EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1844

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1844 af 22. oktober 2019 om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter BPF_Iodine_VET (EØS-relevant tekst)

C/2019/7446

OJ L 283, 5.11.2019, p. 1–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1844/oj

5.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1844

af 22. oktober 2019

om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »BPF_Iodine_VET«

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 7. august 2015 indgav Applied Biocide GmbH en ansøgning i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om godkendelse af en familie af biocidholdige produkter med betegnelsen »BPF_Iodine_VET« af produkttype 3, som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, samt tilvejebragte en skriftlig bekræftelse af, at den kompetente myndighed i Østrig er indforstået med at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-XJ019074-33 i registret over biocidholdige produkter.

(2)

»BPF_Iodine_VET« indeholder aktivstoffet iod, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012. Idet der tages hensyn til aktivstoffets iboende egenskaber og de videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 (2), vil Kommissionen overveje behovet for at foretage en ny vurdering af godkendelsen af iod, herunder polyvinylpyrrolidon-iod, i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 528/2012. Afhængigt af resultatet af denne vurdering vil Kommissionen dernæst overveje, hvorvidt EU-godkendelserne af produkter, som indeholder aktivstoffet, skal vurderes på ny, jf. artikel 48 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Den 22. august 2018 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012, en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt »agenturet«).

(4)

Den 4. april 2019 fremlagde agenturet en udtalelse (3) for Kommissionen, herunder udkastet til resumé af det biocidholdige produkts egenskaber af »BPF_Iodine_VET« (i det følgende benævnt »resuméet«) og den endelige vurderingsrapport om familien af biocidholdige produkter, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012. I udtalelsen konkluderes det, at »BPF_Iodine_VET« er en familie af biocidholdige produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra s), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktfamilien i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktfamilien, forudsat at den er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1 og 6.

(5)

Den 4. juni 2019 fremlagde agenturet udkastet til resumé for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(6)

Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af »BPF_Iodine_VET«.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0020540-0000 til GEA Farm Technologies GmbH hvad angår tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af familien af biocidholdige produkter »BPF_Iodine_VET« i overensstemmelse med resuméet af det biocidholdige produkts egenskaber, der er fastsat i bilaget.

EU-godkendelsen gælder fra den 25. november 2019 indtil den 31. oktober 2029.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 af 4. september 2017 om videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, jf. Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 301 af 17.11.2017, s. 1).

(3)  ECHA's udtalelse af 27. februar 2019 om EU-godkendelse af »BPF_Iodine_VET« (ECHA/BPC/219/2019).


BILAG

Resumé af produktegenskaber for en familie af biocidholdige produkter

BPF_Iodine_VET

Produkttype 3 — Veterinærhygiejne (Desinfektionsmidler)

Godkendelsesnummer: EU-0020540-0000

R4BP aktivnummer: EU-0020540-0000

DEL I

INFORMATIONSNIVEAU 1

1.   Administrative oplysninger

1.1.   Familienavn

Navn

BPF_Iodine_VET

1.2.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

1.3.   Godkendelsesindehaver

Godkendelsesindehaverens navn og adresse

Navn

Applied Biocide GmbH

Adresse

Sprl 31, Rue Jules Melotte, 4350 Remicourt, Belgien

Godkendelsesnummer

EU-0020540-0000

R4BP aktivnummer

EU-0020540-0000

Godkendelsesdato

25. november 2019

Godkendelsens udløbsdato

31. oktober 2029

1.4.   Producent(er) af de biocidholdige produkter

Producentens navn

Ewabo Chemikalien GmbH & Co KG

Producentens adresse

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen, Tyskland

Placering af produktionsanlæg

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen, Tyskland

Producentens navn

FINK TEC GmbH

Producentens adresse

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm, Tyskland

Placering af produktionsanlæg

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Tyskland

Producentens navn

IRCASERVICE

Producentens adresse

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG), Italien

Placering af produktionsanlæg

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG), Italien

Producentens navn

Laboratorios Maymo SA

Producentens adresse

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona, Spanien

Placering af produktionsanlæg

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona, Spanien

1.5.   Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

Aktivstof

Jod

Producentens navn

Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo

Producentens adresse

Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago, Chile

Placering af produktionsanlæg

S.C.M. Cosayach Cala, 1180000 Pozo Almonte, Chile

Aktivstof

Jod

Producentens navn

ACF Minera S.A.

Producentens adresse

San Martin 499, 1100000 Iquique, Chile

Placering af produktionsanlæg

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte, Chile

Aktivstof

Jod

Producentens navn

Sociedad Quimica y Minera SA

Producentens adresse

Los Militares 4290, 7550000 Las Condes Chile

Placering af produktionsanlæg

Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte, Chile

Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta, Chile

2.   Produktfamilesammensætning og -formulering

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af familien

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,1

3,0

Phosphorsyre

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ikke-aktivstof

7664-38-2

231-633-2

0,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

0,0

31,8

AIkoholer C9-11, ethoxyleret, < 2.5 EO

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ikke-aktivstof

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2.   Type(r) formulering

Formulering(er)

meta SPC 1-5: AL — alle andre væsker

meta SPC 6-8: SL — opløseligt koncentrat

DEL II

INFORMATIONSNIVEAU 2 — META SPC’ER

Meta SPC 1

1.   Meta SPC 1 administrative oplysninger

1.1.   Meta SPC 1 identifikator

Identifikator

Meta SPC 1

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-1

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

2.   Meta SPC 1 sammensætning

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 1

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,15

Phosphorsyre

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ikke-aktivstof

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

AIkoholer C9-11, ethoxyleret, < 2.5 EO

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ikke-aktivstof

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Type(r) af formulering af meta SPC 1

Formulering(er)

AL — alle andre væsker

3.   Fare- og sikkerhedssætninger vedrørende meta SPC 1

Faresætninger

Kan ætse metaller.

Sikkerhedssætninger

Opbevares kun i den originale beholder.

Absorber udslip for at undgå materielskade.

Opbevares i ætsningsbestandig beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.

