Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0621

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/621 af 17. april 2019 om de tekniske oplysninger, som er nødvendige for teknisk kontrol af de punkter, der skal kontrolleres, om anvendelse af de anbefalede kontrolmetoder og om fastsættelse af detaljerede bestemmelser vedrørende dataformat og procedurerne for adgang til de relevante tekniske oplysninger (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2859

OJ L 108, 23.4.2019, p. 5–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/621/oj

23.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/621

af 17. april 2019

om de tekniske oplysninger, som er nødvendige for teknisk kontrol af de punkter, der skal kontrolleres, om anvendelse af de anbefalede kontrolmetoder og om fastsættelse af detaljerede bestemmelser vedrørende dataformat og procedurerne for adgang til de relevante tekniske oplysninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014 om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2014/45/EU bør Kommissionen for at fremme periodisk teknisk kontrol af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte de tekniske oplysninger, der er nødvendige for den tekniske kontrol af de punkter, der skal kontrolleres, og for anvendelsen af de anbefalede kontrolmetoder.

(2)

I bilag I til direktiv 2014/45/EU fastsættes de punkter, der som minimum skal kontrolleres, de minimumsstandarder, der skal anvendes, og de anbefalede kontrolmetoder.

(3)

For at øge den periodiske tekniske kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil bør Kommissionen også vedtage detaljerede regler vedrørende dataformat og procedurerne for adgang til de relevante tekniske oplysninger.

(4)

Medlemsstaterne kan udelukke to- og trehjulede køretøjer (køretøjer i klasse L3e, L4e, L5e og L7e med en slagvolumen på over 125 cm3), hvis der er indført effektive alternative trafiksikkerhedsforanstaltninger. For at fremme indførelsen og harmoniseringen af den tekniske kontrol af sådanne køretøjer bør der dog ligeledes fastsættes en række oplysninger som vejledning.

(5)

De forpligtelser og krav, der er fastsat i denne forordning, bør ikke påvirke de forpligtelser og krav, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 (2) og (EF) nr. 595/2009 (3).

(6)

Fabrikanter bør have tilstrækkelig tid til at indføre de onlineløsninger, der er nødvendige for at stille de tekniske oplysninger til rådighed for synsvirksomhederne og de relevante kompetente myndigheder.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2014/45/EU —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

1.   Ved denne forordning fastsættes den periodiske tekniske kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil:

a)

tekniske oplysninger vedrørende bremseudstyr, styreapparat, udsyn, lygter, refleksanordninger, elektrisk udstyr, aksler, hjul, dæk, affjedring, chassis og dele fastgjort til chassis, andet udstyr og gener, der er nødvendige for den tekniske kontrol af de punkter, der skal kontrolleres, og anvendelsen af de anbefalede kontrolmetoder i overensstemmelse med punkt 3 i bilag I til direktiv 2014/45/EU, og

b)

detaljerede bestemmelser vedrørende dataformat og procedurerne for adgang til de relevante tekniske oplysninger.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på køretøjer, som underkastes teknisk kontrol i henhold til artikel 2, stk. 1, i direktiv 2014/45/EU, og som fra og med den 20. maj 2018 er blevet registreret eller taget i brug i en medlemsstat for første gang.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »fabrikant«: en fysisk eller juridisk person som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 (4), (EU) nr. 168/2013 (5) og direktiv 2007/46/EF (6)

2)   »fabrikantens repræsentant«: en fysisk eller juridisk person som defineret i forordning (EU) nr. 167/2013, (EU) nr. 168/2013 og direktiv 2007/46/EF

3)   »maskinlæsbar«: direkte anvendelig i en computer

4)   »reparations- og vedligeholdelsesinformationer«: oplysninger som defineret i forordning (EU) nr. 167/2013, (EU) nr. 168/2013 og direktiv 2007/46/EF

5)   »registrering«: en administrativ tilladelse til ibrugtagning af et køretøj som defineret i artikel 2, litra b), i Rådets direktiv 1999/37/EF (7).

Artikel 4

Tekniske oplysninger vedrørende køretøjet

De tekniske oplysninger, der er nødvendige for udførelse af den tekniske kontrol, er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 5

Procedurer for vurdering af de tekniske oplysninger vedrørende køretøjet

1.   De tekniske oplysninger om køretøjet, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning, stilles til rådighed for synsvirksomhederne og de relevante kompetente myndigheder på ikkediskriminerende, umiddelbart tilgængelig, ubegrænset, rettidig og ensartet vis.

2.   De tekniske oplysninger stilles til rådighed senest seks måneder efter, at køretøjet er registreret eller taget i brug. For køretøjer, der er registreret eller taget i brug mellem den 20. maj 2018 og den 20. november 2019, gælder det dog, at disse oplysninger skal stilles til rådighed pr. 20. maj 2020.

3.   Som undtagelse fra stk. 2 gælder det for tilfælde oplistet under artikel 5, stk. 4, første, andet og femte led, i direktiv 2014/45/EU, at fabrikanten skal fremlægge de tekniske oplysninger for synsvirksomheden og den relevante kompetente myndighed på anmodning og uden ophold.

4.   Fabrikanten sender efterfølgende ændringer og tilføjelser til de tekniske oplysninger omhandlet i stk. 1 til synsvirksomhederne og de relevante kompetente myndigheder, så snart at ændringerne og tilføjelserne til reparations- og vedligeholdelsesinformationerne er stillet til rådighed.

5.   De tekniske oplysninger stilles til rådighed på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor synsvirksomheden befinder sig, eller på ethvert andet sprog, som den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat har godkendt.

6.   Fabrikanterne udpeger et kontaktpunkt, der er ansvarlig for at give adgang til køretøjernes tekniske oplysninger. Kontaktpunktets kontaktoplysninger gøres tilgængelige på fabrikantens websted. Kontaktpunktet kan ligeledes være fabrikantens repræsentant.

