Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0314

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/314 af 21. februar 2019 om godkendelse af den teknologi, der anvendes i SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer til brug i personbiler med konventionel forbrændingsmotor og visse personbiler med hybridmotor, som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/1295

OJ L 51, 22.2.2019, p. 42–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 14/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/314/oj

22.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/314

af 21. februar 2019

om godkendelse af den teknologi, der anvendes i SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer til brug i personbiler med konventionel forbrændingsmotor og visse personbiler med hybridmotor, som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 12, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 14. maj 2018 forelagde leverandøren SEG Automotive Germany GmbH en ansøgning om godkendelse af den højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer til M1-køretøjer som miljøinnovation. Ansøgningen er blevet vurderet i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (2).

(2)

48 V-motorgeneratoren er en reversibel maskine, der kan fungere som enten en elektrisk motor, der omdanner elektrisk energi til mekanisk energi, eller som en generator, der omdanner mekanisk energi til elektrisk energi som en standardvekselstrømsgenerator. I den forelagte ansøgning fokuseres der på komponentens genereringsfunktion.

(3)

Ansøgeren foreslog to forskellige metoder til bestemmelse af systemets samlede virkningsgrad, hvor 48 V-motorgeneratorens virkningsgrad kombineres med 48 V/12 V-jævnstrømsomformerens virkningsgrad. Ved den første metode beregnes 48 V-motorgeneratorens og 48 V/12 V-jævnstrømsomformerens virkningsgrad hver for sig, mens motorgeneratorens og omformerens virkningsgrad beregnes sammen ved den anden metode (kombineret metode). Begge prøvningsprocedurer er i overensstemmelse med de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009. Sammenlignet med prøvningsmetoden som fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/785 (3) om godkendelse af effektive 12-volts-motorgeneratorer, indebærer prøvningsmetoderne for 48 V-motorgeneratorer en anden spænding og prøvestrøm, som tager højde for 48 V-motorgeneratorens særlige kendetegn.

(4)

Ifølge oplysningerne i ansøgningen er betingelserne og kriterierne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i artikel 2 og 4 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 opfyldt for begge de foreslåede casestudier. SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer, der anvendes i M1-køretøjer, bør derfor godkendes som miljøinnovation.

(5)

De prøvningsmetoder, der anvendes med henblik på bestemmelse af CO2-besparelserne ved SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer, bør godkendes. Det er kun emissionsbesparelser, som er certificeret på grundlag af en af de to prøvningsmetoder fastsat i denne afgørelse, der kan tages i betragtning ved bestemmelse af en fabrikants specifikke præstationsnormer i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009.

(6)

For at kunne bestemme CO2-besparelserne ved SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer er det nødvendigt at definere den basisteknologi, som generatorens virkningsgrad skal sammenholdes med. Det er under hensyntagen til sagkundskabens vurdering hensigtsmæssigt at overveje at anvende en vekselstrømsgenerator med en virkningsgrad på 67 % som basisteknologi ved bestemmelse af CO2-besparelserne i henhold til denne afgørelse.

(7)

Hvad angår hybride M1-køretøjer er prøvningsmetoderne baseret på visse betingelser, der kun gælder for køretøjer, for hvilke det er tilladt at anvende ukorrigerede målinger såsom brændstofforbrug eller CO2-emissioner målt under type 1-prøvning, jf. bilag 8 til FN/ECE-regulativ nr. 101. Derfor gælder anvendelsesområdet for denne afgørelse for alle M1-køretøjer med forbrændingsmotor, men kun for visse typer af hybride M1-køretøjer.

(8)

Besparelserne ved SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer kan delvis påvises ved hjælp af den prøvning, der er omhandlet i bilag XII til Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (4). Prøvningsmetoden for CO2-besparelser fra motorgeneratoren bør således tage højde for denne delvise dækning.

(9)

Hvis typegodkendelsesmyndigheden finder, at SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer ikke opfylder betingelserne for certificering, bør ansøgningen om certificering af besparelserne afvises.

(10)

Denne afgørelse bør til og med 2020 anvendes i relation til den prøvningsprocedure, der er omhandlet i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008. Fra 1. januar 2021 skal innovative teknologier vurderes i relation til den prøvningsprocedure, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (5).

