EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1871

Kommissionens forordning (EU) 2018/1871 af 23. november 2018 om registrering af en geografisk betegnelse for spiritus i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 (»Карнобатска гроздова ракия«/»Гроздова ракия от Карнобат«/»Karnobatska grozdova rakya«/»Grozdova rakya ot Karnobat« (GB))

C/2018/7995

OJ L 306, 30.11.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1871/oj

30.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1871

af 23. november 2018

om registrering af en geografisk betegnelse for spiritus i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 (»Карнобатска гроздова ракия«/»Гроздова ракия от Карнобат«/»Karnobatska grozdova rakya«/»Grozdova rakya ot Karnobat« (GB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (1), særlig artikel 17, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i forordning (EF) nr. 110/2008 behandlet Bulgariens ansøgning om registrering af de geografiske betegnelser »Карнобатска гроздова ракия«/»Гроздова ракия от Карнобат«/»Karnobatska grozdova rakya«/»Grozdova rakya ot Karnobat«.

(2)

Efter at have konkluderet, at ansøgningen er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008, har Kommissionen i medfør af artikel 17, stk. 6, i samme forordning offentliggjort hovedspecifikationerne i den tekniske dokumentation i Den Europæiske Unions Tidende (2).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 17, stk. 7, i forordning (EF) nr. 110/2008, skal betegnelserne »Карнобатска гроздова ракия«/»Гроздова ракия от Карнобат«/»Karnobatska grozdova rakya«/»Grozdova rakya ot Karnobat« registreres i bilag III til nævnte forordning.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Spiritus —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 indsættes følgende linje i produktkategorien »Vinbrændevin«:

»Vinbrændevin

»Карнобатска гроздова ракия«/»Гроздова ракия от Карнобат«/»Karnobatska grozdova rakya«/»Grozdova rakya ot Karnobat«

Bulgarien«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.

(2)  EUT C 296 af 7.9.2017, s. 23.


Top