EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0068

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/68 af 16. januar 2019 om tekniske specifikationer for mærkning af skydevåben og væsentlige dele heraf i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben (EØS-relevant tekst.)

C/2019/109

OJ L 15, 17.1.2019, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/68/oj

17.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2019/68

af 16. januar 2019

om tekniske specifikationer for mærkning af skydevåben og væsentlige dele heraf i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben (1), særlig artikel 4, stk. 2a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 91/477/EØF skal medlemsstaterne sikre, at skydevåben og væsentlige dele heraf, hvad enten de udgør en del af et skydevåben eller sælges særskilt, forsynes med en tydelig, permanent og unik mærkning. I artikel 4, stk. 2, i direktivet fastlægges de oplysninger, der skal indgå i mærkningen for at øge sporbarheden af skydevåben og væsentlige dele heraf samt for at lette deres frie bevægelighed. For meget små væsentlige dele er de oplysninger, der skal indgå i mærkningen, begrænset til et serienummer eller en alfanumerisk eller digital kode. I henhold til direktivets artikel 4, stk. 4, skal medlemsstaterne oprette et dataregistreringssystem og registrere alle de oplysninger, som er nødvendige for at kunne spore og identificere skydevåben, herunder oplysninger om mærkningen af et skydevåben og dets væsentlige dele og oplysninger om eventuelle ombygninger eller ændringer af et skydevåben, der fører til en ændring i dets kategori eller underkategori, bl.a. oplysninger om den enhed, som har erstattet eller ændret en væsentlig del.

(2)

I tilfælde af en overførsel fra statslige lagre med henblik på permanent civil brug skal identiteten af den overførende enhed også indgå i mærkningen. Med mindre identiteten allerede er en del af den eksisterende mærkning, skal den medtages ved overførslen til civil brug.

(3)

I henhold til direktiv 91/477/EØF skal medlemsstaterne også sikre, at hver basispakke med komplet ammunition forsynes med mærkning med angivelse af fabrikantens navn, sendingens (partiets) identifikationsnummer samt kaliber og ammunitionstype. På grund af den nuværende markedspraksis for emballering af ammunition og den aktuelle teknologi er det på nuværende tidspunkt ikke nødvendigt at fastlægge tekniske specifikationer for denne mærkning. Dette direktiv bør derfor kun finde anvendelse på mærkningen af skydevåben og væsentlige dele heraf (herunder meget små væsentlige dele).

(4)

Passende skriftstørrelser for mærkningen er af afgørende betydning for at opfylde målet om at øge sporbarheden af skydevåben og væsentlige dele heraf. I de tekniske specifikationer bør der derfor fastsættes en mindste skriftstørrelse, som medlemsstaterne skal overholde, når de fastsætter skriftstørrelsen for mærkningen i deres nationale lovgivning.

(5)

Under henvisning til De Forenede Nationers internationale standarder for kontrol med håndvåben (ISACS) vedrørende mærkning og registrering bør rammer og låsestole fremstillet af ikke-metalliske materialer af en art, der kan begrænse mærkningens tydelighed og bestandighed (for eksempel rammer eller låsestole lavet af visse kategorier af polymerer), have deres mærkning præget i en metalplade, der indlejres permanent i rammens eller låsestolens materiale. Det bør stå medlemsstaterne frit for at tillade anvendelsen af en anden teknik, som for eksempel dybdegravering med laserstråler, som sikrer en tilsvarende grad af tydelighed og bestandighed for mærkningen af rammer og låsestole fremstillet af ikkemetalliske materialer.

(6)

For at fremme sporbarheden for skydevåben og væsentlige dele heraf i medlemsstaternes dataregistreringssystem bør medlemsstaterne kun kunne vælge mellem det latinske, det kyrilliske eller det græske alfabet, når de fastsætter, hvilket alfabet eller hvilke alfabeter der må anvendes til mærkning af skydevåben og væsentlige dele heraf. På samme måde bør de talsystemer, der anvendes til mærkning af skydevåben og væsentlige dele heraf, begrænses til arabertal eller romertal, som fastsat af hver enkelt medlemsstat.

(7)

Dette direktiv tilsidesætter ikke artikel 3 i direktiv 91/477/EØF.

(8)

I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter (2) har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(9)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 13b, stk. 1, i direktiv 91/477/EØF —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Dette direktiv finder anvendelse på skydevåben og væsentlige dele heraf, men ikke på basispakker med komplet ammunition.

Artikel 2

Tekniske specifikationer for mærkning af skydevåben og væsentlige dele heraf

Medlemsstaterne sikrer, at den mærkning, der kræves i henhold til artikel 4 i direktiv 91/477/EØF, overholder de tekniske specifikationer i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 3

Gennemførelsesbestemmelser

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 17. januar 2020. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 256 af 13.9.1991, s. 51.

(2)  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.


BILAG

Tekniske specifikationer for mærkning af skydevåben og væsentlige dele heraf

1.

Den skriftstørrelse, der anvendes til mærkningen, fastsættes af medlemsstaten. Den størrelse eller mindstestørrelse, som fastsættes af hver enkelt medlemsstat, skal være mindst 1,6 mm. Om nødvendigt kan der anvendes en mindre skriftstørrelse til mærkningen af væsentlige dele, der er for små til at blive mærket i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 91/477/EØF.

2.

For rammer eller låsestole fremstillet af et ikkemetallisk materiale af en art, der angives af medlemsstaten, påføres mærkningen en metalplade, som er permanent indlejret i det materiale, som rammen eller låsestolen er fremstillet af, på en sådan måde, at:

a)

pladen ikke nemt eller uden videre kan fjernes, og

b)

en del af rammen eller låsestolen vil blive ødelagt, hvis man fjerner pladen.

Medlemsstater kan også tillade anvendelsen af andre teknikker til mærkning af sådanne rammer eller låsestole, såfremt disse teknikker sikrer en tilsvarende grad af tydelighed og bestandighed af mærkningen.

Når medlemsstaterne fastsætter, hvilke ikke-metalliske materialer der skal angives i forbindelse med denne specifikation, skal de tage hensyn til, i hvilket omfang materialet kan kompromittere tydeligheden og bestandigheden af mærkningen.

3.

Det alfabet, der anvendes til mærkningen, fastsættes af medlemsstaten. Det alfabet eller de alfabeter, der fastsættes af hver enkelt medlemsstat, skal være det latinske, det kyrilliske eller det græske.

4.

Det talsystem, der anvendes til mærkningen, fastsættes af medlemsstaten. Det talsystem eller de talsystemer, som fastsættes af hver enkelt medlemsstat, skal være arabertal eller romertal.

Top