Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0174

Kommissionens forordning (EU) 2018/174 af 2. februar 2018 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2019 over sekundære målvariabler om intergenerationel overførsel af ugunstige vilkår, husstandssammensætning og indkomstudvikling (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0538

OJ L 32, 6.2.2018, p. 35–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/174/oj

6.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 32/35


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/174

af 2. februar 2018

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2019 over sekundære målvariabler om intergenerationel overførsel af ugunstige vilkår, husstandssammensætning og indkomstudvikling

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) (1), særlig artikel 15, stk. 2, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1177/2003 er der fastlagt en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker over indkomstforhold og levevilkår for at sikre, at der findes sammenlignelige og ajourførte tværsnits- og tidsseriedata om indkomstforhold og om omfanget af fattigdom og social udstødelse og om de berørte gruppers sammensætning på nationalt plan og EU-plan.

(2)

I henhold til artikel 15, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 1177/2003 skal der hvert år vedtages gennemførelsesforanstaltninger for at fastlægge listen over de sekundære målområder og -variabler, som det pågældende år skal indgå i EU-SILC-tværsnitskomponenten. Der bør derfor vedtages gennemførelsesforanstaltninger, der fastlægger de sekundære målvariabler og deres identifikatorer for 2019-modulet om intergenerationel overførsel af ugunstige vilkår, husstandssammensætning og indkomstudvikling.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Listen over sekundære målvariabler og identifikatorer for 2019-modulet om intergenerationel overførsel af ugunstige vilkår, husstandssammensætning og indkomstudvikling, som indgår i EU-SILC-tværsnitskomponenten, er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 3.7.2003, s. 1.


BILAG

De sekundære målvariabler og identifikatorerne for 2019-modulet om intergenerationel overførsel af ugunstige vilkår, husstandssammensætning og indkomstudvikling, som indgår i EU-SILC-tværsnitskomponenten, er som følger:

1.   Enheder

Der indsamles data om intergenerationel overførsel af ugunstige vilkår for alle nuværende husstandsmedlemmer eller, hvor det er relevant, for alle udvalgte respondenter, som er over 24 år, men under 60 år.

Oplysninger om indkomstudvikling og husstandssammensætning vedrører husstanden og refererer til husstanden som helhed.

2.   Dataindsamlingsmetode

For variabler, hvor spørgsmålene er rettet til de enkelte medlemmer i husstanden, indsamles dataene på grundlag af personlige interview med alle nuværende husstandsmedlemmer eller, hvor det er relevant, med alle udvalgte respondenter, som er over 24 år, men under 60 år.

For variabler, der vedrører husstanden som helhed, indsamles dataene på grundlag af et personligt interview med husstandens respondent.

Undtagelsesvis er interview af stedfortrædere tilladt, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare.

3.   Referenceperiode

For variabler, der vedrører intergenerationel overførsel af ugunstige vilkår, er referenceperioden det tidsrum, hvor den adspurgte var ca. 14 år gammel.

For variabler, der vedrører indkomstudvikling og husstandssammensætning (relationer mellem husstandsmedlemmerne), er referenceperioden den aktuelle periode.

4.   Definitioner for intergenerationel overførsel af ugunstige vilkår

1)   Fader: Den person, som den adspurgte betragtede som sin fader, da han/hun var ca. 14 år gammel. Almindeligvis vil faderen være den biologiske fader, men hvis den adspurgte betragter en anden person som sin fader i referenceperioden, skal svarene referere til ham, selv om den biologiske fader var levende og kendt.

2)   Moder: Den person, som den adspurgte betragtede som sin moder, da han/hun var ca. 14 år gammel. Almindeligvis vil moderen være den biologiske moder, men hvis den adspurgte betragter en anden person som sin moder i referenceperioden, skal svarene referere til hende, selv om den biologiske moder var levende og kendt.

3)   Husstand: Refererer til den husstand, hvor respondenten boede, da han/hun var ca. 14 år gammel.

