Denne fleksibilitet for så vidt angår udvælgelsen af medlemmet af Det Almindelige Råd med stemmeret, har ingen virkning for medlemsstater, hvori den nationale centralbank er en udpeget myndighed i henhold til direktiv 2013/36/EU eller forordning (EU) nr. 575/2013. For at undgå politisk indflydelse bør medlemmer af Det Almindelige Råd ikke have en funktion i en medlemsstats centralregering.

(10)

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1092/2010 er første næstformand for ESRB indtil nu blevet valgt af og blandt medlemmerne af ECB’s Generelle Råd under hensyntagen til behovet for en ligelig repræsentation af medlemsstaterne generelt og mellem dem, der har euroen som valuta, og dem, der ikke har euroen som valuta. Efter oprettelsen af bankunionen er det hensigtsmæssigt, at henvisningen til medlemsstater, der har euroen som valuta, og dem, der ikke har euroen som valuta, erstattes med en henvisning til medlemsstater, der er deltagende medlemsstater som defineret i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (8), og dem, der ikke er. Første næstformand bør vælges af og blandt nationale medlemmer af Det Almindelige Råd med stemmeret og dermed afspejle den større fleksibilitet for så vidt angår medlemskab af Det Almindelige Råd.

(11)

Ifølge Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 (9) skal lederen af ESRB’s sekretariat udpeges af ECB i samråd med Det Almindelige Råd. For at øge synligheden af lederen af ESRB’s sekretariat bør Det Almindelige Råd i en åben og gennemsigtig procedure vurdere, om personerne på den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som leder af ESRB’s sekretariat har de egenskaber og den erfaring, der kræves for at lede ESRB’s sekretariat. ECB bør overveje systematisk at åbne udvælgelsesproceduren for kandidater udefra. Det Almindelige Råd bør underrette Europa-Parlamentet og Rådet om vurderingsproceduren. Desuden bør opgaverne for lederen af ESRB’s sekretariat præciseres.

(12)

Henset til at forordning (EU) nr. 1092/2010 er blevet indarbejdet i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, bør artikel 9, stk. 5, i nævnte forordning ændres.

(13)

For at mindske omkostningerne og styrke den proceduremæssige effektivitet bør antallet af Kommissionens repræsentanter i Det Rådgivende Tekniske Udvalg reduceres fra de nuværende to repræsentanter til én repræsentant.

(14)

ECB bør tilføjes som en mulig adressat for ESRB’s advarsler og henstillinger for så vidt angår de opgaver, der er overdraget til den i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1 og 2, og artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013. Afviklingsmyndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne i henhold til Europa-Parlaments og Rådets direktiv 2014/59/EU (10), og Den Fælles Afviklingsinstans bør også tilføjes som mulige adressater.

I henhold til forordning (EU) nr. 1092/2010 skal disse advarsler og henstillinger fremsendes til Rådet og Kommissionen og, hvis de er rettet til en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, til den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1093/2010 (11), til den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (12), og til den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (13) (i det følgende kollektivt benævnt »ESA’er«). For at styrke den demokratiske kontrol og gennemsigtigheden bør ESRB’s advarsler og henstillinger også fremsendes til Europa-Parlamentet og ESA’erne. Hvis det er relevant, bør Det Almindelige Råd kræve, at der indgås en aftale for at sikre fortrolighed, når fortrolige eller ikkeoffentlige advarsler eller henstillinger videregives.

(15)

Medlemmer af ESRB fra nationale centralbanker, nationale tilsynsmyndigheder og nationale myndigheder, der har fået til opgave at føre makroprudentiel politik, bør også kunne anvende de oplysninger, som de modtager fra ESRB under udøvelsen af deres hverv og i forbindelse med ESRB’s opgaver, herunder til udførelse af deres lovbestemte opgaver.

(16)

ESRB bør lette udveksling af oplysninger mellem nationale myndigheder eller organer, der er ansvarlige for det finansielle systems stabilitet, og EU-organer vedrørende foranstaltninger til imødegåelse af systemiske risici i Unionens finansielle system.

(17)

For at sikre kvaliteten og relevansen af ESRB’s udtalelser, henstillinger, advarsler og beslutninger forventes Det Rådgivende Tekniske Udvalg og Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg at høre interessenter, hvis det er relevant, på et tidligt stadium og på en åben og gennemsigtig måde og i videst muligt omfang for at sikre en inklusiv tilgang til alle interessenter.

