EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1868

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1868 af 28. august 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 med henblik på strømlining af auktioneringen af kvoter med EU ETS-bestemmelserne for perioden 2021-2030 og med klassificeringen af kvoter som finansielle instrumenter i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (EØS-relevant tekst)

C/2019/6182

OJ L 289, 8.11.2019, p. 9–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1868/oj

8.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/9


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1868

af 28. august 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 med henblik på strømlining af auktioneringen af kvoter med EU ETS-bestemmelserne for perioden 2021-2030 og med klassificeringen af kvoter som finansielle instrumenter i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 3d, stk. 3, artikel 10, stk. 4, og artikel 10a, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden 2012 auktioneres emissionskvoter i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 (2). Auktioneringen af kvoter foregår på en auktionsplatform, der er fælles for 25 medlemsstater og tre EØS-EFTA-lande, og på et mindre antal andre platforme, såkaldte fravalgsplatforme.

(2)

Direktiv 2003/87/EF blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/410 (3) med henblik på at styrke omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ved hjælp af systemet for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen (»EU ETS«) fra 2021. Hovedreglen er fortsat, at tildelingen af kvoter foregår ved auktionering af kvoter, idet andelen af kvoter, der skal auktioneres, skal udgøre 57 % af den samlede mængde kvoter.

(3)

De elementer vedrørende fastlæggelsen af de årlige auktionsmængder, der blev indført ved direktiv (EU) 2018/410, bør indarbejdes i forordning (EU) nr. 1031/2010. Det er især nødvendigt at tage i betragtning, at det er muligt at reducere auktionsmængden med op til 3 % af den samlede mængde kvoter med henblik på at hæve den mængde, der er til rådighed for gratistildeling (den såkaldte »buffer for gratistildeling«). Desuden giver det reviderede direktiv 2003/87/EF mulighed for at ændre de årlige auktionsmængder under henvisning til: frivillig annullering af kvoter i tilfælde af nedlukning af elproduktionskapacitet, genoptagelse i EU ETS af tidligere udelukkede anlæg, der udleder mindre end 2 500 ton kuldioxid, og den fleksibilitet, der er etableret mellem sektorer inden for EU ETS og sektorer uden for EU ETS for at fremme medlemsstaternes opfyldelse af de nationale reduktionsmål for sektorer uden for EU ETS, jf. artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/842 (4).

(4)

Ved direktiv 2003/87/EF blev der oprettet en moderniseringsfond med henblik på at forbedre energieffektiviteten og modernisere energisystemerne i visse medlemsstater samt en innovationsfond med henblik på støtte til investeringer i innovative teknologier. Begge fonde finansieres ved Den Europæiske Investeringsbanks (»EIB«) auktionering af kvoter på den fælles auktionsplatform. Derfor bør EIB være kvoteudbyder for de to fonde uden at være en del af udbudsproceduren for den fælles auktionsplatform. De pågældende mængder af kvoter bør auktioneres på de samme auktioner som de mængder, der auktioneres af de medlemsstater og EØS-EFTA-lande, der deltager i den fælles auktionsplatform.

(5)

Med henblik på oprettelsen af moderniseringsfonden fastsættes det i direktiv 2003/87/EF, at 2 % af den samlede mængde kvoter auktioneres, og at de dertil berettigede medlemsstater derudover kan tilføre fonden kvoter, jf. artikel 10, stk. 2, litra b), og artikel 10c i direktiv 2003/87/EF. EIB skal sikre, at disse kvoter auktioneres i overensstemmelse med principperne og metoderne for auktionsprocessen, i hvilken lige fordeling af auktionsmængderne er et nøgleelement.

(6)

Med henblik på at sikre at der er midler til rådighed til innovation inden for lavemissionsteknologier, og at kvotemarkedet fungerer korrekt, bør innovationsfondens mængder i princippet auktioneres i lige store årlige mængder. Kommissionen bør imidlertid hvert andet år evaluere fordelingen af kvoter, der skal auktioneres af innovationsfonden, under hensyntagen til resultaterne af forslagsindkaldelserne. Første evaluering bør foretages senest den 30. juni 2022.

(7)

Med henblik på at gøre det muligt for medlemsstaterne at annullere kvoter fra deres auktionsmængder i tilfælde af nedlukning af elproduktionskapacitet på deres område bør der fastlægges en underretningsprocedure. Den pågældende medlemsstat bør ved hjælp af en standardformular underrette Kommissionen om, at den påtænker at annullere kvoter, og vedlægge dokumentation for og oplysninger om det lukkede anlæg, den mængde, der ønskes annulleret, og tidsplanen herfor. For at sikre at markedsstabilitetsreserven (»MSR«) som oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 (5) fungerer efter hensigten, bør den annullerede mængde først fratrækkes medlemsstatens auktionsmængder, når MSR-tilpasningerne for det pågældende år er foretaget. For at sikre gennemsigtighed bør Kommissionen offentliggøre de oplysninger, som medlemsstaterne afgiver via standardformularen, medmindre disse oplysninger ikke kan fremlægges af fortrolighedshensyn.

(8)

Med henblik på at styrke kvotemarkedets integritet klassificeres emissionskvoter siden begyndelsen af 2018 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (6) som finansielle instrumenter. Tidligere var det i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (7) kun derivater af emissionskvoter, der blev klassificeret som finansielle instrumenter. Den nye klassificering betyder, at det sekundære markeds spothandel med kvoter nu er omfattet af blandt andet direktiv 2014/65/EU, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (8) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (9). Auktionsprocessen for kvoter (dvs. det primære marked) er imidlertid kun omfattet af forordning (EU) nr. 596/2014.

(9)

Med henblik på at strømline auktioneringen af kvoter med den nye lovgivning om finansielle markeder bør systemet for overvågning og indberetning af auktioner revideres. Eftersom anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 596/2014 er blevet udvidet og nu også anvendes på auktioneringen af kvoter, er det de kompetente nationale myndigheder, der har ansvaret for overvågningen og forebyggelsen af markedsmisbrug i forbindelse med auktioner. I henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 skal de kompetente nationale myndigheder aktivt afsløre og undersøge tilfælde af markedsmisbrug. De nødvendige overvågningsfunktioner bør udøves af auktionsplatformene, Kommissionen, medlemsstaterne og de kompetente nationale myndigheder, og bestemmelserne om forpligtelsen til at udpege en auktionstilsynsførende bør slettes. Eftersom forordning (EU) nr. 596/2014 finder direkte anvendelse på auktioner, er bestemmelserne om markedsmisbrug i forordning (EU) nr. 1031/2010 desuden blevet overflødige og bør slettes.

(10)

Med henblik på at stille de nødvendige indberetningsoplysninger til rådighed for de kompetente nationale myndigheder, der har ansvaret for at føre tilsyn med auktionerne med henblik på markedsmisbrug, på en omkostningseffektiv og forholdsmæssig måde bør forordning (EU) nr. 1031/2010 afspejle de relevante transaktionsindberetningsforpligtelser fastsat i forordning (EU) nr. 600/2014, og disse bør finde anvendelse på auktionsplatforme for så vidt angår indberetning af auktionstransaktioner. Dette er nødvendigt, fordi der i forordning (EU) nr. 596/2014, der for nuværende finder anvendelse på auktioner, ikke er fastsat bestemmelser om en selvstændig transaktionsindberetningsmekanisme, hvorfor nævnte forordning er afhængig af den dataindsamling, der finder sted i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014.

(11)

Det er nødvendigt at sikre, at udbudsforløbet for auktionsplatforme er konkurrencebaseret, og at der fastsættes relevante kriterier herfor. For så vidt angår de gebyrer, som auktionsvinderne skal betale, bør det være muligt inden for visse rammer at hæve det nuværende maksimale gebyr, når udbudsproceduren giver mulighed for det, og når de årlige auktionsmængder reduceres med mere end 200 mio. kvoter som følge af transaktioner i markedsstabilitetsreserven.

(12)

De offentlige udbud på den fælles auktionsplatform kan muligvis danne grundlag for at udvide udvælgelseskriterierne til at omfatte regulerede markeder for energiprodukter, som endnu ikke har organiseret et sekundært marked for emissionskvoter. Hvis et sådant reguleret marked udpeges som auktionsplatform, bør det være et krav, at det opretter et sådant sekundært marked senest 60 handelsdage før den første auktion. Dette er nødvendigt for at etablere prisen på det sekundære marked på auktionstidspunktet (dvs. mindsteprisen), for det tilfælde at auktioner annulleres, samt budgivers gebyr, som er knyttet til det sammenlignelige gebyr, der betales på det sekundære marked. Derudover bør Kommissionen og de deltagende medlemsstater kunne forlænge kontrakternes maksimale varighed fra fem år i dag til syv år i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (10) (»finansforordningen«), dvs. under omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed. Med henblik på at verificere markedsbetingelserne og forberede de nye udbud i løbet af kontraktens varighed bør Kommissionen kunne gennemføre indledende markedsundersøgelser i overensstemmelse med finansforordningen.