Hvis respondentens forældre var skilt eller separeret og havde fælles forældremyndighed (50 % af tiden hos hver forælder), har respondenten mulighed for at:

vælge sin husstand på et objektivt grundlag ud fra den primære adresse, da han/hun var ca. 14 år gammel (dvs. adressen i folkeregistret og/eller ID-kortet/passet)

vælge sin husstand på et subjektivt grundlag ud fra det sted, hvor han/hun følte sig mest hjemme, da han/hun var ca. 14 år gammel.

Hvis respondentens forældre var skilt eller separeret og ikke havde fælles forældremyndighed, skal husstanden være det sted, hvor respondenten boede hele eller det meste af tiden.

De sekundære målvariabler indberettes til Kommissionen (Eurostat) i husstandsdatafilen (H-fil) og i persondatafilen (P-fil) efter de primære målvariabler.

 

Testmodul 2019

Intergenerationel overførsel af ugunstige vilkår

Variabel

Kode

Målvariabel

Familiedata

PT220

 

Type husstand, da respondenten var ca. 14 år gammel

1

Privat husstand

2

Boede i en kollektiv husstand eller på institution

PT220_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT230

 

Moders tilstedeværelse, da respondenten var ca. 14 år gammel

1

Ja

2

Nej, hun boede ikke i samme husstand, men jeg havde kontakt med hende

3

Nej, hun boede ikke i samme husstand, og jeg havde ingen kontakt med hende

4

Nej, død

PT0230_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT240

 

Faders tilstedeværelse, da respondenten var ca. 14 år gammel

1

Ja

2

Nej, han boede ikke i samme husstand, men jeg havde kontakt med ham

3

Nej, han boede ikke i samme husstand, og jeg havde ingen kontakt med ham

4

Nej, død

PT240_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT020

 

Antal voksne, da respondenten var ca. 14 år gammel

Antal (2 cifre) 0-99

PT020_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT030

 

Antal børn, da respondenten var ca. 14 år gammel

Antal (2 cifre) 0-99

PT030_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT040

 

Antal erhvervsaktive personer i husstanden, da respondenten var ca. 14 år gammel

Antal (2 cifre) 0-99

PT040_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT250

 

Urbaniseringsgrad, da respondenten var ca. 14 år gammel

1

Storby (over 100 000 indbyggere)

2

Mellemstor og mindre by eller forstad (10 000 til 100 000 indbyggere)

3

Ruralt område, lille by eller landsby (under 10 000 indbyggere)

PT250_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT210

 

Boligforhold, da respondenten var ca. 14 år gammel

1

Ejerbolig

2

Lejebolig

3

Fri bolig

– 1

Ved ikke

PT210_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

Forældres baggrund

PT060

 

Faderens fødeland

 

Faderens fødeland (SCL GEO alfa-2-kode)

– 1

Ved ikke

PT060_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 5

Ikke relevant — fader ikke tilstedeværende og ingen kontakt eller død

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT070

 

Faderens statsborgerskab

 

Primært statsborgerskabsland (SCL GEO alfa-2-kode)

– 1

Ved ikke

PT070_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 5

Ikke relevant — fader ikke tilstedeværende og ingen kontakt eller død

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT090

 

Moderens fødeland

 

Moderens fødeland (SCL GEO alfa-2-kode)

– 1

Ved ikke

PT090_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 5

Ikke relevant — moder ikke tilstedeværende og ingen kontakt eller død

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT100

 

Moderens statsborgerskab

 

Primært statsborgerskabsland (SCL GEO alfa-2-kode)

– 1

Ved ikke

PT100_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 5

Ikke relevant — moder ikke tilstedeværende og ingen kontakt eller død

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

Data om uddannelse

PT110

 

Faderens højeste uddannelsesniveau

1

Lavt niveau (mindre end primær uddannelse, primær uddannelse eller sekundær uddannelse, 1. trin)

