Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D1400

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 84/2019 af 29. marts 2019 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2019/1400]

OJ L 235, 12.9.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1400/oj

12.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/5


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. 84/2019

af 29. marts 2019

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2019/1400]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Forordning (EU) 2017/1129 ophæver Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF (2), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen med virkning fra den 21. juli 2019.

(3)

Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag IX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 29b (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF) udgår med virkning fra den 21. juli 2019.

2)

Følgende indsættes efter punkt 29bc (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301):

»29bd.

32017 R 1129: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

Forordningens bestemmelser gælder med henblik på denne aftale med følgende tilpasninger:

a)

Uanset bestemmelserne i protokol 1 til denne aftale og medmindre andet er fastsat i denne aftale, forstås udtrykkene »medlemsstat(er)« og »kompetente myndigheder« således, at de ud over deres betydning i forordningen også omfatter henholdsvis EFTA-staterne og deres kompetente myndigheder.

b)

Henvisninger til andre retsakter i forordningen anses for relevante, i det omfang og i den form disse indarbejdes i aftalen.

c)

I artikel 9, stk. 3, indsættes ordene »eller datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 84/2019 af 29. marts 2019, alt efter hvilken af disse datoer der er den seneste« efter ordene »21. juli 2019«.

d)

I artikel 22, stk. 11, erstattes ordet »EU-retten« af »EØS-aftalen«.

e)

I artikel 33, stk. 5, andet punktum, indsættes ordene »eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne« efter ordet »ESMA«.

f)

I artikel 34, stk. 1, indsættes, for så vidt angår EFTA-staterne, ordene »og EFTA-Tilsynsmyndigheden« efter ordet »ESMA«.

g)

I artikel 35, stk. 2, erstattes ordene »fastsat af EU« af »i EØS-aftalen«.

h)

I artikel 37, stk. 3, andet punktum, indsættes ordene »eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne« efter ordet »ESMA«.

i)

I artikel 38, stk. 2, litra d), læses »EU-retten« som »bestemmelserne i EØS-aftalen«.

j)

I artikel 46, stk. 3, indsættes ordene »eller datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 84/2019 af 29. marts 2019, alt efter hvilken af disse datoer der er den seneste« efter ordene »21. juli 2019«.

k)

I artikel 49, stk. 2 og 3, indsættes ordene »eller datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 84/2019 af 29. marts 2019, alt efter hvilken af disse datoer der er den seneste« efter ordene »21. juli 2019«.

l)

I artikel 49, stk. 2, læses ordene »21. juli 2018« og »20. juli 2017« som »datoen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 84/2019 af 29. marts 2019«.«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2017/1129, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 30. marts 2019, eller dagen efter at den sidste meddelelse er indgivet, jf. EØS-aftalens (*1) artikel 103, stk. 1, alt efter hvilken af disse datoer der er den seneste.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2019.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Claude MAERTEN

Formand


(1)  EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12.

(2)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.

(*1)  Forfatningsmæssige krav angivet.


Top