(13)

Med henblik på at forenkle auktionsprocessen bør fastsættelsen af de årlige auktionsmængder gøres mere fleksible, for det tilfælde at der er behov for tilpasninger på op til 50 000 kvoter. Ændringer under denne grænse bør ikke føre til, at auktionsmængden for det efterfølgende år tilpasses, medmindre en medlemsstat udtrykkeligt anmoder herom. Derudover bør fastlæggelsen og offentliggørelsen af auktionskalenderne forenkles, nærmere betegnet således at Kommissionen ikke længere vil skulle fremsætte en udtalelse herom. I steder bør auktionskalenderen kunne offentliggøres, efter at Kommissionen har truffet en intern afgørelse om auktionstabellen, der svarer til auktionskalenderen, inden for rammerne af de delegerede retsakter, der er vedtaget i medfør af artikel 19, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF.

(14)

Med henblik på at forenkle genudpegelsen af fravalgsplatforme vil det kun være nødvendigt at ændre bilag III til forordning (EU) nr. 1031/2010 i forbindelse med opførelsen af nye enheder som fravalgsplatforme eller genopførelse under ændrede betingelser. I tilfælde hvor fravalgsplatforme genudpeges af den relevante medlemsstat på de samme betingelser, bør opførelsen på listen således forlænges på de samme vilkår og betingelser som for den oprindelige opførelse, og idet det ikke er nødvendigt at foretage en ændring af bilag III til forordning (EU) nr. 1031/2010. Dette bør være betinget af, at medlemsstaten og Kommissionen bekræfter, at kravene i nærværende forordning og målene i artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF er opfyldt.

(15)

Med henblik på at undgå akkumulering af annullerede mængder, for det tilfælde at adskillige auktioner annulleres, bør det være muligt at fordele de annullerede mængder ligeligt på efterfølgende auktioner, der ikke allerede vedrører annullerede mængder fra tidligere annullerede auktioner.

(16)

Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1031/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

»Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen«.

2)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 1 og 2 udgår.

b)

Nr. 3 og 4 affattes således:

»3.

»todages spot«: kvoter, der auktioneres til levering på en aftalt dato senest to handelsdage efter auktionsdagen

4.

»femdages futures«: kvoter, der auktioneres til levering på en aftalt dato senest fem handelsdage efter auktionsdagen«.

c)

Nr. 8, 9 og 10 affattes således:

»8.

»investeringsselskab«: det samme som i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (*)

9.

»kreditinstitut«: det samme som i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (*)

10.

»finansielle instrumenter«: det samme som i artikel 4, stk. 1, nr. 15), i direktiv 2014/65/EU

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349)."

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).«."

d)

Nr. 12, 13 og 14 affattes således:

»12.

»modervirksomhed«: det samme som i artikel 2, nr. 9), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (*)

13.

»dattervirksomhed«: det samme som i artikel 2, nr. 10), i direktiv 2013/34/EU

14.

»tilknyttet virksomhed«: det samme som i artikel 2, nr. 12), i direktiv 2013/34/EU

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).«."

e)

Nr. 17 til 19 affattes således:

»17.

»hvidvaskning af penge«: det samme som i artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 (*), jf. samme direktivs artikel 1, stk. 4 og 6

18.

»finansiering af terrorisme«: det samme som i artikel 1, stk. 5, i direktiv (EU) 2015/849, jf. samme direktivs artikel 1, stk. 6

19.

»kriminel handling«: det samme som i artikel 3, nr. 4), i direktiv (EU) 2015/849

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).«."

f)

Nr. 21 affattes således:

»21.

»udpeget kvotekonto«: en eller flere typer konti som omhandlet i de delegerede retsakter, der er vedtaget i medfør af artikel 19, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, som tjener til deltagelse i eller gennemførelse af auktionsprocessen, herunder hensættelse af kvoterne i depot, indtil de leveres i henhold til denne forordning«.

g)

Nr. 23 og 24 affattes således:

»23.

»kundelegitimationskrav«: det samme som »kundekendskabsprocedure« i artikel 13 i direktiv (EU) 2015/849 og »skærpede kundekendskabskrav« i artikel 18, artikel 18a og artikel 20, jf. samme direktivs artikel 22 og 23

24.

»reel ejer«: det samme som i artikel 3, nr. 6), i direktiv (EU) 2015/849«.

h)

Nr. 26, 27 og 28 affattes således:

»26.

»politisk udsatte personer«: det samme som i artikel 3, nr. 9), i direktiv (EU) 2015/849

27.

»markedsmisbrug«: det samme som i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (*)

28.

»insiderhandel«: det samme som i artikel 8 i forordning (EU) nr. 596/2014 og som forbudt efter artikel 14, litra a) og b), i samme forordning

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).«."

i)

Følgende nr. 28a indsættes:

»28a.

»uretmæssig videregivelse af intern viden«: det samme som i artikel 10 i forordning (EU) nr. 596/2014 og som forbudt efter artikel 14, litra c), i samme forordning«.

j)

Nr. 29 og 30 affattes således:

»29.

»intern viden«: det samme som i artikel 7 i forordning (EU) nr. 596/2014

30.

»kursmanipulation«: det samme som »markedsmanipulation« i artikel 12 i forordning (EU) nr. 596/2014 og som forbudt efter artikel 15 i samme forordning«.

k)

Nr. 39 affattes således:

»39.

»reguleret marked«: det samme som i artikel 4, stk. 1, nr. 21), i direktiv 2014/65/EU«.

l)

Nr. 41 udgår.

m)

Nr. 42 affattes således:

»42.

»markedsoperatør«: det samme som i artikel 4, stk. 1, nr. 18), i direktiv 2014/65/EU«.

n)

I nr. 43, affattes litra b) til f) således:

»b)

for så vidt angår artikel 18, stk. 2, i nærværende forordning: det samme som i artikel 4, stk. 1, nr. 55), litra a), i direktiv 2014/65/EU, sammenholdt med kravene i artikel 5, stk. 4, i samme direktiv

c)

for så vidt angår artikel 19, stk. 2, i nærværende forordning, når der er tale om de personer, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra b), i nærværende forordning: det samme som i artikel 4, stk. 1, nr. 55), litra a), i direktiv 2014/65/EU, sammenholdt med kravene i artikel 5, stk. 4, i samme direktiv

d)

for så vidt angår artikel 19, stk. 2, i nærværende forordning, når der er tale om de personer, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra c), i nærværende forordning: det samme som i artikel 4, stk. 1, nr. 43), i forordning (EU) nr. 575/2013

e)

for så vidt angår artikel 19, stk. 2, i nærværende forordning, når der er tale om de erhvervsmæssige grupperinger, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra d), i nærværende forordning: det samme som i artikel 4, stk. 1, nr. 55), litra a), i direktiv 2014/65/EU

f)

for så vidt angår artikel 35, stk. 4, 5 og 6, i nærværende forordning: det samme som i artikel 4, stk. 1, nr. 55), litra b), i direktiv 2014/65/EU«.

o)

Nr. 44 affattes således:

»44.   exitstrategi: et eller flere dokumenter affattet i overensstemmelse med de kontrakter, der udpeger den pågældende auktionsplatform, og som nøje beskriver de planlagte foranstaltninger til at sikre følgende:»«

a)

at alle materielle og immaterielle aktiver, der er nødvendige for den uafbrudte fortsættelse af auktionerne og den gnidningsfrie gennemførelse af auktionsprocessen af en auktionsplatforms efterfølger, bliver overdraget

b)

at alle oplysninger vedrørende auktionsprocessen, som er nødvendige for udbudsforløbet ved udpegelsen af auktionsplatformens efterfølger, modtages

c)

at den tekniske support, der gør det muligt for de kontraherende myndigheder eller auktionsplatformens efterfølger eller enhver kombination af disse at forstå, få adgang til eller anvende de relevante oplysninger, der indgives i henhold til litra a) og b), modtages.«.

3)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, tredje afsnit, udgår.

b)

Stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

budmængden udtrykt ved antallet af kvoter i heltalsmultiplum af partier á 500 kvoter«.

c)

Stk. 5 affattes således:

»5.   At et investeringsselskab eller et kreditinstitut modtager, formidler eller indgiver bud på en auktionsplatform, anses for at udgøre en investeringsservice som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2014/65/EU.«.

4)

Artikel 7, stk. 7 og 8, affattes således:

»7.   Auktionsplatformen fastlægger inden den pågældende auktion, hvilken metodologi der skal anvendes med henblik på stk. 6 i denne artikel, efter at have hørt den relevante ordregivende myndighed, jf. artikel 26, stk. 1, eller artikel 30, stk. 5, og underrettet de kompetente nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 56.

Auktionsplatformen kan ændre metodologi mellem to budperioder på samme auktionsplatform. Den underretter straks den relevante ordregivende myndighed, jf. artikel 26, stk. 1, eller artikel 30, stk. 5, og de kompetente nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 56.

Den pågældende auktionsplatform skal tage størst muligt hensyn til udtalelsen fra den relevante ordregivende myndighed, hvis den foreligger.

8.   Hvis en auktion over kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, annulleres, fordeles mængden ligeligt på de følgende fire auktioner, der er planlagt på den berørte auktionsplatform. Hvis medlemsstatens mængde fra annullerede auktioner ikke kan fordeles ligeligt i overensstemmelse med første punktum, auktionerer den pågældende medlemsstat disse kvoter ad højst fire auktioner i de mængder, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i denne forordning.

Hvis en auktion over kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, annulleres, fordeles mængden ligeligt på de følgende to auktioner, der er planlagt på den berørte auktionsplatform. Hvis medlemsstatens mængde fra annullerede auktioner ikke kan fordeles ligeligt i overensstemmelse med forrige punktum, auktionerer den pågældende medlemsstat disse kvoter på den første følgende auktion i de mængder, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i denne forordning.

