EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1784

Kommissionens forordning (EU) 2019/1784 af 1. oktober 2019 om fastsættelse af krav til miljøvenligt design af svejseudstyr i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF (EØS-relevant tekst)

C/2019/6843

OJ L 272, 25.10.2019, p. 121–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1784/oj

25.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 272/121


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1784

af 1. oktober 2019

om fastsættelse af krav til miljøvenligt design af svejseudstyr i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2009/125/EF bør Kommissionen fastlægge krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, der sælges og handles i betydelige mængder i Unionen, og som har en væsentlig miljøpåvirkning og et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger.

(2)

I Kommissionens meddelelse COM(2016) 773 final (2) (arbejdsplanen for miljøvenligt design), der er udarbejdet af Kommissionen i medfør af artikel 16, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF, fastlægges de prioriterede arbejdsmål i henhold til rammen for miljøvenligt design og energimærkning for perioden 2016-2019. I arbejdsplanen for miljøvenligt design udpeges de energirelaterede produktgrupper, der skal prioriteres i forbindelse med gennemførelsen af forberedende undersøgelser og senere vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger samt revision af gældende forordninger.

(3)

Foranstaltningerne i arbejdsplanen anslås at kunne give en årlig besparelse i det endelige energiforbrug på mere end 260 TWh i 2030, hvilket svarer til en reduktion af drivhusgasemissionerne på ca. 100 mio. ton pr. år i 2030.

(4)

Kommissionen har foretaget en forberedende undersøgelse for at analysere de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter ved svejseudstyr og værktøjsmaskiner til industrielle formål (3). Det svejseudstyr, der er omfattet af undersøgelsen, omfatter udstyr til lysbue- og plasmasvejsning af metal, der er designet og typisk anvendt til industrielle og erhvervsmæssige formål (4). Det er blevet vurderet, at svejseudstyr, der udelukkende får strøm fra en motor eller et batteri, ikke bør reguleres.

(5)

De forberedende undersøgelser blev udført i tæt samarbejde med interessenter og interesserede parter i og uden for EU. Resultaterne er gjort offentligt tilgængelige og fremlagt for det konsultationsforum, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 2009/125/EF.

(6)

De miljøaspekter for svejseudstyr, der blev udpeget som væsentlige i forbindelse med denne forordning, er:

a)

energiforbrug i brugsfasen, herunder når produkterne går i tomgang,

b)

ressourceeffektivitet.

(7)

Årligt endeligt energiforbrug med direkte tilknytning til svejseudstyr forventes at ligge på over 6 TWh i 2030, svarende til 2,4 mio. ton CO2-ækvivalenter, eksklusive energiforbrug til fremstilling af de tilknyttede hjælpematerialer (som f.eks. beskyttelsesgasser og svejsetråd). De forberedende undersøgelser har vist, at energiforbruget i brugsfasen og forskellige tomgangs- eller standby-tilstande kan reduceres markant.

(8)

Det forventes det, at kravene til miljøvenligt design i denne forordning vil føre til energibesparelser på 1,09 TWh pr. år i 2030, svarende til en besparelse på ca. 0,27 Mt CO2-ækvivalenser pr. år.

(9)

Meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget COM(2015) 614 final (5) (handlingsplan for den cirkulære økonomi) og arbejdsplanen for miljøvenligt design understreger vigtigheden af at anvende rammen for miljøvenligt design til at støtte omlægningen til en mere ressourceeffektiv og cirkulær økonomi. I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU (6) henvises der til direktiv 2009/125/EF, og det anføres, at kravene til miljøvenligt design bør lette genbrug, adskillelse og nyttiggørelse af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ved at adressere problemerne opstrøms. Ved denne forordning fastsættes der således krav til ikke-energirelaterede aspekter, herunder:

a)

adskillelse

b)

reparerbarhed

c)

råstoffer af kritisk betydning.

(10)

Derudover kræves det, at svejseudstyr ledsages af en oplysning om forbrug af beskyttelsesgas under svejsning og om forbrug af svejsetråd eller tilsatsmateriale.

(11)

Energi- og ressourceforbruget for svejseudstyr kan mindskes ved at anvende allerede eksisterende generiske teknikker uden at øge de samlede omkostninger til anskaffelse og drift.

