Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0449

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/449 af 18. marts 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 om fastlæggelse af foranstaltninger med hensyn til visse frugter med oprindelse i visse tredjelande for at hindre indslæbning og spredning af skadegøreren Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i Unionen (meddelt under nummer C(2019) 2024)

C/2019/2024

OJ L 77, 20.3.2019, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/449/oj

20.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/76


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/449

af 18. marts 2019

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 om fastlæggelse af foranstaltninger med hensyn til visse frugter med oprindelse i visse tredjelande for at hindre indslæbning og spredning af skadegøreren Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i Unionen

(meddelt under nummer C(2019) 2024)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, fjerde punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 (2) er der fastlagt foranstaltninger med hensyn til frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, bortset fra frugter af Citrus aurantium L. og Citrus latifolia Tanaka (i det følgende benævnt »de pågældende frugter«), med oprindelse i Argentina, Brasilien, Sydafrika eller Uruguay, for at forhindre indslæbning og spredning i Unionen af Phyllosticta citricarpa (i det følgende benævnt »skadegøreren«).

(2)

Stigningen i antallet af tilbageholdelser af import i de seneste tre år viser, at foranstaltningerne i gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 fortsat er nødvendige for at beskytte Unionens område mod skadegøreren.

(3)

Hertil kommer, at medlemsstaterne i 2018 meddelte et betydeligt antal tilbageholdelser af skadegøreren som følge af deres importkontrol af de pågældende frugter med oprindelse i Brasilien. Kravene for indførsel til Unionen af de pågældende frugter med oprindelse i Brasilien bør derfor skærpes.

(4)

For at sikre, at de pågældende frugter med oprindelse i Brasilien er frie for skadegøreren, bør de være omfattet af samme importinspektionskrav som de pågældende frugter med oprindelse i Argentina, Sydafrika og Uruguay.

(5)

Eftersom de pågældende frugter med oprindelse i Brasilien skal underkastes behandlinger mod skadegøreren, bør kravet om detaljerede oplysninger om behandlinger før og efter høst også gælde for disse frugter af hensyn til sporbarheden.

(6)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 udgår.

2)

Artikel 5a ændres således:

a)

Titlen affattes således:

»Indførsel i Unionen af de pågældende frugter med oprindelse i Argentina og Brasilien«.

b)

Indledningen affattes således:

»De pågældende frugter med oprindelse i Argentina og Brasilien skal ledsages af et plantesundhedscertifikat, som er omhandlet i artikel 13, stk. 1, nr. ii), første afsnit, i direktiv 2000/29/EF, og som under overskriften »Tillægserklæring« indeholder følgende elementer:«.

3)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

»Krav til inspektioner af de pågældende frugter med oprindelse i Argentina, Brasilien, Sydafrika og Uruguay inden for Unionen«.

b)

Stk. 1 affattes således:

»1.   De pågældende frugter med oprindelse i Argentina, Brasilien, Sydafrika og Uruguay inspiceres visuelt på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2004/103/EF (*1). Disse inspektioner foretages af prøver af mindst 200 frugter af hver art af de pågældende frugter pr. parti på 30 ton, eller en del heraf, der er udvalgt på grundlag af mulige symptomer på Phyllosticta citricarpa.

(*1)  Kommissionens direktiv 2004/103/EF af 7. oktober 2004 om identitetskontrol og plantesundhedskontrol af planter, planteprodukter eller andre objekter opført i del B i bilag V til Rådets direktiv 2000/29/EF, som kan gennemføres et andet sted end indførselsstedet i Fællesskabet eller et sted i nærheden, og om fastsættelse af de nærmere bestemmelser i forbindelse med denne kontrol (EUT L 313 af 12.10.2004, s. 16).«"

4)

Artikel 7, litra c), affattes således:

»c)

Der opbevares detaljerede oplysninger om behandlinger før og efter høst.«

5)

Artikel 22 affattes således:

»Artikel 22

Udløbsdato

Denne afgørelse udløber den 31. marts 2022.«

Artikel 2

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715 af 11. maj 2016 om fastlæggelse af foranstaltninger med hensyn til visse frugter med oprindelse i visse tredjelande for at hindre indslæbning og spredning af skadegøreren Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i Unionen (EUT L 125 af 13.5.2016, s. 16).


Top