EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0686

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/686 af 16. januar 2019 om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF for systematisk elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende overførsel af skydevåben inden for Unionen (EØS-relevant tekst.)

C/2019/111

EUT L 116 af 3.5.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/686/oj

3.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/686

af 16. januar 2019

om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF for systematisk elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende overførsel af skydevåben inden for Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben (1), særlig artikel 13, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kapitel 3 i direktiv 91/477/EØF fastsætter formaliteterne for overførsel af våben fra én medlemsstat til en anden og pålægger medlemsstaterne at udveksle relevante oplysninger vedrørende sådanne overførsler.

(2)

Stk. 5 i artikel 13 i direktiv 91/477/EØF pålægger Kommissionen at sørge for et system til systematisk udveksling af de oplysninger, der er omhandlet i nævnte artikel. P.t. udveksler medlemsstaternes kompetente myndigheder disse oplysninger pr. e-mail eller fax.

(3)

Informationssystemet for det indre marked (»IMI«), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 (2), kan blive et effektivt værktøj til at gennemføre de bestemmelser om administrativt samarbejde, der er fastsat i artikel 13 i direktiv 91/477/EØF, navnlig bestemmelserne om overførsel af våben fra én medlemsstat til en anden. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/689 (3) er derfor blevet vedtaget, for at bestemmelserne vedrørende overførsel af skydevåben fra én medlemsstat til en anden gøres til genstand for et pilotprojekt i henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr. 1024/2012. IMI bør derfor udpeges som det system, der skal anvendes af medlemsstaternes kompetente myndigheder til at udveksle oplysninger vedrørende overførsel af skydevåben, og der bør fastsættes nærmere bestemmelser for en sådan informationsudveksling.

(4)

I henhold til artikel 13, stk. 3, i direktiv 91/477/EØF, kan medlemsstaterne have mere end én national myndighed med ansvar for at fremsende og modtage de oplysninger, der er omfattet af denne forordning. For at muliggøre en effektiv og ressourcebesparende informationsudveksling mellem medlemsstaterne bør medlemsstater, der har mere end én sådan national myndighed, forpligtes til at udpege én af sine nationale myndigheder som en central myndighed, der skal fungere som kontaktpunkt for modtagelse og videreformidling af de oplysninger, der udveksles via IMI i henhold til denne forordning. Den pågældende medlemsstat kan også bemyndige denne centrale myndighed til at videregive oplysninger fra de nationale myndigheder til en anden medlemsstat via IMI.

(5)

I henhold til artikel 11 i direktiv 91/477/EØF kræver overførsel af skydevåben fra én medlemsstat til en anden, at der gives tilladelse fra den medlemsstat, hvor skydevåbnet befinder sig (»afsendermedlemsstaten«). Hver medlemsstat skal desuden forsyne de øvrige medlemsstater med en fortegnelse over de skydevåben, som uden denne medlemsstats forudgående samtykke kan overføres til dens område. Dette betyder, at afsendermedlemsstaten skal kontrollere, at der er indhentet forudgående samtykke til at overføre skydevåben, der ikke er opført på bestemmelsesmedlemsstatens fortegnelse, inden afsendermedlemsstaten tillader overførsel af skydevåben til bestemmelsesmedlemsstaten. I øjeblikket fremsender sælgeren imidlertid først dokumentation for forudgående samtykke til afsendermedlemsstaten på det tidspunkt, hvor sælgeren anmoder om overførselstilladelse eller — i tilfælde, der falder ind under artikel 11, stk. 3, i direktiv 91/477/EØF — når forhandleren fremsender oplysninger om overførslen til afsendermedlemsstaten. For at sikre, at der ikke udstedes overførselstilladelser på grundlag af svigagtig dokumentation, bør den medlemsstat, til hvis område et skydevåben skal overføres (»bestemmelsesmedlemsstaten«), være forpligtet til at videregive oplysninger om forudgående samtykke til afsendermedlemsstaten via IMI senest syv kalenderdage efter at have givet sit forudgående samtykke. For at sikre øget sporbarhed og sikkerhed ved overførsel af skydevåben inden for Unionen bør der desuden uploades en kopi af dokumentationen for forudgående samtykke til IMI samtidig med, at oplysningerne fremsendes via IMI.