(12)

Den forberedende undersøgelse har vist, at de foreslåede krav til miljøvenligt design ikke påvirker svejseudstyrs funktion eller pris ud fra slutbrugerens synsvinkel, og at kravene heller ikke er til skade for sundhed, sikkerhed eller miljø.

(13)

Tidspunktet for indførelsen af krav til miljøvenligt design gør det muligt for producenter at ændre udformningen af produkter, der er omfattet af denne forordning. Det tager hensyn til indvirkningen på omkostningerne for producenterne, særligt for den store andel, som små og mellemstore virksomheder udgør i sektoren for fremstilling af svejseudstyr i EU, alt imens der sikres en rettidig opnåelse af denne forordnings mål.

(14)

Produktparametre bør måles og beregnes ud fra pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, der tager højde for de nyste anerkendte måleteknikker og beregningsmetoder, herunder, såfremt de er tilgængelige, harmoniserede standarder vedtaget af europæiske standardiseringsorganer efter anmodning fra Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (7).

(15)

I overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2009/125/EF bør det i denne forordning præciseres, hvilke procedurer der gælder for overensstemmelsesvurdering.

(16)

For at lette kontrollen med overholdelsen af reglerne bør producenterne levere de oplysninger, der findes i den tekniske dokumentation omhandlet i bilag IV og V til direktiv 2009/125/EF, når oplysningerne vedrører kravene i denne forordning.

(17)

Ud over de retligt bindende krav i denne forordning bør der findes benchmarks for de bedste tilgængelige teknikker for at sikre omfattende og nem adgang til oplysninger om de miljømæssige egenskaber i hele livscyklussen for produkter, der er omfattet af denne forordning, jf. del 3, punkt 2, i bilag I til direktiv 2009/125/EF.

(18)

For at gøre denne forordning mere virkningsfuld og troværdig og for at beskytte forbrugerne bør produkter forbydes, hvis de under prøvning automatisk ændrer ydeevne med henblik på at forbedre de parametre, der skal opgives.

(19)

Ved en gennemgang bør det vurderes, hvor hensigtsmæssige og virkningsfulde forordningens bestemmelser er med hensyn til at nå dens mål. Gennemgangen bør ske på et tidspunkt, hvor alle bestemmelserne er gennemført og har haft tid til at virke på markedet.

(20)

Med henblik på at forbedre det indre markeds funktion og svejseudstyrs miljømæssige egenskaber i hele EU, bør kravene til miljøvenligt design harmonisere de relevante krav til energiforbrug og ressourceeffektivitet. Kravene bør tages op til revision senest i 2024 i lyset af den teknologiske udvikling for at drage fordel af yderligere muligheder for at forbedre udstyrets ydeevne og det indre markeds funktion.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning blev drøftet af det konsultationsforum, som er omtalt i artikel 18 i direktiv 2009/125/EF.

(22)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til miljøvenligt design for omsætning eller ibrugtagning af elektrisk elnettilsluttet svejseudstyr.

2.   Denne forordning finder anvendelse på svejseudstyr, der anvender én eller flere af følgende svejsemetoder og dermed forbundne processer:

a)

manuel metalbuesvejsning med beklædt elektrode (MMA-svejsning)

b)

afskærmet metalbuesvejsning med beklædt elektrode (SMAW-svejsning)

c)

svejsning med selvbeskyttende rørtråd

d)

svejsning med rørtråde, der har pulverkerne (FCAW-svejsning)

e)

MAG- og MIG-svejsning

f)

TIG-svejsning

g)

plasmaskæring

3.   Denne forordning finder ikke anvendelser på svejseudstyr, der anvender følgende svejsemetoder og dermed forbundne processer:

a)

pulversvejsning (SAW)

b)

lysbuesvejsning med begrænset funktionstid

c)

modstandssvejsning

d)

tapsvejsning.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»svejseudstyr«: produkter, der anvendes til manuel, automatiseret eller halvautomatiseret svejsning, lodning eller skæring (eller alle de ovennævnte processer) via lysbuesvejsning og dermed forbundne processer, og som er stationære eller transportable og består af indbyrdes forbundne dele eller komponenter, hvoraf mindst én er bevægelig, og som er samlet for at sammensmelte metaller ved at opvarme dem til svejsetemperatur (med eller uden anvendelse af tryk) eller ved anvendelse af tryk alene, med eller uden anvendelse af tilsatsmateriale og med eller uden anvendelse af beskyttelsesgas, ved anvendelse af passende værktøjer eller teknikker, og som giver et produkt med en bestemt geometri