Hvis en auktion, der allerede vedrører mængder fra en tidligere annulleret auktion, annulleres, fordeles mængderne i henhold til første og andet afsnit på auktioner fra og med den første auktion, der ikke er berørt af andre tilpasninger som følge af tidligere annulleringer.«.

5)

Artikel 8, stk. 3 til 6, affattes således:

»3.   Under ekstraordinære omstændigheder kan en auktionsplatform, efter at have hørt Kommissionen, ændre klokkeslættene for en budperiode ved at give alle personer, der kan ventes at blive berørt af ændringen, meddelelse herom. Den pågældende auktionsplatform skal tage størst mulig hensyn til udtalelsen fra Kommissionen, hvis den foreligger.

4.   Senest fra den sjette auktion skal den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, i denne forordning, afholde auktioner over kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, mindst en gang ugentligt og over kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, mindst hver anden måned.

På højst to ugentlige dage, hvor en auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, afholder auktion, må ingen anden auktionsplatform afholde auktion. Hvis en auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, afholder auktion mere end to dage ugentligt, fastsætter den, på hvilke to dage der ikke må afholdes andre auktioner, og offentliggør dette. Dette gør den senest på den dato, hvor den træffer de beslutninger og offentliggør de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11.

5.   Den mængde af kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auktioneres på den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, i denne forordning, fordeles ligeligt over de auktioner, der afholdes i løbet af et kalenderår, dog således at der i august kun auktioneres halvt så stor en mængde som i hver af årets øvrige måneder.

Den mængde af kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, og som skal auktioneres på den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, i denne forordning, fordeles i princippet ligeligt over de auktioner, der afholdes i løbet af et kalenderår, dog således at der i august kun auktioneres halvt så stor en mængde som i hver af årets øvrige måneder.

Hvis en medlemsstats årlige auktionsmængde ikke kan fordeles ligeligt på de auktioner, der afholdes et givet år, i partier á 500 kvoter i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, fordeler den berørte auktionsplatform den pågældende mængde på færre auktioner, idet det sikres, at mængden auktioneres mindst hvert kvartal.

6.   I artikel 32 er der fastsat yderligere bestemmelser om tidsforløbet og hyppigheden af auktioner, der afholdes af andre auktionsplatforme end de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1.«.

6)

I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»Uden at det berører anvendelsen af reglerne i artikel 58, kan en auktionsplatform annullere en auktion, hvis der foreligger omstændigheder, der forhindrer eller formentlig vil forhindre, at den pågældende auktion forløber korrekt. De annullerede auktioners kvotemængder fordeles i henhold til artikel 7, stk. 8.«.

b)

Stk. 2 og 3 udgår.

7)

Artikel 10, stk. 1-4, affattes således:

»1.   Mængden af kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, til auktionering i et givet kalenderår er fra 2019 den kvotemængde, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, og artikel 10, stk. 1a, i samme direktiv.

2.   Mængden af kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, til auktionering i et givet kalenderår i den enkelte medlemsstat baseres på kvotemængden i stk. 1 i denne artikel samt den pågældende medlemsstats andel af kvoter, der er fastlagt i henhold til artikel 10, stk. 2, i førnævnte direktiv.

3.   Mængden af kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, til auktionering i et givet kalenderår i den enkelte medlemsstat i henhold til stk. 1 og 2 i denne artikel skal tage højde for artikel 10a, stk. 5a, i direktiv 2003/87/EF, de tilpasninger, der skal foretages i medfør af artikel 1, stk. 5 og 8, i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 (*), de tilpasninger, der skal foretages i medfør af artikel 10c, artikel 12, stk. 4, artikel 24, 27 og 27a i direktiv 2003/87/EF, og de tilpasninger, der skal foretages i medfør af artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/842 (*).

4.   Uden at det berører bestemmelserne i afgørelse (EU) 2015/1814, skal enhver efterfølgende ændring af mængden af kvoter til auktionering i et givet kalenderår medregnes i den kvotemængde, der skal auktioneres i det følgende kalenderår.

Under ekstraordinære omstændigheder, særlig i tilfælde hvor den kumulerede årlige værdi af sådanne ændringer ikke overstiger 50 000 kvoter for en given medlemsstat, kan disse ændringer medregnes i den kvotemængde, der skal auktioneres i de følgende kalenderår, medmindre en medlemsstat senest den 30. april 2020 anmoder Kommissionen om, at denne grænse ikke skal anvendes i den pågældende medlemsstat i den periode, der starter i 2021.

Enhver mængde af kvoter, der ikke kan auktioneres i et givet kalenderår som følge af den grænse, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, medregnes i den kvotemængde, der skal auktioneres i det følgende kalenderår.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 af 6. oktober 2015 om oprettelse og anvendelse af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF (EUT L 264 af 9.10.2015, s. 1)."

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).«."

8)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Kalender med individuelle auktioner over kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, og som auktioneres på auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, i denne forordning

De auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, i denne forordning, fastlægger auktionskalenderen inklusive budperioder, individuelle mængder, auktionsdatoer samt auktionsprodukt og betalings- og leveringsdatoer for de kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auktioneres på hver enkelt auktion for hvert kalenderår, idet de forinden har rådført sig med Kommissionen. De pågældende auktionsplatforme offentliggør auktionskalenderen senest den 15. juli året før eller så snart som praktisk muligt efter denne dato, forudsat at Kommissionen har bedt den centrale administrator for EU-transaktionsjournalen (»EUTL«) om at indføre den tilsvarende auktionstabel i EUTL i overensstemmelse med de delegerede retsakter, der er vedtaget i medfør af artikel 19, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF.«.

9)

I artikel 12 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende sætning:

»Artikel 10, stk. 4, anvendes på alle efterfølgende tilpasninger af den mængde af kvoter, der skal auktioneres.«.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   For hvert kalenderår i en given handelsperiode fastsættes mængden af kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, til auktionering i den enkelte medlemsstat på basis af mængden i stk. 1 i denne artikel, samt den pågældende medlemsstats andel som fastsat i overensstemmelse med artikel 3d, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF.«.

10)

I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Kalender med individuelle auktioner over kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, og som auktioneres på auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, i denne forordning«.

b)

Stk. 1 udgår.

c)

Stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2.   De auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, i denne forordning, fastlægger auktionskalenderen inklusive budperioder, individuelle mængder, auktionsdatoer samt auktionsprodukt og betalings- og leveringsdatoer for de kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, som skal auktioneres på hver enkelt auktion for hvert kalenderår, idet de forinden har rådført sig med Kommissionen. De pågældende auktionsplatforme offentliggør auktionskalenderen senest den 30. september året før eller så snart som praktisk muligt efter denne dato, forudsat at Kommissionen har bedt den centrale administrator for EUTL om at indføre den tilsvarende auktionstabel i EUTL i overensstemmelse med de delegerede retsakter, der er vedtaget i medfør af artikel 19, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF. Uden at det berører fristen for offentliggørelse af auktionskalenderen over kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, jf. artikel 11 i denne forordning, kan de pågældende auktionsplatforme samtidig fastlægge auktionskalenderen over kvoter, der er omfattet af kapitel II og III i direktiv 2003/87/EF.«.

d)

Stk. 3 og 4 affattes således:

»3.   De auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, i denne forordning, skal basere deres fastlæggelse og offentliggørelse som omhandlet i stk. 2 i denne artikel på Kommissionens afgørelse vedtaget i henhold til artikel 3e, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF.

4.   Bestemmelserne om kalenderen med individuelle auktioner over kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, som afholdes af en anden auktionsplatform end de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, i denne forordning, fastlægges og offentliggøres som fastsat i artikel 32 i denne forordning.

Artikel 32 finder også anvendelse på de auktioner, som afholdes i henhold til artikel 30, stk. 7, andet afsnit, af den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1.«.

11)

I artikel 14 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

i)

Litra b) affattes således:

»b)

suspension af en anden auktionsplatform end de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, i denne forordning, i henhold til de delegerede retsakter, der er vedtaget i medfør af artikel 19, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF«.

ii)

Litra f) affattes således:

»f)

kvoter, der er sat til side til nytilkomne, jf. artikel 10a, stk. 7, i direktiv 2003/87/EF, og kvoter, der ikke er tildelt, jf. artikel 10c i samme direktiv«.

iii)

Litra j) affattes således:

»j)

eventuel tilbageholdelse af kvoter fra auktionerne i medfør af artikel 22, stk. 5«.

iv)

Litra l) affattes således:

»l)

tilpasninger, der er nødvendige i henhold til afgørelse (EU) 2015/1814, som fastlægges og offentliggøres senest den 15. juli i det pågældende år, eller så snart det er praktisk muligt derefter«.

v)

Som litra m) tilføjes:

»m)

annullering af kvoter i henhold til artikel 12, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF.«.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Hvis den måde, en ændring skal gennemføres på, ikke er omhandlet i denne forordning, gennemfører den berørte auktionsplatform først ændringen, når den har rådført sig med Kommissionen. Artikel 11 og artikel 13, stk. 2, finder anvendelse.«.

12)

Artikel 15 affattes således:

»Artikel 15

Personer, der kan byde direkte på en auktion

Kun personer, som er berettiget til at søge om adgang til at byde ifølge artikel 18, og som har opnået adgang til at byde ifølge artikel 19 og 20, kan byde direkte på en auktion.«.

