EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1916

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1916 af 15. november 2019 om fastsættelse af nærmere bestemmelser vedrørende brugen af bagmonterede aerodynamiske anordninger i henhold til Rådets direktiv 96/53/EF

OJ L 297, 18.11.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1916/oj

18.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1916

af 15. november 2019

om fastsættelse af nærmere bestemmelser vedrørende brugen af bagmonterede aerodynamiske anordninger i henhold til Rådets direktiv 96/53/EF

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (1), især artikel 8b, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forbedring af køretøjers aerodynamiske ydeevne rummer et betydeligt potentiale for at nedbringe brændstofforbruget og dermed CO2-emissionerne. Imidlertid er det ikke muligt at foretage væsentlige forbedringer af køretøjers aerodynamiske ydeevne, medmindre de tilladte dimensioner for vejkøretøjer, herunder aerodynamiske anordninger, muliggør dette. Derfor blev direktiv 96/53/EF ændret med henblik på at fastsætte undtagelser fra den største tilladte længde for køretøjers for- og bagende på visse betingelser.

(2)

For at garantere sikkerheden i forbindelse med bagmonterede aerodynamiske anordninger, der kan trækkes ind eller foldes, bør det angives, i hvilke situationer sådanne anordninger må foldes ud eller lukkes, for så vidt angår afstanden til andre trafikanter, områdets særlige karakteristika og hastighedsgrænserne. Det bør også sikres, at bagmonterede aerodynamiske anordninger, der kan trækkes ind eller foldes, er forenelige med intermodal transport, især når de manøvreres på intermodale transportenheder og andre enheder, og at de kan holde til vindmodstanden, når de transporteres på intermodale enheder.

(3)

Det skal også bemærkes, at køretøjer eller vogntog, som har bagmonterede aerodynamiske anordninger, skal overholde kravene i direktiv 96/53/EF, og navnlig de krav, der vedrører vendecirklen, som fremgår af punkt 1.5 i bilag I.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 10i, stk. 2, i direktiv 96/53/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes detaljerede bestemmelser for anvendelsen af aerodynamiske anordninger monteret bag på køretøjer og vogntog i overensstemmelse med direktiv 96/53/EF.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»anordninger«: aerodynamiske anordninger monteret bag på køretøjer eller vogntog

b)

»brugsstilling«: en anordnings stilling i en udfoldet aerodynamisk luftmodstandsreducerende stilling

c)

»lukket stilling«: en anordnings stilling i en foldet eller indtrukket, forsvarligt sikret stilling.

Artikel 3

Anvendelsesforhold

1.   Medlemsstaterne kan forbyde brug af køretøjer og vogntog udstyret med anordninger i brugsstilling i byer eller mellem byområder, hvis dette kræves af de kompetente myndigheder, under hensyntagen til disse områders særlige karakteristika, navnlig steder med en hastighedsgrænse på højst 50 km/t og steder med bløde trafikanter.

2.   Anordningerne skal være i lukket stilling i situationer og områder, hvor der er behov for særlig opmærksomhed eller særlige hensyn. Dette kan forekomme:

a)

under manøvrering, baglæns kørsel eller parkering af køretøjet

b)

i parkeret tilstand

c)

under pålæsning eller aflæsning af varer.

3.   Brugen af anordninger i intermodal transport er underlagt følgende krav:

a)

Ved forberedelse af og under intermodal transport skal anordningerne være i lukket stilling.

b)

Anordningerne må ikke rage længere ud end 25 mm på hver side af køretøjet, og køretøjets samlede bredde inklusive anordninger må ikke overstige 2 600 mm.

4.   Defekte, usikre eller svigtende anordninger skal holdes i lukket stilling eller om muligt afmonteres straks.

5.   Uanset stk. 2 og 3, litra a), skal anordninger ikke være i lukket stilling, hvis det i overensstemmelse med del B, punkt 1.3.1.1.3, del C, punkt 1.3.1.1.3, og del D, punkt 1.4.1.1.3, i bilag I til forordning (EU) nr. 1230/2012 ikke er påkrævet, at de kan trækkes ind eller foldes, hvis de maksimale dimensionskrav opfyldes fuldt ud under alle forhold.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EFT L 235 af 17.9.1996, s. 59.


Top