7.   For at sikre, at en synsvirksomhed, der anmoder om adgang til køretøjernes tekniske oplysninger, er godkendt i henhold til artikel 12, stk. 1, i direktiv 2014/45/EU, bistår medlemsstaterne eller deres kompetente myndigheder fabrikanten, hvis det er relevant.

Artikel 6

Dataformat

1.   Fabrikanten stiller de tekniske oplysninger til rådighed på grundlag af køretøjets identifikationsnummer i et open source- og struktureret dataformat:

a)

for de kompetente myndigheder, på disses anmodning, som en samling af anvendelige maskinlæsbare offline datafiler og

b)

for synsvirksomhederne og de kompetente myndigheder via en onlineløsning. Når der anvendes en onlineløsning, stilles de tekniske oplysninger, som fabrikanten har stillet til rådighed som del af reparations- og vedligeholdelsesinformationerne på et websted, til rådighed i samme dataformat. Øvrige tekniske oplysninger om køretøjet stilles til rådighed i det dataformat, der anvendes til lignende oplysninger.

2.   Fabrikanten kan fravige de i stk. 1 fastsatte krav, hvis der er tale om køretøjer, der får individuelle eller nationale godkendelser eller godkendelser for små serier, jf. forordning (EU) nr. 167/2013, (EU) nr. 168/2013 og direktiv 2007/46/EF, eller hvis fabrikanten ikke skal overholde bestemmelserne i forordning (EF) nr. 715/2007, (EU) nr. 167/2013 eller (EU) nr. 168/2013. Oplysningerne skal imidlertid stilles til rådighed på let tilgængelig og ensartet vis, så de kan behandles ved en rimelig indsats.

3.   I tilfælde af trinvis, blandet eller etapevis typegodkendelse som omhandlet i forordning (EU) nr. 167/2013, (EU) nr. 168/2013 og direktiv 2007/46/EF er den fabrikant, der er ansvarlig for den pågældende fremstillingsetape, ansvarlig for at videregive køretøjets tekniske oplysninger vedrørende et system, en komponent eller en separat teknisk enhed gældende for denne etape til slutfabrikanten. Slutfabrikanten er ansvarlig for at stille de tekniske oplysninger om det færdige køretøj til rådighed for de kompetente myndigheder og synsvirksomhederne.

4.   Stk. 3 finder ikke anvendelse på køretøjer, der får individuelle eller nationale godkendelser eller godkendelser for små serier, jf. forordning (EU) nr. 167/2013, (EU) nr. 168/2013 og direktiv 2007/46/EF.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 20. maj 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 127 af 29.4.2014, s. 51.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 52).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).

(7)  Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (EFT L 138 af 1.6.1999, s. 57).


BILAG

1.   GENERELT

I.

I dette bilag forstås der ved »vejledning i brug af køretøjets elektroniske grænseflade« grundlæggende diagnostiske oplysninger og oplysninger om kontrol af monteringen, navnlig:

I.1.

Køretøjsspecifik beskrivelse af placering og adgang til den elektroniske grænseflade.

I.2.

Oplysninger om, hvorvidt det specifikke system understøtter diagnostisk interaktion (ja/nej). Hvis ja:

I.2.1.

Køretøjsspecifikke specifikationer for bustyper og -protokoller

I.2.2.

Køretøjsspecifikke specifikationer for det inspicerede system/den inspicerede funktions kommunikationsparametre

I.3.

Køretøjsspecifikke oplysninger om det oprindeligt installerede system.

II.

De tekniske køretøjsoplysninger vedrørende L-køretøjer og køretøjer uden for anvendelsesområdet for direktiv 2014/45/EU er vejledende.

2.   OPLYSNINGER TIL BRUG VED KONTROL

Punkt

Metode

Nødvendige oplysninger

Kategori, for hvilken oplysningerne er nødvendige

 

< 3,5 t

> 3,5 t

O

L

T

1.

BREMSEUDSTYR

 

1.1.

Mekanisk tilstand og virkemåde

 

1.1.1.

Pedalaksel til driftsbremse/håndbremsearm

Visuel inspektion af komponenterne under aktivering af bremseapparatet.

Bemærk: Køretøjer udstyret med bremsekraftforstærker bør inspiceres med slukket motor.

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Pedalens/håndbremsearmens tilstand og betjeningsanordningens vandring

Visuel inspektion af komponenterne under aktivering af bremseapparatet.

Bemærk: Køretøjer udstyret med bremsekraftforstærker bør inspiceres med slukket motor.

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere

Visuel inspektion af komponenterne under normalt arbejdstryk. Kontrollér, hvor lang tid det tager vakuummet eller lufttrykket at nå et sikkert arbejdstryk, og kontrollér funktionen af alarmanordningen, flervejssikkerhedsventilen og overtryksventilen.

Tryk/maks. udkoblingstryk — min. udkoblingstryk [bar]

Se UN R13 5.1.4.5.2

 

X

 

 

 

Flervejssikkerhedsventils lukketryk [bar]

Se UN R13 5.1.4.5.2

 

X

 

 

X

1.1.4.

Trykmåler eller -indikator med alarmanordning ved for lavt tryk

Funktionel kontrol

 

 

 

 

 

 

1.1.5.

Håndaktiveret bremseventil

Visuel inspektion af komponenterne under aktivering af bremseapparatet.

 

 

 

 

 

 

1.1.6.

Parkeringsbremseudløser, betjeningsarm, parkeringsbremsetandkrans, elektronisk parkeringsbremse

Visuel inspektion af komponenterne under aktivering af bremseapparatet.

Generel beskrivelse af elektronisk parkeringsbremse

X

X

 

 

X

1.1.7.

Ventiler (bremseventiler, styreventiler, regulatorer mv.)

Visuel inspektion af komponenterne under aktivering af bremseapparatet.

 

 

 

 

 

 

1.1.8.

Koblinger til bremser på påhængskøretøj (elektriske og pneumatiske)

Afbryd og genetablér bremsesystemkobling mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøjet.

 

 

 

 

 

 

1.1.9.

Ekstra trykluftbeholder

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

1.1.10.

