Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0771

Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2018/771 af 25. januar 2018 om det gældende system til vurdering og kontrol af konstansen af forankringsanordninger, som anvendes til bygværk, og som skal hindre og standse fald fra højde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0287

OJ L 129, 25.5.2018, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2018/771/oj

25.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/82


KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) 2018/771

af 25. januar 2018

om det gældende system til vurdering og kontrol af konstansen af forankringsanordninger, som anvendes til bygværk, og som skal hindre og standse fald fra højde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 28 og artikel 60, litra h), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der findes ikke en passende afgørelse til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans for forankringsanordninger, som anvendes til bygværk, og som skal hindre eller standse fald fra højde (»forankringsanordninger«). Det er derfor nødvendigt at fastsætte, hvilket system for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans der skal gælde for forankringsanordninger.

(2)

Under hensyntagen til det faktum, at forankringsanordninger skal hindre eller standse fald fra højde, er det hensigtsmæssigt at vælge et system for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans, der omfatter løbende overvågning, vurdering og evaluering af produktionskontrolordningen på fabrikken og kontrolafprøvning af stikprøver udtaget af notificerede produktcertificeringsorgan på fremstillingsstedet eller på fabrikantens opbevaringsfaciliteter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Denne afgørelse gælder forankringsanordninger til bygværk, som skal hindre eller standse fald fra højde.

Artikel 2

De i artikel 1 omhandlede forankringsanordninger vurderes og kontrolleres med hensyn til ydeevnens konstans i forhold til deres væsentlige egenskaber i overensstemmelse med systemerne i bilaget.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.


BILAG

SYSTEMER TIL VURDERING OG KONTROL AF YDEEVNENS KONSTANS

Produkter og påtænkt anvendelse

Væsentlige egenskaber

Nuværende system

Forankringsanordninger, som anvendes i bygværker, og som har til formål at hindre og standse fald fra højder

For alle væsentlige egenskaber

1+


Top