13)

Artikel 16, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Desuden kan auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, eller artikel 30, stk. 1, give budgiverne mulighed for adgang til auktionerne via dedikerede forbindelser til den elektroniske grænseflade.«.

14)

I artikel 18 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra b) og c), affattes således:

»b)

investeringsselskaber med tilladelse i henhold til direktiv 2014/65/EU, som byder for egen regning eller for deres kunders regning

c)

kreditinstitutter med tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (*), som byder for egen regning eller for deres kunders regning

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).«."

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Uden at det berører undtagelsen i artikel 2, stk. 1, litra j), i direktiv 2014/65/EU, har personer, der er omfattet af denne undtagelse, og som er autoriseret i henhold til artikel 59 i nærværende forordning, ret til at ansøge om adgang til at byde direkte på auktionerne, enten for egen regning eller for deres hovederhvervs kunders regning, hvis den relevante kompetente nationale myndighed i den medlemsstat, de er etableret i, ved lov har fået beføjelse til at give dem tilladelse til at byde for egen regning eller for deres hovederhvervs kunders regning.«.

c)

Stk. 3 udgår.

d)

Stk. 6 udgår.

15)

I artikel 20 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Ansøgninger om adgang til at byde og den dertilhørende dokumentation skal efter anmodning stilles til rådighed til kontrol for den kompetente nationale håndhævende myndighed i en medlemsstat, der er ved at foretage en undersøgelse, jf. artikel 62, stk. 3, litra e), samt ethvert kompetent EU-organ, der deltager i en grænseoverskridende undersøgelse.«.

b)

Stk. 6 udgår.

16)

Artikel 21, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»I så fald anmelder den pågældende auktionsplatform dette til den finansielle efterretningsenhed, der er omhandlet i artikel 32 i direktiv (EU) 2015/849, jf. artikel 55, stk. 2, i denne forordning.«.

17)

Artikel 22, stk. 3 og 4, affattes således:

»3.   For medlemsstater, der ikke deltager i de fælles aktioner i artikel 26, stk. 1, udpeges kvoteudbyderen af den udpegende medlemsstat, således at de nødvendige aftaler med de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, herunder det tilsluttede clearing- eller afviklingssystem, kan indgås og gennemføres, hvorved kvoteudbyderen bliver i stand til at auktionere kvoter på den udpegende medlemsstats vegne på sådanne auktionsplatforme på gensidigt aftalte vilkår, jf. artikel 30, stk. 7, andet afsnit, og artikel 30, stk. 8, første afsnit.

4.   Medlemsstaterne undlader at videregive interne oplysninger til nogen, der arbejder for kvoteudbyderen, medmindre vedkommende, der arbejder for medlemsstaten eller handler på dennes vegne, videregiver oplysningerne på »need-to-know«-basis som et normalt led i udøvelsen af deres beskæftigelse, erhverv eller funktioner, og den pågældende medlemsstat konstaterer, at kvoteudbyderen har truffet hensigtsmæssige foranstaltninger til at forhindre insiderhandel eller uretmæssig videregivelse af intern viden også af personer, der arbejder for en kvoteudbyder, ud over de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 18, stk. 8, og artikel 19, stk. 10, i forordning (EU) nr. 596/2014.«.

18)

Overskriften til kapitel VI udgår.

19)

Artikel 24 og 25 affattes således:

»Artikel 24

Auktionering af kvoter med henblik på innovationsfonden og moderniseringsfonden

1.   Fra 2021 er Den Europæiske Investeringsbank (»EIB«) kvoteudbyder af de kvoter, som auktioneres i henhold til artikel 10a, stk. 8, første afsnit, og artikel 10d, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, på den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, i denne forordning. Artikel 22, stk. 2 og 4, artikel 23, stk. 1, og artikel 52, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på EIB. Som kvoteudbyder sikrer EIB, at auktionsprovenuet udbetales til en konto, som Kommissionen har meddelt denne med henblik på artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2003/87/EF, senest 15 dage efter udgangen af den måned, hvor dette auktionsprovenu er opnået. Banken kan før udbetalingen fratrække et eventuelt supplerende gebyr for hensættelse og udbetaling i overensstemmelse med den aftale, der er indgået mellem Kommissionen og EIB i medfør af artikel 20, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/856 (*).

2.   Den årlige auktionsmængde i stk. 1 auktioneres sammen med de årlige mængder til auktionering i de medlemsstater, der deltager i den fælles aktion, jf. artikel 26, stk. 1, i denne forordning, og fordeles ligeligt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 5, i denne forordning.

3.   I princippet auktioneres de i artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2003/87/EF omhandlede mængder af kvoter i lige store årlige mængder over en periode på 10 år fra den 1. januar 2021.

Kommissionen evaluerer fordelingen af kvoter, der mangler at blive auktioneret, når beslutningen om tildelingen for hver forslagsindkaldelse, jf. de delegerede retsakter, der er vedtaget i medfør af artikel 10a, stk. 8, fjerde afsnit, i direktiv 2003/87/EF, er truffet. Sådanne evalueringer foretages hvert andet år, idet den første evaluering foretages senest den 30. juni 2022. Ved hver evaluering tages der især højde for den støtte, der er til rådighed for fremtidige forslagsindkaldelser, det maksimale støttebeløb til rådighed under innovationsfonden til projektudviklingsbistand, den del af det samlede beløb til rådighed under innovationsfonden, der kan anvendes til indkaldelser i forbindelse med små projekter, og som er reserveret af Kommissionen, den støtte, der forventes nødvendig til de udvalgte projekter, udbetalingen og inddrivelsesraten.

Artikel 25

Procedure for annullering af kvoter i henhold til artikel 12, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF

1.   En medlemsstat, der påtænker at annullere kvoter fra den samlede mængde af kvoter, som den skal auktionere, under henvisning til nedlukning af elproduktionskapacitet på dets område, jf. artikel 12, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, underretter Kommissionen herom senest den 31. december året efter nedlukningen ved hjælp af standardformularen i bilag I til denne forordning.

2.   Den mængde af kvoter, der annulleres i henhold til artikel 12, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, fratrækkes den mængde, der skal auktioneres af den pågældende medlemsstat i henhold til artikel 10 i denne forordning, når de tilpasninger, der skal foretages i medfør af afgørelse (EU) 2015/1814, er foretaget.

3.   Kommissionen offentliggør de oplysninger, som medlemsstaterne har afgivet i overensstemmelse med bilag I, med undtagelse af de rapporter, der er omhandlet i punkt 6 i samme bilag.

(*)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/856 af 26. februar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår anvendelsen af innovationsfonden (EUT L 140 af 28.5.2019, s. 6).«."

20)

I artikel 26 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 udgår.

b)

Stk. 3 til 6 affattes således:

»3.   Den fælles udbudsprocedure omhandlet i stk. 1 gennemføres i henhold til artikel 165, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (*).

4.   Auktionsplatformene i stk. 1 udpeges for en periode på højst fem år. Hvis betingelserne i artikel 172, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 er opfyldt, kan medlemsstaterne og Kommissionen forlænge den maksimale varighed for udpegelsen af auktionsplatformen til syv år. I løbet af kontraktens varighed kan Kommissionen gennemføre en indledende markedsundersøgelse i overensstemmelse med artikel 166, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 med henblik på at verificere markedsbetingelserne og forberede det nye udbud.

5.   De i stk. 1 omhandlede auktionsplatformes identitet og kontaktoplysninger offentliggøres på Kommissionens websted.

6.   En medlemsstat, der slutter sig til den fælles aktion som omhandlet i stk. 1, efter at aftalen om fælles udbud mellem Kommissionen og de medlemsstater, der deltager i aktionen, er trådt i kraft, må acceptere de vilkår, der er fastsat af Kommissionen og de medlemsstater, der slutter sig til den fælles aktion inden aftalens ikrafttræden, samt eventuelle beslutninger, der allerede er truffet i henhold til aftalen.

En medlemsstat, der i henhold til artikel 30, stk. 4, beslutter ikke at deltage i den fælles aktion som omhandlet i stk. 1, i denne artikel, men at udpege sin egen auktionsplatform, kan få observatørstatus på vilkår og betingelser, som fastsættes i aftalen om fælles udbud mellem de medlemsstater, der deltager i den fælles aktion som omhandlet i stk. 1, og Kommissionen, og forudsat at dette ikke strider mod gældende regler for indgåelse af offentlige kontrakter.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).«."

21)

I artikel 27 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

i)

Litra f) og g) affattes således:

»f)

levering til Kommissionen af oplysninger om auktionernes forløb, jf. artikel 53

g)

tilsyn med auktionerne, anmeldelse af mistanke om hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, kriminel handling eller markedsmisbrug samt administration af eventuelt påkrævede korrigerende foranstaltninger eller sanktioner, herunder en udenretslig ordning til bilæggelse af tvister, jf. artikel 54-59 og artikel 64, stk. 1«.

ii)

Som litra h) tilføjes:

»h)

indberetning af oplysninger, jf. artikel 36.«.

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Inden for tre måneder fra datoen for sin udpegelse skal auktionsplatformen indgive sin exitstrategi til Kommissionen.«.

22)

Artikel 28 udgår.

