EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0254

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/254 af 9. november 2018 om tilpasning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (EØS-relevant tekst.)

C/2018/7375

OJ L 43, 14.2.2019, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/254/oj

14.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/254

af 9. november 2018

om tilpasning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (1), særlig artikel 49, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EU) nr. 1315/2013 er det muligt at tilpasse de vejledende kort over det transeuropæiske transportnet (TEN-T), der er udvidet til bestemte nabolande baseret på aftaler på højt plan om transportinfrastrukturerne mellem Unionen og de pågældende nabolande.

(2)

Der blev den 24. november 2017 mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab (Republikken Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Republikken Moldova og Ukraine) undertegnet aftaler på højt plan om tilpasningen af den vejledende udvidelse af kortene over de samlede transeuropæiske transportnet og om identifikation af hovednettets forbindelser på kortene over det samlede net. Aftalen på højt plan mellem Unionen og Georgien blev undertegnet den 18. juli 2018. Aftalerne vedrører jernbanestrækninger og vejnet såvel som havne og lufthavne. Med tilpasningen af de vejledende kort over det samlede net og især fastlæggelsen af det vejledende hovednet vil Unionen bedre kunne målrette sit samarbejde med de pågældende lande i Det Østlige Partnerskab.

(3)

Forordning (EU) nr. 1315/2013 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EU) nr. 1315/2013 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

I bilag III foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit 15 (Republikken Armenien, Aserbajdsjan og Georgien) tilføjes følgende kort (15.3 og 15.4 vedrørende Republikken Armenien):

» Image 1

Image 2 «

2)

I afsnit 15 (Republikken Armenien, Aserbajdsjan og Georgien) tilføjes følgende kort (15.5 og 15.6 vedrørende Aserbajdsjan):

» Image 3

Image 4 «

3)

I afsnit 15 (Republikken Armenien, Aserbajdsjan og Georgien) tilføjes følgende kort (15.7 og 15.8 vedrørende Georgien):

» Image 5

Image 6 «

4)

I afsnit 16 (Hviderusland, Republikken Moldova og Ukraine) tilføjes følgende kort (16.3 og 16.4 vedrørende Hviderusland):

» Image 7

Image 8 «

5)

I afsnit 16 (Hviderusland, Republikken Moldova og Ukraine) tilføjes følgende kort (16.5 og 16.6 vedrørende Republikken Moldova):

» Image 9

Image 10 «

6)

I afsnit 16 (Hviderusland, Republikken Moldova og Ukraine) tilføjes følgende kort (16.7 og 16.8 vedrørende Ukraine):

» Image 11

Image 12 «


Top