2

Mellemniveau (sekundær uddannelse, 2. trin, og niveauet mellem sekundær og tertiær uddannelse)

3

Højt niveau (tertiær uddannelse af kort varighed, bachelor eller tilsvarende grad, kandidat eller tilsvarende grad, ph.d.-grad eller tilsvarende grad)

– 1

Ved ikke

PT110_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 5

Ikke relevant — fader ikke tilstedeværende og ingen kontakt eller død

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT120

 

Moderens højeste uddannelsesniveau

1

Lavt niveau (mindre end primær uddannelse, primær uddannelse eller sekundær uddannelse, 1. trin)

2

Mellemniveau (sekundær uddannelse, 2. trin, og niveauet mellem sekundær og tertiær uddannelse)

3

Højt niveau (tertiær uddannelse af kort varighed, bachelor eller tilsvarende grad, kandidat eller tilsvarende grad, ph.d.-grad eller tilsvarende grad)

– 1

Ved ikke

PT120_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 5

Ikke relevant — moder ikke tilstedeværende og ingen kontakt eller død

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

Data om beskæftigelse

PT130

 

Faderens beskæftigelsesstatus, da respondenten var ca. 14 år gammel

1

Fuldtidsansat lønmodtager

2

Deltidsansat lønmodtager

3

Selvstændig eller medhjælper i familievirksomhed

4

Arbejdsløs/arbejdssøgende

5

Pensioneret

6

Med varigt handicap og/eller uarbejdsdygtig

7

Hjemmegående med omsorgsforpligtelser

8

Anden person, som ikke er i arbejde

– 1

Ved ikke

PT130_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 5

Ikke relevant — fader ikke tilstedeværende og ingen kontakt eller død

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT140

 

Havde faderen ledelsesfunktion, da respondenten var ca. 14 år gammel

1

Ja

2

Nej

– 1

Ved ikke

PT140_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 4

Ikke relevant — fader arbejdede ikke (ikke ansat)

– 5

Ikke relevant — fader ikke tilstedeværende og ingen kontakt eller død

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT150

 

Faderens hovedbeskæftigelse, da respondenten var ca. 14 år gammel

 

ISCO-08(COM)-kode (1 ciffer)

– 1

Ved ikke

PT150_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 4

Ikke relevant — fader arbejdede ikke (ikke ansat)

– 5

Ikke relevant — fader ikke tilstedeværende og ingen kontakt eller død

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT160

 

Moderens beskæftigelsesstatus, da respondenten var ca. 14 år gammel

1

Fuldtidsansat lønmodtager

2

Deltidsansat lønmodtager

3

Selvstændig eller medhjælper i familievirksomhed

4

Arbejdsløs/arbejdssøgende

5

Pensioneret

6

Med varigt handicap og/eller uarbejdsdygtig

7

Hjemmegående med omsorgsforpligtelser

8

Anden person, som ikke er i arbejde

– 1

Ved ikke

PT160_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 5

Ikke relevant — moder ikke tilstedeværende og ingen kontakt eller død

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT170

 

Havde moderen ledelsesfunktion, da respondenten var ca. 14 år gammel

1

Ja

2

Nej

– 1

Ved ikke

PT170_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 4

Ikke relevant — moder arbejdede ikke (ikke ansat)

– 5

Ikke relevant — moder ikke tilstedeværende og ingen kontakt eller død

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT180

 

Moderens hovedbeskæftigelse, da respondenten var ca. 14 år gammel

 

ISCO-08(COM)-kode (1 ciffer)

– 1

Ved ikke

PT180_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 4

Ikke relevant — moder arbejdede ikke (ikke ansat)

– 5

Ikke relevant — moder ikke tilstedeværende og ingen kontakt eller død

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

Materielle afsavn

PT190

 