Servobremse-aggregat, hovedcylinder (hydrauliske systemer)

Visuel inspektion af komponenterne under aktivering af bremseapparatet hvis muligt.

 

 

 

 

 

 

1.1.11.

Faste bremserør

Visuel inspektion af komponenterne under aktivering af bremseapparatet hvis muligt.

 

 

 

 

 

 

1.1.12.

Bremseslanger

Visuel inspektion af komponenterne under aktivering af bremseapparatet hvis muligt.

 

 

 

 

 

 

1.1.13.

Bremsebelægninger

Visuel inspektion.

Metode til kontrol af slid og opslidningsgrænse

Se UN R13 5.2.1.11.2 og 5.2.2.8.2.

X

X

X

X

 

1.1.14.

Bremsetromler, bremseskiver

Visuel inspektion.

Metode til kontrol af slid og opslidningsgrænse

Se UN R13 5.2.1.11.2 og 5.2.2.8.2.

X

X

X

 

 

1.1.15.

Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled

Visuel inspektion af komponenterne under aktivering af bremseapparatet hvis muligt.

 

 

 

 

 

 

1.1.16.

Bremseaktuatorer (herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre)

Visuel inspektion af komponenterne under aktivering af bremseapparatet hvis muligt.

Type bremsecylinder Drifts-/parkeringsbremse

Maksimal stempelvandring [mm]

Armlængde [mm]

Se UN R13 5.1.4.5.2

 

X

X

 

 

1.1.17.

Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering

Visuel inspektion af komponenterne under aktivering af bremseapparatet hvis muligt.

Indgangstryk [bar]

 

X

X

 

 

Indgangstryk for x % af det maksimale akseltryk [bar]

UN R 13 bilag 10 7.4 + diagram 5

 

X

X

 

 

1.1.18.

Justeringsanordninger og indikatorer

Visuel inspektion.

Maksimal stempelvandring [mm]

Se UN R13 5.1.4.5.2

 

X

X

 

 

Funktionsprincip [automatisk/manuelt tilpasset]

 

X

X

 

 

1.1.19.

Retardersystem (hvis monteret eller påbudt)

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

1.1.20.

Automatisk aktivering af anhængerbremser

Afbryd bremsekobling mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøjet.

 

 

 

 

 

 

1.1.21.

Samlede bremseapparat

Visuel inspektion

 

 

 

 

 

 

1.1.22.

Prøvetilslutninger (hvis monteret eller påbudt)

Visuel inspektion

Placering og identifikation af prøvetilslutninger

Se UN R 13 5.1.4.2

 

X

X

 

 

Placering og identifikation af prøvetilslutninger

Se 2015/68, bilag I, 2.1.8.1

 

 

 

 

X

1.1.23.

Påløbsbremse

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

1.2.

Driftsbremse — præstationer og virkning

 

1.2.1.

Præstationer

Bremserne aktiveres gradvist op til maksimal bremsekraft under afprøvning på et bremsefelt, eller såfremt dette ikke er muligt under en testkørsel på vej.

Specifikke krav til prøvning af et køretøj på et bremsefelt (prøvningstilstand)

X

X

X

X

X

1.2.2.

Virkning

Prøvning på et bremsefelt, eller såfremt et sådant ikke kan anvendes af tekniske årsager under en prøvekørsel på vej ved anvendelse af en registrerende decelerationsmåler at fastlægge bremsekoefficienten i forhold til den højeste tilladte masse eller, når det drejer sig om sættevogne, til summen af det tilladte akseltryk.

Køretøjer eller et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3 ton skal afprøves i henhold til ISO-standard 21069 eller tilsvarende metoder.

Testkørsler på vej bør udføres under tørre vejrforhold på en flad, lige strækning.

Nominelt systemtryk ved maksimal last [bar]

Se UN R13 5.1.4.5.2

 

X

X

 

 

Referencebremsekraft [kN] ved indgangstryk [bar] aksel 1

 

X

X

 

 

Referencebremsekraft [kN] ved indgangstryk [bar] aksel 2

 

X

X

 

 

Referencebremsekraft [kN] ved indgangstryk [bar] aksel 3

 

X

X

 

 

Referencebremsekraft [kN] ved indgangstryk [bar] aksel 4

Se UN R13 5.1.4.6.2

 

X

X

 

 

Beregnet tryk for hver aksel

 

X

X

 

 

1.3.

Nødbremse — præstationer og virkning (hvis der anvendes separate systemer)

 

1.3.1.

Præstationer

Anvend den metode, der er beskrevet under punkt 1.2.1, hvis nødbremsesystemet er et separat system i forhold til driftsbremsesystemet.

Generel beskrivelse af systemet, herunder kredse (klar definition af nødbremsen)

X

X

 

 

X

1.3.2.

Virkning

Anvend den metode, der er beskrevet under punkt 1.2.2, hvis nødbremsesystemet er et separat system i forhold til driftsbremsesystemet.

 

 

 

 

 

 

1.4.

Parkeringsbremse — præstationer og virkning

 

1.4.1.

Præstationer

Aktiver bremsen under afprøvning på et bremsefelt.

Generel beskrivelse af systemet, herunder anbefalet prøvningsprocedure, hvis dynamisk prøvning (på bremsefelt eller ved prøvning på vej) ikke er mulig

X

X

X

 

 

1.4.2.

Virkning

Prøvning på et bremsefelt. Hvis dette ikke er muligt, så afprøvning på vej, enten ved anvendelse af en indikerende eller registrerende decelerationsmåler, eller når køretøjet befinder sig på en bakke med en kendt hældning.

 

 

 

 

 

 

1.5.

Retarders ydeevne

Visuel inspektion, og afprøv om muligt, om systemet virker.

Generel beskrivelse

 

X

 

 

 

1.6.

Blokeringsfri bremser (ABS)

Visuel inspektion og besigtigelse af advarselsanordningen og/eller anvendelse af køretøjets elektroniske grænseflade.

Vejledning i brug af køretøjets elektroniske grænseflade

X

X

X

X

X

1.7.