(11)

Med henblik på fastsættelse af den generelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i de relevante typegodkendelsesdokumenter i overensstemmelse med bilag I, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (6), bør der fastsættes en individuel kode, der skal anvendes for den innovative teknologi til SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelse

Den teknologi, der anvendes i SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer, godkendes som innovativ teknologi i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, under forudsætning af at den innovative teknologi monteres i M1-køretøjer med forbrændingsmotor eller i hybride M1-køretøjer, for hvilke betingelserne i punkt 6.3.2, nr. 2 eller 3, i bilag 8 til FN/ECE-regulativ nr. 101 er opfyldt.

Artikel 2

Definitioner

Med henblik på denne afgørelse forstås der ved »48 V-motorgenerator«: en reversibel maskine, der kan fungere som enten en elektrisk motor, der omdanner elektrisk energi til mekanisk energi, eller som en generator, der omdanner mekanisk energi til elektrisk energi som en standardvekselstrømsgenerator. I denne afgørelse fokuseres der på komponentens genereringsfunktion.

Artikel 3

Ansøgning om certificering af CO2-besparelser

1.   En fabrikant kan ansøge om certificering af CO2-besparelserne ved en eller flere effektive SEG Automotive Germany GmbH højeffektive 48 V-motorgeneratorer (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer, der er beregnet til anvendelse i M1-køretøjer, som opfylder betingelserne i artikel 1.

2.   En ansøgning om certificering af besparelserne ved en eller flere af SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgeneratorer (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer ledsages af en uafhængig verifikationsrapport, som bekræfter, at tærsklen for CO2-besparelser på 1 g CO2/km som fastsat i artikel 9 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 er nået.

3.   Typegodkendelsesmyndigheden afviser en ansøgning om certificering, hvis den finder, at motorgeneratoren med omformer eller motorgeneratorerne med omformere er monteret i køretøjer, som ikke opfylder betingelserne i artikel 1, eller hvis CO2-besparelserne ligger under den tærskel, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

Artikel 4

Certificering af CO2-besparelser

1.   Reduktionen af CO2-emissioner ved brug af SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer bestemmes ved brug af en af de metoder, der er angivet i bilaget.

2.   Hvis en fabrikant ansøger om certificering af CO2-besparelserne ved mere end én af SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgeneratorer (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer i forbindelse med én køretøjstype, bestemmer typegodkendelsesmyndigheden, hvilken af de afprøvede motorgeneratorer med omformer, der giver de laveste CO2-besparelser, og angiver disse besparelser i de relevante typegodkendelsesdokumenter. Denne værdi angives også i typeattesten i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

3.   Typegodkendelsesmyndigheden registrerer den verifikationsrapport og de prøvningsresultater, på grundlag af hvilke besparelserne er blevet bestemt, og stiller disse oplysninger til rådighed for Kommissionen på dennes anmodning.

Artikel 5

Miljøinnovationskode

Miljøinnovationskoden »27« anføres i typegodkendelsesdokumenterne, hvor der henvises til denne afgørelse, jf. artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011.

Artikel 6

Anvendelsesområde

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 31. december 2020.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 af 25. juli 2011 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/785 af 5. maj 2017 om godkendelse af effektive 12-volts-motorgeneratorer til anvendelse i personbiler med konventionelle forbrændingsmotorer som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 118 af 6.5.2017, s. 20).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»Rammedirektiv«) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).


BILAG

Metode til bestemmelse af CO2-besparelserne ved SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer, der monteres i køretøjer i overensstemmelse med de i artikel 1 fastsatte betingelser.

1.   INDLEDNING

For at bestemme de CO2-besparelser, som kan tilskrives genereringsfunktionen i SEG Automotive Germany GmbH's højeffektive 48 V-motorgenerator (BRM) (i det følgende benævnt »48 V-motorgenerator« eller »motorgenerator«) med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer til brug i køretøjer i overensstemmelse med betingelserne i artikel 1, er det nødvendigt at specificere følgende:

(1)

prøvningsbetingelser

(2)

prøvningsudstyr

(3)

procedure til bestemmelse af den samlede virkningsgrad

(4)

procedure til bestemmelse af CO2-besparelserne

(5)

procedure til bestemmelse af usikkerheden i CO2-besparelserne.

Der kan anvendes to forskellige metoder til at bestemme CO2-besparelserne. Metoderne beskrives som følger.