2)

»manuel metalbuesvejsning«: en lysbuesvejsemetode med beklædt elektrode, hvor svejserens hånd bestemmer fremføringshastigheden i svejseprocessen og den hastighed, hvormed elektroden føres ind i lysbuen

3)

»afskærmet metalbuesvejsning med beklædt elektrode«: en lysbuesvejsesmetode, hvor sammensmeltning opnås ved opvarmning med en elektrisk bue, der dannes mellem en beklædt metalelektrode og svejseemnet og arbejdsområdet. Beskyttende gas omkring smeltebadet opnås ved nedbrydning af elektrodens beklædning. Der anvendes ikke tryk, og tilsatsmateriale kommer fra elektroden

4)

»svejsning med selvbeskyttende rørtråd«: en trådsvejsemetode, hvor en kontinuerlig hul trådelektrode føres gennem svejsepistolen til svejsesømmen uden brug af ekstern beskyttelsesgas til at skærme smeltebadet mod forurening. I stedet for en ekstern beskyttelsesgas reagerer et pulver i den hule tråd med svejsebuen og danner en gas, som beskytter smeltebadet

5)

»rørtrådssvejsning« eller »FCAW-svejsning«: en svejsemetode, der anvender rørformede elektroder med en kappe af metal og en kerne af forskellige tilsatsmaterialer i pulverform. Metoden efterlader et tykt lag slagger hen over svejsestrengen. Ekstern beskyttelsesgas kan være nødvendig eller unødvendig

6)

»Metal Inert Gas-svejsning« eller »MIG-svejsning«: en lysbuesvejsemetode, hvor sammensmeltning opnås ved opvarmning med en lysbue, der dannes kontinuerligt mellem en massiv metalelektrode af tilsatsmateriale (afsmeltende) og svejseområdet. Svejseprocessen afskærmes udelukkende med en ekstern inaktiv gas eller gasblanding

7)

»Metal Active Gas-svejsning« eller »MAG-svejsning«: en lysbuesvejsemetode, hvor sammensmeltning opnås ved opvarmning med en lysbue, der dannes kontinuerligt mellem en massiv metalelektrode af tilsatsmateriale (afsmeltende) og svejseområdet. Svejseprocessen afskærmes udelukkende med en ekstern aktiv gas eller gasblanding

8)

»Tungsten Inert Gas-svejsning« eller »TIG-svejsning«: en lysbuesvejsemetode, hvor sammensmeltning opnås ved opvarmning med en lysbue, der dannes mellem en enkelt wolframelektrode (ikke afsmeltende) og svejseområdet. Svejseprocessen afskærmes af en gas eller gasblanding. Processen kan udføres med eller uden anvendelse af tryk og med eller uden brug af tilsatsmateriale

9)

»plasmaskæring«: en skæremetode, hvor der anvendes en meget kort lysbue, og hvor det smeltede metal fjernes i en stråle af ioniseret gas med høj hastighed (plasmagas), der strømmer ud af den åbning, som bestemmer lysbuens størrelse. Ved plasmaskæring bruges jævnstrøm og en negativ elektrode

10)

»plasmagas« (også kaldet »dysegas eller »skæregas«): en gas, som ledes ind i svejsepistolen for at omslutte elektroden, der ioniseres af buen og derved danner plasma, som forlader svejsepistolens dyse som en plasmastråle

11)

»beskyttelsesgas« (også kaldet »sekundær gas«): en gas, der ikke passerer gennem åbningen i dysen, men i stedet passerer omkring dysen og danner en afskærmning rundt om den elektriske bue

12)

»pulversvejsning«: en svejsemetode, hvor der anvendes en lysbue eller flere buer med en strømstyrke på over 600 ampere, der skabes mellem en eller flere nøgne metalelektroder og smeltebadet. Buen og det smeltede metal afskærmes af et pulverdække, der lægges oven på svejseemnerne. Der arbejdes ikke under tryk, og ved metoden anvendes der tilsatsmateriale fra elektroden og i nogle tilfælde fra supplerende kilder som f.eks. svejsestænger, pulver eller metalgranulat

13)

