EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1870

Rådets afgørelse (EU) 2018/1870 af 26. november 2018 om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om ændring af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas

ST/13447/2018/INIT

OJ L 306, 30.11.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1870/oj

30.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/4


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/1870

af 26. november 2018

om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om ændring af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 (1) blev der indført horisontale ændringer i Unionens visum- og grænseregler, og et kortvarigt ophold blev defineret som højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.

(2)

Det er nødvendigt at integrere denne nye definition i aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas (2) for at harmonisere Unionens ordning for visum til kortvarigt ophold.

(3)

Den 9. oktober 2014 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Den Føderative Republik Brasilien om en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om ændring af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas (»aftalen«). Forhandlingerne blev afsluttet med et positivt resultat ved paraferingen af aftalen den 31. oktober 2017.

(4)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF (3); Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(5)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF (4); Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(6)

Aftalen bør undertegnes, og teksten til den erklæring, der er knyttet som bilag til denne afgørelse, og teksten til de fælles erklæringer, der er knyttet til aftalen, bør godkendes på Unionens vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om ændring af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas med forbehold af indgåelse af aftalen (5).

Artikel 2

Teksten til den erklæring, der er knyttet som bilag til denne afgørelse, og teksten til de fælles erklæringer, der er knyttet til aftalen, godkendes på Unionens vegne.

Artikel 3

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2018.

På Rådets vegne

J. BOGNER-STRAUSS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 af 26. juni 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen, Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009 (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 1).

(2)  EUT L 255 af 21.9.2012, s. 4.

(3)  Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).

(4)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(5)  Teksten til aftalen offentliggøres sammen med afgørelsen om indgåelse heraf.


BILAG

Erklæring fra Unionen vedrørende ikrafttræden af forordning (EU) 2017/2226 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem og de medlemsstater, der anvender Schengenreglerne fuldt ud

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 trådte i kraft den 29. december 2017.

Fra datoen for ikrafttræden af forordning (EU) 2017/2226 (1) og med henblik på denne aftale forstås der derfor ved medlemsstater, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, de medlemsstater, der anvender ind- og udrejsesystemet ved de ydre grænser. Den maksimale periode på 90 dage inden for en periode på 180 dage udregnes under hensyntagen til ophold i alle medlemsstater, der anvender ind- og udrejsesystemet ved de ydre grænser.


(1)  Ikrafttrædelsesdatoen fastsættes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 73 i forordning (EU) 2017/2226.


Top