2.   SYMBOLER, PARAMETRE OG ENHEDER

Latinske symboler

Formula

CO2-besparelser [g CO2/km]

CO2

Carbondioxid

CF

Omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) [gCO2/l] som fastsat i tabel 3

h

Frekvens som fastsat i tabel 1

i

Antal driftspunkter

I

Strømstyrke, ved hvilken målingen gennemføres [A]

l

Antal målinger af prøven for 48 V/12 V-jævnstrømsomformeren

m

Antal målinger af prøven for 48 V-motorgeneratoren

M

Drejningsmoment [Nm]

n

Omdrejningsfrekvens [min-1] som fastsat i tabel 1

P

Effekt [W]

Formula

Standardafvigelse for 48 V/12 V-jævnstrømsomformerens middelvirkningsgrad [%]

Formula

Standardafvigelse for 48 V-motorgeneratorens virkningsgrad [%]

Formula

Standardafvigelse for 48 V-motorgeneratorens middelvirkningsgrad [%]

Formula

Standardafvigelse for den samlede virkningsgrad [%]

Formula

Standardafvigelse for de samlede CO2-besparelser [g CO2/km]

U

Prøvespænding, ved hvilken målingen gennemføres [V]

v

Gennemsnitlig kørehastighed for NEDC (New European Drive Cycle) [km/h]

VPe

Faktisk effektforbrug [l/kWh] som fastsat i tabel 2

Græske symboler

Δ

Forskel

ηB

Basisvekselstrømsgeneratorens virkningsgrad [%]

ηDCDC

48 V/12 V-jævnstrømsomformerens virkningsgrad [%]

Formula

48 V/12 V-jævnstrømsomformerens middelvirkningsgrad [%]

ηMG

48 V-motorgeneratorens virkningsgrad [%]

Formula

48 V-motorgeneratorens middelvirkningsgrad ved driftspunkt i [%]

ηTOT

Samlet virkningsgrad [%]

Nedre indeks

Indeks (i) vedrører driftspunkt

Indeks (j) vedrører måling af prøven

MG

Motorgenerator

m

Mekanisk

RW

Faktiske brugsforhold

TA

NEDC-typegodkendelsesforhold

B

Referenceværdi

3.   METODE 1 (»ADSKILT METODE«)

3.1.   48 V-motorgeneratorens virkningsgrad

48 V-motorgeneratorens virkningsgrad bestemmes i overensstemmelse med ISO 8854:2012 med undtagelse af de elementer, der er anført i dette punkt.

Det skal godtgøres over for typegodkendelsesmyndigheden, at den effektive 48 V-motorgenerators omdrejningsfrekvensområder er i overensstemmelse med dem i tabel 1. Målingerne foretages ved forskellige driftspunkter som fastlagt i tabel 1. Den effektive 48 V-motorgenerators strømstyrke fastsættes til halvdelen af den nominelle strøm for alle driftspunkter. For hver omdrejningsfrekvens holdes motorgeneratorens spænding og udgangsstrøm konstant, idet spændingen holdes på 52 V.

Tabel 1

Driftspunkter

Driftspunkt

i

Holdetid

[s]

Omdrejningsfrekvens

ni [min– 1]

Frekvens

hi

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

Virkningsgraden ved hvert driftspunkt beregnes efter formel 1:

Formel 1

Formula

Alle målinger af virkningsgraden foretages mindst fem (5) gange i træk. Gennemsnittet af målingerne ved hvert driftspunkt (Formula) beregnes.

Virkningsgraden for genereringsfunktionen (ηMG) beregnes efter følgende formel 2:

Formel 2

Formula

3.2.   48 V/12 V-jævnstrømsomformerens virkningsgrad

48 V/12 V-jævnstrømsomformerens virkningsgrad bestemmes på følgende betingelser:

Udgangsspænding på 14,3 V

Udgangsstrøm lig 48 V/12 V-jævnstrømsomformerens nominelle effekt divideret med 14,3 V

48 V/12 V-jævnstrømsomformerens nominelle effekt skal være den kontinuerlige udgangseffekt ved 12 V-siden, som fabrikanten af jævnstrømsomformeren garanterer, jf. betingelserne i ISO 8854:2012.

48 V/12 V-jævnstrømsomformerens virkningsgrad måles mindst fem (5) gange i træk. Gennemsnittet af målingerne (Formula) beregnes og anvendes i beregningerne som fastsat i punkt 3.3.

3.3.   Samlet virkningsgrad og besparelse i mekanisk effekt

Den samlede virkningsgrad for 48 V-motorgeneratoren med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer beregnes efter formel 3:

Formel 3

Formula

Genereringsfunktionen for 48 V-motorgeneratoren med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer fører til besparelser i mekanisk effekt under faktiske brugsforhold (ΔPmRW) og NEDC-typegodkendelsesforhold (ΔPmTA) som fastsat i formel 4.