»lysbuesvejsning med begrænset funktionstid«: lysbuesvejsning og dermed forbundne processer, som ikke er til industriel og erhvervsmæssig brug og som:

a)

anvender enfaset, almindeligt tilgængelig el med lav spænding

b)

ikke overstiger en udgangseffekt på 7,5 kVA, hvis udstyret er motordrevet

c)

ikke kræver udstyr til frembringelse og stabilisering af en lysbue, væskekølesystemer eller gaskonsoller til driften

14)

»modstandssvejsning«: en termoelektrisk proces, hvor varme opstår på grænsefladerne af de dele, der skal samles, ved at sende en elektrisk strøm gennem delene i et nøje kontrolleret tidsrum og under et kontrolleret tryk. Der kræves ingen tilsatsmaterialer som f.eks. svejsestænger eller beskyttelsesgasser

15)

»tapsvejsning«: en svejsemetode, hvor en metalprofil eller en lignende del sammenføjes (manuelt, automatiseret eller halvautomatiseret) med et arbejdsemne ved brug af en elektrisk bue, der opvarmer begge dele

16)

»ækvivalent model«: en model, der har samme tekniske karakteristika for så vidt angår de krævede tekniske oplysninger, men som bringes i omsætning eller tages i brug af samme producent, bemyndigede repræsentant eller importør som en anden model med en anden modelidentifikation

17)

»modelidentifikation«: den kode, oftest alfanumerisk, hvormed en specifik produktmodel skelnes fra andre modeller med samme varemærke, samme producent- eller importørnavn eller samme navn på den bemyndigede repræsentant.

Artikel 3

Krav til miljøvenligt design

Kravene til miljøvenligt design fastsat i bilag II gælder fra de i bilaget anførte datoer.

Artikel 4

Overensstemmelsesvurdering

1.   Proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 8 i direktiv 2009/125/EF er den interne designkontrol, der er fastlagt i bilag IV, eller det forvaltningssystem, der er fastlagt i samme direktivs bilag V.

2.   Den tekniske dokumentation til overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2009/125/EF skal omfatte en kopi af den produktinformation, der gives i henhold til bilag II, punkt 2 og 3, samt detaljer og resultater af de i bilag III til denne forordning anførte beregninger.

3.   Hvis oplysningerne i den tekniske dokumentation for en bestemt model er indhentet:

a)

ud fra en model, som har samme karakteristika for så vidt angår den krævede tekniske dokumentation, men som fremstilles af en anden producent

b)

ved beregninger på grundlag af design eller ekstrapolering ud fra en anden model, der fremstilles af den samme eller en anden producent, eller begge dele

skal den tekniske dokumentation indeholde detaljerne i disse beregninger, den vurdering, producenten har foretaget for at kontrollere nøjagtigheden af beregningerne, og, hvis det er relevant, en erklæring om, at modeller fremstillet af forskellige producenter er identiske.

Den tekniske dokumentation skal indeholde en liste med alle ækvivalente modeller, inklusive modelidentifikation.

Artikel 5

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaterne skal anvende kontrolproceduren i bilag IV, når de udfører markedstilsyn efter artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF.

Artikel 6

Omgåelse og opdatering af software

Producent, bemyndiget repræsentant eller importør må ikke bringe produkter i omsætning, der er designet, så de kan detektere, at de udsættes for prøvning (f.eks. ved genkendelse af prøvningsbetingelser eller prøvningscyklus), og reagere specifikt ved automatisk at ændre egenskaber under prøvningen med det formål at opnå et bedre niveau for en eller flere af de parametre, der er oplyst af producenten, importøren eller den bemyndigede repræsentant i den tekniske dokumentation, eller som fremgår af anden dokumentation.

Hverken produktets energiforbrug eller nogen af de andre parametre, der er oplyst, må forværres efter en software- eller firmwareopdatering, når der måles efter de samme teststandarder, som oprindeligt blev anvendt i forbindelse med overensstemmelseserklæringen, medmindre slutbrugeren forud for opdateringen har givet sit udtrykkelige samtykke. En afvisning af opdateringen må ikke medføre nogen ændring af ydeevnen.

En softwareopdatering må aldrig medføre, at produktets ydeevne ændres på en måde, så produktet ikke opfylder de krav til miljøvenligt design, der gælder for overensstemmelseserklæringen.

Artikel 7

Benchmarks

Benchmarks for de miljømæssigt bedste produkter og teknologier, der findes på markedet på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning, er anført i bilag V.