23)

I artikel 29 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Tjenester, som ydes til Kommissionen af auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1«.

b)

Indledningen affattes således:

»Auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, yder Kommissionen teknisk støtte til Kommissionens arbejde med følgende:«.

c)

Litra a) affattes således:

»a)

koordinering af auktionskalenderen til bilag III«.

d)

Litra b) og c) udgår.

e)

Litra d) affattes således:

»d)

rapporter, som Kommissionen udarbejder i henhold til artikel 10, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF«.

f)

Litra f) affattes således:

»f)

revision af denne forordning, direktiv 2003/87/EF eller de delegerede retsakter, der er vedtaget i medfør af artikel 19, stk. 3, i nævnte direktiv, som indvirker på kvotemarkedets funktion, herunder gennemførelse af auktionerne«.

24)

I artikel 30 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Udpegelse af enhver anden auktionsplatform end en auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1«.

b)

Stk. 1 affattes således:

»1.   En medlemsstat, der ikke deltager i den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, stk. 1, kan udpege sin egen auktionsplatform til auktionering. jf. artikel 31, stk. 1, i denne forordning, af den kvotemængde, der er omfattet af kapitel II og III i direktiv 2003/87/EF.«.

c)

Stk. 2 udgår.

d)

Stk. 3, 4 og 5 affattes således:

»3.   Medlemsstater, der ikke deltager i den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, stk. 1, kan udpege den samme auktionsplatform eller forskellige auktionsplatforme til auktionering som omhandlet i artikel 31, stk. 1.

4.   En medlemsstat, der ikke deltager i den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, stk. 1, giver senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden Kommissionen meddelelse om sin beslutning om, at den ikke deltager i den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, stk. 1, men udpeger sin egen auktionsplatform i overensstemmelse med stk. 1 i denne artikel.

5.   En medlemsstat, der ikke deltager i den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, stk. 1, benytter ved udvælgelsen af sin egen auktionsplatform i overensstemmelse med stk. 1 i denne artikel en udvælgelsesprocedure, der er i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning, hvis der kræves en offentlig udbudsprocedure i henholdsvis EU-lovgivningen og den nationale lovgivning. Udvælgelsesproceduren skal være omfattet af alle gældende foranstaltninger og håndhævelsesprocedurer i EU-retten og national ret.

Auktionsplatformen i stk. 1 udpeges for en periode på højst tre år, som højst kan forlænges med yderligere to år.

Udpegelsen af auktionsplatformene i stk. 1 forudsætter, at de opføres på listen i bilag III i henhold til stk. 7. Udpegelsen gælder ikke, før opførelsen på listen i bilag III af den pågældende auktionsplatform er trådt i kraft, jf. stk. 7.«.

e)

Stk. 6 affattes således:

a)

Indledningen affattes således:

»En medlemsstat, der ikke deltager i den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, stk. 1, men vælger at udpege sin egen auktionsplatform i overensstemmelse med stk. 1 i denne artikel, forelægger Kommissionen en fuldstændig notifikation, som indeholder følgende:«.

b)

Litra c) affattes således:

»c)

auktionsproduktet samt alle oplysninger, som Kommissionen skal bruge for at kunne vurdere, om den foreslåede auktionskalender er forenelig med enhver eksisterende eller foreslået auktionskalender for de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, og de øvrige auktionskalendere, der foreslås af andre medlemsstater, der ikke deltager i den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, men har valgt at udpege deres egne auktionsplatforme«.

f)

Stk. 7 og 8 affattes således:

»7.   Andre auktionsplatforme end dem, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, de medlemsstater, der har udpeget dem, udpegelsesperioden og alle gældende betingelser og forpligtelser opføres i bilag III, hvis kravene i denne forordning og målene i artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF er opfyldt. Kommissionen handler udelukkende på grundlag af disse krav og mål og tager fuldt ud hensyn til de oplysninger, som den pågældende medlemsstat har afgivet.

Hvis en medlemsstat, der har udpeget sin egen auktionsplatform, beslutter at udpege den samme auktionsplatform på de samme betingelser og forpligtelser, der er gældende for listen i første afsnit, er denne liste fortsat gyldig, såfremt den pågældende medlemsstat og Kommissionen bekræfter, at kravene i denne forordning og målene i artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF er opfyldt. Med henblik herpå forelægger medlemsstaten navnlig Kommissionen en notifikation, som indeholder de oplysninger, der er omhandlet i stk. 6, og udveksler alle andre relevante oplysninger med de andre medlemsstater. Kommissionen informerer offentligheden om forlængelsen af listens gyldighed.

I tilfælde af manglende optagelse på listen som omhandlet i første afsnit, benytter de medlemsstater, der ikke deltager i den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, stk. 1, men har valgt at udpege deres egen auktionsplatform efter stk. 1 i denne artikel, de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, til at auktionere deres andel af de kvoter, der ellers skulle have været auktioneret på den efter stk. 1 i denne artikel udpegede auktionsplatform, i en periode på tre måneder efter ikrafttrædelsen af den liste, der er omhandlet i første afsnit.

Uden at dette berører bestemmelserne i stk. 8, kan en medlemsstat, der ikke deltager i den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, stk. 1, men har valgt at udpege sin egen auktionsplatform efter stk. 1 i denne artikel, dog deltage i den fælles aktion alene med det formål at benytte de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, jf. tredje afsnit. En sådan deltagelse finder sted i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 26, stk. 6, andet afsnit, og vilkårene i aftalen om fælles udbud.

8.   En medlemsstat, der ikke deltager i den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, stk. 1, men vælger at udpege sin egen auktionsplatform efter stk. 1 i denne artikel, kan tilslutte sig den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, jf. artikel 26, stk. 6.

Den kvotemængde, der efter planen skulle auktioneres på en anden auktionsplatform end de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, fordeles ligeligt på de auktioner, der afholdes af den relevante auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1.«.

25)

I artikel 31 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Funktioner, som auktionsplatforme, der ikke er udpeget efter artikel 26, stk. 1, skal udføre«.

b)

Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»En auktionsplatform, der er udpeget i medfør af artikel 30, stk. 1, er dog undtaget fra bestemmelserne i artikel 27, stk. 1, litra c), og skal indgive sin exitstrategi som omhandlet i artikel 27, stk. 3, til den udpegende medlemsstat.«.

c)

Stk. 2 udgår.

d)

Stk. 3 affattes således:

»Bestemmelserne om auktionskalenderen i artikel 8, stk. 1, 2 og 3, og artikel 9, 10, 12, 14 og 32 finder anvendelse på auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 30, stk. 1.«.

26)

I artikel 32 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Auktionskalender for andre auktionsplatforme end dem, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1«.

b)

Stk. 1, 2, 3, 4 og 5 affattes således:

»1.   Den kvotemængde, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, og som auktioneres på individuelle auktioner af en auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 30, stk. 1, i denne forordning, må ikke være større end 20 mio. kvoter og ikke mindre end 3,5 mio. kvoter, undtagen hvis den samlede kvotemængde, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, og som den udpegende medlemsstat auktionerer, er mindre end 3,5 mio. kvoter i et givet kalenderår, og i så fald auktioneres kvoterne på én auktion hvert kalenderår. Den kvotemængde, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, og som auktioneres på en individuel auktion af førnævnte auktionsplatforme, må dog ikke være mindre end 1,5 mio. kvoter i de respektive perioder på 12 måneder, når der skal trækkes et antal kvoter fra den kvotemængde, der skal auktioneres i henhold til artikel 1, stk. 5, i afgørelse (EU) 2015/1814.

2.   Den kvotemængde, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, og som auktioneres på individuelle auktioner af en auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 30, stk. 1, i denne forordning, må ikke være større end 5 mio. kvoter og ikke mindre end 2,5 mio. kvoter, undtagen hvis den samlede kvotemængde, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, og som den udpegende medlemsstat auktionerer, er mindre end 2,5 mio. kvoter i et givet kalenderår, og i så fald auktioneres kvoterne på én auktion hvert kalenderår.

3.   Den samlede kvotemængde, der er omfattet af kapitel II og III i direktiv 2003/87/EF, som alle auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 30, stk. 1, i denne forordning, skal auktionere tilsammen, fordeles ligeligt over hele kalenderåret, dog således at der i august kun auktioneres halvt så stor en mængde som i hver af årets øvrige måneder. Disse krav anses for opfyldt, hvis hver af de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 30, stk. 1, opfylder kravene hver for sig.

4.   De auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 30, stk. 1, i denne forordning, fastlægger auktionskalenderen inklusive budperioder, individuelle mængder, auktionsdatoer samt auktionsprodukt og betalings- og leveringsdatoer for de kvoter, som skal auktioneres på hver enkelt auktion hvert år, idet de forinden har rådført sig med Kommissionen. De pågældende auktionsplatforme foretager deres fastlæggelser af de individuelle auktionsmængder i overensstemmelse med artikel 10 og 12.

De pågældende auktionsplatforme offentliggør auktionskalenderen for de kvoter, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2003/87/EF, senest den 31. oktober året før eller så snart som praktisk muligt efter denne dato, og for de kvoter, der er omfattet af kapitel III i samme direktiv, senest den 15. juli året før eller så snart som praktisk muligt efter denne dato, forudsat at Kommissionen har bedt den centrale administrator for EUTL om at indføre den tilsvarende auktionstabel i EUTL i overensstemmelse med de delegerede retsakter, der er vedtaget i medfør af artikel 19, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF. De pågældende auktionsplatforme foretager først deres fastlæggelser og offentliggørelser af auktionskalderen, efter at de auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, har foretaget deres fastlæggelser og offentliggørelser efter artikel 11 og artikel 13, stk. 2, medmindre sådanne auktionsplatforme endnu ikke er udpeget. Uden at det berører fristen for offentliggørelse af auktionskalenderen over kvoter, der er omfattet af kapitel III i direktiv 2003/87/EF, kan de pågældende auktionsplatforme samtidig fastlægge auktionskalenderen over kvoter, der er omfattet af kapitel II og III i direktiv 2003/87/EF.