(18)

Når Kommissionen reviderer ESRB’s opgaver og organisation, bør den navnlig overveje mulige alternative institutionelle modeller. Den bør også overveje, om balancen i ESRB’s organisation mellem de medlemsstater, der er deltagende medlemsstater som defineret i forordning (EU) nr. 1024/2013, og dem, der ikke er, fortsat er hensigtsmæssig.

(19)

Forordning (EU) nr. 1092/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1092/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, litra c), affattes således:

»c)

»systemisk risiko«: en risiko for forstyrrelse af det finansielle system med potentiale til at få alvorlige negative konsekvenser for realøkonomien i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater og for det indre markeds funktion. Alle typer finansielle formidlere, markeder og infrastrukturer kan potentielt være systemisk vigtige i en vis grad.«

2)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Når Det Almindelige Råd høres om udpegelsen af lederen af sekretariatet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 (*1), vurderer det på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure, om personerne på den afgrænsede liste over kandidater til stillingen som leder af sekretariatet har de egenskaber, den upartiskhed og den erfaring, der kræves for at lede sekretariatet. Det Almindelige Råd underretter i tilstrækkelig detaljeret grad Europa-Parlamentet og Rådet om vurderings- og høringsproceduren.

(*1)  Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162).«"

b)

Følgende stykke indsættes:

»3a.   Når formanden og Styringskomitéen giver vejledning til lederen af sekretariatet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010, kan de tage følgende op:

a)

den daglige ledelse af sekretariatet

b)

administrative og budgetmæssige spørgsmål i relation til sekretariatet

c)

koordineringen og forberedelsen af arbejdet og beslutningstagningen i Det Almindelige Råd

d)

forberedelsen af det årlige ESRB-programforslag og gennemførelsen heraf

e)

forberedelsen af den årlige rapport om ESRB’s aktiviteter og rapporteringen om gennemførelsen af det årlige program til Det Almindelige Råd.«

3)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 og 2 affattes således:

»1.   Formandskabet for ESRB varetages af formanden for ECB.

2.   Første næstformand vælges for en periode på fem år af og blandt de nationale medlemmer af Det Almindelige Råd med stemmeret under hensyntagen til behovet for en ligelig repræsentation af medlemsstaterne mellem dem, der er deltagende medlemsstater som defineret i artikel 2, nr. 1), i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (*2), og dem, der ikke er. Første næstformand kan genvælges én gang.

(*2)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).«"

b)

Stk. 8 affattes således:

»8.   Formanden repræsenterer ESRB udadtil. Formanden kan delegere opgaver, såsom opgaver vedrørende ESRB’s repræsentation udadtil, herunder forelæggelse af arbejdsprogrammet, til første næstformand, eller, hvis første næstformand ikke er til stede, og hvor dette er relevant, til anden næstformand eller lederen af sekretariatet. Opgaver vedrørende ESRB’s ansvarlighed og rapporteringsforpligtelser, jf. artikel 19, stk. 1, 4 og 5, kan ikke delegeres.«

4)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

Litra b) affattes således:

»b)

cheferne for de nationale centralbanker. Medlemsstater, hvori den nationale centralbank ikke er en udpeget myndighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (*3) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (*4), og hvori den udpegede myndighed har den ledende rolle i forbindelse med finansiel stabilitet inden for sit kompetenceområde, kan alternativt udnævne en højtstående repræsentant for en udpeget myndighed i henhold til direktiv 2013/36/EU eller forordning (EU) nr. 575/2013

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338)."

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).«"

ii)

Litra c) affattes således:

»c)

en repræsentant for Kommissionen«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

Litra a) affattes således:

»a)

med forbehold af hver medlemsstats beslutning i overensstemmelse med stk. 1, litra b), og i overensstemmelse med stk. 3, én højtstående repræsentant pr. medlemsstat for de nationale tilsynsmyndigheder, for en national myndighed, der har fået til opgave at føre makroprudentiel politik, eller for den nationale centralbank, med mindre chefen for den nationale centralbank ikke er medlemmet af Det Almindelige Råd med stemmeret som omhandlet i stk. 1, litra b), i hvilket tilfælde en højtstående repræsentant for den nationale centralbank er medlemmet af Det Almindelige Råd uden stemmeret«.

ii)

Følgende litraer tilføjes:

»c)

formanden for ECB’s tilsynsråd

d)

formanden for Den Fælles Afviklingsinstans oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 (*5).

