EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0600

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/600 af 11. april 2019 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af planer forelagt af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og dets kronbesiddelser i overensstemmelse med artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer C(2019) 2831) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2831

OJ L 103, 12.4.2019, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/600/oj

12.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/600

af 11. april 2019

om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af planer forelagt af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og dets kronbesiddelser i overensstemmelse med artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF

(meddelt under nummer C(2019) 2831)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (1), særlig artikel 29, stk. 1, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (2) om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

Ved artikel 29 i direktiv 96/23/EF kræves det, at tredjelande, hvorfra medlemsstaterne har tilladelse til at importere dyr og animalske produkter, der er omfattet af direktivet, forelægger overvågningsplaner for restkoncentrationer med de krævede garantier (»planerne«). Planerne bør som minimum dække de grupper af restkoncentrationer og stoffer, der er nævnt i bilag I til nævnte direktiv.

(3)

Ved Kommissionens afgørelse 2011/163/EU (3) godkendes de planer, der er forelagt af visse tredjelande vedrørende bestemte dyr og animalske produkter opført på listen i bilaget til afgørelsen.

(4)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har forelagt planerne for landet og dets kronbesiddelser for kvæg, får og geder, svin, dyr af hestefamilien, fjerkræ, akvakultur, mælk, æg, kaniner, vildtlevende vildt, opdrættet vildt og honning for Kommissionen. Planerne giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes.

(5)

For at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og dets kronbesiddelser opføres på listen over tredjelande i afgørelse 2011/163/EU, hvis planer er godkendt. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2011/163/EU bør der derfor ændres.

(6)

Nærværende afgørelse bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2011/163/EU ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jyrki KATAINEN

Næstformand


(1)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(2)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens afgørelse 2011/163/EU af 16. marts 2011 om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (EUT L 70 af 17.3.2011, s. 40).


BILAG

I bilaget til afgørelse 2011/163/EU foretages følgende ændringer:

1)

Følgende oplysninger indsættes mellem Færøerne og Georgien:

»GB

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X«.

2)

Følgende oplysninger indsættes mellem Georgien og Ghana:

»GG

Guernsey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X«.

3)

Følgende oplysninger indsættes mellem Israel og Indien:

»IM

Isle of Man

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X«.

4)

Følgende oplysninger indsættes mellem Iran og Jamaica:

»JE

Jersey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X«.


Top