Offentliggjorte kalendere skal være i overensstemmelse med de relevante betingelser og forpligtelser i bilag III.

5.   Hvis en auktion, der gennemføres af en auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 30, stk. 1, bliver annulleret af auktionsplatformen i henhold til artikel 7, stk. 5 eller 6, eller artikel 9, fordeles den auktionerede mængde enten i henhold til artikel 7, stk. 8, eller, hvis den pågældende auktionsplatform afholder mindre end fire auktioner på et givet kalenderår, på de følgende to planlagte auktioner på samme auktionsplatform.«.

27)

Artikel 33 udgår.

28)

Overskriften til kapitel IX affattes således:

»KRITERIER FOR UDPEGELSE AF KVOTEUDBYDEREN OG AUKTIONSPLATFORMENE«.

29)

I artikel 34 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Kriterier for udpegelse af kvoteudbyderen«.

b)

Stk. 1 affattes således:

i)

Indledningen affattes således:

»Når en medlemsstat udpeger en kvoteudbyder, tager den hensyn til, hvilke kandidater:«.

ii)

Litra b) affattes således:

»b)

der er i stand til rettidigt at udføre en kvoteudbyders funktioner under opfyldelse af de højeste krav til faglighed og kvalitet.«.

30)

I artikel 35 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 indsættes som andet afsnit:

»Uden at dette berører bestemmelserne i første afsnit, kan et reguleret marked, hvis operatør organiserer et engrosenergimarked som defineret i artikel 2, nr. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 (*), men som ikke organiserer et sekundært marked for kvoter eller kvotederivater, deltage i udbudsproceduren som omhandlet i artikel 26, stk. 1, i nærværende forordning, forudsat at udbudsdokumenterne vedrørende den fælles udbudsprocedure omhandlet i artikel 26, stk. 1, giver mulighed for det. Hvis et sådant reguleret marked udpeges som auktionsplatform efter artikel 26, stk. 1, og dets operatør ikke organiserer et sekundært marked for kvoter eller kvotederivater inden offentliggørelsen af udbudsproceduren som omhandlet i artikel 26, stk. 1, skal operatøren erhverve en tilladelse og organisere et sekundært marked for kvoter eller kvotederivater senest 60 handelsdage inden starten på den første budperiode, der er i gang på den pågældende auktionsplatform.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).«."

b)

Stk. 3, litra b), affattes således:

»b)

giver uhindret, retfærdig og lige adgang for SMV'er, der er omfattet af EU-systemet, til at byde på auktionerne og adgang for små drivhusgasudledere til at byde på auktionerne, jf. artikel 27, stk. 1, artikel 27a, stk. 1, og artikel 28a, stk. 6, i direktiv 2003/87/EF«.

c)

Stk. 4, første og andet afsnit, affattes således:

»4.   En auktionsplatform udpeges først efter artikel 26, stk. 1, eller artikel 30, stk. 1, i denne forordning, når den medlemsstat, hvori kandidaten til det regulerede marked og dens markedsoperatør er etableret, har sikret, at de nationale foranstaltninger til gennemførelse af afsnit III i direktiv 2014/65/EU finder anvendelse på auktionering af todages spot eller femdages futures i det relevante omfang.

En auktionsplatform udpeges først efter artikel 26, stk. 1, eller artikel 30, stk. 1, i denne forordning, når den medlemsstat, hvori kandidaten til det regulerede marked og dens markedsoperatør er etableret, har sikret, at medlemsstatens kompetente myndigheder er i stand til at give dem tilladelse og føre tilsyn med dem i overensstemmelse med de nationale foranstaltninger til gennemførelse af afsnit VI i direktiv 2014/65/EU i det relevante omfang.«.

d)

Stk. 5 og 6 affattes således:

»5.   De kompetente nationale myndigheder i den medlemsstat, der er omhandlet i stk. 4, andet afsnit, som er udpeget efter artikel 67, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU, giver tilladelse til et reguleret marked, som udpeges eller skal udpeges efter artikel 26, stk. 1, eller artikel 30, stk. 1, i denne forordning, forudsat at det pågældende regulerede marked og dets markedsoperatør opfylder bestemmelserne i afsnit III i direktiv 2014/65/EU som gennemført i den nationale lovgivning i den medlemsstat, de er etableret i, jf. stk. 4 i denne artikel. Beslutningen om tilladelse træffes i overensstemmelse med afsnit VI i direktiv 2014/65/EU som gennemført i den nationale lovgivning i den medlemsstat, de er etableret i, jf. stk. 4 i denne artikel.

6.   De kompetente nationale myndigheder i stk. 5 opretholder et effektivt tilsyn med markedet og træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at kravene i nævnte stykke opfyldes. Med dette for øje må de være i stand til direkte eller i samarbejde med andre kompetente nationale myndigheder, der er udpeget efter artikel 67, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU, at udøve de beføjelser, de er tillagt ved de nationale foranstaltninger til gennemførelse af artikel 69 i samme direktiv, over for det regulerede marked og dets markedsoperatør, jf. stk. 4 i denne artikel.

Den medlemsstat, som har en kompetent national myndighed som omhandlet i stk. 5 i denne artikel, sikrer, at de nationale foranstaltninger til gennemførelse af artikel 70, 71 og 74 i direktiv 2014/65/EU finder anvendelse på de personer, der er ansvarlige for manglende overholdelse af forpligtelserne ifølge afsnit III i direktiv 2014/65/EU som gennemført i den nationale lovgivning i den medlemsstat, de er etableret i, jf. stk. 4 i denne artikel.

Med henblik på dette stykke finder nationale foranstaltninger til gennemførelse af artikel 79-87 i direktiv 2014/65/EU anvendelse på samarbejde mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater og med Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (*).

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).«."

31)

Overskriften til kapitel X affattes således:

»INDBERETNING AF TRANSAKTIONER«.

32)

Artikel 36 affattes således:

»Artikel 36

Forpligtelse til at indberette transaktioner

1.   Auktionsplatformen indberetter til de kompetente nationale myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 67, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU, de fuldstændige og nøjagtige oplysninger om hver enkelt transaktion, der gennemføres på auktionsplatformen, og som medfører overdragelse af emissionskvoter til auktionsvinderne.

2.   Indberetninger om transaktioner i henhold til stk. 1 indgives så hurtigt som muligt og senest ved afslutningen af den handelsdag, hvor transaktionen fandt sted.

3.   Hvis auktionsvinderen er en juridisk person, anvender auktionsplatformen en identifikator for juridiske enheder som omhandlet i artikel 5 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/590 (*) til at identificere auktionsvinderen i forbindelse med indberetningen heraf, jf. stk. 5 i denne artikel.

4.   Auktionsplatformen er ansvarlig for, at indberetningerne er fuldstændige og nøjagtige og indgives rettidigt. Såfremt vise oplysninger om transaktioner ikke er til rådighed for auktionsplatformen, indgiver budgiverne og kvoteudbyderne disse oplysninger til auktionsplatformen.

Hvis transaktionsindberetningerne indeholder fejl eller udeladelser, retter den indberettende auktionsplatform oplysningerne og indgiver en rettet indberetning til den kompetente nationale myndighed.

5.   Indberetningen i stk. 1 skal navnlig indeholde betegnelsen for kvoterne eller kvotederivaterne, det købte antal, dato og tidspunkt for gennemførelsen af transaktionen, transaktionsprisen, identifikatorer til identifikation af de enkelte auktionsvindere og, hvis det er relevant, de kunder på hvis vegne transaktionen er gennemført.

Indberetningen udarbejdes ved brug af de datastandarder og -formater, der er fastlagt i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/590, og skal indeholde alle relevante oplysninger som omhandlet i bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/590.

(*)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/590 af 28. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 449).«."

33)

Artikel 37 til 43 udgår.

34)

Artikel 44, stk. 2, affattes således:

»2.   En auktionsplatform, herunder de dertil knyttede clearingsystemer eller afviklingssystemer, overfører betalinger, som foretages af budgiverne eller deres retssuccessorer efter auktionering af kvoter, der er omfattet af kapitel II og III til direktiv 2003/87/EF, til de kvoteudbydere, der har auktioneret de pågældende kvoter.«.

35)

Artikel 46 affattes således:

»Artikel 46

Overførsel af de auktionerede kvoter

Uanset hvilken auktionsplatform kvoter auktioneres på, overføres de inden starten på en budperiode fra EU-registret til en udpeget kvotekonto, hvor de holdes i depot af clearingsystemet eller afviklingssystemet, der fungerer som depotinstitution, indtil kvoterne leveres til auktionsvinderne eller deres retssuccessorer i overensstemmelse med auktionsresultatet, som omhandlet i de delegerede retsakter, der er vedtaget i medfør af artikel 19, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF.«.

