EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1118

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1118 af 7. juni 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne for en nedsættelse af den samlede sikkerhedsstillelse og fritagelse for sikkerhedsstillelse

C/2018/3568

OJ L 204, 13.8.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1118/oj

13.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 204/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1118

af 7. juni 2018

om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne for en nedsættelse af den samlede sikkerhedsstillelse og fritagelse for sikkerhedsstillelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 99, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 95, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013 fastsætter de betingelser, der skal være opfyldt, for at en økonomisk operatør kan få tilladelse til en samlet sikkerhedsstillelse for at sikre betalingen af toldskyld og andre afgifter. Artikel 95, stk. 2, i forordning (EU) nr. 952/2013 fastsætter yderligere kriterier, som de økonomiske operatører skal opfylde for at få tilladelse til en sådan samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb eller til en fritagelse for sikkerhedsstillelse for toldskyld og andre afgifter, der kan opstå. Et af disse kriterier er kriteriet om økonomisk solvens (2). Dette kriterium anses for opfyldt, når ansøgeren har en god økonomisk formåen, der sætter den pågældende i stand til at opfylde sine forpligtelser, under behørig hensyntagen til den berørte erhvervsaktivitets særlige karakteristika.

(2)

I forbindelse med en ansøgning om nedsættelse af den samlede sikkerhedsstillelse eller en fritagelse for sikkerhedsstillelse skal toldmyndighederne vurdere, om ansøgeren har evnen til at betale toldskylden og andre afgifter, hvis dette bliver nødvendigt.

(3)

Artikel 84 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (3) fastsætter de betingelser, der skal være opfyldt af en økonomisk operatør for at få tilladelse til at anvende en samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb eller en fritagelse for sikkerhedsstillelsen. Ud over de øvrige betingelser, der er fastsat ud fra kriteriet om økonomisk solvens, kræves det, at ansøgeren skal godtgøre, at den pågældende har en tilstrækkelig økonomisk formåen til at opfylde sine forpligtelser og betale beløbet for den toldskyld og andre afgifter, der kan opstå, og som ikke er omfattet af sikkerhedsstillelsen. Imidlertid viser de praktiske erfaringer med gennemførelsen af forordning (EU) nr. 952/2013 og delegeret forordning (EU) 2015/2446, at denne betingelse er for restriktiv, da den fortolkes, som værende begrænset til, at der skal være den nødvendige likviditet til rådighed. Likviditeten er ikke altid den eneste mulighed for en økonomisk operatør til at betale beløbet for den toldskyld og de andre afgifter, der ikke er omfattet af sikkerhedsstillelsen. Andre elementer såsom aktiver, der let kan konverteres, kan også tages i betragtning. Derfor er det nødvendigt at betragte likviditetselementet som en selvstændig betingelse og sørge for klarhed, således at vurderingen af den økonomiske operatørs evne til at opfylde sine forpligtelser med hensyn til at betale den toldskyld og andre afgifter, der ikke er omfattet af garantistillelsen, indgår i vurderingen af ansøgerens finansielle formåen.

(4)

Samtidig og med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af disse bestemmelser er det nødvendigt at præcisere, at vurderingen af betingelsen om, hvorvidt den økonomiske operatørs økonomiske formåen er tilstrækkelig til, at denne kan betale beløbet svarende til toldskylden og andre afgifter, der kan opstå, og som ikke er omfattet af garantistillelsen, er specifik for evalueringen af ansøgninger om en samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb eller en fritagelse for sikkerhedsstillelse (forenkling). Det er nødvendigt at definere begrænsningerne for denne vurdering inden for rammerne af begrebet samlet sikkerhedsstillelse med alle niveauer af nedsættelser.

(5)

I situationer, hvor det referencebeløb, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 155 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (4), ville være uforholdsmæssigt i forhold til størrelsen af den potentielle toldskyld, der kan opstå, er det nødvendigt at give toldmyndighederne mulighed for efter eget skøn at tage højde for risikoen for, at der opstår toldskyld for at kunne træffe beslutning om nedsættelsens størrelse.

(6)

Det er nødvendigt at præcisere, at autoriserede økonomiske operatører ikke bør være underlagt overlappende vurderingsprocedurer i henhold til artikel 38, stk. 5, i forordning (EU) nr. 952/2013, samtidig med at det fortsat er muligt for toldmyndighederne, før de bevilger de specifikke forenklinger, som autoriserede økonomiske operatører måtte ønske at drage fordel af, at kontrollere overholdelsen af de specifikke krav i forbindelse med denne forenkling —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 84 i delegeret forordning (EU) 2015/2446 foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 1, litra f), udgår.

2)

Stk. 2, litra g), udgår.

3)

Stk. 3, litra l), udgår.

4)

Følgende indsættes som stk. 3a og 3b:

»3a.   Ved undersøgelsen af, om ansøgerens økonomiske formåen er tilstrækkelig med henblik på tildeling af en tilladelse til at anvende en samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb eller en fritagelse for sikkerhedsstillelse, jf. stk. 1, litra e), stk. 2, litra f), og stk. 3, litra k), tager toldmyndighederne højde for ansøgerens evne til at opfylde sine forpligtelser til at betale toldskyld og andre afgifter, der kan opstå, og som ikke er omfattet af denne sikkerhedsstillelse.

Hvis det er berettiget, kan toldmyndighederne tage højde for risikoen for, at der opstår en sådan toldskyld og andre afgifter under henvisning til arten og omfanget af ansøgerens toldrelaterede forretningsaktiviteter og den varetype, for hvilke sikkerhedsstillelsen er påkrævet.

3b.   Når betingelsen vedrørende økonomisk formåen allerede er blevet vurderet som en forudsætning for anvendelsen af kriteriet i kodeksens artikel 39, litra c), kontrollerer toldmyndighederne kun, hvis ansøgerens økonomiske formåen berettiger til indrømmelse af en tilladelse til at anvende en samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb eller en fritagelse for sikkerhedsstillelse.«

5)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Hvis ansøgeren har været etableret i mindre end tre år, kontrolleres det, om de betingelser, der er fastsat i stk. 1, litra d) og e), stk. 2, litra e) og f), og stk. 3, litra j) og k), er opfyldt på grundlag af tilgængelige regnskaber og oplysninger.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juni 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Artikel 39, litra c), i forordning (EU) nr. 952/2013).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).


Top