Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0069

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/69 af 16. januar 2019 om tekniske specifikationer for signalvåben og gas- og signalvåben i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben (EØS-relevant tekst.)

C/2019/108

OJ L 15, 17.1.2019, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/69/oj

17.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2019/69

af 16. januar 2019

om tekniske specifikationer for signalvåben og gas- og signalvåben i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben (1), særlig artikel 10a, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til bilag I til direktiv 91/477/EØF er genstande, som falder inden for definitionen af et skydevåben ifølge nævnte direktiv, ikke omfattet af denne definition, hvis de er bygget med henblik på alarmanlæg, signalering eller redningsaktioner, under forudsætning af at de kun kan anvendes til dette præcise formål.

(2)

Nogle af de anordninger, som er bygget med henblik på alarmanlæg, signalering eller redningsaktioner, og som i øjeblikket er til rådighed på markedet, kan let ombygges til skydevåben ved hjælp af almindeligt værktøj. For at blive betragtet som signalvåben eller gas- og signalvåben i henhold til direktiv 91/477/EØF og dermed blive fritaget for de kontroller, som gør sig gældende for skydevåben i henhold til nævnte direktiv, skal anordninger være konstrueret på en sådan måde, at de ikke kan ændres ved hjælp af almindeligt værktøj, således at de kan udsende eller kan ombygges til at udsende et hagl, en kugle eller et projektil ved hjælp af et brændbart drivmiddel.

(3)

De i betragtning 2 beskrevne specifikationer bør udgøre en del af en pakke af tekniske specifikationer med henblik på at sikre, at en anordning ikke kan ombygges til at udsende et hagl, en kugle eller et projektil ved hjælp af et brændbart drivmiddel. Da løbet på en anordning er af afgørende betydning for, om anordningen kan ombygges til et skydevåben, skal løbet være af en sådan art, at det ikke kan fjernes eller ændres, uden at hele anordningen gøres ubrugelig. In addition, irremovable barriers should be inserted in the barrel, and the cartridge chamber and barrel should be offset, tilted or staggered in such a way as to prevent ammunition from being loaded in and fired from the device.

(4)

For at sikre, at de tekniske specifikationer for signalvåben og gas- og signalvåben er passende for de mange forskellige typer af eksisterende signalvåben og gas- og signalvåben, bør specifikationerne i dette direktiv tage højde for almindeligt anerkendte internationale standarder og værdier for patroner og kamre for signalvåben og gas- og signalvåben, særlig tabel VIII i »Tables of Dimensions of Cartridges and Chambers (TDCC)« udarbejdet af Den Permanente Internationale Kommission for afprøvning af håndskydevåben (C.I.P.).

(5)

For at forhindre, at signalvåben og gas- og signalvåben let kan ombygges til skydevåben, bør medlemsstaterne sikre, at våben fremstillet i eller importeret til Unionen underlægges kontroller med henblik på at fastslå overensstemmelsen med de tekniske specifikationer fastlagt ved dette direktiv. Disse kontroller kan bl.a. omfatte kontrol af forskellige modeller eller typer af anordninger, kontrol af individuelle anordninger, eller begge dele.

(6)

Det bør kræves, at medlemsstaterne på anmodning videregiver oplysninger om de kontroller, de har udført på signalvåben og gas- og signalvåben, til de øvrige medlemsstater. For at lette denne udveksling af oplysninger bør det kræves, at medlemsstaterne udpeger mindst ét nationalt kontaktpunkt, der kan formidle oplysningerne til de øvrige medlemsstater.

(7)

Med henblik på at lette udførelsen af kontroller af signalvåben og gas- og signalvåben bør medlemsstaterne samarbejde med hinanden i forbindelse med udførelsen af sådanne kontroller.

(8)

Denne forordning tilsidesætter ikke artikel 3 i direktiv 91/477/EØF.

(9)

I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter (2) har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(10)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 13b, stk. 1, i direktiv 91/477/EØF —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Tekniske specifikationer

For at en anordning ikke skal betragtes som et skydevåben i henhold til direktiv 91/477/EØF, sikrer medlemsstaterne, at anordninger med et patronkammer, som kun er beregnet til at affyre løse skud, lokalirriterende midler, andre aktive stoffer eller pyroteknisk ammunition, til enhver tid opfylder de tekniske specifikationer i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Kontrol af opfyldelsen af de tekniske specifikationer

1.   Medlemsstaterne sikrer, at anordninger som omhandlet i artikel 1 underlægges kontroller med henblik på at fastslå, om de opfylder de tekniske specifikationer som fastsat i bilaget.

2.   Medlemsstaterne samarbejder indbyrdes i forbindelse med udførelsen af kontroller som omhandlet i stk. 1.

Artikel 3

Udveksling af oplysninger

En medlemsstat videregiver resultaterne af de kontroller, den har foretaget, til en anden medlemsstat, når denne anmoder herom jf. artikel 2. I den forbindelse udpeger hver medlemsstat mindst ét nationalt kontaktpunkt, der kan formidle sådanne resultater, og medlemsstaterne fremsender nærmere oplysninger om de nationale kontaktpunkter til Kommissionen.