Elektronisk bremsesystem (EBS)

Visuel inspektion og besigtigelse af advarselsanordningen og/eller anvendelse af køretøjets elektroniske grænseflade.

Vejledning i brug af køretøjets elektroniske grænseflade

X

X

X

 

X

1.8.

Bremsevæske

Visuel inspektion

 

 

 

 

 

 

2.

STYREAPPARAT

 

2.1.

Mekanisk tilstand

 

2.1.1.

Styreapparatets tilstand

Drej rattet fra yderstilling til yderstilling, når køretøjet står over en grav eller på en lift med hjulene fri fra jorden eller på drejeplader. Visuel inspektion af aktiveringen af styreapparatet.

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

Fastgørelse af styrehus

Drej rattet/styret med uret og mod uret, eller anvend en specialtilpasset ratslørsmåler, når køretøjet står over en grav eller på en lift med vægten hvilende på hjulene. Visuel inspektion af fastgørelsen af styrehuset til chassiset.

 

 

 

 

 

 

2.1.3.

Styreapparatets deles tilstand

Bevæg rattet med uret og mod uret, eller anvend en specialtilpasset ratslørsmåler, når køretøjet står over en grav eller på en lift med vægten hvilende på hjulene. Visuel inspektion af styredele for slid, brud og sikkerhed.

 

 

 

 

 

 

2.1.4.

Aktivering af styreapparatets dele

Bevæg rattet med uret og mod uret, eller anvend en specialtilpasset ratslørsmåler, når køretøjet står over en grav eller på en lift med vægten hvilende på hjulene. Visuel inspektion af styredele for slid, brud og sikkerhed.

 

 

 

 

 

 

2.1.5.

Servostyring

Undersøg styreapparatet for udsivning, og kontrollér væskestanden i hydraulikvæskebeholderen (hvis synlig). Kontrollér, at servostyringssystemet virker med hjulene på jorden og motoren kørende.

 

 

 

 

 

 

2.2.

Rat, ratstamme og styr

 

2.2.1.

Rattets/styrets tilstand

Skub og træk i rattet i lige linje med ratsøjlen, og skub rattet/styret i forskellige retninger i rette vinkler i forhold til ratsøjlen/gaflerne, når køretøjet står over en grav eller på en lift med vægten hvilende på hjulene. Visuel inspektion af slør og fleksible samlingers eller kardanleds tilstand.

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmpere

Skub og træk i rattet i lige linje med ratsøjlen, og skub rattet/styret i forskellige retninger i rette vinkler i forhold til ratsøjlen/gaflerne, når køretøjet står over en grav eller på en lift med vægten hvilende på hjulene. Visuel inspektion af slør og fleksible samlingers eller kardanleds tilstand.

Styretøjsdæmpere monteret (JA/NEJ)

 

 

 

X

 

2.3.

Slør i styreapparat

Drej let på rattet med uret og mod uret så langt som muligt uden at bevæge hjulene, når køretøjet står over en grav eller på en lift med vægten hvilende på hjulene, om muligt med motoren kørende (for køretøjer med servostyring) og hjulene pegende lige frem. Visuel inspektion af frigang.

 

 

 

 

 

 

2.4.

Sporing af hjul (X)2

Kontrollér sporingen af de styrende hjul med egnet udstyr.

 

 

 

 

 

 

2.5.

Drejeled på påhængskøretøjs styrende aksel

Visuel inspektion eller ved hjælp af en egnet ratslørsmåler

 

 

 

 

 

 

2.6.

Elektronisk servostyring (EPS)

Visuel inspektion og kontrol af overensstemmelse mellem rattets vinkel og hjulenes vinkel, når motoren startes og slukkes, og/eller anvendelse af køretøjets elektroniske grænseflade.

Vejledning i brug af køretøjets elektroniske grænseflade

X

X

 

 

 

3.

UDSYN

 

3.1.

Synsfelt

Visuel inspektion fra førersædet.

 

 

 

 

 

 

3.2.

Rudernes tilstand

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

3.3.

Førerspejle eller spejlanordninger

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

3.4.

Forrudeviskere

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

3.5.

Forrudevaskere

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

3.6.

Afdugningsanlæg (X)2

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.

LYGTER, REFLEKSANORDNINGER OG ELEKTRISK UDSTYR

 

4.1.

Forlygter

 

4.1.1.

Tilstand og virkemåde

Visuel inspektion og aktivering.

Kategori af lyskilde […,…]

X

X

 

X

X

4.1.2.

Indstilling

Undersøg hver forlygtes horisontale lysstråle ved nærlys ved hjælp af et lygteindstillingsapparat eller en skærm eller ved anvendelse af køretøjets elektroniske grænseflade.

Indstilling af nærlys [procent] med hensyn til både vertikalt fald og retning

X

X

 

X

 

Vejledning i brug af køretøjets elektroniske grænseflade

X

X

 

X

 

I forbindelse med undersøgelse af den horisontale lysstråle ved hjælp af den elektroniske grænseflade muliggør oplysninger om aktivering af forlygterne kontrollen af indstillingen

X

X

 

X

 

4.1.3.

Afbrydere

Visuel inspektion og aktivering eller anvendelse af køretøjets elektroniske grænseflade.

Vejledning i brug af køretøjets elektroniske grænseflade

X

X

 

X

 

4.1.4.

Opfyldelse af kravene1

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.1.5.

Indstillingsanordning (hvis påbudt)

Visuel inspektion og aktivering eller anvendelse af køretøjets elektroniske grænseflade.

Driftstilstand [manuel/automatisk]

X

X

 

X

 

Vejledning i brug af køretøjets elektroniske grænseflade

X

X

 

X

 

4.1.6.

Forlygteviskere (hvis påbudt)

Visuel inspektion og aktivering hvis muligt.

Anordning obligatorisk [ja/nej]

X

X

 

 

 

4.2.

Positionslygter for og bag, sidemarkeringslygter og endemarkeringslygter og kørelyslygter

 

4.2.1.

Tilstand og virkemåde

Visuel inspektion og aktivering.

