EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0689

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/689 af 16. januar 2019 om et pilotprojekt til gennemførelse af visse bestemmelser om administrativt samarbejde i Rådets direktiv 91/477/EØF ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (EØS-relevant tekst.)

OJ L 116, 3.5.2019, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/689/oj

3.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/75


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/689

af 16. januar 2019

om et pilotprojekt til gennemførelse af visse bestemmelser om administrativt samarbejde i Rådets direktiv 91/477/EØF ved hjælp af informationssystemet for det indre marked

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF (»IMI-forordningen«) (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Informationssystemet for det indre marked (i det følgende benævnt »IMI«), der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2012, er en softwareapplikation, der er tilgængelig via internettet, og som er udviklet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne for at hjælpe medlemsstaterne med at overholde de krav vedrørende informationsudveksling, der er fastsat i EU-retsakter, ved at give adgang til en central kommunikationsmekanisme for at lette grænseoverskridende informationsudveksling og gensidig bistand.

(2)

Artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2012 gør det muligt for Kommissionen at gennemføre pilotprojekter med henblik på at vurdere, om IMI er effektivt til gennemførelsen af bestemmelser om administrativt samarbejde i EU-retsakter, som ikke er opført i bilaget til forordningen.

(3)

Ved Rådets direktiv 91/477/EØF (2) fastlægges der bestemmelser om administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne med hensyn til kontrol med erhvervelse og besiddelse af skydevåben. I henhold til direktivets artikel 13 skal Kommissionen fastsætte nærmere bestemmelser for den systematiske elektroniske udveksling af visse oplysninger. Kommissionen har vedtaget delegeret forordning (EU) 2019/686 (3) om nærmere bestemmelser om den systematiske udveksling af oplysninger vedrørende overførsel af skydevåben inden for Unionen. IMI kan være et effektivt værktøj til gennemførelse af bestemmelser om administrativt samarbejde, der falder ind under denne delegerede forordnings anvendelsesområde. For disse bestemmelser bør der laves et pilotprojekt, jf. artikel 4 i forordning (EU) nr. 1024/2012.

(4)

Med IMI opnås den tekniske funktionalitet, som gør det muligt for de nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 13, stk. 3, i direktiv 91/477/EØF, at opfylde deres forpligtelser, som er fastlagt i artikel 4, 5 og 6 i delegeret forordning (EU) 2019/686.

(5)

I forbindelse med oplysninger og dokumenter, der indeholder personoplysninger, og som fremsendes eller uploades som en del af pilotprojektet, bør den dato, som betragtes som den formelle lukning af en administrativ samarbejdsprocedure, fastlægges klart for at sikre, at personoplysningerne blokeres og fjernes, så snart de ikke længere er nødvendige til det formål, som de blev indsamlet til. Datoen, som betragtes som den formelle lukning, bør være udløbsdatoen på det relevante dokument om forudgående samtykke, overførselstilladelsen eller ledsagedokumentet som indsendt af den kompetente myndighed.

(6)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2012 skal Kommissionen fremsende en evaluering af resultatet af pilotprojektet til Europa-Parlamentet og Rådet. Der bør fastsættes en frist herfor.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24 i forordning (EU) nr. 1024/2012 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Pilotprojektet

Artikel 13, stk. 2 og 4, i direktiv 91/477/EØF, for så vidt udvekslingen af de i de pågældende stykker omhandlede oplysninger falder inden for anvendelsesområdet for delegeret forordning (EU) 2019/686, gøres til genstand for et pilotprojekt til gennemførelse af bestemmelserne om administrativt samarbejde i de pågældende stykker, som nærmere beskrevet i nævnte delegerede forordning, ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI«).

Artikel 2

Kompetente myndigheder

I forbindelse med pilotprojektet betragtes de nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 13, stk. 3, i direktiv 91/477/EØF, som kompetente myndigheder.

Artikel 3

Administrativt samarbejde mellem kompetente myndigheder

1.   I forbindelse med det administrative samarbejde, som er nærmere beskrevet i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2019/686, skal IMI indeholde en anmeldelsesfunktion til upload af dokumenter og fremsendelse af de oplysninger, der er omhandlet i nævnte artikel.

2.   I forbindelse med det administrative samarbejde, som er nærmere beskrevet i artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2019/686, skal IMI indeholde et register til lagring og deling af de fortegnelser over skydevåben, der er omhandlet i nævnte artikel.

3.   I forbindelse med det administrative samarbejde, som er nærmere beskrevet i artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2019/686, skal IMI indeholde en anmeldelsesfunktion til upload af dokumenter og fremsendelse af de oplysninger, der er omhandlet i nævnte artikel.

Artikel 4

Formel lukning af administrative samarbejdsprocedurer

I forbindelse med blokering og sletning af personoplysninger, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1024/2012, betragtes den sendte udløbsdato, jf. artikel 4, stk. 1, litra e), eller, hvis det er relevant, artikel 6, stk. 1, litra g), i delegeret forordning (EU) 2019/686 som datoen for den pågældende formelle lukning af en administrativ samarbejdsprocedure.

Artikel 5

Overvågning og rapportering

Kommissionen forelægger medlemsstaterne statistikker og oplysninger om anvendelsen af IMI og om, hvordan pilotprojektet fungerer. Denne rapportering omfatter ikke statistiske oplysninger om antallet og kategorier af skydevåben, der overføres mellem medlemsstaterne.

Artikel 6

Evaluering

Evalueringen af resultatet af det i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2012 foreskrevne pilotprojekt fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 31. december 2022.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben (EFT L 256 af 13.9.1991, s. 51).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/686 af 16. januar 2019 om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF for systematisk elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende overførsel af skydevåben inden for Unionen (se side 1 i denne EUT).


Top