Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0896

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/896 af 19. juni 2018 om fastlæggelse af metoden til beregning af det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer og om ændring af beslutning 2005/270/EF (meddelt under nummer C(2018) 3736) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/3736

OJ L 160, 25.6.2018, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/896/oj

25.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/896

af 19. juni 2018

om fastlæggelse af metoden til beregning af det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer og om ændring af beslutning 2005/270/EF

(meddelt under nummer C(2018) 3736)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (1), særlig artikel 4, stk. 1a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 94/62/EF pålægger medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer og fastsætter, at disse foranstaltninger skal sikre, at et bestemt antal letvægtsplastbæreposer pr. person pr. år eller et ækvivalent mål fastsat i vægt ikke overskrides.

(2)

Det er nødvendigt at anvende et harmoniseret indberetningssystem og en harmoniseret metode til beregning af forbruget af letvægtsplastbæreposer pr. person med henblik på at overvåge forbruget på EU-plan og vurdere, om der er opnået en bæredygtig reduktion af forbruget af disse plastbæreposer.

(3)

Medlemsstaterne kan fastlægge deres nationale foranstaltninger enten ved henvisning til antallet af letvægtsplastbæreposer eller ved henvisning til vægt. Den tilgang, der anvendes til måling af forbruget af letvægtsplastbæreposer, er uløseligt forbundet med de foranstaltninger, der iværksættes med henblik på at reducere forbruget. Metoden til beregning af forbruget bør derfor både omfatte en antalsbaseret beregning og en vægtbaseret beregning med henblik på at tage hensyn til medlemsstaternes valg mellem de to typer reduktionsforanstaltninger.

(4)

Hvis der træffes foranstaltninger til at begrænse det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer udtrykt i vægt, bør oplysninger om den gennemsnitlige vægt af letvægtsplastbæreposer indberettes for at gøre det muligt at omregne forbrugstallene til antal letvægtsplastbæreposer, således at de indberettede data fra forskellige medlemsstater baseret på vægt eller antal letvægtsplastbæreposer kan sammenlignes.

(5)

Medlemsstaterne kan fritage plastbæreposer med meget lav vægt fra de nationale foranstaltninger til reduktion af forbruget. Denne type poser regnes dog også for at være letvægtsplastbæreposer i forbindelse med indberetningen og skal indgå i indberetningen af det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer. Beregningsmetoder baseret på indtægter fra obligatoriske skatter, afgifter eller gebyrer må ikke tage hensyn til disse fritagne poser. For at tage hensyn til dette bør medlemsstaterne kræve, at de økonomiske aktører indberetter antallet eller vægten af alle markedsførte letvægtsplastposer, også de poser, der er fritaget for sådanne skatter, afgifter eller gebyrer.

(6)

Tabeller til indberetning af emballage og emballageaffald er anført i bilaget til beslutning 2005/270/EF (2). Der er behov for nye tabeller til indberetning af forbruget af letvægtsplastbæreposer. Beslutning 2005/270/EF bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 94/62/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Metode til beregning og indberetning af årligt forbrug

Det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer pr. person beregnes og indberettes ved hjælp af enten metoden for antalsbaseret indberetning, jf. artikel 2, eller metoden for vægtbaseret indberetning, jf. artikel 3.

Artikel 2

Metode for antalsbaseret indberetning

1.   Hvis en medlemsstat foretager en antalsbaseret beregning og indberetning af det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer, anvender den én af følgende muligheder:

a)

det samlede antal letvægtsplastbæreposer, der er markedsført på dens nationale marked

b)

summen af:

i)

antallet af letvægtsplastbæreposer beregnet på grundlag af indtægterne fra obligatoriske skatter, afgifter eller gebyrer, som forbrugerne skal betale for hver letvægtsplastbærepose, og som er oplyst eller indberettet af de økonomiske aktører i overensstemmelse med den nationale lovgivning, og

ii)

antallet af letvægtsplastbæreposer, der er fritaget fra sådanne skatter, afgifter eller gebyrer, og som er markedsført på det nationale marked og som er indberettet af de økonomiske aktører i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

2.   Medlemsstater, der indberetter det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer i henhold til stk. 1, litra a), pålægger de økonomiske aktører at indberette antallet af letvægtsplastbæreposer, som disse markedsfører på deres område for hvert kalenderår.

3.   Medlemsstater, der indberetter det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer i henhold til stk. 1, litra b), pålægger de økonomiske aktører at indberette antallet af letvægtsplastbæreposer, der er fritaget for skatter, afgifter og gebyrer, som de markedsfører på deres område for hvert kalenderår.

4.   Medlemsstater, som anvender den metode, der er fastsat stk. 1, litra a), indberetter det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer under anvendelse af tabel 4 i bilaget til beslutning 2005/270/EF.

5.   Medlemsstater, som anvender den metode, der er fastsat stk. 1, litra b), indberetter det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer under anvendelse af tabel 5 i bilaget til beslutning 2005/270/EF.

Artikel 3

Metode for vægtbaseret indberetning

1.   Hvis en medlemsstat foretager en vægtbaseret beregning og indberetning af det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer, anvender den én af følgende muligheder:

a)

den samlede vægt af de letvægtsplastbæreposer, der er markedsført på dens nationale marked

b)

summen af:

i)

vægten af letvægtsplastbæreposer beregnet på grundlag af indtægterne fra obligatoriske skatter, afgifter eller gebyrer, som forbrugerne skal betale for hver letvægtsplastbærepose, og som er oplyst eller indberettet af de økonomiske aktører i overensstemmelse med den nationale lovgivning, og

ii)

vægten af de letvægtsplastbæreposer, der er fritaget for disse skatter, afgifter eller gebyrer og markedsført på det nationale marked, og som er indberettet af de økonomiske aktører i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

2.   Medlemsstater, der indberetter det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer i henhold til denne artikel, pålægger de økonomiske aktører at indberette oplysninger om den gennemsnitlige vægt af letvægtsplastbæreposer.