Kørelyslygter monteret [ja/nej]

X

X

 

X

 

4.2.2.

Afbrydere

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.2.3.

Opfyldelse af kravene1

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.3.

Stoplygter

 

4.3.1.

Tilstand og virkemåde

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.3.2.

Afbrydere

Visuel inspektion og aktivering eller anvendelse af køretøjets elektroniske grænseflade.

Nødbremsesignal monteret [ja/nej]

X

X

X

 

 

Vejledning i brug af køretøjets elektroniske grænseflade

X

X

X

 

 

4.3.3.

Opfyldelse af kravene1

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.4.

Retningsviserblinklygter og havariblink

 

4.4.1.

Tilstand og virkemåde

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.4.2.

Afbrydere

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.4.3.

Opfyldelse af kravene1

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.4.4.

Blinkfrekvens

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.5.

Tågelygter for og bag

 

4.5.1.

Tilstand og virkemåde

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.5.2.

Indstilling (X)2

Ved aktivering og brug af lygteindstillingsapparat.

 

 

 

 

 

 

4.5.3.

Afbrydere

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.5.4.

Opfyldelse af kravene1

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.6.

Baklygter

 

4.6.1.

Tilstand og virkemåde

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.6.2.

Opfyldelse af kravene1

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.6.3.

Afbrydere

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.7.

Bagnummerpladelygte

 

4.7.1.

Tilstand og virkemåde

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.7.2.

Opfyldelse af kravene1

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.8.

Refleksanordninger, (retroreflekterende) synlighedsmærkninger og markeringsplader bag

 

4.8.1.

Tilstand

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

4.8.2.

Opfyldelse af kravene1

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

4.9.

Påkrævede signallamper for belysningsudstyr

 

4.9.1.

Tilstand og virkemåde

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.9.2.

Opfyldelse af kravene1

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.10.

Elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj eller sættevogn

Visuel inspektion: Undersøg om muligt forbindelsens elektriske gennemgang.

 

 

 

 

 

 

4.11.

Ledningsnet

Visuel inspektion, når køretøjet står over en grav eller på en lift, herunder også inde i motorrumme (hvis relevant).

Identifikation af ledninger/kabler (f.eks. farve, afskærmning, tværsnit, størrelse), overvågning af isolering (højspænding)

X

X

 

X

 

Placering af eventuelle højspændingsledninger

X

X

 

X

 

4.12.

Ikkeobligatoriske lygter og refleksanordninger (X)2

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

4.13.

Batteri(er)

Visuel inspektion.

Placering af batteri(er)

X

X

 

X

X

Antal batterier

X

X

 

X

X

Særlige arrangementer til højspændingsbatterier

X

X

 

X

 

Køretøjsspecifikke oplysninger (VIN) om batteriomkobler [ja/nej]

X

X

 

X

 

Køretøjsspecifikke oplysninger (VIN) om batterisikring [ja/nej]

X

X

 

X

 

Køretøjsspecifikke oplysninger (VIN) om batteriventilation [ja/nej]

X

X

 

X

 

Køretøjsspecifikke oplysninger (VIN) om funktionsprincip

X

X

 

X

 

5.

AKSLER, HJUL, DÆK OG AFFJEDRING

 

5.1.

Aksler

 

5.1.1.

Aksler

Visuel inspektion, når køretøjet står over en grav eller på en lift. Hjulslørsmåler kan anvendes og anbefales for køretøjer med en maksimal totalvægt på over 3,5 ton.

Generel beskrivelse, antal aksler

X

X

X

X

X

5.1.2.

Stubaksler

Visuel inspektion, når køretøjet står over en grav eller på en lift. Hjulslørsmåler kan anvendes og anbefales for køretøjer med en maksimal totalvægt på over 3,5 ton. Påvirk hvert hjul med en lodret eller vandret kraft og bemærk, hvor stor bevægelsen mellem akselstang og stubaksel er.

 

 

 

 

 

 

5.1.3.

Hjullejer

Visuel inspektion, når køretøjet står over en grav eller på en lift. Hjulslørsmåler kan anvendes og anbefales for køretøjer med en maksimal totalvægt på over 3,5 ton. Vug hjulet eller påvirk hvert hjul med en vandret kraft og bemærk, hvor meget hjulet løftes i forhold til stubakslen.

 

 

 

 

 

 

5.2.

Hjul og dæk

 

5.2.1.

Hjulnav

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

Hjul

Visuel inspektion af begge sider af hvert hjul, når køretøjet står over en grav eller på en lift.

Hjulstørrelse/-dimensioner/hjuls indpresningsdybde

X

X

X

X

X

5.2.3.

Dæk

Visuel inspektion af hele dækket ved enten at rotere hjulet, når det er fri fra jorden, og køretøjet står over en grav eller på en lift, eller ved at rulle køretøjet baglæns og forlæns over en grav.

Dækstørrelse,

X

X

X

X

X

belastningsevne,

X

X

X

X

X

hastighedskategori

X

X

X

X

X

Anordning til kontrol af dæktryk [ja/nej] — direkte/indirekte

X

X

X

X

X

5.3.

Affjedring

 

5.3.1.

Fjedre og stabilisator

Visuel inspektion, når køretøjet står over en grav eller på en lift. Hjulslørsmåler kan anvendes og anbefales for køretøjer med en maksimal totalvægt på over 3,5 ton.

 

 

 

 

 

 

5.3.2.

Støddæmpere

Visuel inspektion, når køretøjet står over en grav eller på en lift, eller ved hjælp af specialudstyr (hvis tilgængeligt).

 

 

 

 

 

 

5.3.2.1

Funktionalitetstest af dæmpning(X)2

Anvend specialudstyr og sammenlign forskelle mellem højre og venstre

 

 

 

 

 

 

5.3.3.

Torsionsrør, radiusarme, bærearme og affjedringsarme

Visuel inspektion, når køretøjet står over en grav eller på en lift. Hjulslørsmåler kan anvendes og anbefales for køretøjer med en maksimal totalvægt på over 3,5 ton.