36)

I artikel 51, stk. 1, indsættes som andet afsnit:

»Uden at dette berører bestemmelserne i første afsnit, kan operatøren af auktionsplatformen hæve de gebyrer, der skal betales af auktionsvinderne, jf. artikel 52, stk. 1, i denne forordning, til maksimalt 120 % af det sammenlignelige standardgebyr, der betales af auktionsvindere på det sekundære marked, i de år hvor auktionsmængderne reduceres med mere end 200 mio. kvoter i henhold til afgørelse (EU) 2015/1814, forudsat at udbudsdokumenterne vedrørende den fælles udbudsprocedure som omhandlet i artikel 26, stk. 1, eller artikel 30, stk. 5, giver mulighed for det.«.

37)

I artikel 52 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   Uden at det berører bestemmelserne i stk. 2, dækkes omkostningerne til de tjenester, der er omhandlet i artikel 27, stk. 1, og artikel 31 af de gebyrer, budgiverne betaler, dog således at alle omkostninger til de aftaler mellem kvoteudbyderen og auktionsplatformen, som omhandlet i artikel 22, stk. 2 og 3, og som sætter kvoteudbyderen i stand til at auktionere kvoter på den udpegende medlemsstats vegne, dog ikke omkostninger til clearingsystemer eller afviklingssystemer, der er knyttet til den pågældende auktionsplatform, afholdes af den auktionerende medlemsstat.«.

b)

Stk. 2, første, andet og tredje afsnit affattes således:

»2.   Uden at det berører bestemmelserne i tredje afsnit, kan der i vilkårene i aftalen om fælles udbud, som omhandlet i artikel 26, stk. 6, første afsnit, eller kontrakten om udpegelse af en auktionsplatform efter artikel 26, stk. 1, afviges fra stk. 1 i denne artikel, således at medlemsstater, der i henhold til artikel 30, stk. 4, har givet Kommissionen meddelelse om, at de har besluttet ikke at deltage i den i artikel 26, stk. 1, omhandlede fælles aktion, men senere benytter den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, betaler den pågældende auktionsplatform, herunder de dertil knyttede clearingsystemer eller afviklingssystemer, for omkostningerne ved de tjenester, der er omhandlet i artikel 27, stk. 1, som vedrører den mængde af kvoter, som den pågældende medlemsstat auktionerer fra den dato, hvor medlemsstaten påbegynder auktionering på den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, til afslutningen af denne auktionsplatforms udpegelsesperiode eller dens udløb.

Dette gælder også medlemsstater, der ikke har sluttet sig til den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, stk. 1, inden seks måneder efter, at aftalen om en fælles udbudsprocedure, som omhandlet i artikel 26, stk. 6, første afsnit, er trådt i kraft.

Første afsnit finder ikke anvendelse, når en medlemsstat slutter sig til den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, stk. 1, fordi udpegelsesperioden i artikel 30, stk. 5, andet afsnit, er udløbet, eller når den benytter den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, til auktionering af sin andel af kvoter, fordi der ikke er opført en auktionsplatform, der er notificeret i overensstemmelse med artikel 30, stk. 6, på listen i henhold til artikel 30, stk. 7.«.

c)

Stk. 3 udgår.

38)

Artikel 53 affattes således:

»Artikel 53

Overvågning af auktioner

1.   Ved udgangen af hver måned aflægger auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, eller artikel 30, stk. 1, rapport om de auktioner, der er afholdt i den forløbne måned, især hvad angår:

a)

lige og åben adgang

b)

gennemsigtighed

c)

prisfastsættelse

d)

tekniske og driftsmæssige aspekter af gennemførelsen af den kontrakt, der gælder for den udpegede auktionsplatform

e)

forbindelsen mellem auktionsprocesserne og det sekundære markeds funktion, for så vidt angår oplysninger i litra a) til d)

f)

tegn på konkurrencebegrænsende adfærd, markedsmisbrug, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller kriminelle handlinger, som auktionsplatformen er blevet gjort bekendt med, mens den har udøvet sine funktioner, jf. artikel 27 og artikel 31, stk. 1

g)

manglende overholdelse af denne forordning eller manglende overensstemmelse med målene i artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, som auktionsplatformen er blevet gjort bekendt med, mens den har udøvet sine funktioner, jf. artikel 27 og artikel 31, stk. 1, i denne forordning

h)

opfølgning på de oplysninger, der indberettes i henhold til litra a) til g).

Derudover udarbejder auktionsplatformen senest den 31. januar hvert år et resumé og en analyse af de månedlige rapporter for det forgangne år.

2.   Auktionsplatforme, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, eller artikel 30, stk. 1, i denne forordning, fremlægger de i stk. 1 omhandlede rapporter for Kommissionen, de udpegende medlemsstater og disses kompetente nationale myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 22 i forordning (EU) nr. 596/2014.

3.   De relevante kontraherende myndigheder overvåger gennemførelsen af kontrakterne om udpegelse af auktionsplatformene. De medlemsstater, der udpeger en auktionsplatform efter artikel 30, stk. 1, underretter Kommissionen om enhver manglende overholdelse af udpegelseskontrakten, som sandsynligvis vil have væsentlig indvirkning på auktionsprocessen.

4.   I overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF offentliggør Kommissionen på vegne af de medlemsstater, der deltager i den fælles aktion som omhandlet i artikel 26, stk. 1, og de medlemsstater, der udpeger en auktionsplatform efter artikel 30, stk. 1, sammenfattende rapporter for så vidt angår elementerne i stk. 1, litra a) til h), i denne artikel.

5.   Kvoteudbydere, auktionsplatforme og de kompetente nationale myndigheder, der fører tilsyn med dem, samarbejder aktivt og giver efter anmodning Kommissionen alle de oplysninger med relation til auktionerne, som de er i besiddelse af, og som med rimelighed er nødvendige for at overvåge auktionerne.

6.   De kompetente nationale myndigheder, der fører tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, og de kompetente nationale myndigheder, der fører tilsyn med autoriserede personer, der byder for andres regning i medfør af artikel 18, stk. 2, samarbejder inden for rammerne af deres egen kompetence aktivt med Kommissionen, som det med rimelighed er nødvendigt for at overvåge auktionerne.

7.   De pligter, der er pålagt de kompetente nationale myndigheder i stk. 5 og 6, udføres under hensyntagen til den tavshedspligt, de er underlagt ifølge EU-retten.«.

39)

I artikel 54 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, første afsnit, litra c), affattes således:

»c)

overvåge de transaktioner, der foretages af personer, som har adgang til at byde ifølge artikel 19, stk. 1, 2 og 3, og personer som defineret i artikel 3, nr. 26, under anvendelse af dens systemer, for at kunne påvise brud på reglerne i litra b), uretfærdige eller ureglementerede auktioneringsvilkår eller adfærd, der kan indebære markedsmisbrug.«.

b)

Stk. 2 affattes således:

i)

Litra a) affattes således:

»a)

anmode budgiveren, som omhandlet i artikel 19, stk. 2 og 3, og artikel 20, stk. 5 og 7, om alle oplysninger, der har til formål at overvåge forholdet til den pågældende budgiver, når denne har fået adgang til at byde på auktionerne, så længe forholdet består, og i fem år efter, at det er ophørt«.

ii)

Litra c) affattes således:

»c)

forlange af enhver person, der har fået adgang til at byde, at vedkommende omgående giver auktionsplatformen meddelelse om enhver ændring i de oplysninger, den har modtaget ifølge artikel 19, stk. 2 og 3, og artikel 20, stk. 5 og 7.«.

40)

Artikel 55 affattes således:

»Artikel 55

Anmeldelse af hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller kriminel handling

1.   De kompetente nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 48, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849, overvåger, om en auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, eller artikel 30, stk. 1, opfylder kundelegitimationskravene i artikel 19, stk. 2, litra e), og artikel 20, stk. 10, i denne forordning, forpligtelsen til at nægte adgang til at byde og tilbagekalde eller suspendere allerede meddelt adgang til at byde ifølge artikel 21, stk. 1 og 2, overvågnings- og registreringskravene i artikel 54 og anmeldelseskravene i stk. 2 og 3 i denne artikel, og træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre dette.

De kompetente nationale myndigheder i første afsnit skal have beføjelser svarende til dem, der er givet ved nationale foranstaltninger til gennemførelse af artikel 48, stk. 2 og 3, i direktiv (EU) 2015/849.

En auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, eller artikel 30, stk. 1, kan holdes ansvarlig for overtrædelser af artikel 20, stk. 7 og 10, artikel 21, stk. 1 og 2, og artikel 54 i denne forordning samt stk. 2 og 3 i denne artikel. I denne henseende finder de nationale foranstaltninger til gennemførelse af artikel 58 til 62 i direktiv (EU) 2015/849 anvendelse.

2.   En auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, eller artikel 30, stk. 1, samt dens ledelse og ansatte samarbejder uforbeholdent med den finansielle efterretningsenhed ved straks:

a)

at informere den finansielle efterretningsenhed ved på eget initiativ at foretage en indberetning, når den ved, har mistanke om eller har rimelig grund til at formode, at midler i relation til auktionerne, uanset det pågældende beløbs størrelse, er udbytte fra kriminelle handlinger eller er forbundet med finansiering af terrorisme, og ved omgående at imødekomme den finansielle efterretningsenheds anmodninger om yderligere oplysninger i sådanne tilfælde

b)

efter anmodning fra den finansielle efterretningsenhed direkte at give denne alle nødvendige oplysninger.

Alle mistænkelige transaktioner, herunder forsøg på transaktioner, skal indberettes.

3.   De i stk. 2 omhandlede oplysninger fremsendes til den finansielle efterretningsenhed i den medlemsstat, på hvis område den pågældende auktionsplatform er beliggende.