4.   Godkendt(e) anvendelse(r) af meta SPC 1

4.1.   Brugsbeskrivelse

Tabel 1

Brug # 1 — Veterinærhygiejne — kvægbrug — yverdesinfektionsmiddel — professionel — indendørs — sprøjtning (efter malkning)

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Spraybehandling

Sprøjtning: Manuel og automatisk ikke-medicinsk desinfektion af yver med brugsklar spray (til køer, efter malkning)

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Påføringsmængde:: 10-15 ml pr. ko — 0

 

I malkeperioden:

manuel: 2 behandlinger pr. dag (efter malkning)

automatisk: 3 behandlinger pr. dag (efter malkning)

Når koen er gold: 1 behandling pr. dag

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

Flaske, high-density polyethylene (HDPE): 1 liter, dæksel af PP

Dunk HDPE: 5-60 liter

Tromle HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600-1 000 liter

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

5.   Generel vejledning om brug (1) af meta SPC 1

5.1.   Brugsanvisning

Læs altid etiketten eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Produktet skal bringes til en temperatur over 20 °C før brug.

Det anbefales, at anvende en doseringspumpe til påfyldning af produktet i påføringsudstyret.

Produktet kan påføres ved manuel eller automatisk sprøjtning.

Umiddelbart efter hver ko er malket, sprøjtes hele overfladen af hver pat med produktet. Lad produktet sidde indtil næste malkning. Patterne må ikke vaskes umiddelbart efter desinfektionen.

Sørg for, at køerne står oprejst indtil produktet har tørret (mindst 5 minutter).

Behandlingshyppigheden må ikke overskride 2 påføringer pr. ko og dag ved manuel påføring og må ikke overskride 3 påføringer pr. ko og dag ved automatisk sprøjtning (efter-malkning).

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/klud lige inden malkningen.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Opbevares utilgængeligt for børn.

Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og støvler under håndtering af produktet og i påføringsfasen (handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i indlægssedlen).

Hvis desinfektion både før og efter malkning er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod til desinfektion før malkning.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der opstå symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Vask huden omhyggeligt. Søg lægehjælp, hvis der opstå symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt. kontaktlinser. Søg lægehjælp, hvis irritationen fortsætter.

Efter indtagning: Skyl munden og drik vand. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående lægehjælp.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have etiketten, indlægssedlen eller emballagen ved hånden.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Kontakt de relevante myndigheder, hvis produktet har forårsaget miljøforurening (kloakker, vandløb, jord eller luft). For at forhindre fejlfunktioner i et renseanlæg skal mulige rester, der indeholder produktet tømmes ind i gylletanken (for at blive spredt på landbrugsjord eller fermenteres i biogasanlæg) eller ind i den offentlige kloak, hvor dette er lovligt.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Rester (ubrugt produkt) og emballage bortskaffelse i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller i gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til små, private spildevandsanlæg.

Europæisk affaldskatalog: 200130-rensemidler, der ikke er angivet i 20 01 29.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder

Opbevar produktet ved stuetemperatur, beskyttet mod sollys og i lystætte beholdere. Beskyttes mod frost. Beholderen skal være tæt lukket.

Holdbarhed: 12 måneder i HDPE

6.   ANDRE OPLYSNINGER

 

7.   INFORMATIONSNIVEAU 3: INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 1

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

FINK — Io Spray 15

FINK — Euter-DIP PVP-S

FINK Pattedyp PVP

IOSpray 15 PVP

Godkendelsesnummer

EU-0020540-0001 1-1


Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,15

Meta SPC 2

1.   META SPC 2 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Meta SPC 2 identifikator

Identifikator

Meta SPC 2

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-2

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

2.   META SPC 2 SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 2

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,5

Phosphorsyre

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ikke-aktivstof

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

AIkoholer C9-11, ethoxyleret, < 2.5 EO

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ikke-aktivstof

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Type(r) af formulering af meta SPC 2

Formulering(er)

AL — alle andre væsker

3.   Fare- og sikkerhedssætninger vedrørende meta SPC 2

Faresætninger

Kan ætse metaller.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Opbevares kun i den originale beholder.

Undgå udledning til miljøet.

Absorber udslip for at undgå materielskade.

Opbevares i ætsningsbestandig beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 2

4.1.   Brugsbeskrivelse

Tabel 2

Brug # 1 — Veterinærhygiejne — kvægbrug — yverdesinfektionsmiddel — professionel — indendørs — sprøjtning (efter-malkning)

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Spraybehandling

Sprøjtning: Manuel og automatisk ikke-medicinsk desinfektion af yver med brugsklar spray (til køer, efter malkning).

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Påføringsmængde:: 10-15 ml pr. ko — 0

 

I malkeperioden:

manuel: 2 behandlinger pr. dag (efter malkning)

automatisk: 3 behandlinger pr. dag (efter malkning)

Når koen er gold: 1 behandling pr. dag

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

Flaske HDPE: 1 liter, dæksel af PP

Dunk HDPE: 5-60 liter

Tromle HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600-1 000 liter

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

5.   GENEREL VEJLEDNING OM BRUG  (2) AF META SPC 2w

5.1.   Brugsanvisning

Læs altid etiketten eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Produktet skal bringes til en temperatur over 20 °C før brug.

Det anbefales, at anvende en doseringspumpe til påfyldning af produktet i påføringsudstyret.

Produktet kan påføres ved manuel eller automatisk sprøjtning.

Umiddelbart efter hver ko er malket, sprøjtes hele overfladen af hver pat med produktet. Lad produktet sidde indtil næste malkning. Patterne må ikke vaskes umiddelbart efter desinfektionen.

Sørg for, at køerne står oprejst indtil produktet har tørret (mindst 5 minutter).

Behandlingshyppigheden må ikke overskride 2 påføringer pr. ko og dag ved manuel påføring og må ikke overskride 3 påføringer pr. ko og dag ved automatisk sprøjtning (efter-malkning).

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/klud lige inden malkningen.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Opbevares utilgængeligt for børn.

Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og støvler under håndtering af produktet og i påføringsfasen (handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i indlægssedlen).

Hvis desinfektion både før og efter malkning er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod til desinfektion før malkning.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der opstå symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Vask huden omhyggeligt. Søg lægehjælp, hvis der opstå symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt. kontaktlinser. Søg lægehjælp, hvis irritationen fortsætter.

Efter indtagning: Skyl munden og drik vand. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående lægehjælp.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have etiketten, indlægssedlen eller emballagen ved hånden.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Kontakt de relevante myndigheder, hvis produktet har forårsaget miljøforurening (kloakker, vandløb, jord eller luft). For at forhindre fejlfunktioner i et renseanlæg skal mulige rester, der indeholder produktet tømmes ind i gylletanken (for at blive spredt på landbrugsjord eller fermenteres i biogasanlæg) eller ind i den offentlige kloak, hvor dette er lovligt.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Rester (ubrugt produkt) og emballage bortskaffelse i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller i gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til små, private spildevandsanlæg.

Europæisk affaldskatalog: 200130-rensemidler, der ikke er angivet i 20 01 29.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Opbevar produktet ved stuetemperatur, beskyttet mod sollys og i lystætte beholdere. Beskyttes mod frost. Beholderen skal være tæt lukket.

Holdbarhed: 12 måneder i HDPE

6.   ANDRE OPLYSNINGER

 

7.   INFORMATIONSNIVEAU 3: INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 2

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Fink Io Spray — 30

ST-Io Spray

DESINTEC MH Iodine S

DESINTEC MH Raidip plus

Iodine Spray 3000

Iodine Spray

Godkendelsesnummer

EU-0020540-0002 1-2


Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,3

7.2.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Fink — Io Spray 50

DESINTEC MH Raidip 5000

Iodine Spray 5000

Godkendelsesnummer

EU-0020540-0003 1-2


Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,5

Meta SPC 3

1.   META SPC 3 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Meta SPC 3 identifikator

Identifikator

Meta SPC 3

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-3

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

2.   META SPC 3 SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 3

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,5

0,5

Phosphorsyre

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ikke-aktivstof

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

AIkoholer C9-11, ethoxyleret, < 2.5 EO

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ikke-aktivstof

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Type(r) af formulering af meta SPC 3

Formulering(er)

AL — alle andre væsker

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 3

Faresætninger

Kan ætse metaller.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Opbevares kun i den originale beholder.

Undgå udledning til miljøet.

Absorber udslip for at undgå materielskade.

Opbevares i ætsningsbestandig beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering..

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 3

4.1.   Brugsbeskrivelse

Tabel 3

Brug # 1 — Veterinærhygiejne — kvægbrug — yverdesinfektionsmiddel — professionel — indendørs — sprøjtning (efter-malkning)

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

-

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Spraybehandling

Sprøjtning: Manuel og automatisk ikke-medicinsk desinfektion af yver med brugsklar spray (til køer, efter malkning).

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Påføringsmængde:: 10-15 ml pr. ko — 0

Behandlingshyppighed:

I malkeperioden

manuel: 2 behandlinger pr. dag (efter malkning)

automatisk: 3 behandlinger pr. dag (efter malkning)

Når koen er gold: 1 behandling pr. dag

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

Flaske HDPE: 1 liter, dæksel af PP

Dunk HDPE: 5-60 liter

Tromle HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600-1 000 liter

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

5.   GENEREL VEJLEDNING OM BRUG  (3) AF META SPC 3

5.1.   Brugsanvisning

Læs altid etiketten eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Produktet skal bringes til en temperatur over 20 °C før brug.

Det anbefales, at anvende en doseringspumpe til påfyldning af produktet i påføringsudstyret.

Produktet kan påføres ved manuel eller automatisk sprøjtning.

Umiddelbart efter hver ko er malket, sprøjtes hele overfladen af hver pat med produktet. Lad produktet sidde indtil næste malkning. Patterne må ikke vaskes umiddelbart efter desinfektionen.

Sørg for, at køerne står oprejst indtil produktet har tørret (mindst 5 minutter).

Behandlingshyppigheden må ikke overskride 2 påføringer pr. ko og dag ved manuel påføring og må ikke overskride 3 påføringer pr. ko og dag ved automatisk sprøjtning (efter-malkning).

Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/klud lige inden malkningen.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Opbevares utilgængeligt for børn.

Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og støvler under håndtering af produktet og i påføringsfasen (handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i indlægssedlen).

Hvis desinfektion både før og efter malkning er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod til desinfektion før malkning.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der opstå symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Vask huden omhyggeligt. Søg lægehjælp, hvis der opstå symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt. kontaktlinser. Søg lægehjælp, hvis irritationen fortsætter.

Efter indtagning: Skyl munden og drik vand. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående lægehjælp.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have etiketten, indlægssedlen eller emballagen ved hånden.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Kontakt de relevante myndigheder, hvis produktet har forårsaget miljøforurening (kloakker, vandløb, jord eller luft). For at forhindre fejlfunktioner i et renseanlæg skal mulige rester, der indeholder produktet tømmes ind i gylletanken (for at blive spredt på landbrugsjord eller fermenteres i biogasanlæg) eller ind i den offentlige kloak, hvor dette er lovligt.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Rester (ubrugt produkt) og emballage bortskaffelse i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller i gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til små, private spildevandsanlæg.

Europæisk affaldskatalog: 200130-rensemidler, der ikke er angivet i 20 01 29.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Opbevar produktet ved stuetemperatur, beskyttet mod sollys og i lystætte beholdere. Beskyttes mod frost. Beholderen skal være tæt lukket.