Artikel 8

Gennemgang

Kommissionen tager denne forordning op til revision i lyset af den teknologiske udvikling og forelægger konsultationsforummet resultaterne heraf, inkl. et eventuelt udkast til ændringsforslag, senest den den 14. november 2024.

Gennemgangen skal navnlig omfatte en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at fastsætte specifikke krav til miljøvenligt design med hensyn til følgende:

a)

strengere grænser for strømforsyningseffektivitet og strømforbrug i tomgang

b)

emissioner til luft forbundet med anvendelsen af svejseudstyr

c)

yderligere krav om ressourceeffektivitet for produkter i overensstemmelse med den cirkulære økonomis målsætninger

d)

produkter, der anvender følgende processer: pulversvejsning, lysbuesvejsning med begrænset funktionstid, modstandssvejsning og tapsvejsning.

Derudover skal det også vurderes, om det er hensigtsmæssigt at udvide denne forordnings anvendelsesområde til at omfatte værktøjsmaskiner til professionel brug og særligt udstikke særlige krav om miljøvenligt design af værktøjsmaskiner hvad angår mindsteværdier for energieffektiviteten i tomgang, standby og andre laveffekt-tilstande.

Artikel 9

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

(2)  Meddelelse fra Kommissionen. Arbejdsplanen for miljøvenligt design 2016-2019 (COM (2016) 773 final, Bruxelles, 30.11.2016).

(3)  Værktøjsmaskiner var oprindeligt omfattet af den forberedende undersøgelse, men de er blevet udelukket fra anvendelsesområdet for denne forordning, da det er vanskeligt at fastsætte mindstekrav til energieffektivitet på grundlag af de foreliggende oplysninger. Yderligere dataindsamling, særligt vedrørende de tekniske muligheder for at nedbringe energiforbruget for tilstande, der ikke involverer processer, såsom standby og andre energibesparende tilstande, kan resultere i nye foranstaltninger inden for miljøvenligt design for værktøjsmaskiner.

(4)  Som defineret i IEC 60 974-1: Udstyr til lysbuesvejsning — Del 1: Svejsestrømkilder. Udtrykkeligt udelukket fra anvendelsesområdet for nærværende forordning er udstyr til lysbuesvejsning og -skæring designet til anvendelse med begrænset funktionstid af lægmand i overensstemmelse med IEC 60 974-6: Udstyr til lysbuesvejsning — Del 6: Udstyr med begrænset funktionstid.

(5)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Kredsløbet lukkes — en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi (COM(2015) 0614 final, Bruxelles, 2.12.2015).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).


BILAG I

Definitioner til brug i bilagene

I bilagene forstås ved:

1)

»strømforsyningseffektivitet«: forholdet, udtrykt i procent, mellem udgangseffekten ved standardiserede svejsebetingelser og standardiseret svejsespænding og strømforsyningens højeste effektforbrug

2)

»tomgang«: den driftstilstand, hvor der er tændt for strømmen og svejsekredsløbet ikke er strømførende

3)

»strømforbrug i tomgang«: strømforbruget i tomgang angivet i watt

4)

»strømforsyning«: en enhed, der bruger vekselstrøm (AC) enten til at forsyne et eller flere vekselstrømsudtag, eller som omformer vekselstrøm til et eller flere jævnstrømsudtag, der bruges til at levere strøm til svejseudstyr

5)

»betjeningspanel«: en grænseflade mellem brugeren og svejseudstyret, som omfatter de væsentligste styrefunktioner og indikatorer

6)

»kabinet«: en indkapsling, der har til formål at beskytte produktet mod miljøet, herunder mod den omgivende luftfugtighed og mulige mekaniske stød

7)

»batteri«: en enhed som defineret i artikel 3 i direktiv 2006/66/EF, også i betydningen »batteripakke«, eller »industribatteri« eller »akkumulator« i samme artikel

8)

»svejsepistol«: en enhed, der leverer svejsestrøm til elektroden, hvilket kan omfatte overførsel af strøm til en afsmeltende elektrode, når en sådan anvendes, og som også leverer beskyttelsesgassen, når en sådan anvendes, til området med den elektriske lysbue

9)

»gasforsyningsslange«: en forsyningsslange, der er udformet specielt til at tilføre brændgasser (såsom acetylen), komprimeret luft og beskyttelsesgasser anvendt til svejsning, og som normalt består af et rør og et beskyttende lag, der ofte er specifikt for den gastype, der anvendes, og i nogle tilfælde for driftsbetingelserne