 

 

 

 

 

 

5.3.4.

Affjedringsled

Visuel inspektion, når køretøjet står over en grav eller på en lift. Hjulslørsmåler kan anvendes og anbefales for køretøjer med en maksimal totalvægt på over 3,5 ton.

 

 

 

 

 

 

5.3.5.

Luftaffjedring

Visuel inspektion

 

 

 

 

 

 

6.

CHASSIS OG DELE FASTGJORT TIL CHASSIS

 

6.1.

Chassis eller ramme og dertil fastgjorte dele

 

6.1.1.

Almindelig tilstand

Visuel inspektion, når køretøjet står over en grav eller på en lift.

 

 

 

 

 

 

6.1.2.

Udstødningsrør og lyddæmpere

Visuel inspektion, når køretøjet står over en grav eller på en lift.

 

 

 

 

 

 

6.1.3.

Brændstoftank og -rør (herunder brændstoftank til opvarmning og rør)

Visuel inspektion, når køretøjet står over en grav eller på en lift. Anvend apparat til lækagedetektering, når det drejer sig om LPG/CNG/LNG-systemer.

Generel beskrivelse og placering, herunder afskærmning

X

X

 

X

X

6.1.4.

Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn

Visuel inspektion.

Undtagen sideskærme og/eller underkøringsværn (ja/nej)

 

X

X

 

 

6.1.5.

Fastgørelsesanordning til reservehjul (hvis monteret)

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

6.1.6.

Mekanisk kobling og trækanordning

Visuel inspektion for slid og korrekt funktion med særlig vægt på monteret sikkerhedsudstyr og/eller brug af måleapparat.

 

 

 

 

 

 

6.1.7.

Transmission

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

6.1.8.

Motorophæng

Visuel inspektion, ikke nødvendigvis over en grav eller på en lift.

 

 

 

 

 

 

6.1.9.

Motorydelse (X)2

Visuel inspektion og/eller anvendelse af den elektroniske grænseflade.

Gyldig konfiguration af motorstyringsenhed

X

X

 

X

X

Vejledning i brug af køretøjets elektroniske grænseflade

X

X

 

X

X

Vejledning i aflæsning af kalibreringsidentifikationsnummer

X

X

 

X

X

Oplysninger om gyldige kalibreringsidentifikationsnumre

X

X

 

X

X

Softwareidentifikationsnummer, herunder kontrolsummer eller lignende data til validering af integritet.

X

X

 

X

X

6.2.

Kabine og karrosseri

 

6.2.1.

Tilstand

Visuel inspektion

 

 

 

 

 

 

6.2.2.

Fastgørelse

Visuel inspektion over en grav eller på en lift.

 

 

 

 

 

 

6.2.3.

Døre og dørlåse

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

6.2.4.

Gulv

Visuel inspektion over en grav eller på en lift.

 

 

 

 

 

 

6.2.5.

Førersæde

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

6.2.6.

Andre sæder

Visuel inspektion.

Maksimalt antal siddepladser i alt (ekskl. førersæde)

X

X

 

 

 

Antal bagudvendte sæder

X

X

 

 

 

6.2.7.

Betjeningsanordninger

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

6.2.8.

Trinbræt

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

6.2.9.

Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

6.2.10.

Skærme, afskærmningsanordninger

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

6.2.11.

Støtteben

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

6.2.12.

Håndgreb og fodstøtter

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

7.

FORSKELLIGT UDSTYR

 

7.1.

Sikkerhedsseler/lukkeanordninger og fastholdelsesanordninger (hvad angår klasse L: L6/L7)

 

7.1.1.

Montering af sikkerhedsseler/lukkeanordninger

Visuel inspektion.

Antal og placering af sikkerhedsseleforankringspunkter

X

X

 

X

X

7.1.2.

Sikkerhedsselers/lukkeanordningers tilstand

Visuel inspektion og aktivering.

Sikkerhedsbæltekategori for hvert sæde

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

7.1.3.

Kraftbegrænser på sikkerhedssele

Visuel inspektion og/eller anvendelse af den elektroniske grænseflade.

Vejledning i brug af køretøjets elektroniske grænseflade

X

X

 

X

 

7.1.4.

Selestrammere til sikkerhedsseler

Visuel inspektion og/eller anvendelse af den elektroniske grænseflade.

Vejledning i brug af køretøjets elektroniske grænseflade

X

X

 

X

 

7.1.5.

Airbag

Visuel inspektion og/eller anvendelse af den elektroniske grænseflade.

Antal airbags og placering

X

X

 

X

 

Vejledning i brug af køretøjets elektroniske grænseflade

X

X

 

X

 

7.1.6.

SRS-systemer

Visuel inspektion af fejlindikatorlampen og/eller anvendelse af den elektroniske grænseflade.

Vejledning i brug af køretøjets elektroniske grænseflade

X

X

 

X

 

7.2.

Ildslukker (X)2

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

7.3.

Låse og tyverisikringsanordning

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

7.4.

Advarselstrekant (hvis påbudt) (X)2

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

7.5.

Førstehjælpskasse (hvis påbudt) (X)2

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

7.6.

Stopklodser (hvis påbudt) (X)2

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

7.7.

Lydsignalanordning

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

7.8.

Hastighedsmåler (speedometer)

Visuel inspektion eller aktivering under testkørsel på vej eller elektronisk kontrol.

Vejledning i brug af køretøjets elektroniske grænseflade

 

X

 

 

 

7.9.

Fartskriver (hvis monteret/påbudt)

Visuel inspektion.

Placering af følere

 

X

 

 

 

Placering af plomberinger

 

X

 

 

X

7.10.

Hastighedsbegrænsende anordning (hvis monteret/påbudt)

Visuel inspektion og aktivering, hvis anordningen forefindes.

 

 

 

 

 

 

7.11.

Kilometertæller hvis forefindes (X)2

Visuel inspektion og/eller anvendelse af den elektroniske grænseflade.

Vejledning i brug af køretøjets elektroniske grænseflade

X

X

 

X

 

7.12.

Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) hvis monteret/påbudt

Visuel inspektion og/eller anvendelse af den elektroniske grænseflade.

Vejledning i brug af køretøjets elektroniske grænseflade

X

X

 

 

 

8.

GENER

 

8.1.

Støj

 

8.1.1.

Støjdæmpningssystem

Subjektiv vurdering (medmindre inspektøren vurderer, at støjniveauet kan være for højt, og der i dette tilfælde foretages en støjtest af et stillestående køretøj ved hjælp af en støjmåler).

Støjniveau for stationært køretøj [dB(A) ved 1/min]

X

X

 

X

X

8.2.

Udstødningsemissioner

 

8.2.1.

Udstødning fra motor med styret tænding

 

8.2.1.1.

Emissionskontroludstyr

Visuel inspektion

Generel beskrivelse af emissionskontrolsystem

Partikelfilter installeret [ja/nej]

X

X

 

 

 

8.2.1.2.

Emission af forurenende luftarter

For køretøjer op til emissionsklasse Euro 5 og Euro V (1):

måling ved hjælp af en udstødningsgasanalysator i overensstemmelse med kravene1 eller aflæsning af egendiagnosesystemet. Prøvning ved udstødningsrøret skal være standardmetoden til måling af udstødningsemissioner. På baggrund af en overensstemmelsesvurdering og under hensyntagen til den relevante typegodkendelseslovgivning kan medlemsstater tillade anvendelsen af egendiagnosesystemer i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger og andre krav.

For køretøjer op til emissionsklasse Euro 6 og Euro VI (2):

måling ved hjælp af en udstødningsgasanalysator i overensstemmelse med kravene1 eller aflæsning af egendiagnosesystemet i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og andre krav1

Målinger gælder ikke for totaktsmotorer.

Emission af forurenende luftarter, hvis angivet af fabrikanten

X

X

 

X

 

Køretøjs- (VIN) eller motorkodespecifikke oplysninger

X

X

 

X

 

For prøvning ved udstødningsrøret:

Krav til prækonditionering af motoren såsom min. olietemperatur/vandtemperatur [°C] og procedurer for at bringe motoren i type II-prøvningstilstand

X

X

 

X

 

Type II-emissionsprøvning

X

X

 

X

 

Motor i tomgang CO [%]

X

X

 

X

 

Høj tomgangshastighed CO [%]

X

X

 

X

 

Lambda [ ]

X

X

 

X

 

For anvendelse af OBD:

Konnektor- og kommunikationsprotokol (standard, strømforsyningsspænding, placering)

X

X

 

 

 

Liste over diagnosefejlkoder (klasse A, B1 og B2, p.t. kun for tunge erhvervskøretøjer)

X

X

 

 

 

8.2.2.

Udstødning fra motor med kompressionstænding

 

8.2.2.1.

Emissionskontroludstyr

Visuel inspektion

Generel beskrivelse af emissionskontrolsystem såsom

DeNOx system [ja/nej]

Partikelfilter installeret [ja/nej]

X

X

 

 

 

EGR placering

X

X

 

 

 

(Køretøjs- (VIN) eller) motortypespecifikke oplysninger

X

X

8.2.2.2.   Tæthed

Køretøjer, der er registreret eller taget i brug inden 1. januar 1980, er undtaget fra dette krav.

For køretøjer op til emissionsklasse Euro 5 og Euro V (3):

Udstødningsgassens røgtæthed måles ved fri acceleration (ubelastet fra tomgang til tophastighed) i frigear med tilsluttet kobling eller aflæsning af egendiagnosesystemet. Prøvning ved udstødningsrøret skal altid være standardmetoden til måling af udstødningsemissioner. På baggrund af en overensstemmelsesvurdering kan medlemsstater tillade anvendelsen af egendiagnosesystemer i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger og andre krav.

For køretøjer op til emissionsklasse Euro 6 og Euro VI (4):

Udstødningsgassens røgtæthed måles ved fri acceleration (ubelastet fra tomgang til tophastighed) i frigear med tilsluttet kobling eller aflæsning af egendiagnosesystemet i henhold til fabrikantens anbefalinger og andre krav1.

Klargøring af køretøjet:

1.

Køretøjet kan kontrolleres uden klargøring, selv om det af sikkerhedsgrunde bør påses, at motoren er varm og i forsvarlig mekanisk stand.

2.

Krav til klargøring:

i)

Motoren skal være helt varm, f.eks. skal motoroliens temperatur målt ved hjælp af en sonde i målepindsrøret være mindst 80 °C eller normal driftstemperatur, hvis den er lavere, eller motorblokkens temperatur skal målt ved infrarødt strålingsniveau være på mindst en tilsvarende temperatur. Hvis denne måling ikke er mulig på grund af køretøjets konstruktion, kan motorens normale driftstemperatur konstateres ved hjælp af andre metoder, f.eks. ved at motorventilatoren sætter i gang.

ii)

Udstødningssystemet renses ved mindst tre frie accelerationscyklusser eller ved en tilsvarende metode.

Kontrolprocedure:

1.

Motoren og eventuel turbolader sættes i tomgang, før hver enkelt fri accelerationscyklus påbegyndes. For dieselmotorer til tunge køretøjer betyder det, at der ventes mindst 10 sekunder, efter at gaspedalen er sluppet.

2.

De enkelte frie accelerationscyklusser påbegyndes ved, at gaspedalen hurtigt (dvs. på under et sekund) og i én bevægelse, men uden voldsomhed, trædes helt i bund for at opnå maksimal indsprøjtning fra indsprøjtningspumpen.

3.

Under hver fri accelerationscyklus skal motoren nå tophastigheden eller, hvis køretøjet har automatisk gear, den hastighed, som producenten har angivet, eller, hvis disse oplysninger ikke foreligger, to tredjedele af tophastigheden, før gaspedalen slippes. Dette kan kontrolleres ved f.eks. at overvåge motorhastigheden eller ved at lade tilstrækkelig tid gå, fra gaspedalen trædes ned, til den slippes; det vil for køretøjer i kategori M2, M3, N2 og N3 sige mindst to sekunder.