Holdbarhed: 12 måneder i HDPE

6.   Andre oplysninger

 

7.   INFORMATIONSNIVEAU 3 Individuelle produkter i meta SPC 3

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Fink — Io Spray 50 (Jodophor)

Fink — Io Spray 50 (Iodophor)

Godkendelsesnummer

EU-0020540-0004 1-3


Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,5

Meta SPC 4

1.   Meta SPC 4 administrative oplysninger

1.1.   Meta SPC 4 identifikator

Identifikator

Meta SPC 4

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-4

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

2.   Meta SPC 4 sammensætning

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 4

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,1

0,15

Phosphorsyre

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ikke-aktivstof

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

AIkoholer C9-11, ethoxyleret, < 2.5 EO

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ikke-aktivstof

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Type(r) af formulering af meta SPC 4

Formulering(er)

AL — alle andre væsker

3.   Fare- og sikkerhedssætninger vedrørende meta SPC 4

Faresætninger

Kan ætse metaller.

Sikkerhedssætninger

Opbevares kun i den originale beholder.

Absorber udslip for at undgå materielskade.

Opbevares i ætsningsbestandig beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.

4.   Godkendt(e) anvendelse(r) af meta SPC 4

4.1.   Brugsbeskrivelse

Tabel 4

Brug # 1 — Veterinærhygiejne — kvægbrug — yverdesinfektionsmiddel — professionel — indendørs — dypning (efter-malkning)

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Dyppebehandling

Dypning af patter: Manuel, ikke-medicinsk desinfektion af yver med brugsklar væske (til køer, efter malkning).

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Påføringsmængde: 5-10 ml pr. ko — 0

 

I malkeperioden: 2 behandlinger pr. dag (efter malkning)

Når koen er gold: 1 behandling pr. dag

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

Flaske HDPE: 1 liter

Dunk HDPE: 5-60 liter

Tromle HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600-1 000 liter

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

5.   Generel vejledning om brug (4) af meta SPC 4

5.1.   Brugsanvisning

Læs altid etiketten eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Produktet skal bringes til en temperatur over 20 °C før brug.

Det anbefales, at anvende en doseringspumpe til påfyldning af produktet i påføringsudstyret.

Fyld en dyppekop 2/3 op med produktet. Kort efter hver ko er malket, dyppes hver pat manuelt i opløsningen. Sørg for at mindst to tredjedele af hver pat, helst hele patten, kommer i kontakt med opløsningen.

Patten må ikke renses umiddelbart efter desinfektionen. Lad produktet sidde indtil næste malkning. Sørg for, at køerne står oprejst indtil produktet har tørret (mindst 5 minutter).

Genfyld dyppekoppen ved behov.

Dyppekopper bør tømmes efter malkning og vaskes inden genbrug. Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/klud lige inden malkningen.

Påføringshyppigheden må ikke overskride 2 påføringer pr. ko og dag (efter malkning).

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Opbevares utilgængeligt for børn.

Hvis desinfektion både før og efter malkning er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod til desinfektion før malkning.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der opstå symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Vask huden omhyggeligt. Søg lægehjælp, hvis der opstå symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt. kontaktlinser. Søg lægehjælp, hvis irritationen fortsætter.

Efter indtagning: Skyl munden og drik vand. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående lægehjælp.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have etiketten, indlægssedlen eller emballagen ved hånden.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Kontakt de relevante myndigheder, hvis produktet har forårsaget miljøforurening (kloakker, vandløb, jord eller luft). For at forhindre fejlfunktioner i et renseanlæg skal mulige rester, der indeholder produktet tømmes ind i gylletanken (for at blive spredt på landbrugsjord eller fermenteres i biogasanlæg) eller ind i den offentlige kloak, hvor dette er lovligt.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Rester (ubrugt produkt) og emballage bortskaffelse i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller i gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til små, private spildevandsanlæg.

Europæisk affaldskatalog: 200130-rensemidler, der ikke er angivet i 20 01 29.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Opbevar produktet ved stuetemperatur, beskyttet mod sollys og i lystætte beholdere. Beskyttes mod frost. Beholderen skal være tæt lukket.

Holdbarhed: 12 måneder i HDPE

6.   ANDRE OPLYSNINGER

 

7.   INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 4

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

FINK — Io Dip 10

IODip 10 PVP

Godkendelsesnummer

EU-0020540-0005 1-4


Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,1

7.2.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

FINK — Io Dip Protect

DESINTEC MH Iodine Barrier

TvP — Barrier Dip

Godkendelsesnummer

EU-0020540-0006 1-4


Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,15

Meta SPC 5

1.   META SPC 5 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Meta SPC 5 identifikator

Identifikator

Meta SPC 5

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-5

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

2.   META SPC 5 SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 5

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,45

Phosphorsyre

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ikke-aktivstof

7664-38-2

231-633-2

0,35

0,4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

AIkoholer C9-11, ethoxyleret, < 2.5 EO

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ikke-aktivstof

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Type(r) af formulering af meta SPC 5

Formulering(er)

AL — alle andre væsker

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 5

Faresætninger

Kan ætse metaller.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Opbevares kun i den originale beholder.

Undgå udledning til miljøet.

Absorber udslip for at undgå materielskade.

Opbevares i ætsningsbestandig beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering..

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 5

4.1.   Brugsbeskrivelse

Tabel 5

Brug # 1 — Veterinærhygiejne — kvægbrug — yverdesinfektionsmiddel — professionel — indendørs — dypning (efter-malkning)

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterier

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Dyppebehandling

Dypning af patter: Manuel, ikke-medicinsk desinfektion af yver med brugsklar væske (til køer, efter malkning).

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Påføringsmængde: 5-10 ml pr. ko — 0

 

I malkeperioden: 2 behandlinger pr. dag (efter malkning)

Når koen er gold: 1 behandling pr. dag

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

Flaske HDPE: 1 liter

Dunk HDPE: 5- 60 liter

Tromle HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600-1 000 liter

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

5.   Generel vejledning om brug (5) af meta SPC 5

5.1.   Brugsanvisning

Læs altid etiketten eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Produktet skal bringes til en temperatur over 20 °C før brug.

Det anbefales, at anvende en doseringspumpe til påfyldning af produktet i påføringsudstyret.

Fyld en dyppekop 2/3 op med produktet. Kort efter hver ko er malket, dyppes hver pat manuelt i opløsningen. Sørg for at mindst to tredjedele af hver pat, helst hele patten, kommer i kontakt med opløsningen.