10)

»gasforsyningsregulator«: en enhed, der nedsætter det højere tryk i de anvendte komprimerede gasser til et lavere tryk, der kan anvendes sikkert i svejseudstyr. Enheden er ofte udstyret med en måleventil eller flowmåler til måling og/eller styring af gasforsyningen

11)

»svejsetrådsfremføringsenhed«: en enhed, der anvendes til at fremføre svejsetråd eller tilsatsmateriale, som kan være af typen push, pull eller push-pull-kombination

12)

»ventilator«: et apparat med roterende blade, der anvendes til at opretholde en jævn strøm af gas (normalt luft) gennem apparatet, og som bl.a. anvendes som internt kølesystem for strømforsyningen

13)

»strømforsyningskabel«: et elforsyningskabel, som opfylder kravene til ydeevne og sikkerhed i internationalt anerkendte standarder for svejsekabler

14)

»professionel reparatør«: en operatør eller virksomhed, der leverer service i form af reparation og professionelt vedligehold af svejseudstyr

15)

»reservedel«: en separat del, der kan at erstatte en del med samme eller lignende funktioner i et svejseudstyr.


BILAG II

Krav til miljøvenligt design

1.   Krav til energieffektivitet

Fra den 1. januar 2023 må strømforsyningseffektiviteten i svejseudstyr ikke være lavere end værdierne i tabel 1, og strømforbruget i tomgang må ikke overstige værdierne i tabel 1.

Tabel 1

Strømforsyningseffektivitet og højeste strømforbrug i tomgang

 

Laveste strømforsyningseffektivitet

Højeste strømforbrug i tomgang

Svejseudstyr drevet af trefaset strømforsyning med jævnstrøm (DC) som output

85 %

50 W

Svejseudstyr drevet af enfaset strømforsyning med jævnstrøm (DC) som output

80 %

50 W

Svejseudstyr drevet af enfaset og trefaset strømforsyning med jævnstrøm (AC) som output

80 %

50 W

Kravene til miljøvenligt design med hensyn til strømforsyningseffektivitet og udstyrets strømforbrug i tomgang vurderes, måles og beregnes efter metoderne i bilag III.

2.   Krav til ressourceeffektivitet

Fra den 1. januar 2021 skal svejseudstyr opfylde følgende krav:

a)

Adgang til reservedele

1)

Producenter, bemyndigede repræsentanter eller importører af svejseudstyr skal sikre, at professionelle reparatører i en periode på mindst ti år efter produktionen af den sidste enhed af en model af svejseudstyr som minimum har adgang til følgende reservedele:

a)

betjeningspanel

b)

strømforsyning(r)

c)

kabinet

d)

batteri(er)

e)

svejsepistol

f)

gasforsyningsslange(r)

g)

gasforsyningsregulator(er)

h)

fremføringsenhed til svejsetråd og tilsatsmateriale

i)

ventilator(er)

j)

strømforsyningskabel

k)

software og firmware, herunder nulstillingssoftware.

2)

Producenter skal sikre, at disse reservedele kan udskiftes ved hjælp af værktøj, der kan købes i almindelig handel, og uden at gøre permanent skade på udstyret og reservedelen.

3)

Listen over disse reservedele og proceduren for bestilling heraf skal gøres offentligt tilgængelige på producentens, den bemyndigede repræsentants eller importørens frit tilgængelige websted senest to år efter omsætning af den første enhed af en model, og indtil der ikke længere er adgang til disse reservedele.

b)

Adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer

Senest to år efter omsætning af den første enhed af en model, og indtil slutningen af den i litra a), punkt 1, omhandlede periode, skal producenten, den bemyndigede repræsentant eller importøren give professionelle reparatører adgang til oplysninger om reparation og vedligeholdelse på følgende betingelser:

1.

producentens, den bemyndigede repræsentants eller importørens websted skal angive, hvordan professionelle reparatører kan registrere sig med henblik på at få adgang til oplysninger. producenter, bemyndigede repræsentanter eller importører kan for at imødekomme en sådan anmodning kræve, at den professionelle reparatør påviser, at:

i)

den professionelle reparatør dels har den tekniske kompetence til at reparere og vedligeholde svejseudstyr og dels overholder de gældende regler for reparatører af elektrisk udstyr i de medlemsstater, hvor virksomheden udøves. Henvisning til en officiel registrering som professionelle reparatører, når et sådant register findes i de pågældende medlemsstater, skal accepteres som bevis for overholdelse af denne bestemmelse

ii)

den professionelle reparatør har en forsikring, som dækker ethvert ansvar i forbindelse med dennes virksomhed, uanset om det er obligatorisk i medlemsstaten eller ej.