(6)

De specifikke oplysninger, som medlemsstaterne bør pålægges at videregive individuelt via IMI, foruden at uploade en kopi af den relevante dokumentation, bør begrænses til de oplysninger, der er nødvendige for, at de relevante nationale myndigheder nemt kan identificere en given overførsel og tilgå oplysninger herom, heriblandt navnlig oplysninger til identificering af sælger og køber eller ejer (uanset om vedkommende er en forhandler eller en anden person).

(7)

Af hensyn til gennemsigtigheden og sikkerheden skal hver medlemsstat desuden uploade en fortegnelse til IMI over de skydevåben, som uden denne medlemsstats forudgående samtykke kan overføres til dens område. Såfremt ingen skydevåben kan opføres på en medlemsstats fortegnelse, med andre ord hvis der for overførsel af samtlige skydevåben kræves forudgående samtykke, vil medlemsstaten kunne anføre dette i det relevante register i IMI.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning har været drøftet med en ekspertgruppe om informationsudveksling bestående af eksperter fra medlemsstaterne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på udveksling af følgende oplysninger via det system, der er omhandlet i artikel 13, stk. 5, i direktiv 91/477/EØF:

a)

de oplysninger, der er omhandlet i nævnte artikels stk. 2, for så vidt angår overførsel af skydevåben;

b)

de oplysninger, der er omhandlet i nævnte artikels stk. 4, dog med undtagelse af oplysninger om afslag på ansøgninger om våbentilladelse som fastsat i artikel 6 og 7 i nævnte direktiv.

Artikel 2

Det elektroniske system til informationsudveksling

Med henblik på udveksling af de oplysninger, som denne forordning finder anvendelse på, er det i artikel 13, stk. 5, i direktiv 91/477/EØF omhandlede system informationssystemet for det indre marked (»IMI«) som fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/689.

Artikel 3

Medlemsstaternes udpegelse af en central myndighed

1.   Såfremt en medlemsstat har mere end én national myndighed med ansvar for at fremsende og modtage de oplysninger, som denne forordning finder anvendelse på, jf. artikel 13, stk. 3, i direktiv 91/477/EØF, udpeger den pågældende medlemsstat én af disse myndigheder til at fungere som central myndighed med ansvar for at modtage sådanne oplysninger fra andre medlemsstaters nationale myndigheder og videresende disse til den nationale myndighed inden for dens område, som har ansvar for disse oplysninger.

2.   En medlemsstat kan også tildele sin centrale myndighed ansvaret for at fremsende oplysninger fra sine nationale myndigheder til en anden medlemsstats nationale eller centrale myndighed via IMI.

Artikel 4

Forudgående samtykke

1.   Hvis en medlemsstat (»bestemmelsesmedlemsstaten«) giver sit forudgående samtykke til overførsel til sit område af et skydevåben, der befinder sig i en anden medlemsstat (»afsendermedlemsstaten«), fremsender bestemmelsesmedlemsstaten følgende oplysninger til afsendermedlemsstaten med henblik på at meddele den kompetente myndighed i afsendermedlemsstaten sit forudgående samtykke:

a)

navnet på bestemmelsesmedlemsstaten og på afsendermedlemsstaten

b)

dato og nationalt referencenummer for dokumentationen for forudgående samtykke

c)

oplysninger, der identificerer den person, der køber eller erhverver skydevåbnet, eller, hvis det er relevant, skydevåbnets ejer

d)

oplysninger, der identificerer den person, der sælger eller afhænder skydevåbnet, hvis det er relevant

e)

udløbsdatoen for dokumentationen for forudgående samtykke i henhold til bestemmelsesmedlemsstatens nationale regler.