Patten må ikke renses umiddelbart efter desinfektionen. Lad produktet sidde indtil næste malkning.

Sørg for, at køerne står oprejst indtil produktet har tørret (mindst 5 minutter).

Genfyld dyppekoppen ved behov.

Dyppekopper bør tømmes efter malkning og vaskes inden genbrug. Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/klud lige inden malkningen.

Påføringshyppigheden må ikke overskride 2 påføringer pr. ko og dag (efter malkning).

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Opbevares utilgængeligt for børn.

Hvis desinfektion både før og efter malkning er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod til desinfektion før malkning.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der opstå symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Vask huden omhyggeligt. Søg lægehjælp, hvis der opstå symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt. kontaktlinser. Søg lægehjælp, hvis irritationen fortsætter.

Efter indtagning: Skyl munden og drik vand. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående lægehjælp.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have etiketten, indlægssedlen eller emballagen ved hånden.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Kontakt de relevante myndigheder, hvis produktet har forårsaget miljøforurening (kloakker, vandløb, jord eller luft). For at forhindre fejlfunktioner i et renseanlæg skal mulige rester, der indeholder produktet tømmes ind i gylletanken (for at blive spredt på landbrugsjord eller fermenteres i biogasanlæg) eller ind i den offentlige kloak, hvor dette er lovligt.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Rester (ubrugt produkt) og emballage bortskaffelse i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller i gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til små, private spildevandsanlæg.

Europæisk affaldskatalog: 200130-rensemidler, der ikke er angivet i 20 01 29.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Opbevar produktet ved stuetemperatur, beskyttet mod sollys og i lystætte beholdere. Beskyttes mod frost. Beholderen skal være tæt lukket.

Holdbarhed: 12 måneder i HDPE

6.   ANDRE OPLYSNINGER

 

7.   INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 5

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Jodofilm 75/5 4500 ppm

Godkendelsesnummer

EU-0020540-0007 1-5


Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,45

Phosphorsyre

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ikke-aktivstof

7664-38-2

231-633-2

0,4

7.2.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Jodofilm 75/5 3000 ppm

Godkendelsesnummer

EU-0020540-0008 1-5


Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,3

Phosphorsyre

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ikke-aktivstof

7664-38-2

231-633-2

0,35

Meta SPC 6

1.   META SPC 6 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Meta SPC 6 identifikator

Identifikator

Meta SPC 6

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-6

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

2.   META SPC 6 SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 6

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

1,75

2,4

Phosphorsyre

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ikke-aktivstof

7664-38-2

231-633-2

3,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

0,0

25,6

AIkoholer C9-11, ethoxyleret, < 2.5 EO

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ikke-aktivstof

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2.   Type(r) af formulering af meta SPC 6

Formulering(er)

SL — opløselig koncentrat

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 6

Faresætninger

Kan ætse metaller.

Farlig ved indtagelse.

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Forårsager alvorlig øjenskade.

Kan forårsage organskader på skjoldbruskkirtelen ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Opbevares kun i den originale beholder.

Indånd ikke tåge.

Indånd ikke spray.

Undgå udledning til miljøet.

Bær beskyttelseshandsker.

Bær beskyttelsestøj.

Bær ansigtsbeskyttelse.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):Alt tilsmudset tøj tages straks af.Skyl.

VED KONTAKT MED ØJNENE:Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Absorber udslip for at undgå materielskade.

Opbevares under lås.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

4.   Godkendt(e) anvendelse(r) af meta SPC 6

4.1.   Brugsbeskrivelse

Tabel 6.

Brug # 1 — Veterinærhygiejne — kvægbrug — overfladedesinfektionsmiddel — professionel — indendørs — sprøjtning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterier

Gær

Virus

Anvendelsesområde

Indendørs

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Spraybehandling

Desinfektionsmiddel til hårde overflader i stalde (undtaget rugerier). Sprøjtning af opløst koncentrat ved hjælp af en rygsprøjte (4-7 bar).

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

100 ml/m2— jodkoncentration i den færdige opløsning: 750 ppm (0.075 % w/w).

Påføringshyppighed pr. år:

Malkekøer: 1

Kødkvæg: 1

Kalve: 4

Søer, i enkeltbåse: 5

Søer i grupper: 5

Fedegrise: 3

Æglæggende høner i bure uden behandling: 1

æglæggende høner i bure med ventilation (båndtørring): 1

Æglæggende høner i bure med tvungen tørring (dyb tragt, høj rejsning) 1

Æglæggende høner i kompakte buranlæg: 1

Fritgående høner på strøelse (delvis strøelse, delvis spaltegulv): 1

Fritgående kyllinger på strøelse: 7

Fritgående høner på tremmegulv (volieresystem): 1

Fritgående rugehøns på tremmegulv. 1

Rugehøns, opdræt på tremmegulv: 3

Fritgående kalkuner på strøelse: 2

Fritgående ænder på strøelse: 13

Fritgående gæs på strøelse: 6

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

Flaske HDPE: 1 liter, dæksel af PP

Dunk HDPE: 5-60 liter

Tromle HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600-1000 liter

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Iodosan 30: Bland 29 ml produkt med 971 ml vand for at opnå en 1 L påføringsopløsning.

Iodosan 18: Bland 40 ml produkt med 960 ml vand for at opnå en 1 L påføringsopløsning.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

5.   GENEREL VEJLEDNING OM BRUG  (6) AF META SPC 6

5.1.   Brugsanvisning

Læs altid etiketten eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Bland produktet med vand for at klargøre desinfektionsopløsningen. Hæld vandet i først, og bland derefter produktet forsigtigt i.

Brug maks. 100 ml brugsopløsning pr. m2 behandlet område. Klargør ikke mere brugsopløsning end absolut nødvendig.

Produktet må kun påføres i tomme (ikke besatte) stalde efter at overfladerne er omhyggeligt rengjort med et passende rengøringsmiddel.