Husstandens økonomiske situation, da respondenten var ca. 14 år gammel

1

Meget dårlig

2

Dårlig

3

Temmelig dårlig

4

Temmelig god

5

God

6

Meget god

– 1

Ved ikke

PT190_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT260

 

Blev de grundlæggende behov i forbindelse med skolegang (bøger og udstyr) opfyldt, da respondenten var ca. 14 år gammel

1

Ja

2

Nej, af økonomiske årsager

3

Nej, af andre årsager

PT260_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT270

 

Dagligt måltid med kød, kylling, fisk (eller tilsvarende vegetarret), da respondenten var ca. 14 år gammel

1

Ja

2

Nej, som følge af økonomiske begrænsninger

3

Nej, af andre årsager

PT270_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

PT280

 

En uges årlig ferie uden for hjemmet, da respondenten var ca. 14 år gammel

1

Ja

2

Nej, som følge af økonomiske begrænsninger

3

Nej, af andre årsager

PT280_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (boede i kollektiv husstand eller på institution)

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 6

Ikke inden for aldersgruppen (25-59)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

 

Valgfrit testmodul 2019

Indkomstudvikling og husstandssammensætning

Variabel

Kode

Målvariabel

HI010

 

Ændring i indkomsten i forhold til tidligere år (VALGFRI)

1

Øget indkomst

2

Stort set samme indkomst

3

Mindsket indkomst

HI010_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

HI020

 

Årsag til øget indkomst (VALGFRI)

1

Indeksering/revurdering af løn

2

Øget arbejdstid, højere løn (samme arbejde)

3

Vendte tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdom, forældreskab, forældreorlov, pasning af børn eller pasning af en syg person eller af en person med handicap

4

Jobstart eller jobskifte

5

Ændring i husstandssammensætningen

6

Stigning i sociale ydelser

7

Andet

HI020_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant HI010≠1

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

HI030

 

Årsag til mindsket indkomst (VALGFRI)

1

Kortere arbejdstid, lavere løn (samme arbejde), herunder selvstændig virksomhed (ufrivillig)

2

Forældreskab/forældreorlov/pasning af børn/pasning af en syg person eller af en person med handicap

3

Jobskifte

4

Mistede job/arbejdsløshed/(egen) virksomhed gik konkurs

5

Blev ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller handicap

6

Skilsmisse/ophør af partnerskab/andre ændringer i husstandssammensætningen

7

Pensionering

8

Nedskæring i sociale ydelser

9

Andet

HI030_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant HI010≠3

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

HI040

 

Fremtidig indkomst (VALGFRI)

1

Øget

2

Uændret

3

Mindsket

HI040_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Ikke »den udvalgte respondent«

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)

HGYX  (1)

 

Relationer mellem husstandsmedlemmerne (VALGFRI)  (2)

10

Partner (lavt)

11

Ægtemand/hustru/registreret partner (højt)

12

Partner/samlever (højt)

20

Søn/datter (lavt)

21

Biologisk/adopteret søn/datter (højt)

22

Stedsøn/steddatter (højt)

30

Svigersøn/svigerdatter (lavt; højt)

40

Barnebarn (lavt; højt)

50

Forælder (lavt)

51

Biologisk forælder/adoptivforælder (højt)

52

Stedforælder (højt)

60

Svigerforælder (lavt; højt)

70

Bedsteforælder (lavt; højt)

80

Bror/søster (lavt)

81

Biologisk bror/søster (højt)

82

Stedbror/stedsøster (højt)

90

Anden slægtning (lavt; højt)

95

Anden person, som ikke er slægtning (lavt; højt)

99

Ikke oplyst (lavt; højt)

HGYX_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

N/A (husstand bestående af en enkelt person)

– 7

Ikke relevant (RB010≠2019)


(1)  X = 1,…, antal personer i husstanden – 1

Y = 2,…, antal personer i husstanden

Y > X.

(2)  Svarkategorierne »lavt« og/eller »højt« kan anvendes.


Top