EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1462

Kommissionens forordning (EU) 2018/1462 af 28. september 2018 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationer for visse sorbitanestere (sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495)) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6185

OJ L 245, 1.10.2018, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1462/oj

1.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1462

af 28. september 2018

om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationer for visse sorbitanestere (sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495))

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 14,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (3) er der fastsat specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(2)

Disse specifikationer kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

Der blev den 14. oktober 2014 indgivet en ansøgning om ændring af specifikationer vedrørende fødevaretilsætningsstofferne sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495). Ansøgningen blev forelagt medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(4)

Der er i de nuværende EU-specifikationer fastsat et temperaturinterval for størkning (et identifikationsparameter) for sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495).

(5)

Ansøgeren anmoder om, at henvisningen til størkningsintervallet som en identifikationsmetode for sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495) i EU-specifikationerne fjernes, da det i mangel af en klar og fælles metodologi ikke er en optimal metode til identifikation.

(6)

I sin udtalelse af 5. maj 2017 (4) konkluderede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), at ændringen af specifikationerne for så vidt angår fjernelsen af parameteret »størkningsinterval« til identifikation af sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495), som foreslået af ansøgeren, ikke ville give anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

(7)

Autoriteten konkluderede desuden, at fjernelsen af størkningsintervaller fra EU-specifikationerne ville føre til mindre karakterisering af de forskellige sorbitanestere af mættede fedtsyrer, og at dette identifikationsparameter ville kunne erstattes af et andet. Autoriteten bemærkede, at gaskromatografisk analyse, af alle de tilgængelige analysemetoder, synes at give de mest præcise og pålidelige resultater og egner sig til fødevarekontrol.

(8)

EU-specifikationerne bør derfor ændres, således at »størkningsinterval« fjernes som identifikationsparameter for fødevaretilsætningsstofferne sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495) og erstattes af »Identifikationstest — Ved hjælp af syretal, iodtal og gaskromatografi«.

(9)

Bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1).

(4)  EFSA's Panel for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer, 2017. Scientific Opinion on the re-evaluation of sorbitan monostearate (E 491), sorbitan tristearate (E 492), sorbitan monolaurate (E 493), sorbitan monooleate (E 494) and sorbitan monopalmitate (E 495) when used as food additives. EFSA Journal 2017;15(5):4788, 56 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4788.


BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I oplysningerne vedrørende fødevaretilsætningsstoffet sorbitanmonostearat (E 491) erstattes specifikationen for så vidt angår »størkningsinterval« af følgende:

»Identifikationstest

Ved hjælp af syretal, iodtal (højst 4) og gaskromatografi«.

2)

I oplysningerne vedrørende fødevaretilsætningsstoffet sorbitantristearat (E 492) erstattes specifikationen for så vidt angår »størkningsinterval« af følgende:

»Identifikationstest

Ved hjælp af syretal, iodtal (højst 4) og gaskromatografi«.

3)

I oplysningerne vedrørende fødevaretilsætningsstoffet sorbitanmonopalmitat (E 495) erstattes specifikationen for så vidt angår »størkningsinterval« af følgende:

»Identifikationstest

Ved hjælp af syretal, iodtal (højst 4) og gaskromatografi«.


Top