EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0697

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/697 af 7. maj 2018 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2018) 2888) (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2888

OJ L 117, 8.5.2018, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/697/oj

8.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/697

af 7. maj 2018

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2018) 2888)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 (3) blev vedtaget efter udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5 i en række medlemsstater (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«), og efter at de berørte medlemsstaters kompetente myndighed havde oprettet beskyttelses- og overvågningszoner i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 2005/94/EF (4).

(2)

I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder i henhold til direktiv 2005/94/EF, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foreskriver desuden, at de foranstaltninger, der skal anvendes i beskyttelses- og overvågningszoner, jf. artikel 29, stk. 1, og artikel 31 i direktiv 2005/94/EF, som minimum opretholdes indtil de datoer, der er angivet for de pågældende zoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(3)

Siden datoen for dens vedtagelse er gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blevet ændret flere gange for at tage hensyn til udviklingen i den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til aviær influenza. Navnlig blev gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/696 (5) med henblik på at fastsætte regler om afsendelse af sendinger af daggamle kyllinger fra de områder, der er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247. Denne ændring tog hensyn til, at daggamle kyllinger udgør en meget lav risiko for spredning af højpatogen aviær influenza sammenlignet med andre fjerkræprodukter.

(4)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blev også efterfølgende ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1841 (6) med henblik på at styrke de gældende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, hvis der er en øget risiko for spredning af højpatogen aviær influenza. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foreskriver derfor nu, at der på EU-plan skal oprettes supplerende spærrezoner i de berørte medlemsstater, jf. artikel 16, stk. 4, i direktiv 2005/94/EF, efter et eller flere udbrud af højpatogen aviær influenza, og det fastsættes, hvor længe de foranstaltninger, der skal anvendes i zonerne, skal opretholdes. Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 er der nu også fastsat regler for afsendelse af levende fjerkræ, daggamle kyllinger og rugeæg fra de supplerende spærrezoner til andre medlemsstater på visse betingelser.

(5)

Desuden er bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blevet ændret adskillige gange for at tage hensyn til ændringer af grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som de berørte medlemsstater har oprettet i overensstemmelse med direktiv 2005/94/EF.

(6)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/642 (7), efter at Bulgarien havde anmeldt et nyt udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5 på en fjerkræbedrift i regionen Haskovo i denne medlemsstat. Bulgarien meddelte også Kommissionen, at det efter det pågældende udbrud på behørig vis havde gennemført de nødvendige foranstaltninger i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring den inficerede fjerkræbedrift.

(7)

Siden datoen for den seneste ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/642 har Bulgarien anmeldt yderligere udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5 på fjerkræbedrifter i regionen Plovdiv i denne medlemsstat til Kommissionen.

(8)

Bulgarien har også meddelt Kommissionen, at det efter de seneste udbrud har gennemført de nødvendige foranstaltninger i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring de inficerede fjerkræbedrifter, i denne medlemsstat.

(9)

Kommissionen har gennemgået foranstaltningerne i samarbejde med Bulgarien, og Kommissionen finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som Bulgariens kompetente myndighed har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra de fjerkræbedrifter, hvor de bekræftede seneste udbrud er konstateret.

(10)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det som følge af de seneste udbrud af højpatogen aviær influenza i denne medlemsstat nødvendigt, i samarbejde med Bulgarien, hurtigt på EU-plan at identificere de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i Bulgarien i henhold til direktiv 2005/94/EF.

(11)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor opdateres for at tage hensyn til den opdaterede epidemiologiske situation i Bulgarien for så vidt angår højpatogen aviær influenza. Navnlig bør de nyligt oprettede beskyttelses- og overvågningszoner i Bulgarien, der nu er underlagt restriktioner i henhold til direktiv 2005/94/EF, opføres i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247.

