Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1107

Rådets afgørelse (EU) 2018/1107 af 20. juli 2018 om indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side

ST/10209/2012/REV/1

OJ L 203, 10.8.2018, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1107/oj

10.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/1107

af 20. juli 2018

om indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 100, 207 og artikel 209 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side (»aftalen«) blev undertegnet den 11. maj 2012 med forbehold af dens mulige indgåelse på et senere tidspunkt.

(2)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side (2) samt bilagene og Unionens ensidige erklæring, der er knyttet til slutakten, godkendes herved på Unionens vegne.

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 116, med henblik på at udtrykke Unionens samtykke i at blive bundet af aftalen (3).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2018.

På Rådets vegne

G. BLÜMEL

Formand


(1)  Godkendelse af 4.7.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Aftalen er offentliggjort i EUT L 204 af 31. juli 2012, s. 20, sammen med afgørelsen om undertegnelse.

(3)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


Top