EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0602

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/602 af 11. april 2019 om ændring af bilag I til beslutning 2006/168/EF for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande, som er godkendt med hensyn til indførsel i Den Europæiske Union af kvægembryoner (meddelt under nummer C(2019) 2833) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2833

OJ L 103, 12.4.2019, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/602/oj

12.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/41


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/602

af 11. april 2019

om ændring af bilag I til beslutning 2006/168/EF for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande, som er godkendt med hensyn til indførsel i Den Europæiske Union af kvægembryoner

(meddelt under nummer C(2019) 2833)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 7, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (2) om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

Bilag I til Kommissionens beslutning 2006/168/EF (3) indeholder en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af kvægembryoner.

(3)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i beslutning 2006/168/EF for indførsel i Unionen af sendinger af kvægembryoner fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(4)

I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listen over tredjelande i bilag I til beslutning 2006/168/EF, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af kvægembryoner i Unionen.

(5)

Bilag I til beslutning 2006/168/EF bør derfor ændres.

(6)

Nærværende afgørelse bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2006/168/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jyrki KATAINEN

Næstformand


(1)  EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1.

(2)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens beslutning 2006/168/EF af 4. januar 2006 om fastsættelse af krav vedrørende dyresundhed og udstedelse af veterinærcertifikat ved import af kvægembryoner til Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2005/217/EF (EUT L 57 af 28.2.2006, s. 19).


BILAG

I tabellen i bilag I til beslutning 2006/168/EF foretages følgende ændringer:

a)

Efter oplysningerne om Schweiz indsættes følgende rækker:

»GB

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

BILAG II

BILAG III

BILAG IV

GG

Guernsey

BILAG II

BILAG III

BILAG IV«.

b)

Efter oplysningerne om Israel indsættes følgende række:

»JE

Jersey

BILAG II

BILAG III

BILAG IV«.


Top