En forudgående rengøring er absolut nødvendig. Efterfølgende skylles eller aftørres de overflader, der efterfølgende skal behandles. Lad dem tørre i 24 til 36 timer inden desinfektionen for at opnå let fugtede overflader. Væd installationer og udstyr omhyggeligt med et tyndt lag brugsopløsning ved at sprøjte ved hjælp af passende udstyr (4 til 7 bar). Under processen og i kontakttiden (min. 30 minutter) skal alle åbninger lukkes og ventilationen skal kobles fra.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Opbevares utilgængeligt for børn.

Beholderens udformning bør minimere risikoen for stænk for at forebygge kontakt med øjne eller hud under blanding af produktet.

Under blandings- og fyldningsfasen: Brugen af ansigtsværn og kemisk resistent beskyttelseshandsker er påbudt (handskemateriale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i indlægssedlen).

I påføringsfasen af brugsopløsning ved sprøjtning: Kemisk resistent beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj (mindst type X, EN XXXXX), der er uigennemtrængelige for produktet skal bæres (handskens- og beskyttelsestøjens materiale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i indlægssedlen). Brug nye handsker for hvert holdskifte.

Professionel må ikke udføre stalddesinfektioner oftere end 3 gange pr. måned. Disse medarbejdere bør derudover ikke anvende jodholdige produkter til andre formål.

Brug kun en type jodholdigt produkt om dagen.

Stalddesinfektioner bør ikke gennemføres mere end 1 gang om året eller engang under kalvenes og svinenes levetid. Fodertruge skal overdækkes under påføring.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der opstå symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Vask huden omhyggeligt. Søg lægehjælp, hvis der opstå symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt. kontaktlinser. Søg lægehjælp.

Efter indtagning: Skyl munden og drik vand. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående lægehjælp.

I tilfælde af bevidstløshed placeres personen stabil på venstre side. Giv intet i munden, når vedkommende er bevidstløs.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have etiketten, indlægssedlen eller emballagen ved hånden.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Kontakt de relevante myndigheder, hvis produktet har forårsaget miljøforurening (kloakker, vandløb, jord eller luft). For at forhindre fejlfunktioner i et renseanlæg skal mulige rester, der indeholder produktet tømmes ind i gylletanken (for at blive spredt på landbrugsjord eller fermenteres i biogasanlæg) eller ind i den offentlige kloak, hvor dette er lovligt.

Metoder og materiale for inddæmning og rengøring:

Stop lækagen, hvis det er sikkert at gøre det. Absorber spildt materiale med væskebindende materiale (sand, diatomit, syrebindemidler, universelle bindemidler, savsmuld). Bortskaf det opsamlede materiale i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Rester (ubrugt produkt) og emballage bortskaffelse i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller i gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til små, private spildevandsanlæg.

Europæisk affaldskatalog: 200130-rensemidler, der ikke er angivet i 20 01 29.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Opbevar produktet ved stuetemperatur, beskyttet mod sollys og i lystætte beholdere. Beskyttes mod frost. Hold beholderen tæt lukket.

Holdbarhed: 24 måneder i HDPE

6.   ANDRE OPLYSNINGER

 

7.   INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 6

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

IODOSAN 30

IODOSAN

IODAT

DESINTEC FL-JODES

ROTIE-SOL J

Disinfect Jod

FINK — Jodophos 15

Jod-Reiniger sauer

Tankrein extra

Godkendelsesnummer

EU-0020540-0009 1-6


Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

2,4

Phosphorsyre

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ikke-aktivstof

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

25,6

7.2.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

IODOSAN 18

Godkendelsesnummer

EU-0020540-0010 1-6


Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

1,75

Phosphorsyre

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ikke-aktivstof

7664-38-2

231-633-2

3,0

AIkoholer C9-11, ethoxyleret, < 2.5 EO

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ikke-aktivstof

68439-46-3

614-482-0

31,8

Meta SPC 7

1.   META SPC 7 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Meta SPC 7 identifikator

Identifikator

Meta SPC 7

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-7

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

2.   META SPC 7 SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 7

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

3,0

3,0

Phosphorsyre

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ikke-aktivstof

7664-38-2

231-633-2

10,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

31,8

31,8

AIkoholer C9-11, ethoxyleret, < 2.5 EO

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ikke-aktivstof

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Type(r) af formulering af meta SPC 7

Formulering(er)

SL — Opløseligt koncentrat

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 7

Faresætninger

Kan ætse metaller.

Farlig ved indtagelse.

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Forårsager alvorlig øjenskade.

Kan forårsage organskader på skjoldbruskkirtelen ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Opbevares kun i den originale beholder.

Indånd ikke tåge.

Indånd ikke spray.

Undgå udledning til miljøet.

Bær beskyttelseshandsker.

Bær beskyttelsestøj.

Bær ansigtsbeskyttelse.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):Alt tilsmudset tøj tages straks af.Skyl.

VED KONTAKT MED ØJNENE:Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Absorber udslip for at undgå materielskade.

Opbevares under lås.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Udslip opsamles.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

4.   Godkendt(e) anvendelse(r) af meta SPC 7

4.1.   Brugsbeskrivelse

Tabel 7

Brug # 1 — Veterinærhygiejne — kvægbrug — overfladedesinfektionsmiddel — professionel — indendørs — sprøjtning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterier

Gær

Virus

Anvendelsesområde

Indendørs

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Spraybehandling

Desinfektionsmiddel til hårde overflader i stalde (undtaget rugerier). Sprøjtning af opløst koncentrat ved hjælp af en rygsprøjte (4-7 bar).

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

100 ml/m2— jodkoncentration i den færdige opløsning: 750 ppm (0.075 % w/w).

