Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0779

Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2018/779 af 19. februar 2018 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af metalbelagte sandwichpaneler til konstruktionsmæssig anvendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (EØS-relevant tekst. )

C/2018/884

OJ L 131, 29.5.2018, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2018/779/oj

29.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 131/23


KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) 2018/779

af 19. februar 2018

om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af metalbelagte sandwichpaneler til konstruktionsmæssig anvendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 28 og artikel 60, litra h), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der findes ikke nogen relevant afgørelse om vurdering og kontrol af ydeevnens konstans for metalbelagte sandwichpaneler til konstruktionsmæssig anvendelse (»sandwichpaneler«). Det er derfor nødvendigt at fastsætte, hvilke systemer for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans der skal gælde for sandwichpaneler.

(2)

Denne afgørelse bør kun finde anvendelse på produkter, der ikke falder ind under andre tilsvarende EU-retsakters anvendelsesområde. Den bør således ikke finde anvendelse på metalbelagte sandwichpaneler til ikkekonstruktionsmæssig anvendelse, da de allerede er omfattet af Kommissionens beslutning 98/436/EF (2) og Kommissionens beslutning 98/437/EF (3)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Denne afgørelse finder anvendelse på metalbelagte sandwichpaneler til konstruktionsmæssig anvendelse.

Artikel 2

De i artikel 1 omhandlede sandwichpaneler vurderes og kontrolleres med hensyn til ydeevnens konstans i forhold til deres væsentlige egenskaber i overensstemmelse med systemerne i bilaget.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.

(2)  Kommissionens beslutning 98/436/EF af 22. juni 1998 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår tagbeklædning, ovenlyskupler, ovenlysvinduer og tilbehør (EFT L 194 af 10.7.1998, s. 30).

(3)  Kommissionens beslutning 98/437/EF af 30. juni 1998 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår indendørs og udendørs væg- og loftsbeklædning (EFT L 194 af 10.7.1998, s. 39).


BILAG

SYSTEMER FOR VURDERING OG KONTROL AF YDEEVNENS KONSTANS

Tabel 1

For alle væsentlige egenskaber, der vedrører det 1. grundlæggende krav til bygværker (mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet)

Byggevare og tilsigtet anvendelse

Gældende system

Metalbelagte sandwichpaneler til konstruktionsmæssig anvendelse

2+


Tabel 2

Kun for reaktion ved brand

For alle varer i tabel 1, første kolonne, fastsættes systemerne for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans, afhængigt af deres underfamilier, som følger:


Underfamilier af byggevarer

Gældende system

Byggevarer, for hvilke der på et klart identificerbart punkt i fremstillingsprocessen sker en forbedring af deres ydeevne med hensyn til reaktion ved brand (f.eks. tilføjelse af et brandhæmmende middel eller en begrænsning af organisk materiale)

1

Byggevarer, for hvilke der findes et europæisk retsgrundlag til klassificering af deres ydeevne med hensyn til reaktion ved brand uden prøvning

4

Byggevarer, der ikke tilhører underfamilierne i række 1 og 2

3


Tabel 3

For alle andre væsentlige egenskaber

Byggevare og tilsigtet anvendelse

Gældende system

Metalbelagte sandwichpaneler til konstruktionsmæssig anvendelse

3


Top