Formel 4

ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA

I den sammenhæng beregnes besparelsen i mekanisk effekt under faktiske brugsforhold (ΔPmRW) efter formel 5 og besparelsen i mekanisk effekt under NEDC-typegodkendelsesforhold (ΔPmTA) efter formel 6:

 

Formel 5

Formula

 

Formel 6

Formula

hvor

PRW

:

Effektforbruget under faktiske brugsforhold [W], som anslås til 750 W

PTA

:

Effektforbruget under NEDC-typegodkendelsesforhold [W], som anslås til 350 W

ηB

:

Basisvekselstrømsgeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 %.

3.4.   Beregning af CO2-besparelserne

CO2-besparelserne ved 48 V-motorgeneratoren med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer beregnes efter formel 7:

Formel 7

Formula

hvor

v

:

Gennemsnitlig kørehastighed for NEDC [km/h], som er 33,58 km/h

VPe

:

Faktisk effektforbrug som fastsat i tabel 2:

Tabel 2

Faktisk effektforbrug

Motortype

Faktisk effektforbrug (VPe)

[l/kWh]

Benzin

0,264

Benzin med turbolader

0,280

Diesel

0,220

CF

:

Omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) [gCO2/l] som fastsat i tabel 3:

Tabel 3

Brændstofomregningsfaktor

Brændstoftype

Omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) (CF)

[gCO2/l]

Benzin

2 330

Diesel

2 640

3.5.   Beregning af den statistiske fejlmargin

Den statistiske fejlmargin af resultaterne af prøvningsmetoden som følge af målingerne skal kvantificeres. For hvert driftspunkt beregnes standardafvigelsen efter formel 8:

Formel 8

Formula

Standardafvigelsen for den effektive 48 V-motorgenerators virkningsgrad (Formula) beregnes efter formel 9:

Formel 9

Formula

Standardafvigelsen for 48 V/12 V-jævnstrømsomformerens virkningsgrad (Formula) beregnes efter formel 10:

Formel 10

Formula

Standardafvigelsen for virkningsgraden af motorgeneratoren (Formula) og 48 V/12 V-jævnstrømsomformeren (Formula) fører til en usikkerhed i CO2-besparelserne (Formula). Denne usikkerhed beregnes efter formel 11:

Formel 11

Formula

4.   METODE 2 (»KOMBINERET METODE«)

4.1.   Virkningsgrad for 48 V-motorgeneratoren med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer

Virkningsgraden for 48 V-motorgeneratoren med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer bestemmes i overensstemmelse med ISO 8854:2012 med undtagelse af de elementer, der er anført i dette punkt.

Det skal godtgøres over for typegodkendelsesmyndigheden, at den effektive 48 V-motorgenerators omdrejningshastighedsområder er i overensstemmelse med dem i tabel 1.

Målingerne foretages ved forskellige driftspunkter som fastlagt i tabel 1. Strømstyrken for den effektive 48 V-motorgenerator med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer fastsættes til halvdelen af 48 V/12 V-jævnstrømsomformerens nominelle strøm for alle driftspunkter.

48 V/12 V-jævnstrømsomformerens nominelle strøm fastsættes til 48 V/12 V-jævnstrømsomformerens nominelle udgangseffekt divideret med 14,3 V. 48 V/12 V-jævnstrømsomformerens nominelle effekt skal være den kontinuerlige udgangseffekt ved 12 V-siden, som fabrikanten af jævnstrømsomformeren garanterer, jf. betingelserne i ISO 8854:2012.

For hver omdrejningshastighed holdes motorgeneratorens spænding og udgangsstrøm konstant, idet spændingen holdes på 52 V.

Virkningsgraden ved hvert driftspunkt beregnes efter formel 12:

Formel 12

Formula

Alle målinger af virkningsgraden foretages mindst fem (5) gange i træk. Gennemsnittet af målingerne ved hvert driftspunkt (Formula) beregnes.

Virkningsgraden for genereringsfunktionen (ηTOT) beregnes efter formel 13:

Formel 13

Formula

Målingsopstillingen skal gøre det muligt at måle virkningsgraden for 48 V-motorgeneratoren alene.

4.2.   Konservativ tilgang til bestemmelse af virkningsgraden for 48 V-motorgeneratoren med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer

For at kunne anvende proceduren i punkt 4.1 til bestemmelse af ηTOT skal det påvises, at den virkningsgrad for 48 V-motorgeneratoren alene, der opnås under overholdelse af betingelserne i punkt 4.1, er lavere end den virkningsgrad, der opnås under overholdelse af betingelserne i punkt 3.1.

