Help Print this page 

Document 32018D0719

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/719 af 14. maj 2018 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (meddelt under nummer C(2018) 2783) (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2783
  • In force
OJ L 120, 16.5.2018, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/719/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

16.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 120/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/719

af 14. maj 2018

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces

(meddelt under nummer C(2018) 2783)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 20, stk. 1 og 3,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, andet punktum, og artikel 6, stk. 5,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2009/821/EF (4) er der fastlagt en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Den pågældende liste findes i bilag I til nævnte beslutning.

(2)

På forslag af Danmark og efter en tilfredsstillende kontrol foretaget af Kommissionen bør grænsekontrolstedet i Aalborg Lufthavn i Danmark godkendes til visse dyr i kategori O, navnlig hunde og katte. Oplysningerne om den nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(3)

På forslag af Spanien og efter evalueringen foretaget af Kommissionen bør suspensionen af godkendelsen af grænsekontrolstedet i Vitoria Lufthavn i forbindelse med visse kategorier af animalske produkter ophæves. Oplysningerne om den nævnte medlemsstat i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(4)

Nederlandene har underrettet Kommissionen om, at navnene på grænsekontrolstedet og inspektionscentrene i Maastricht Lufthavn er blevet ændret. Bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(5)

I bilag II til beslutning 2009/821/EF er der fastlagt en liste over centrale, regionale og lokale enheder i det integrerede veterinærinformationssystem (Traces).

(6)

På grundlag af oplysninger fra Belgien og Østrig bør der foretages visse navneændringer på listen over centrale, regionale og lokale enheder i Traces for de pågældende medlemsstater. Det er derfor nødvendigt at ændre bilag II til direktiv 2009/821/EF i overensstemmelse hermed.

(7)

Beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1).


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I den del, der vedrører Danmark, affattes rækken vedrørende lufthavnen i Aalborg således:

»Aalborg

DK AAL 4

A

 

 

O (14)«

b)

I den del, der vedrører Spanien, affattes rækken vedrørende lufthavnen i Vitoria således:

»Vitoria

ES VIT 4

A

 

HC(2), NHC-NT(2) (*), NHC-T(CH)(2) (*)

U (*), E (*), O (*)«

c)

I den del, der vedrører Nederlandene, affattes rækken vedrørende lufthavnen i Maastricht således:

»Maastricht Aachen Airport

NL MST 4

A

MAA Live

 

U, E, O (14)

MAA Products

HC(2), NHC(2)«

 

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I den del, der vedrører Belgien, affattes rækkerne således:

» BE20001 REGIO VLAANDEREN

BE00103

WEST-VLAANDEREN

BE00404

OOST-VLAANDEREN VLAAMS-BRABANT

BE00701

ANTWERPEN

BE01007

VLAAMS-BRABANT LIMBURG

BE20002 REGIO BRUSSEL/RÉGION BRUXELLES

BE01202

BRUSSEL/BRUXELLES

BE20003 RÉGION WALLONNE

BE01505

HAINAUT

BE01809

BRABANT WALLON NAMUR

BE02206

LIÈGE

BE02508

LUXEMBOURG NAMUR«

b)

i den del, der vedrører Østrig, affattes rækken vedrørende den lokale enhed »AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT« således: »AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ«.


Top