Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0949

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/949 af 3. juli 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4054

OJ L 167, 4.7.2018, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/949/oj

4.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 167/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/949

af 3. juli 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 33, stk. 2 og 3, og artikel 38, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 (2) indeholder en liste over tredjelande, hvis produktionssystemer og kontrolforanstaltninger for økologisk produktion af landbrugsprodukter er anerkendt som ækvivalente med dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007.

(2)

I overensstemmelse med aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter, der er godkendt ved Rådets afgørelse (EU) 2017/2307 (3), accepterer Unionen og Chile, at de produkter, der er opført i et bilag til aftalen, importeres og markedsføres som økologiske produkter på deres territorium, forudsat at de pågældende produkter er i overensstemmelse med den anden parts lovgivning og bestemmelser. Bilag I til aftalen omfatter økologiske produkter fra Chile, for hvilke Unionen har anerkendt ækvivalens. Af hensyn til klarheden bør Chile optages på listen i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(3)

Ifølge oplysninger fra Costa Rica har dets kompetente myndighed tilføjet et nyt kontrolorgan, nærmere bestemt »Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A«, til listen over kontrolorganer, der er godkendt af Costa Rica.

(4)

Ifølge oplysninger fra Schweiz har kontrolorganerne »Institut für Marktökologie (IMO)« og »ProCert Safety AG« ændret navn til henholdsvis »IMOswiss AG« og »ProCert AG«.

(5)

Ifølge oplysninger fra Tunesien er navnet på den kompetente myndighed ændret. Tunesien har desuden meddelt Kommissionen, at dens kompetente myndighed har tilføjet et kontrolorgan, »CERES GmbH«, til listen over kontrolorganer, der er godkendt af Tunesien, og at kontrolorganet »Ecocert SA en Tunisie« har ændret navn til »Ecocert SA«. Godkendelsen af kontrolorganet »Suolo e Salute« er trukket tilbage. Endelig har kontrolorganerne »Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH« og »Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)« fået nye kodenumre.

(6)

Ifølge oplysninger fra Sydkorea er der nye internetadresser for »OCK« og »Neo environmentally-friendly«. Godkendelsen af kontrolorganet »Ecocert« er trukket tilbage. Endelig har Sydkoreas kompetente myndighed godkendt yderligere fire kontrolorganer, som skal opføres på listen i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008: »Ecolivestock Association«, »Association for Agricultural Products Quality Evaluation«, »University Industry Liaison office of CNU« og »Eco Agriculture Institute Inc.«

(7)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over kontrolorganer og -myndigheder, der er kompetente til at udføre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på ækvivalens.

(8)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Agreco R.F. Göderz GmbH« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at godkende »Agreco R.F. Göderz GmbH« for produktkategori B for alle tredjelande, for hvilke det var blevet godkendt for andre produktkategorier, og at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori D til Cape Verde, Fiji, Iran, Cambodia, Den Tidligere Jugoslaviske Republik, Salomonøerne, El Salvador, Tonga og Samoa samt for produktkategori A, for så vidt angår Mexico og Uruguay.

(9)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Bioagricert S.r.l« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende »Bioagricert S.r.l« for produktkategori D, for så vidt angår Indonesien.

(10)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Biocert International Pvt Ltd« om at blive optaget på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at godkende »Biocert International Pvt Ltd« for produktkategori D og E, for så vidt angår Indien, og for produktkategori A og D, for så vidt angår Sri Lanka.

(11)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ecocert SA« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Ny Kaledonien og for produktkategori E til Togo.

(12)

»Ecoglobe« har meddelt Kommissionen, at det har skiftet adresse og internetadresse.

(13)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ekoagros« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det berettiget at udvide godkendelsen for Rusland til produktkategori B og D.

(14)

»NASAA Certified Organic Pty Ltd« har meddelt Kommissionen, at dets internetadresse er ændret.

(15)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »OneCert International PVT Ltd« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategorierne A og D til Benin, Indonesien, Nigeria, Filippinerne og Togo.

(16)

»Organic Certifiers« har meddelt Kommissionen, at det har indstillet sine attesteringsaktiviteter i alle de tredjelande, for hvilke det var godkendt. Organet bør derfor ikke længere være opført på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(17)

»ORSER« har meddelt Kommissionen, at det har ændret adresse.

(18)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Q-check« om at blive optaget på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende »Q-check« for produktkategori A og D, for så vidt angår Albanien, Egypten, Jordan, Kosovo, Libanon, Peru, Saudi-Arabien, Serbien, Tyrkiet og De Forenede Arabiske Emirater.