4.3.   Besparelse i mekanisk effekt

Genereringsfunktionen for 48 V-motorgeneratoren med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer fører til besparelser i mekanisk effekt under faktiske brugsforhold (ΔPmRW) og typegodkendelsesforhold (ΔPmTA) som fastsat i formel 14.

Formel 14

ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA

I den sammenhæng beregnes besparelsen i mekanisk effekt under faktiske brugsforhold (ΔPmRW) efter formel 15 og besparelsen i mekanisk effekt under typegodkendelsesforhold (ΔPmTA) efter formel 16:

 

Formel 15

Formula

 

Formel 16

Formula

hvor

PRW

:

Effektforbruget under faktiske brugsforhold [W], som anslås til 750 W

PTA

:

Effektforbruget under NEDC-typegodkendelsesforhold [W], som anslås til 350 W

ηB

:

Basisvekselstrømsgeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 %.

4.4.   Beregning af CO2-besparelserne

CO2-besparelserne ved 48 V-motorgeneratoren med 48 V/12 V-jævnstrømsomformer beregnes efter formel 17:

Formel 17

Formula

hvor

v

:

Gennemsnitlig kørehastighed for NEDC [km/h], som er 33,58 km/h

VPe

:

Faktisk effektforbrug som fastsat i tabel 2.

CF

:

Omregningsfaktor (l/100 km) — (g CO2/km) [gCO2/l] som fastsat i tabel 3

4.5.   Beregning af den statistiske fejlmargin

Den statistiske fejlmargin af resultaterne af prøvningsmetoden som følge af målingerne skal kvantificeres. For hvert driftspunkt beregnes standardafvigelsen efter formel 18:

Formel 18

Formula

Standardafvigelsen for den effektive 48 V-motorgenerator med 48 V/12 V-jævnstrømsomformers virkningsgrad (Formula) beregnes efter formel 19:

Formel 19

Formula

Standardafvigelsen for motorgeneratorens og 48 V/12 V-jævnstrømsomformerens virkningsgrad fører til en usikkerhed i CO2-besparelserne (Formula). Denne usikkerhed beregnes efter formel 20:

Formel 20

Formula

5.   AFRUNDING

Den beregnede værdi for CO2-besparelserne (Formula) og den statistiske fejlmargin for CO2-besparelserne (Formula)skal rundes op til højst to decimaler.

Hver værdi i beregningen af CO2-besparelserne kan anvendes som eksakt værdi eller skal rundes op til det mindste antal decimaler, der gør det muligt for den maksimale samlede indvirkning (dvs. den kombinerede indvirkning af alle afrundede værdier) på besparelserne at være på mindre end 0,25 g CO2/km.

6.   STATISTISK SIGNIFIKANS (for begge metoder)

Det skal for hver type, variant og version af et køretøj udstyret med den effektive 48 V-motorgenerator påvises, at usikkerheden i CO2-besparelserne beregnet efter formel 7 eller formel 17 ikke er større end forskellen mellem de samlede CO2-besparelser og den minimumstærskel for besparelser, der er angivet i artikel 9, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 (1) (se formel 21).

Formel 21

Formula

hvor:

MT

:

minimumstærskel [g CO2/km]

Formula

:

samlede CO2-besparelser [g CO2/km]

Formula

:

standardafvigelse for de samlede CO2-besparelser [g CO2/km]

Formula

:

Justeringskoefficient for CO2 på grund af den positive forskel mellem den effektive 48 V-motorgenerator med 48 V/12 V-jævnstrømsomformers og basisvekselstrømsgeneratorens masse. Til Formula anvendes dataene i tabel 4.

Tabel 4

Justeringskoefficient for CO2 på grund af den ekstra masse

Brændstoftype

Justeringskoefficient for CO2 på grund af den positive masseforskel (Formula)

[g CO2/km]

Benzin

0,0277 · Δm

Diesel

0,0383 · Δm

Δm (i tabel 4) er den ekstra masse som følge af monteringen af 48 V-motorgeneratoren og 48 V/12 V-jævnstrømsomformeren. Det er den positive forskel mellem den effektive 48 V-motorgenerator med 48 V/12 V-jævnstrømsomformers og basisvekselstrømsgeneratorens masse. Basisvekselstrømsgeneratorens masse er 7 kg. Den ekstra masse skal verificeres og bekræftes i den verifikationsrapport, der indgives til typegodkendelsesmyndigheden sammen med ansøgningen om certificering.


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 af 25. april 2014 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 af 26.4.2014, s. 57).


Top