3.   Medlemsstater, der indberetter det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer i henhold til stk. 1, litra a), pålægger de økonomiske aktører at indberette den samlede vægt af de letvægtsplastbæreposer, som disse markedsfører på deres område, for hvert kalenderår.

4.   Medlemsstater, der indberetter det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer i henhold til stk. 1, litra b), pålægger de økonomiske aktører at indberette den samlede vægt af letvægtsplastbæreposer, der er fritaget for skatter, afgifter og gebyrer, som disse markedsfører på deres område, for hvert kalenderår.

5.   Medlemsstater, som anvender den metode, der er fastsat stk. 1, litra a), indberetter det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer under anvendelse af tabel 6 i bilaget til beslutning 2005/270/EF.

6.   Medlemsstater, som anvender den metode, der er fastsat stk. 1, litra b), indberetter det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer under anvendelse af tabel 7 i bilaget til beslutning 2005/270/EF.

Artikel 4

Ændring af beslutning 2005/270/EF

I beslutning 2005/270/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

1.   Medlemsstaterne indberetter dataene om produktion, import, eksport og behandling af emballageaffald i de formater, der er vist i tabel 1, 2 og 3 i bilaget.

2.   Medlemsstaterne forelægger dataene om forbruget af letvægtsplastbæreposer i det format, der er vist i tabel 4 eller 5 i bilaget, hvis der foretages antalsbaseret indberetning, og i formatet vist i tabel 6 eller 7 i bilaget, hvis der foretages vægtbaseret indberetning.«

2)

Bilaget ændres som anført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juni 2018.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10.

(2)  Kommissionens beslutning 2005/270/EF af 22. marts 2005 om fastlæggelse af de tabeller, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald skal benyttes i forbindelse med databasesystemet (EUT L 86 af 5.4.2005, s. 6).


BILAG

Følgende tabel 4-7 indsættes i bilaget til beslutning 2005/270/EF:

»TABEL 4

Det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer beregnet i overensstemmelse med metoden fastsat i artikel 2, stk. 1, litra a), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/896  (*1)

Antal letvægtsplastbæreposer, der er markedsført

 

Heraf poser med en vægtykkelse på

< 15 mikron

15 < 50 mikron

 

 

Bemærkninger:

1.

Hvide felter: Skal udfyldes

2.

Grå felter: Kan udfyldes

TABEL 5

Det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer beregnet i overensstemmelse med metoden fastsat i artikel 2, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) 2018/896

Antal letvægtsplastbæreposer beregnet ud fra obligatoriske skatter, afgifter eller gebyrer

Antal letvægtsplastbæreposer beregnet ud fra obligatoriske skatter, afgifter eller gebyrer som oplyst eller indberettet af økonomiske aktører

Antal letvægtsplastbæreposer fritaget fra obligatoriske skatter, afgifter eller gebyrer som indberettet af økonomiske aktører

(a)

(b)

(a) + (b)

Heraf poser med en vægtykkelse på

< 15 mikron

15< 50 mikron

< 15 mikron

15 < 50 mikron

 

 

 

 

Bemærkninger:

1.

Hvide felter: Skal udfyldes

2.

Grå felter: Kan udfyldes

3.

Hvis der ikke findes nogen fritagelse, angives værdien for (b) som 0.

TABEL 6

Det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer beregnet i overensstemmelse med metoden fastsat i artikel 3, stk. 1, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) 2018/896

Vægten af de letvægtsplastbæreposer, der er markedsført

Vægten af de letvægtsplastbæreposer, der er markedsført

Vægtet gennemsnitsvægt pr. letvægtsplastbæreposer sæk som indberettet af de økonomiske aktører

 

 

Heraf poster med en vægtykkelse på

Med en vægtykkelse på

 

< 15 mikron

15 < 50 mikron

< 15 mikron

15 < 50 mikron

 

 

 

 

Bemærkninger:

1.

Hvide felter: Skal udfyldes

2.

Grå felter: Kan udfyldes

TABEL 7

Det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer beregnet i overensstemmelse med metoden fastsat i artikel 3, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) 2018/896

Vægten af letvægtsplastbæreposer beregnet ud fra obligatoriske skatter, afgifter eller gebyrer

Vægten af letvægtsplastbæreposer beregnet ud fra obligatoriske skatter, afgifter eller gebyrer, som oplyst eller indberettet af økonomiske aktører

Vægten af letvægtsplastbæreposer beregnet, der er fritaget fra obligatoriske skatter, afgifter eller gebyrer, som indberettet af økonomiske aktører

Gennemsnitsvægt pr. letvægtsplastbæreposer sæk som indberettet af de økonomiske aktører

a

b

 

a + b

Heraf poser med en vægtykkelse på

< 15 mikron

15 < 50 mikron

< 15 mikron

15 < 50 mikron

(a)

15 < 50 mikron

(b)

15 < 50 mikron

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger:

1.

Hvide felter: Skal udfyldes

2.

Grå felter: Kan udfyldes

3.

Hvis der ikke findes nogen fritagelse, angives værdien for b) som 0.«

(*1)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/896 af 19. juni 2018 om fastlæggelse af metoden til beregning af det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer og om ændring af beslutning 2005/270/EF (EUT L 160 af 25.6.2018, s. 6).


Top