2.   Bestemmelsesmedlemsstaten uploader en kopi af dokumentationen for forudgående samtykke til IMI og fremsender denne kopi til afsendermedlemsstaten sammen med de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

3.   De oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i stk. 1 og 2, gøres tilgængelige i IMI af de nationale myndigheder i henholdsvis bestemmelsesmedlemsstaten og afsendermedlemsstaten, der har ansvar for oplysningerne.

4.   De oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i stk. 1 og 2, uploades og fremsendes senest syv kalenderdage efter udstedelsesdatoen for dokumentationen for forudgående samtykke.

Artikel 5

Fortegnelse over skydevåben, der ikke kræver forudgående samtykke for at overføres

Den fortegnelse over skydevåben, som andre medlemsstater skal forsynes med i henhold til artikel 11, stk. 4, i direktiv 91/477/EØF, uploades til IMI og gøres tilgængelig i IMI for samtlige medlemsstaters nationale myndigheder.

Artikel 6

Underretning om overførselstilladelser eller ledsagedokumenter

1.   Når der udstedes en tilladelse til at overføre et skydevåben i henhold til artikel 11, stk. 2, i direktiv 91/477/EØF, eller når der udstedes et dokument, der skal ledsage et skydevåben i henhold til direktivets artikel 11, stk. 3, første afsnit (»ledsagedokument«), fremsender den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor skydevåbnet befinder sig (»afsendermedlemsstaten«), følgende oplysninger til den medlemsstat, til hvis område skydevåbnet skal overføres (»bestemmelsesmedlemsstaten«), og til eventuelle transitmedlemsstater:

a)

navnet på afsendermedlemsstaten og på bestemmelsesmedlemsstaten og, hvis det er relevant, på eventuelle transitmedlemsstater

b)

dato og nationalt referencenummer for overførselstilladelsen eller ledsagedokumentet

c)

oplysninger, der identificerer den person, der køber eller erhverver skydevåbnet, eller, hvis det er relevant, skydevåbnets ejer

d)

oplysninger, der identificerer den person, der sælger eller afhænder skydevåbnet, hvis det er relevant

e)

det samlede antal skydevåben, der skal overføres

f)

i tilfælde af en overførselstilladelse, skydevåbnets afsendelsesdato og forventede ankomstdato

g)

udløbsdatoen for overførselstilladelsen eller ledsagedokumentet i henhold til afsendermedlemsstatens nationale regler.

2.   Afsendermedlemsstaten uploader en kopi af overførselstilladelsen eller ledsagedokumentet til IMI og fremsender denne kopi til bestemmelsesmedlemsstaten og til eventuelle transitmedlemsstater sammen med de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Hvis bestemmelsesmedlemsstaten ikke fremsender oplysninger om forudgående samtykke og en kopi af dokumentationen for forudgående samtykke til afsendermedlemsstaten, jf. artikel 4, uploader afsendermedlemsstaten en kopi af dokumentationen for forudgående samtykke til IMI, som den har modtaget på anden vis.

4.   De oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, gøres tilgængelige i IMI udelukkende af de nationale myndigheder i henholdsvis bestemmelsesmedlemsstaten og afsendermedlemsstaten og, hvis det er relevant, eventuelle transitmedlemsstater.

5.   De oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, uploades og fremsendes senest ved tidspunktet for overførslen til den første transitmedlemsstat eller, hvis der ikke er nogen transitmedlemsstater, til bestemmelsesmedlemsstaten.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. september 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 256 af 13.9.1991, s. 51.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF (»IMI-forordningen«) (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/689 af 16. januar 2019 om et pilotprojekt til gennemførelse af visse bestemmelser om administrativt samarbejde i Rådets direktiv 91/477/EØF ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (se side 75 i denne EUT).


Top