(19)

»Quality Partner« har meddelt Kommissionen, at det har indstillet sine attesteringsaktiviteter i Indonesien, som var det eneste tredjeland, det var godkendt for. Organet bør derfor ikke længere være opført på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(20)

»Soil Association Certification Limited« har meddelt Kommissionen, at det vil opføre med sin attesteringsvirksomhed i Egypten og Iran. Disse lande bør derfor ikke længere være opført på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(21)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Valsts SIA »Sertifikācijas un testēšanas centrs«« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A til Hviderusland og for produktkategori A og B til Usbekistan.

(22)

Som følge af opførelsen af Chile i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør de relevante kontrolorganer, der hidtil har været godkendt til import af produkter fra kategori A, D eller F fra Chile, fortsat være anerkendt for så vidt angår Chile for nævnte produktkategorier, undtagen for produkter, der henhører under handelsaftalens anvendelsesområde.

(23)

Bilag III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor ændres.

(24)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag III ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag IV ændres som anført i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2017/2307 af 9. oktober 2017 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter (EUT L 331 af 14.12.2017, s. 1).


BILAG I

I bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Efter teksten vedrørende Canada indsættes følgende nye tekst:

»CHILE

1.

Produktkategorier:

Produktkategori eller produkter

Kategoriens betegnelse, jf. bilag IV

Begrænsninger

Uforarbejdede vegetabilske produkter

A

Kun de produkter, der er opført på listen i aftalen

Honning

 

Kun de produkter, der er opført på listen i aftalen

Forarbejdede vegetabilske produkter til konsum

D

Kun de produkter, der er opført på listen i aftalen

Vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd

F

Kun de produkter, der er opført på listen i aftalen

2.

Oprindelse: økologisk dyrkede ingredienser i produkter i kategori A og D, der er dyrket i Chile eller importeret til Chile:

enten fra Unionen

eller fra et tredjeland under en ordning, der af Unionen er godkendt som ækvivalent i henhold til i artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007.

3.

Produktionsnormer: Lov 20.089 af 17. januar 2006 om indførelse af en national certificeringsordning for økologiske landbrugsprodukter.

4.

Kompetent myndighed: Servicio Agricola y Ganadero (SAG), Ministry of Agriculture. http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos

5.

Kontrolorganer:

Kodenummer

Navn

Internetadresse

CL-BIO-001

Ecocert Chile S.A.

www.ecocert.cl

CL-BIO-004

ARGENCERT (Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de productos)

www.argencert.com.ar

CL-BIO-005

CERES — Certification of Environmental Standards GmbH

http://www.ceres-cert.com/

CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA

www.bioaudita.cl

6.

Attestudstedende organer og myndigheder: se punkt 5.

7.

Optaget indtil: 31. december 2020.«

2)

I punkt 5 i teksten vedrørende Costa Rica indsættes følgende række vedrørende kodenummer CR-BIO-007:

»CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A

www.primusauditingops.com«

3)

I punkt 5 i teksten vedrørende Schweiz affattes rækkerne vedrørende kodenummer CH-BIO-004 og CH-BIO-038 således:

»CH-BIO-004

IMOswiss AG

www.imo.ch

CH-BIO-038

ProCert AG

https://www.procert.ch/«

4)

I teksten vedrørende Tunesien affattes punkt 4 og 5 således:

»4.

Kompetent myndighed: Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn og www.onagri.tn.

5.

Kontrolorganer:

TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com«

5)

I punkt 5 i teksten vedrørende Republikken Korea foretages følgende ændringer:

a)

Rækkerne vedrørende KR-ORG-005, KR-ORG-019 affattes således:

»KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

http://neoefcc.modoo.at«

b)

KR-ORG-016 udgår

c)

Følgende rækker tilføjes:

»KR-ORG-025

Ecolivestock Association

http://www.ecolives.co.kr

KR-ORG-026

Association for Agricultural Products Quality Evaluation

http://apqe.co.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc.

http://blog.daum.net/ifea2011«


BILAG II

I bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I punkt 4 i teksten vedrørende »A CERT European Organization for Certification S.A.« foretages følgende ændringer:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter og produkter omfattet af bilag III«

2)

Punkt 3 i teksten vedrørende »Agreco R.F. Göderz GmbH« affattes således:

a)

I rækkerne vedrørende Mexico og Uruguay sættes et kryds i kolonne A

b)