4.

Et køretøj må kun kasseres, hvis det aritmetiske gennemsnit af mindst tre frie accelerationscyklusser ligger over grænseværdien. Dette kan beregnes ved at se bort fra målinger, der afviger betydeligt fra det målte gennemsnit, eller resultatet af andre statistiske beregninger, som tager hensyn til målingernes spredning. Medlemsstaterne kan begrænse antallet af kontrolcyklusser.

5.

For at undgå unødvendig kontrol kan medlemsstaterne kassere køretøjer, hvis målte værdier ligger betydeligt over grænseværdien efter færre end tre frie accelerationscyklusser eller efter rensningscyklusserne. For på samme måde at undgå unødvendig kontrol kan medlemsstaterne godkende køretøjer, hvis målte værdier ligger betydeligt under grænseværdien efter færre end tre frie accelerationscyklusser eller efter rensningscyklusserne.

Køretøjets (VIN) motortypespecifikke oplysninger

X

X

 

X

 

For prøvning ved udstødningsrøret:

Krav til prækonditionering af motoren såsom min. olietemperatur/vandtemperatur [°C] og procedurer for at bringe motoren i type II-prøvningstilstand

X

X

 

X

 

k-værdi angivet på køretøjets fabrikationsskilt (type II-emissionsprøvning)

X

X

 

X

 

Motorens tophastighed ved type II-prøvning

Motorens fartbegrænser ved acceleration uden last [ja/nej]

X

X

 

X

 

Beskrivelse af deaktivering af motorens fartbegrænser med henblik på prøvning med fri acceleration

X

X

 

X

 

For anvendelse af OBD:

Tilladte diagnosefejlkoder ved OBD-scanning {koder for NOx-gruppe 3000 for lette køretøjer}

X

X

 

X

 

Konnektor- og kommunikationsprotokol (standard, strømforsyningsspænding, placering)

X

X

 

X

 

Liste over diagnosefejlkoder (klasse A, B1 og B2, p.t. kun for tunge erhvervskøretøjer)

X

X

 

X

 

8.3.

Dæmpning af elektromagnetisk støj

 

Elektromagnetisk støj (X)2

 

 

 

 

 

 

 

8.4.

Andre miljørelaterede punkter

 

8.4.1.

Væskeudsivning

 

 

 

 

 

 

 

9.

YDERLIGERE KONTROLPUNKTER FOR KØRETØJER TIL PERSONBEFORDRING I KLASSE M2 og M3

 

9.1.

Døre

 

9.1.1.

Indgange og udgange

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

9.1.2.

Nødudgange

Visuel inspektion og aktivering (hvis relevant)

 

 

 

 

 

 

9.2.

Afdugnings- og afrimningsanlæg (X)2

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

9.3.

Ventilations- og opvarmningsanlæg (X)2

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

9.4.

Sæder

 

9.4.1.

Passagersæder (herunder sæder til ledsagende personale)

Visuel inspektion

 

 

 

 

 

 

9.4.2.

Førersæde (supplerende krav)

Visuel inspektion

 

 

 

 

 

 

9.5.

Indvendig belysning og GPS-udstyr (X)2

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

9.6.

Gangareal, ståpladser

Visuel inspektion

 

 

 

 

 

 

9.7.

Trapper og trin

Visuel inspektion og aktivering (hvis relevant)

 

 

 

 

 

 

9.8.

Anlæg til kommunikation med passagererne (X)2

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

9.9.

Meddelelser (X)2

Visuel inspektion.

 

 

 

 

 

 

9.10.

Krav til befordring af børn (X)2

 

9.10.1.

Døre

Visuel inspektion

 

 

 

 

 

 

9.10.2.

Signaleringsudstyr og specialudstyr

Visuel inspektion

 

 

 

 

 

 

9.11.

Krav til befordring af personer med nedsat mobilitet (X)2

 

9.11.1.

Døre, ramper og lifte

Visuel inspektion og aktivering.

 

 

 

 

 

 

9.11.2.

Fastgørelse af kørestol

Visuel inspektion og aktivering (hvis relevant)

 

 

 

 

 

 

9.11.3.

Signaleringsudstyr og specialudstyr

Visuel inspektion

 

 

 

 

 

 

9.12.

Andet specialudstyr (X)2

 

9.12.1.

Installationer til tilberedning af fødevarer

Visuel inspektion

 

 

 

 

 

 

9.12.2.

Sanitær installation

Visuel inspektion

 

 

 

 

 

 

9.12.3.

Andre anordninger (f.eks. audiovisuelle systemer)

Visuel inspektion

 

 

 

 

 

 

BEMÆRKNINGER:

1

»Kravene« er fastsat i henhold til typegodkendelse på tidspunktet for godkendelse, første registrering eller første ibrugtagning samt i henhold til kravene til eftermontering eller til den nationale lovgivning i registreringslandet. Disse årsager til, at køretøjet ikke kan godkendes, gælder først, når overholdelsen af kravene er kontrolleret.

2

(X) markerer punkter, som vedrører køretøjets tilstand og dets egnethed til brug på vejen, men som ikke betragtes som en essentiel del af en teknisk kontrol.

(1)  Typegodkendt i overensstemmelse med direktiv 70/220/EØF, forordning (EF) nr. 715/2007 bilag I, tabel 1 (Euro 5), direktiv 88/77/EØF og direktiv 2005/55/EF.

(2)  Typegodkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 715/2007, bilag I, tabel 2 (Euro 6), og forordning (EF) nr. 595/2009 (Euro VI).

(3)  Typegodkendt i overensstemmelse med direktiv 70/220/EØF, forordning (EF) nr. 715/2007, bilag I, tabel 1 (Euro 5), direktiv 88/77/EØF og direktiv 2005/55/EF.

(4)  Typegodkendt i overensstemmelse med tabel 2 (Euro 6) i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009 (Euro VI).


Top