Artikel 4

Overgangsbestemmelser

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 17. januar 2020. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  OJ L 256, 13.9.1991, p. 51

(2)  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.


BILAG

Tekniske specifikationer for anordninger nævnt under artikel 1

1.

Anordningerne er fremstillet på en sådan måde, at følgende krav er opfyldt:

a)

anordningerne kan kun affyre pyroteknisk ammunition, hvis et mellemstykke er fastgjort på mundingen.

b)

anordningen er forsynet med en permanent indretning, der forhindrer affyring af patroner ladet med faste hagl (enkeltskud eller repeter), faste kugler eller faste projektiler.

c)

anordningerne er konstrueret til en patron, der er opført i, og som overholder kravene til, de dimensioner og andre standarder, der henvises til i tabel VIII i »Tables of Dimensions of Cartridges and Chambers (TDCC)« udarbejdet af Den Permanente Internationale Kommission for afprøvning af håndskydevåben (C.I.P.), da denne tabel anvendes i den version, der er gældende på tidspunktet for vedtagelsen af dette direktiv.

2.

Anordningerne kan ikke ved hjælp af almindeligt værktøj ændres således, at de kan udsende eller ombygges til at udsende et hagl, en kugle eller et projektil ved hjælp af et brændbart drivmiddel.

3.

Alle anordningernes væsentlige dele er konstrueret på en sådan måde, at de ikke kan påsættes eller anvendes som væsentlige dele i skydevåben.

4.

Anordningernes løb kan ikke fjernes eller ændres, uden at anordningen lider væsentlig skade eller ødelægges derved.

5.

I tilfælde, hvor anordningens løb ikke er længere end 30 cm eller anordningens samlede længde ikke overstiger 60 cm, skal der være permanente blokeringer i hele løbets længde, således at et hagl, en kugle eller et projektil ikke kan passere løbet ved hjælp af et brændbart drivmiddel, og således at eventuelt ikke udfyldt plads ved mundingen ikke overstiger en længde på 1 cm.

6.

I tilfælde, hvor anordningen ikke er omfattet af punkt 5, skal der være permanente blokeringer i mindst en tredjedel af løbets længde, således at et hagl, en kugle eller et projektil ikke kan passere løbet ved hjælp af et brændbart drivmiddel, og således at eventuelt ikke udfyldt plads ved mundingen ikke overstiger en længde på 1 cm.

7.

I alle tilfælde, hvad enten anordningen er omfattet af punkt 5 eller punkt 6, skal den første blokering i løbet placeres så tæt på anordningens kammer som muligt, på en sådan måde, at gas kan strømme ud af udgangshullerne.

8.

For anordninger, der udelukkende er konstrueret til at affyre løse skud, skal de blokeringer, der er omhandlet i punkt 5 eller punkt 6, udfylde hele løbet, bortset fra et eller flere udgangshuller til udligning af gastrykket. Derudover skal blokeringerne udfylde hele løbet, således at der ikke kan affyres gas fra den forreste del af anordningen.

9.

Alle blokeringer er permanente og kan ikke fjernes uden at ødelægge anordningens kammer eller løb.

For anordninger, der udelukkende er konstrueret til at affyre løse skud, er blokeringerne fremstillet af et materiale, der kan modstå skæring, boring og slibning (eller enhver anden lignende handling), og som har en hårdhed på mindst 700 HV 30 (jf. Vickers hårdhedsmåling).

For anordninger, der ikke er omfattet af andet afsnit i dette punkt, er blokeringerne fremstillet af et materiale, der kan modstå skæring, boring og slibning (eller enhver anden lignende handling), og som har en hårdhed på mindst 610 HV 30. Løbet kan have en kanal langs dets akse, der gør det muligt at bortlede lokalirriterende midler eller andre aktive stoffer fra anordningen.

I begge tilfælde skal løbene konstrueres således, at følgende ikke kan forekomme:

a)

Der kan ikke laves et hul i løbets længderetning, og et eksisterende hul i løbets længderetning kan ikke udvides.

b)

Løbet kan ikke fjernes, medmindre anordningens ramme og kammeret ubrugeliggøres herved, eller når hele anordningen ændres så meget herved, at den ikke kan anvendes til at fremstille et skydevåben uden væsentlige reparationer eller tilføjelser.

10.

Patronkammeret og løbet drejes, vippes eller forskydes i forhold til hinanden, således at der ikke kan indsættes ammunition i eller affyres ammunition fra anordningen. Hvis der er tale om anordninger af revolvertypen skal:

a)

de forreste åbninger i tromlens kamre indsnævres for at sikre, at kugler blokeres i kamrene.

b)

disse åbninger forskydes i forhold til kammeret.


Top