I rækkerne vedrørende Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Burkina Faso, Bolivia, Cameroun, Colombia, Cuba, Kap Verde, Den Dominikanske Republik, Ecuador, Egypten, Etiopien, Fiji, Georgien, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesien, Iran, Kenya, Kirgisistan, Cambodja, Kasakhstan, Sri Lanka, Marokko, Moldova, Montenegro, Madagaskar, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Mali, Mexico, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Peru, Papua Ny Guinea, Filippinerne, Paraguay, Serbien, Rusland, Salomonøerne, Senegal, Surinam, El Salvador, Togo, Thailand, Turkmenistan, Tonga, Tuvalu, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay. Usbekistan, Venezuela, Vietnam, Samoa og Sydafrika sættes et kryds i kolonne B

c)

I rækkerne vedrørende Kap Verde, Fiji, Iran, Cambodja, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Salomonøerne, El Salvador, Tonga og Samoa sættes et kryds i kolonne D

3)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Bioagricert S.r.l« sættes der i rækken vedrørende Indonesien en kryds i kolonne D

4)

Efter teksten vedrørende »BIOcert Indonesia« indsættes følgende nye tekst:

»»Biocert International Pvt Ltd«

1.

Adresse: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, Indien

2.

Internetadresse: http://www.biocertinternational.com

3.

Berørte kodenumre, tredjelande og produktkategorier:

Kodenummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

IN-BIO-177

Indien

x

x

LK-BIO-177

Sri Lanka

x

x

4.

Undtagelser: omlægningsprodukter

5.

Optaget indtil: 30. juni 2021«

5)

Punkt 4 i teksten vedrørende »CERES Certification of Environmental Standards GmbH« affattes således:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter og produkter omfattet af bilag III«

6)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Ecocert SA« foretages følgende ændringer:

a)

Følgende række indsættes i rækkefølge efter kodenumrene:

»NC-BIO-154

Ny Kaledonien

x

x

—«

b)

I rækken vedrørende Armenien sættes et kryds i kolonne B

c)

I rækken vedrørende Togo sættes et kryds i kolonne E

7)

I punkt 1 og 2 i affattes teksten vedrørende »Ecoglobe« således:

»1.

Adresse: 80 Aram Street, 0002 Yerevan, Armenien

2.

Internetadresse: http://www.ecoglobe.com«

8)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Ekoagros« sættes der i rækken vedrørende Rusland et kryds i kolonne B og D

9)

Punkt 4 i teksten vedrørende »IMOcert Latinoamérica Ltda« affattes således:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter og produkter omfattet af bilag III«

10)

Punkt 4 i teksten vedrørende »LACON GmbH« affattes således:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter og produkter omfattet af bilag III«

11)

Punkt 2 i teksten vedrørende »NASAA Certified Organic Pty Ltd« affattes således:

»2.

Internetadresse: www.nasaacertifiedorganic.com.au«

12)

Punkt 3 i teksten vedrørende »OneCert International PVT Ltd« indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumre:

»BJ-BIO-152

Benin

x

x

ID-BIO-152

Indonesien

x

x

NG-BIO-152

Nigeria

x

x

PH-BIO-152

Filippinerne

x

x

TG-BIO-152

Togo

x

x

—«

13)

Punkt 4 i teksten vedrørende »Oregon Tilth« affattes således:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter og produkter omfattet af bilag III«

14)

Teksten vedrørende »Organic Certifiers« udgår

15)

Punkt 1 i teksten vedrørende »ORSER« affattes således:

»1.

Adresse: Prof. Dr. Ahmet Taner Kislali Mah.2842 Sok.No: 4, 06810 Cayyolu, Cankaya-Ankara-TURKEY«

16)

Efter teksten vedrørende »Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd« indsættes følgende nye tekst:

»»Q-check«

1.

Adresse: 9-17 Erithrou Stavrou str., Larissa, Grækenland

2.

Internetadresse: http://www.qcheck-cert.gr

3.

Berørte kodenumre, tredjelande og produktkategorier:

Kodenummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-179

Albanien

x

x

AE-BIO-179

De Forenede Arabiske Emirater

x

x

EG-BIO-179

Egypten

x

x

JO-BIO-179

Jordan

x

x

RKS-BIO-179

Kosovo

x

x

LB-BIO-179

Libanon

x

x

PE-BIO-179

Peru

x

x

TR-BIO-179

Tyrkiet

x

x

SA-BIO-179

Saudi-Arabien

x

x

RS-BIO-179

Serbien

x

x

4.

Undtagelser: omlægningsprodukter

5.

Optaget indtil: 30. juni 2021«

17)

Teksten vedrørende »Quality Partner« udgår

18)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Soil Association Certification Limited« udgår rækkerne vedrørende Egypten og Iran

19)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Valsts SIA »Sertifikācijas un testēšanas centrs«« indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumre:

»BY-BIO-173

Hviderusland

x

UZ-BIO-173

Usbekistan

x

x

—«


Top