(12)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor ændres med henblik på at opdatere regionaliseringen på EU-plan ved at indsætte de beskyttelses- og overvågningszoner i Bulgarien, der er oprettet i henhold til direktiv 2005/94/EF som følge af de seneste udbrud af højpatogen aviær influenza i denne medlemsstat, samt varigheden af de restriktioner, der gælder heri.

(13)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor ændres.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 af 9. februar 2017 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 36 af 11.2.2017, s. 62).

(4)  Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/696 af 11. april 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 101 af 13.4.2017, s. 80).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1841 af 10. oktober 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 261 af 11.10.2017, s. 26).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/642 af 25. april 2018 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 106 af 26.4.2018, s. 23).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foretages følgende ændringer:

1)

I del A affattes oplysningerne vedrørende Bulgarien således:

»Medlemsstat: Bulgarien

Område:

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 29, stk. 1, i direktiv 2005/94/EF)

Plovdiv region:

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

9.5.2018

Municipality of Maritsa:

Kalekovets

Trilistnik

10.5.2018

Municipality of Rakovski:

Stryama

10.5.2018

Municipality of Rakovski:

Momino selo

Rakovski

21.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

21.5.2018

Municipality of Brezovo:

Brezovo

21.5.2018

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

22.5.2018

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Malevo

15.5.2018«

2)

I del B affattes oplysningerne vedrørende Bulgarien således:

»Medlemsstat: Bulgarien

Område:

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 31 i direktiv 2005/94/EF)

Yambol region:

Municipality of Yambol:

Yambol

6.5.2018

Municipality of Straldzha:

Zimnitsa

Straldzha

Vodenichene

Dzhinot

Municipality of Tundzha:

Mogila

Veselinovo

Kabile

Sliven region:

Municipality of Sliven:

Zhelyu Voivoda

Blatets

Dragodanovo

Gorno Aleksandrovo

6.5.2018

Plovdiv region:

Municipality of Rakovski:

Momino selo

Rakovski

22.5.2018-30.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

22.5.2018-30.5.2018

Municipality of Brezovo:

Brezovo

22.5.2018-30.5.2018

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

23.5.2018-31.5.2018

Municipality of Rodopi:

Krumovo

Yagodovo

Brestnik

Belashtica

Markovo

Branipole

Municipality of Sadovo:

Katunitsa

Karadzhzovo

Kochevo

Mominsko

Municipality of Kuklen:

Kuklen

Ruen

Municipality of Asenovgrad:

Asenovgrad

Municipality of Plovdiv:

Plovdiv

18.5.2018

Municipality of Maritsa:

Maritsa

Zhelyazno

Voivodino

Skutare

Rogosh

19.5.2018

Municipality of Kaloyanovo:

Razhevo Konare

Razhevo

Municipality of Brezovo:

Streltsi

Zelenikovo

Choba

Tyurkmen

Drangovo

Municipality of Maritsa:

Graf Ignatievo

Dink

Kalekovets

Krislovo

Zhelyzno

Trud

Stroevo

Municipality of Kaloyanovo:

Dunavlii

Kaloyanovo

Dalgo pole

Razhevo Konare

Municipality of Saedinenie:

Malak chardak

Golyam chardak

Tsarimir

30.5.2018

Municipality of Rakovski:

Rakovski

Shishmantsi

Bolyarino

Stryama

Momino selo

Municipality of Maritsa:

Trilistnik

Yasno pole

Manole

Manolsko Konare

Municipality of Kaloyanovo:

Glavatar

Municipality of Brezovo:

Otets Kirilovo

Padarsko

Borets

31.5.2018

Stara Zagora region:

Municipality of Bratya Daskalovi:

Kolyu Marinovo

Pravoslav

Veren

30.5.2018

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Voivodovo

Manastir

Haskovo

Krivo pole

Knizhovnik

Orlovo

Konush

Momino

Dolno voivodino

Dinevo

Liubenovo

Stoikovo

Stamboliiski

Municipality of Stambolovo:

Zjalti briag

Stambolovo

Kralevo

24.5.2018«


Top