Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1861

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1861 af 31. oktober 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 med henblik på præcisering af, om anvendelsesområdet for nævnte gennemførelsesafgørelse omfatter udvendige LED-lysfunktioner monteret på visse hybride elkøretøjer i klasse M1 med ikke-ekstern opladning (NOVC-HEV) (EØS-relevant tekst)

OJ L 286, 7.11.2019, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1861/oj

7.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1861

af 31. oktober 2019

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 med henblik på præcisering af, om anvendelsesområdet for nævnte gennemførelsesafgørelse omfatter udvendige LED-lysfunktioner monteret på visse hybride elkøretøjer i klasse M1 med ikke-ekstern opladning (NOVC-HEV)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 12, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 af 14. april 2016 godkendte Kommissionen en prøvningsmetode til bestemmelse af CO2-besparelserne ved udvendige LED-lysfunktioner monteret på køretøjer i klasse M1 (2).

(2)

Fabrikanterne Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Ford-Werke GmbH, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Volkswagen AG, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën Automobiles Peugeot PSA Automobiles SA, Opel Automobile GmbH – PSA og Renault SA ("de anmodende parter") indgav den 17. december 2018 en anmodning om at få præciseret, om anvendelsesområdet for nævnte gennemførelsesafgørelse omfatter udvendige LED-lysfunktioner monteret på hybride elkøretøjer i klasse M1 med ikke-ekstern opladning (NOVC-HEV), som er i overensstemmelse med afsnit 5.3.2, punkt 3, i bilag 8 til regulativ nr. 101 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (3) (FN/ECE-regulativ nr. 101).

(3)

Kommissionen har vurderet anmodningen i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (4) og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009. På grundlag af de måledata, som de anmodende parter har forelagt, har Kommissionen fastslået, at den prøvningsmetode, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587, bør anses for egnet til bestemmelse af CO2-besparelserne ved LED-lysfunktioner monteret på køretøjer i denne specifikke gruppe af NOVC-HEV-køretøjer.

(4)

Det bør derfor præciseres, at for alle nye ansøgninger om certificering af CO2-besparelser, der indgives efter denne afgørelses ikrafttræden, omfatter anvendelsesområdet for gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 køretøjer med intern forbrændingsmotor i klasse M1 og hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning, der er i overensstemmelse med afsnit 5.3.2, punkt 3, i bilag 8 til FN/ECE-regulativ nr. 101.

(5)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændring

Det indledende afsnit i artikel 2, stk. 1, i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 affattes således:

»1.   Fabrikanten kan ansøge om certificering af CO2-besparelserne ved en eller flere udvendige LED-lysfunktioner beregnet til brug i køretøjer med intern forbrændingsmotor i klasse M1 og hybride elkøretøjer i klasse M1 med ikke-ekstern opladning, som er i overensstemmelse med afsnit 5.3.2, punkt 3, i bilag 8 til regulativ nr. 101 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa, hvis køretøjerne er udstyret med en eller flere af følgende LED-lysfunktioner:«.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1 finder anvendelse på ansøgninger om certificering, der indgives i henhold til artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 efter datoen for denne afgørelses ikrafttræden.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Miguel ARIAS CAÑETE

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/587 af 14. april 2016 om godkendelse af den teknologi, der bruges i køretøjers effektive udvendige lysfunktioner, som anvender lysemitterende dioder (LED), som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 101 af 16.4.2016, s. 17).

(3)  Regulativ nr. 101 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af personbiler drevet udelukkende af en forbrændingsmotor eller af et hybridt elektrisk fremdriftssystem med hensyn til måling af emissionen af carbondioxid og brændstofforbrug og/eller måling af elektrisk energiforbrug og rækkevidde og af køretøjer i klasse M1 og N1 drevet udelukkende af et elektrisk fremdriftssystem med hensyn til måling af elektrisk energiforbrug og rækkevidde (EUT L 138 af 26.5.2012, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 af 25. juli 2011 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19).


Top