I de nationale foranstaltninger til indførelse af de politikker og procedurer for kontrol med overholdelsen af de relevante forskrifter og kommunikation, der er omhandlet i artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/849, skal den eller de personer, der er ansvarlige for at indlevere oplysninger i medfør af nærværende artikel, være udpeget.

4.   Den medlemsstat, på hvis område den auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, eller artikel 30, stk. 1, i denne forordning, er beliggende, sikrer, at de nationale foranstaltninger til gennemførelse af artikel 37-39, artikel 42, artikel 45, stk. 1, og artikel 46 i direktiv (EU) 2015/849 finder anvendelse på den pågældende auktionsplatform.«.

41)

Artikel 56, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   En auktionsplatform, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, eller artikel 30, stk. 1, underretter i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 596/2014 og de nationale foranstaltninger til gennemførelse af artikel 54 i direktiv 2014/65/EU de kompetente nationale myndigheder om eventuelle mistanker om, at en person, der har fået adgang til at byde på auktionerne, eller en person, for hvis regning den person, der har fået adgang til at byde på auktionerne, handler, er skyldig i markedsmisbrug eller forsøg på markedsmisbrug.

2.   Den pågældende auktionsplatform giver Kommissionen meddelelse om, at den har foretaget en anmeldelse som omhandlet i stk. 1, og oplyser, hvilke afhjælpende foranstaltninger den har truffet eller agter at træffe for at imødegå forseelserne i stk. 1.«.

42)

Artikel 57, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   En auktionsplatform kan, efter at have rådført sig med Kommissionen og fået dennes udtalelse, fastsætte en maksimal budstørrelse eller andre modforanstaltninger, der er nødvendige for at mindske en reel eller potentiel påviselig risiko for markedsmisbrug, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, kriminel handling eller konkurrencebegrænsende adfærd, forudsat at indførelse af en maksimal budstørrelse eller en anden modforanstaltning effektivt mindsker den pågældende risiko. Kommissionen kan høre de pågældende medlemsstater og indhente deres udtalelse om forslaget fra den pågældende auktionsplatform. Den pågældende auktionsplatform skal tage størst muligt hensyn til Kommissionens udtalelse.

2.   Som maksimal budstørrelse anvendes enten en procentsats af den samlede mængde kvoter, der auktioneres på en given auktion, eller en procentsats af den samlede mængde kvoter, der auktioneres inden for et givet år, alt efter hvad der er mest egnet til at mindske risikoen for markedsmisbrug.«.

43)

I artikel 59 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 udgår litra b).

b)

Stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

de skal nægte at byde for en kundes regning, hvis de har en rimelig begrundet mistanke om hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, kriminel handling eller markedsmisbrug, jf. dog den nationale lovgivning, som gennemfører artikel 35 og 39 i direktiv (EU) 2015/849«.

c)

Stk. 3, litra a), affattes således:

»a)

de skal give alle oplysninger, som en auktionsplatform, hvor de har adgang til at byde, anmoder om for at opfylde dens funktioner i henhold til denne forordning«.

d)

Stk. 5, litra c), affattes således:

»c)

opfylder kravene i den nationale lovgivning, der gennemfører direktiv (EU) 2015/849«.

44)

Artikel 60, stk. 2, udgår.

45)

I artikel 61 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 og 2 affattes således:

»1.   En auktionsplatform bekendtgør resultaterne af hver gennemført auktion, herunder som minimum følgende oplysninger:

a)

den auktionerede kvotemængde

b)

den resulterende auktionspris i euro

c)

den samlede mængde indgivne bud

d)

det samlede antal budgivere og antallet af auktionsvindere

e)

de auktioner, kvoterne overføres til, hvis auktionen er annulleret

f)

det samlede provenu fra auktionen

g)

fordelingen af provenuet mellem medlemsstaterne, hvis auktionsplatformen er udpeget efter artikel 26, stk. 1.

2.   Auktionsplatformen bekendtgør resultaterne af hver auktion så hurtigt som praktisk muligt. Oplysningerne om resultaterne af hver auktion i stk. 1, litra a) og b), bekendtgøres senest fem minutter efter, at budperioden er afsluttet, mens oplysningerne om resultaterne af hver auktion i stk. 1, litra c) til g), bekendtgøres senest 15 minutter efter, at budperioden er afsluttet.«.

b)

I stk. 3 affattes indledningen således:

»Samtidig med at auktionsplatformen i henhold til stk. 2 bekendtgør resultaterne af hver auktion, jf. stk. 1, litra a) og b), skal den ved hjælp af sine systemer give alle auktionsvindere meddelelse om følgende:«.

46)

I artikel 62 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

i)

Litra f) udgår.

ii)

Litra g) affattes således:

»g)

forretningshemmeligheder, som er givet af personer, der er i konkurrence om udpegelse som auktionsplatform«.

b)

Stk. 3 affattes således:

i)

Litra f) udgår.

ii)

Litra h) udgår.

iii)

Litra j), nr. iii), udgår.

c)

Stk. 4 og 5 affattes således:

»4.   Foranstaltningerne til sikring af, at fortrolige oplysninger ikke uberettiget bliver videregivet, og konsekvenserne af, at en auktionsplatform, herunder alle personer, der arbejder for den på kontrakt, uberettiget videregiver sådanne oplysninger, skal fremgå af kontrakten om udpegelse af den.

5.   Når en auktionsplatform, herunder alle personer, der arbejder for den på kontrakt, får fortrolige oplysninger, må den alene anvende oplysningerne til at opfylde sine forpligtelser og udføre sine funktioner som led i auktionerne.«.

d)

I stk. 6 affattes indledningen således:

»Uanset stk. 1-5 kan der udveksles fortrolige oplysninger mellem en auktionsplatform og«.

e)

Stk. 7 affattes således:

»7.   Personer, der arbejder for eller har arbejdet for en auktionsplatform og har været inddraget i auktionerne, er underlagt tavshedspligt og skal sikre, at fortrolige oplysninger bliver beskyttet som fastsat i denne artikel.«.

47)

Artikel 63, stk. 1, affattes således:

»1.   Skriftlige oplysninger, som en auktionsplatform udleverer i henhold til artikel 60, stk. 1 og 3, eller kontrakten om dens udpegelse, og som ikke offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, skal foreligge på et sprog, der sædvanligvis anvendes i internationale finanskredse.«.

48)

Artikel 64, stk. 2, affattes således:

»2.   Medlemsstater, hvori et reguleret marked, der er udpeget som auktionsplatform efter artikel 26, stk. 1, eller artikel 30, stk. 1, i denne forordning, eller markedsoperatøren overvåges, sikrer, at alle afgørelser, som træffes ifølge den udenretslige klageordning i stk. 1, er behørigt begrundet og kan prøves ved de i artikel 74, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU omhandlede domstole. Retten til at prøve en afgørelse for domstolene indskrænker ikke retten til at indbringe en sag direkte for domstolene eller de kompetente administrative organer, der er omhandlet i de nationale forskrifter til gennemførelse af artikel 74, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU.«.

49)

Bilag I erstattes af bilag I til nærværende forordning.

50)

Bilag III ændres som anført i bilag II til nærværende forordning.

51)

Bilag IV udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. august 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (EUT L 302 af 18.11.2010, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/410 af 14. marts 2018 om ændring af direktiv 2003/87/EF for at styrke omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer og afgørelse (EU) 2015/1814 (EUT L 76 af 19.3.2018, s. 3).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 af 6. oktober 2015 om oprettelse og anvendelse af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF (EUT L 264 af 9.10.2015, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).


BILAG I

Bilag I til forordning (EU) nr. 1031/2010 affattes således:

»BILAG I

Standardformular til underretning om en medlemsstats frivillige annullering i henhold til artikel 12, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF

 

Underretning i henhold til artikel 12, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF

1.

Medlemsstat og offentlig myndighed, der fremsender underretningen:

 

2.

Dato for underretningen:

 

3.

Oplysninger om det lukkede elproduktionsanlæg (»anlægget«) på medlemsstatens område, jf. de oplysninger, der er registreret i EUTL og fastlagt ved den delegerede retsakt, der er vedtaget i medfør af artikel 19, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, herunder:

 

a)

Anlæggets navn:

 

b)

Anlæggets identifikationsnr.:

 

c)

Anlægsoperatørens navn:

 

4.

Dato for nedlukning af anlægget og tilbagekaldelse af drivhusgasemissionstilladelsen:

 

5.

Beskrivelse af og reference til de yderligere nationale foranstaltninger, der har medført nedlukningen af anlægget:

 

6.

Anlæggets verificerede emissionsrapporter for de sidste fem år inden nedlukningen:

 

7.

Den samlede mængde af kvoter, der annulleres:

 

8.

De år, som de annullerede kvoter fordeles over:

 

9.

Den præcise mængde af kvoter, der annulleres hvert af de i punkt 8 omhandlede år:

 

«

BILAG II

I bilag III til forordning (EU) nr. 1031/2010 foretages følgende ændringer:

(1)

Overskriften affattes således:

»Andre auktionsplatforme end dem, der er udpeget efter artikel 26, stk. 1, de medlemsstater, der har udpeget dem, og eventuelt gældende betingelser og forpligtelser, jf. artikel 30, stk. 7«.

(2)

Nr. 2 og 3 udgår.

(3)

I nr. 4, sjette række »Forpligtelser«, udgår punkt 5.


Top