EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0607

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/607 af 11. april 2019 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (meddelt under nummer C(2019) 2900) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2900

OJ L 103, 12.4.2019, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/607/oj

12.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/56


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/607

af 11. april 2019

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces

(meddelt under nummer C(2019) 2900)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 20, stk. 1 og 3,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, andet punktum, og artikel 6, stk. 5,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 indgav Det Forenede Kongerige meddelelsen om dets hensigt om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (4), som efter aftale med Det Forenede Kongerige forlænger perioden i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU. Den periode, der er fastsat i artikel 50, stk. 3, i TEU, forlænges i overensstemmelse med nævnte afgørelse til den 12. april 2019, hvis Underhuset ikke godkender udtrædelsesaftalen senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er godkendt senest den 29. marts 2019, vil EU-retten ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

Ved Kommissionens afgørelse 2009/821/EF (5) er der fastlagt en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF, og en liste over centrale, regionale og lokale enheder i det integrerede veterinærinformationssystem (Traces). Disse lister er fastsat i bilag I og II til nævnte afgørelse.

(3)

Efter forslag fra Belgien bør godkendelsen af grænsekontrolsteder i Antwerpen havn og Zeebrugge havn udvides til at omfatte uemballerede produkter til konsum. Oplysningerne om den nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(4)

Efter forslag fra Danmark bør der i listen opføres et nyt inspektionscenter ved grænsekontrolstedet i Esbjerg havn til inspektion af emballerede produkter. Oplysningerne om den nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(5)

Efter forslag fra Irland bør godkendelsen af grænsekontrolstedet i Dublin havn udvides til at omfatte dyr og uemballerede produkter til konsum, og et nyt grænsekontrolsted i Rosslare havn bør godkendes til dyr og produkter. Oplysningerne om den nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(6)

Efter forslag fra Spanien bør et nyt grænsekontrolsted i Ferrol havn godkendes til emballerede produkter. Derudover bør suspensionen af grænsekontrolstedet i Santander havn og et af inspektionscentrene for grænsekontrolstedet i Vigo havn afskaffes. Oplysningerne om den nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(7)

Efter forslag fra Frankrig bør nye grænsekontrolsteder i Caen-Ouistreham havn, Calais havn og jernbane, Cherbourg havn, Dieppe havn, Roscoff havn og Saint-Malo havn godkendes for visse kategorier af produkter eller visse kategorier af dyr. Oplysningerne om den nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(8)

Efter forslag fra Nederlandene bør der i listen opføres et nyt inspektionscenter ved grænsekontrolstedet i Rotterdam havn til inspektion af emballerede produkter til konsum. Oplysningerne om den nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(9)

Bilag I og II til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(10)

Nærværende afgørelse bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på nævnte dato.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jyrki KATAINEN

Næstformand


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 af 22. marts 2019, som efter aftale med Det Forenede Kongerige forlænger perioden i henhold til artikel 50, stk. 3, i EU (EUT L 80 I 22.3.2019, s. 1.).

(5)  Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1).


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Følgende tilføjes som noter til de særlige betingelser:

»16

=

Med undtagelse af slagtekroppe af hovdyr.

»17

=

Kun for sendinger, der transporteres på vejkøretøjer via Eurotunnelen.«

b)

I den del, der vedrører Belgien, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for Antwerpen havn affattes således:

»Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC«.

 

ii)

Rækken for Zeebrugge havn affattes således:

»Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC, NHC(2)«.

 

c)

I den del, der vedrører Danmark, affattes rækken for Esbjerg havn således:

»Esbjerg

DK EBJ 1

P

E D & F Man Terminals

Danmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)

 

Bluewater Shipping

HC(2), NHC(2)«.

 

d)

I den del, der vedrører Irland, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for Dublin havn affattes således:

»Dublin Port

IE DUB 1

P

 

HC, NHC

U(14), E, O«

ii)

Følgende række for Rosslare havn indsættes efter rækken for Dublin havn:

»Rosslare Europort

IE ROS 1

P

 

HC, NHC

U, E, O«.

e)

I den del, der vedrører Spanien, foretages følgende ændringer:

i)

Følgende række for Ferrol havn indsættes efter rækken for Ciudad Real:

»Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)«.

 

ii)

Rækken for Santander havn affattes således:

»Santander

ES SDR 1

P

 

HC, NHC-NT«.

 

iii)

Rækken for Vigo havn affattes således:

»Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)«.

 

f)

I den del, der vedrører Frankrig, foretages følgende ændringer:

i)

Følgende rækker for Caen-Ouistreham havn og Calais havn og jernbane indsættes efter rækken for Brest:

»Caen-Ouistreham

FR CFR 1

P

 

HC(1), NHC

U(8), E, O


Calais

FR CQF 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2)

U(8), E, O(14)


Calais

FR CQF 2

F(17)

Eurotunnel

HC(1), NHC

U(8), E

STEF

HC(1)(3)«.

 

ii)

Følgende række for Cherbourg havn indsættes efter rækken for Châteauroux-Déols:

»Cherbourg

FR CER 1

P

 

HC(1), NHC.

E, U(8), O(14)«

iii)

Følgende række for Dieppe havn indsættes efter rækken for Deauville:

»Dieppe

FR DPE 1

P

 

HC(1), NHC

E, U(8)«

iv)

Følgende række for Roscoff havn indsættes efter rækken for Roissy Charles-de-Gaulle:

»Roscoff

FR ROS 1

P

 

HC(1), NHC«.

 

v)

Følgende række for Saint-Malo havn indsættes efter rækken for Rouen:

»Saint-Malo

FR SML 1

P

 

HC(1), NHC

U, E, O«

g)

I den del, der vedrører Nederlandene, affattes rækken vedrørende havnen i Rotterdam således:

»Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo, Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Agro Merchants Maasvlakte B.V.

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)

 

Maastank B.V.

NHC-NT(6)

 

Agro Merchants Westland

HC(2)'«

 

h)

Den del, der vedrører Det Forenede Kongerige, udgår.

2)

I bilag II udgår den del, der vedrører Det Forenede Kongerige.


Top