(*5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1).«"

c)

Stk. 3 affattes således:

»3.   De i stk. 2, litra a), omhandlede respektive højtstående repræsentanter roterer, alt efter hvilket spørgsmål der behandles, medmindre en medlemsstats nationale myndigheder har udpeget en fælles repræsentant.«

5)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Når medlemmerne af ESRB deltager i Det Almindelige Råds og Styringskomitéens aktiviteter eller udfører anden virksomhed i forbindelse med ESRB, udøver de deres hverv upartisk og udelukkende i Unionens interesse som helhed. De hverken søger eller modtager instrukser fra nogen regering, EU-institutionerne eller noget andet offentligt eller privat organ.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»4.   Medlemmer af Det Almindelige Råd (uanset om de er med eller uden stemmeret) må ikke have en funktion i en medlemsstats centralregering.«

6)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Dette stykke berører ikke de fortrolige, mundtlige drøftelser, der føres i overensstemmelse med artikel 19, stk. 5.«

b)

Følgende stykker indsættes:

»2a.   Medlemmer af ESRB fra nationale centralbanker, nationale tilsynsmyndigheder og nationale myndigheder, der har fået til opgave at føre makroprudentiel politik, kan i deres egenskab af medlemmer af ESRB give nationale myndigheder eller organer, der er ansvarlige for det finansielle systems stabilitet i overensstemmelse med EU-retten eller nationale ordninger, oplysninger vedrørende udførelsen af de opgaver, der er betroet ESRB, og som er nødvendige for udførelsen af de pågældende myndigheders eller organers lovbestemte opgaver, forudsat at der er truffet tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger for at sikre fuld overholdelse af den relevante EU-ret og nationale ordninger.

2b.   Hvis oplysningerne stammer fra andre myndigheder end dem, der er omhandlet i stk. 2a, anvender medlemmerne af ESRB fra nationale centralbanker, nationale tilsynsmyndigheder og nationale myndigheder, der har fået til opgave at føre makroprudentiel politik, kun disse oplysninger til udførelse af deres lovbestemte opgaver med disse myndigheders udtrykkelige samtykke.«

7)

I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Højtstående repræsentanter fra internationale finansielle organisationer, som udfører aktiviteter, der er direkte beslægtede med ESRB’s opgaver, jf. artikel 3, stk. 2, eller Europa-Parlamentets formand eller en repræsentant for Europa-Parlamentet for så vidt angår emner vedrørende EU-ret inden for makroprudentiel politik kan, hvis det er relevant, indbydes til at deltage i møder i Det Almindelige Råd.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   I ESRB’s arbejde kan deltage højtstående repræsentanter fra de relevante myndigheder i tredjelande, når det er relevant for Unionen. ESRB kan udforme ordninger, der navnlig fastsætter arten og omfanget og de proceduremæssige aspekter af disse tredjelandes deltagelse i ESRB’s arbejde. Sådanne ordninger kan omhandle repræsentation efter behov som observatør i Det Almindelige Råd og bør kun vedrøre emner af relevans for Unionen, undtagen sager, hvor situationen i individuelle finansielle institutioner eller medlemsstater måtte blive drøftet.«

c)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Møderne er fortrolige. Det Almindelige Råd kan beslutte at offentliggøre et mødereferat med forbehold af gældende krav om fortrolighed og på en måde, som ikke giver mulighed for at identificere individuelle medlemmer af Det Almindelige Råd eller individuelle institutioner. Det Almindelige Råd kan også beslutte at afholde pressekonferencer efter sine møder.«

8)

I artikel 11 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

Litra b) affattes således:

»b)

det medlem af ECB’s direktion, der har ansvaret for finansiel stabilitet og makroprudentiel politik«.

ii)

Litra c) affattes således:

»c)

fire nationale medlemmer af Det Almindelige Råd med stemmeret under hensyntagen til behovet for en ligelig repræsentation af medlemsstaterne mellem dem, der er deltagende medlemsstater som defineret i artikel 2, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1024/2013, og dem, der ikke er. De vælges af og blandt nationale medlemmer af Det Almindelige Råd med stemmeret for en periode på tre år«.

iii)

Litra d) affattes således:

»d)

en repræsentant for Kommissionen«.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Formanden og første næstformand for ESRB indkalder i fællesskab til møderne i Styringskomitéen mindst en gang hvert kvartal forud for de enkelte møder i Det Almindelige Råd. Formanden og første næstformand kan også i fællesskab indkalde til ad hoc-møder.«

9)

I artikel 12 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg består af formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg og 15 eksperter, der repræsenterer en bred vifte af kvalifikationer, erfaringer og viden vedrørende alle relevante finansmarkedssektorer, og som er foreslået af Styringskomitéen og godkendt af Det Almindelige Råd for en mandatperiode på fire år med mulighed for fornyelse. De udnævnte må ikke være medlemmer af ESA’erne og skal vælges på grundlag af deres generelle kompetence og deres forskellige erfaring i akademiske kredse eller andre sektorer, navnlig i små og mellemstore virksomheder eller fagforeninger eller i deres egenskab af leverandører eller forbrugere af finansielle tjenesteydelser.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Formanden og de to næstformænd for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg udpeges af Det Almindelige Råd efter forslag fra formanden for ESRB, og de skal hver især have et højt niveau af relevant ekspertise og viden, f.eks. i kraft af en relevant akademisk og professionel baggrund inden for sektorerne bankvæsen, værdipapirmarkeder eller forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger. Formandskabet for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg går på skift mellem disse tre personer.«

c)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg yder ESRB rådgivning og bistand i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, efter anmodning fra formanden for ESRB eller Det Almindelige Råd.«

d)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg gennemfører i relevant omfang høringer på et tidligt tidspunkt med interessenter såsom markedsdeltagere, forbrugerorganisationer og akademiske eksperter på en åben og gennemsigtig måde, samtidig med at der tages hensyn til kravet om fortrolighed. Sådanne høringer skal have så bredt et format som muligt for at tilsikre en inklusiv tilgang over for alle interesserede parter og relevante finansielle sektorer og skal give interessenterne god tid til at give tilbagemeldinger.«

10)

I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

Litra f) affattes således:

»f)

en repræsentant for Kommissionen«.

ii)

Følgende litraer indsættes:

»fa)

en repræsentant for ECB’s tilsynsråd

fb)

en repræsentant for Den Fælles Afviklingsinstans«.

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Det Rådgivende Tekniske Udvalg yder ESRB rådgivning og bistand i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, efter anmodning fra formanden for ESRB eller Det Almindelige Råd.«

c)

Følgende stykke indsættes:

»4a.   Det Rådgivende Tekniske Udvalg gennemfører i relevant omfang høringer på et tidligt tidspunkt med interessenter såsom markedsdeltagere, forbrugerorganisationer og akademiske eksperter på en åben og gennemsigtig måde, samtidig med at der tages hensyn til kravet om fortrolighed. Sådanne høringer skal have så bredt et format som muligt for at tilsikre en inklusiv tilgang til alle interesserede parter og relevante finansielle sektorer og skal give interessenterne god tid til at give tilbagemeldinger.«

11)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Andre kilder til rådgivning

Ved udførelsen af opgaverne i artikel 3, stk. 2, hører ESRB, hvis det er relevant, relevante interessenter i den private sektor. Sådanne høringer skal have så bredt et format som muligt for at tilsikre en inklusiv tilgang til alle interesserede parter og relevante finansielle sektorer og skal give interessenterne god tid til at give tilbagemeldinger.«

12)

Artikel 15, stk. 7, affattes således:

»7.   Inden hver anmodning om oplysninger af tilsynsmæssig karakter, som ikke er i summarisk eller sammenfattet form, rådfører ESRB sig behørigt med den relevante europæiske tilsynsmyndighed for at sikre, at anmodningen er begrundet og forholdsmæssigt afpasset. Hvis den relevante europæiske tilsynsmyndighed ikke finder anmodningen begrundet og forholdsmæssigt afpasset, sender den straks anmodningen tilbage til ESRB med anmodning om yderligere begrundelse. Når ESRB har forelagt den relevante europæiske tilsynsmyndighed denne yderligere begrundelse, sendes de ønskede oplysninger til ESRB fra anmodningens adressater, forudsat at disse har lovlig adgang til de relevante oplysninger.«

13)