2.

producenten, den bemyndigede repræsentant eller importøren skal acceptere eller afvise registreringen senest fem arbejdsdage efter, at den professionelle reparatør har anmodet om den.

Når en professionel reparatør er registreret og efterspørger oplysning om reparation og vedligeholdelse, skal de relevante oplysninger gives senest en arbejdsdag senere. Oplysningerne kan stilles til rådighed for ækvivalente modeller eller modeller af samme familie, hvis det er relevant. De tilgængelige oplysninger om reparation og vedligeholdelse skal omfatte:

utvetydige identifikationsoplysninger for svejseudstyret

en demonteringsoversigt eller en eksploderet tegning

en liste over nødvendigt reparations- og prøvningsudstyr

komponent- og diagnoseoplysninger (f.eks. teoretiske minimal-/maksimalværdier for målinger)

lednings- og forbindelsesdiagrammer

koder for fejldiagnose (herunder eventuelt producentspecifikke koder)

alle data om fejl, der måtte være registreret i svejseudstyret og

anvisninger på installation af den relevante software og firmware, herunder nulstillingssoftware.

Producenter, bemyndigede repræsentanter og importører kan opkræve rimelige og forholdsmæssige gebyrer for adgang til oplysninger om reparation og vedligeholdelse eller regelmæssige opdateringer. Et gebyr er rimeligt, når det ikke afholder den professionelle reparatør fra at søge adgang, fordi gebyrets størrelse ikke modsvarer hans anvendelsesbehov.

c)

Maksimal leveringstid for reservedele

I den periode, der er nævnt i litra a), punkt 1, skal producenten, den bemyndigede repræsentant eller importøren sikre levering af reservedele til svejseudstyr til professionelle operatører senest 15 dage efter modtagelse af bestillingen.

Leveringen kan være begrænset til professionelle reparatører registreret i overensstemmelse med litra b).

d)

Oplysninger på svejseudstyrets display

Hvis svejseudstyret har et display, skal det angive brugen af svejsetråd eller tilsatsmateriale i gram pr. minut eller en tilsvarende standardiseret måleenhed

e)

Krav til adskillelse med henblik på nyttiggørelse og genvinding af materialer, samtidig med at forurening undgås

Producenter skal sikre, at svejseudstyr er designet således, at de materialer og komponenter, der er omhandlet i bilag VII til direktiv 2012/19/EU, kan fjernes ved brug af værktøjer, som kan købes i almindelig handel.

Producenter skal opfylde forpligtelserne i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2012/19/EU.

3.   Informationskrav

Fra den 1. januar 2021 skal producenter, bemyndigede repræsentanter eller importører sikre, at følgende oplysninger gives i brugsanvisningen for installatører og slutbrugere, og i mindst 10 år efter at den første enhed af en model af svejseudstyret er bragt i omsætning, på producenternes, de bemyndigede repræsentanters og importørers frit tilgængelige websteder:

a)

produkttype

b)

producentens navn, registreret firmabetegnelse og registreret kontaktadresse

c)

produktets modelidentifikation

d)

strømforsyningens effektivitet (i %)

e)

strømforbruget i tomgang (i watt)

f)

en liste over ækvivalente modeller.

g)

oplysninger med relevans for genvinding og bortskaffelse, når produktet er udtjent

h)

en liste med råstoffer af kritisk betydning, som måtte findes i vejledende mængde større en et gram pr. komponent og en angivelse af, hvilke komponenter der indeholder disse råstoffer af kritisk betydning

i)

vejledende forbrug af beskyttelsesgas for repræsentative svejseplaner og -programmer

j)

vejledende forbrug af svejsetråd eller tilsatsmateriale for svejseudstyret for repræsentative svejseplaner og -programmer

Følgende oplysninger skal forefindes på svejseudstyrets mærkeplade:

a)

fremstillingsår.