Påføringshyppighed pr. år:

Malkekøer: 1

Kødkvæg: 1

Kalve: 4

Søer, i enkeltbåse: 5

Søer i grupper: 5

Fedegrise: 3

Æglæggende høner i bure uden behandling: 1

æglæggende høner i bure med ventilation (båndtørring): 1

Æglæggende høner i bure med tvungen tørring (dyb tragt, høj rejsning) 1

Æglæggende høner i kompakte buranlæg: 1

Fritgående høner på strøelse (delvis strøelse, delvis spaltegulv): 1

Fritgående kyllinger på strøelse: 7

Fritgående høner på tremmegulv (volieresystem): 1

Fritgående rugehøns på tremmegulv. 1

Rugehøns, opdræt på tremmegulv: 3

Fritgående kalkuner på strøelse: 2

Fritgående ænder på strøelse: 13

Fritgående gæs på strøelse: 6

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

Flaske HDPE: 1 liter, dæksel af PP

Dunk HDPE: 5-60 liter

Tromle HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600-1 000 liter

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Iodosan 30 plus: Bland 23 ml produkt med 977 ml vand for at opnå en 1 L påføringsopløsning.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

5.   GENEREL VEJLEDNING OM BRUG  (7) AF META SPC 7

5.1.   Brugsanvisning

Læs altid etiketten eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Bland produktet med vand for at klargøre desinfektionsopløsningen. Hæld vandet i først, og bland derefter produktet forsigtigt i.

Brug maks. 100 ml brugsopløsning pr. m2 behandlet område. Klargør ikke mere brugsopløsning end absolut nødvendig.

Produktet må kun påføres i tomme (ikke besatte) stalde efter at overfladerne er omhyggeligt rengjort med et passende rengøringsmiddel.

En forudgående rengøring er absolut nødvendig. Efterfølgende skylles eller aftørres de overflader, der efterfølgende skal behandles. Lad dem tørre i 24 til 36 timer inden desinfektionen for at opnå let fugtede overflader. Væd installationer og udstyr omhyggeligt med et tyndt lag brugsopløsning ved at sprøjte ved hjælp af passende udstyr (4 til 7 bar). Under processen og i kontakttiden (min. 30 minutter) skal alle åbninger lukkes og ventilationen skal kobles fra.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Opbevares utilgængeligt for børn.

Beholderens udformning bør minimere risikoen for stænk for at forebygge kontakt med øjne eller hud under blanding af produktet.

Under blandings- og fyldningsfasen: Brugen af ansigtsværn og kemisk resistent beskyttelseshandsker er påbudt (handskemateriale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i indlægssedlen).

I påføringsfasen af brugsopløsning ved sprøjtning: Kemisk resistent beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj (mindst type X, EN XXXXX), der er uigennemtrængelige for produktet skal bæres (handskens- og beskyttelsestøjens materiale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i indlægssedlen). Brug nye handsker for hvert holdskifte.

Professionel må ikke udføre stalddesinfektioner oftere end 3 gange pr. måned. Disse medarbejdere bør derudover ikke anvende jodholdige produkter til andre formål.

Brug kun en type jodholdigt produkt om dagen.

Stalddesinfektioner bør ikke gennemføres mere end 1 gang om året eller engang under kalvenes og svinenes levetid. Fodertruge skal overdækkes under påføring.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der opstå symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Vask huden omhyggeligt. Søg lægehjælp, hvis der opstå symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt. kontaktlinser. Søg lægehjælp.

Efter indtagning: Skyl munden og drik vand. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående lægehjælp.

I tilfælde af bevidstløshed placeres personen stabil på venstre side. Giv intet i munden, når vedkommende er bevidstløs.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have etiketten, indlægssedlen eller emballagen ved hånden.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Kontakt de relevante myndigheder, hvis produktet har forårsaget miljøforurening (kloakker, vandløb, jord eller luft). For at forhindre fejlfunktioner i et renseanlæg skal mulige rester, der indeholder produktet tømmes ind i gylletanken (for at blive spredt på landbrugsjord eller fermenteres i biogasanlæg) eller ind i den offentlige kloak, hvor dette er lovligt.

Metoder og materiale for inddæmning og rengøring:

Stop lækagen, hvis det er sikkert at gøre det. Absorber spildt materiale med væskebindende materiale (sand, diatomit, syrebindemidler, universelle bindemidler, savsmuld). Bortskaf det opsamlede materiale i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Rester (ubrugt produkt) og emballage bortskaffelse i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller i gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til små, private spildevandsanlæg.

Europæisk affaldskatalog: 200130-rensemidler, der ikke er angivet i 20 01 29.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Opbevar produktet ved stuetemperatur, beskyttet mod sollys og i lystætte beholdere. Beskyttes mod frost. Hold beholderen tæt lukket.

Holdbarhed: 24 måneder i HDPE

6.   ANDRE OPLYSNINGER

 

7.   INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 7

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

IODOSAN 30 Plus

YODO CONTROL

YODIVEN

Godkendelsesnummer

EU-0020540-0011 1-7


Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

3,0

Phosphorsyre

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ikke-aktivstof

7664-38-2

231-633-2

10,0

Isotridecanol, ethoxyleret

Poly(oxy-1,2-ethandiyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydoxy-,branched

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

31,8

Meta SPC 8

1.   META SPC 8 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Meta SPC 8 identifikator

Identifikator

Meta SPC 8

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-8

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

2.   META SPC 8 SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 8

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

1,5

1,5

Phosphorsyre

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ikke-aktivstof

7664-38-2

231-633-2

3,0

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

18,0

18,0

AIkoholer C9-11, ethoxyleret, < 2.5 EO

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Ikke-aktivstof

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Type(r) af formulering af meta SPC 8

Formulering(er)

SL — Opløseligt koncentrat

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 8

Faresætninger

Kan ætse metaller.

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Forårsager alvorlig øjenskade.

Kan forårsage organskader på skjoldbruskkirtelen ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Opbevares kun i den originale beholder.

Indånd ikke tåge.

Indånd ikke spray.

Undgå udledning til miljøet.

Bær beskyttelseshandsker.

Bær beskyttelsestøj.

Bær ansigtsbeskyttelse.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):Alt tilsmudset tøj tages straks af.Skyl.

VED KONTAKT MED ØJNENE:Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Absorber udslip for at undgå materielskade.