I artikel 16 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Advarsler eller henstillinger fra ESRB i overensstemmelse med denne forordnings artikel 3, stk. 2, litra c) og d), kan være enten af generel eller specifik karakter og rettes navnlig til Unionen, til en eller flere medlemsstater, til en eller flere ESA’er, til en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, til en eller flere nationale myndigheder, der er udpeget til gennemførelse af foranstaltninger, som tager sigte på at imødegå systemiske risici eller risici på makroplan, til ECB for så vidt angår de opgaver, der er overdraget til ECB i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1 og 2, og artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013, til afviklingsmyndigheder udpeget af medlemsstater i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (*6) og til Den Fælles Afviklingsinstans. Hvis en advarsel eller en henstilling er rettet til en eller flere af de nationale tilsynsmyndigheder, orienteres den eller de berørte medlemsstater også herom. Til henstillingerne skal være knyttet en nærmere angivet frist for gennemførelse af politisk respons. Henstillinger kan også rettes til Kommissionen for så vidt angår den relevante EU-lovgivning.

(*6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).«"

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Samtidig med at advarsler eller henstillinger fremsendes til adressaterne i overensstemmelse med stk. 2, fremsendes de i overensstemmelse med strenge fortrolighedsregler til Europa-Parlamentet, til Rådet, til Kommissionen og til ESA’erne. Når fortrolige eller ikkeoffentlige advarsler eller henstillinger videregives, kræver Det Almindelige Råd, hvis det er relevant, at der indgås en aftale for at sikre fortrolighed.«

14)

Artikel 17, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   Er en henstilling som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra d), rettet til en af adressaterne angivet i artikel 16, stk. 2, meddeler adressaten Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og ESRB, hvilke handlinger den har foretaget som svar på henstillingen, og begrunder eventuel manglende handling. I relevante tilfælde underretter ESRB under overholdelse af strenge fortrolighedsregler straks ESA’erne om de modtagne svar.

2.   Hvis ESRB finder, at dets henstilling ikke er blevet fulgt, eller at adressaterne ikke har begrundet behørigt, at de ikke har truffet nogen foranstaltninger, underretter ESRB under overholdelse af strenge fortrolighedsregler adressaterne, Europa-Parlamentet, Rådet og de relevante ESA’er herom.«

15)

Artikel 18, stk. 4, affattes således:

»4.   Beslutter Det Almindelige Råd ikke at offentliggøre en advarsel eller en henstilling, træffer adressaterne og i givet fald Europa-Parlamentet, Rådet og ESA’erne alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte denne advarsel eller henstillings fortrolige karakter.«

16)

I artikel 19 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 og 2 affattes således:

»1.   Mindst en gang om året, og oftere i tilfælde af omfattende uro på de finansielle markeder, indbydes ESRB’s formand af det kompetente udvalg til en høring i Europa-Parlamentet som en markering af offentliggørelsen af ESRB’s årlige rapport til Europa-Parlamentet og Rådet. Denne høring afholdes adskilt fra den monetære dialog mellem Europa-Parlamentet og formanden for ECB.

2.   Den i denne artikels stk. 1 omhandlede årlige rapport indeholder de oplysninger, som Det Almindelige Råd i overensstemmelse med denne forordnings artikel 18 beslutter at offentliggøre. Den årlige rapport gøres offentligt tilgængelig og skal indeholde en redegørelse for de ressourcer, der stilles til rådighed for ESRB i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1096/2010.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»6.   ESRB besvarer mundtligt eller skriftligt spørgsmål, som Europa-Parlamentet eller Rådet stiller det. Det besvarer disse spørgsmål uden unødig forsinkelse. Når der videregives fortrolige oplysninger, sikrer Europa-Parlamentet fuld fortrolighed for så vidt angår disse oplysninger i overensstemmelse med artikel 8 og nærværende artikels stk. 5.«

17)

Artikel 20 affattes således:

»Artikel 20

Revision

Senest den 31. december 2024 aflægger Kommissionen efter at have hørt ESRB’s medlemmer rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt det er nødvendigt at revidere ESRB’s opgaver eller organisation, idet den overvejer mulige alternative modeller til den nuværende.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 18. december 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

D.M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

T. TUPPURAINEN

Formand


(1)  EUT C 120 af 6.4.2018, s. 2.

(2)  EUT C 227 af 28.6.2018, s. 63.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 2.12.2019.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(8)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

(9)  Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EFT L 331, 15.12.2010, s. 48).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EFT L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top