BILAG III

Målemetoder og beregninger

Med henblik på at sikre og verificere, at kravene i denne forordning overholdes, foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller ved hjælp af andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder og som fører til resultater, der skønnes at have lav usikkerhed.


BILAG IV

Kontrolprocedure i forbindelse med markedstilsyn

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders kontrol af de målte parametre; producenten, importøren eller den bemyndigede repræsentant må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle bedre egenskaber.

Hvis en model er designet til at detektere, at den bliver afprøvet (f.eks. ved genkendelse af prøvningsforholde eller -cyklus) og til specifikt at reagere ved automatisk at ændre ydeevne under afprøvningen med henblik på at opnå et bedre niveau for en parameter, som er præciseret i denne forordning, eller som er omhandlet i den tekniske dokumentation eller i anden udleveret dokumentation, anses modellen og alle ækvivalente modeller for ikke at være i overensstemmelse med kravene.

Når det skal kontrolleres, om en produktmodel overholder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, følger medlemsstaternes myndigheder for så vidt angår kravene i dette bilag følgende procedure:

1.

Medlemsstatens myndigheder kontrollerer en enhed af modellen.

2.

Modellen anses for at overholde de relevante krav, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (de oplyste værdier), og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse, ikke er mere favorable for producenten, den bemyndigede repræsentant eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b)

de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og ingen krævet produktoplysning, der offentliggøres af producenten, den bemyndigede repræsentant eller importøren indeholder ikke værdier, som er mere favorable for producenten, importøren eller den bemyndigede repræsentant end de oplyste værdier og

c)

medlemsstatens myndigheder ved prøvning af en enhed af modellen fastslår, at producenten, den bemyndigede repræsentant eller importøren har indført et system, der overholder kravene i artikel 6, stk. 2, og

d)

modellen opfylder kravet i artikel 6, stk. 3, kravene til ressourceeffektivitet i punkt 2 i bilag II og de krav til oplysninger, der er fastsat i punkt 3 i bilag II, når medlemsstatens myndigheder foretager prøvning af en enhed af modellen og

e)

de fundne værdier (dvs. værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), overholder de respektive verifikationstolerancer, jf. tabel 2, når medlemsstatens myndigheder foretager prøvning af en enhed af modellen.

3.

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a), b), c) eller d), ikke opnås, anses modellen og alle ækvivalente modeller for ikke at overholde kravene i forordningen.

4.

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra e), ikke opnås, udvælger medlemsstatens myndigheder yderligere tre enheder af samme model til prøvning. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være en eller flere ækvivalente modeller.

5.

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 2.

6.

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle ækvivalente modeller for ikke at opfylde kravene i forordningen.

7.

Medlemsstatens myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der er truffet beslutning om, at modellen ikke overholder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstatens myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag III.

Medlemsstatens myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 2, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 med hensyn til de i dette bilag omhandlede krav. For så vidt angår parametrene i tabel 2 anvendes der ingen andre måletolerancer såsom tolerancer angivet i harmoniserede standarder eller i en hvilken som helst anden målemetode.

Tabel 2

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Strømforsyningseffektivitet (%)

Den fundne værdi  (*1) må ikke være mere end 2 % mindre end den oplyste værdi.

Strømforbruget i tomgang (i watt)

Den fundne værdi  (*1) må ikke være mere end 10 % højere end den oplyste værdi.


(*1)  I tilfælde af, at tre yderligere enheder prøves som fastsat i punkt 4, er den fundne værdi den aritmetiske middelværdi af de værdier, der er fundet for disse tre yderligere enheder.


BILAG V

Benchmarks

Følgende benchmarks er blevet identificeret, jf. del 3, stk. 2 i bilag I til direktiv 2009/125/EF.

På tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning er nedenstående den bedste tilgængelige teknologi på markedet for så vidt angår de miljøaspekter, som blev anset for væsentlige, og som er kvantificerbare.

Tabel 3

Benchmarks for strømforsyningseffektivitet og højeste strømforbrug i tomgang

Produkttype

Strømforsyningseffektivitet

Højeste strømforbrug i tomgang

Svejseudstyr drevet af trefaset strømforsyning med jævnstrøm (DC) som output

92 %

10 W

Svejseudstyr drevet af enfaset strømforsyning med jævnstrøm (DC) som output

90 %

10 W

Svejseudstyr drevet af enfaset og trefaset strømforsyning med jævnstrøm (AC) som output

83 %

10 W


Top