Opbevares under lås.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering..

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 8

4.1.   Brugsbeskrivelse

Tabel 8

Brug # 1 — Veterinærhygiejne — kvægbrug — overfladedesinfektionsmiddel — professionel — indendørs — sprøjtning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterier

Gær

Virus

Anvendelsesområde

Indendørs

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Spraybehandling

Desinfektionsmiddel til hårde overflader i stalde (undtaget rugerier). Sprøjtning af opløst koncentrat ved hjælp af en rygsprøjte (4-7 bar).

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

100 ml/m2— jodkoncentration i den færdige opløsning: 750 ppm (0.075 % w/w).

Påføringshyppighed pr. år:

Malkekøer: 1

Kødkvæg: 1

Kalve: 4

Søer, i enkeltbåse: 5

Søer i grupper: 5

Fedegrise: 3

Æglæggende høner i bure uden behandling: 1

æglæggende høner i bure med ventilation (båndtørring): 1

Æglæggende høner i bure med tvungen tørring (dyb tragt, høj rejsning) 1

Æglæggende høner i kompakte buranlæg: 1

Fritgående høner på strøelse (delvis strøelse, delvis spaltegulv): 1

Fritgående kyllinger på strøelse: 7

Fritgående høner på tremmegulv (volieresystem): 1

Fritgående rugehøns på tremmegulv. 1

Rugehøns, opdræt på tremmegulv: 3

Fritgående kalkuner på strøelse: 2

Fritgående ænder på strøelse: 13

Fritgående gæs på strøelse: 6

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

Flaske HDPE: 1 liter, dæksel af PP

Dunk HDPE: 5-60 liter

Tromle HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600-1 000 liter

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Iodosan 15: Bland 46 ml produkt med 954 ml vand for at opnå en 1 L påføringsopløsning.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

5.   GENEREL VEJLEDNING OM BRUG  (8) AF META SPC 8

5.1.   Brugsanvisning

Læs altid etiketten eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Bland produktet med vand for at klargøre desinfektionsopløsningen. Hæld vandet i først, og bland derefter produktet forsigtigt i.

Brug maks. 100 ml brugsopløsning pr. m2 behandlet område. Klargør ikke mere brugsopløsning end absolut nødvendig.

Produktet må kun påføres i tomme (ikke besatte) stalde efter at overfladerne er omhyggeligt rengjort med et passende rengøringsmiddel.

En forudgående rengøring er absolut nødvendig. Efterfølgende skylles eller aftørres de overflader, der efterfølgende skal behandles. Lad dem tørre i 24 til 36 timer inden desinfektionen for at opnå let fugtede overflader. Væd installationer og udstyr omhyggeligt med et tyndt lag brugsopløsning ved at sprøjte ved hjælp af passende udstyr (4 til 7 bar). Under processen og i kontakttiden (min. 30 minutter) skal alle åbninger lukkes og ventilationen skal kobles fra.

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Opbevares utilgængeligt for børn.

Beholderens udformning bør minimere risikoen for stænk for at forebygge kontakt med øjne eller hud under blanding af produktet.

Under blandings- og fyldningsfasen: Brugen af ansigtsværn og kemisk resistent beskyttelseshandsker er påbudt (handskemateriale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i indlægssedlen).

I påføringsfasen af brugsopløsning ved sprøjtning: Kemisk resistent beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj (mindst type X, EN XXXXX), der er uigennemtrængelige for produktet skal bæres (handskens- og beskyttelsestøjens materiale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i indlægssedlen). Brug nye handsker for hvert holdskifte.

Professionel må ikke udføre stalddesinfektioner oftere end 3 gange pr. måned. Disse medarbejdere bør derudover ikke anvende jodholdige produkter til andre formål.

Brug kun en type jodholdigt produkt om dagen.

Stalddesinfektioner bør ikke gennemføres mere end 1 gang om året eller engang under kalvenes og svinenes levetid. Fodertruge skal overdækkes under påføring.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der opstå symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Vask huden omhyggeligt. Søg lægehjælp, hvis der opstå symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt. kontaktlinser. Søg lægehjælp.

Efter indtagning: Skyl munden og drik vand. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående lægehjælp.

I tilfælde af bevidstløshed placeres personen stabil på venstre side. Giv en intet i munden, når vedkommende er bevidstløs.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have etiketten, indlægssedlen eller emballagen ved hånden.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Kontakt de relevante myndigheder, hvis produktet har forårsaget miljøforurening (kloakker, vandløb, jord eller luft). For at forhindre fejlfunktioner i et renseanlæg skal mulige rester, der indeholder produktet tømmes ind i gylletanken (for at blive spredt på landbrugsjord eller fermenteres i biogasanlæg) eller ind i den offentlige kloak, hvor dette er lovligt.

Metoder og materiale for inddæmning og rengøring:

Stop lækagen, hvis det er sikkert at gøre det. Absorber spildt materiale med væskebindende materiale (sand, diatomit, syrebindemidler, universelle bindemidler, savsmuld). Bortskaf det opsamlede materiale i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

5.4.   Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Rester (ubrugt produkt) og emballage bortskaffelse i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller i gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til små, private spildevandsanlæg.

Europæisk affaldskatalog: 200130-rensemidler, der ikke er angivet i 20 01 29.

5.5.   Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Opbevar produktet ved stuetemperatur, beskyttet mod sollys og i lystætte beholdere. Beskyttes mod frost. Hold beholderen tæt lukket.

Holdbarhed: 24 måneder i HDPE

6.   ANDRE OPLYSNINGER

 

7.   INFORMATIONSNIVEAU 3: INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 8

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

IODOSAN 15

Godkendelsesnummer

EU-0020540-0012 1-8


Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

1,5

Phosphorsyre

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Ikke-aktivstof

7664-38-2

231-633-2

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

18,0


(1)  Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 1.

(2)  Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 2.

(3)  Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 3.

(4)  Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 4.

(5)  Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 5.

(6)  Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 6.

(7)  Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 7.

(8)  Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 8.


Top