Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0172

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/172 af 28. november 2017 om ændring af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7828

OJ L 32, 6.2.2018, p. 6–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/172/oj

6.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 32/6


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/172

af 28. november 2017

om ændring af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (1), særlig artikel 23, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 649/2012 gennemfører Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (»Rotterdamkonventionen«), som blev undertegnet den 11. september 1998, og som blev godkendt på vegne af Den Europæiske Union ved Rådets afgørelse 2003/106/EF (2).

(2)

Stoffet 3-decen-2-on er ikke blevet godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (3), hvilket betyder, at det er forbudt at anvende dette stof som pesticid, og at det derfor bør tilføjes på kemikalielisterne i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(3)

Der er ikke indgivet nogen ansøgning om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet carbendazim i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, hvilket betyder, at det er forbudt at anvende dette stof som pesticid i gruppen af plantebeskyttelsesmidler, og at det derfor bør tilføjes på kemikalielisterne i del 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(4)

Der er ikke indgivet nogen ansøgning om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet tepraloxydim i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, hvilket betyder, at det er forbudt at anvende dette stof som pesticid, og at det derfor bør tilføjes på kemikalielisterne i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(5)

Stofferne cybutryn og triclosan er ikke blevet godkendt til anvendelse i biocidholdige produkter i henhold til Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (4), hvilket betyder, at det er forbudt at anvende disse stoffer som pesticider, og at de derfor bør tilføjes på kemikalielisterne i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(6)

Stoffet triflumuron er ikke blevet godkendt til anvendelse i biocidholdige produkter i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012, hvilket betyder, at det er forbudt at anvende dette stof i underkategorien »andre pesticider, herunder biocider«, og at det derfor bør tilføjes på kemikalielisterne i del 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(7)

Stofferne 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen, benzylbutylphthalat, diisobutylphthalat, diarsenpentaoxid og tris(2-chlorethyl)fosfat er opført i bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (5), eftersom de er identificeret som særligt problematiske stoffer. De er derfor underlagt krav om godkendelse. Da der ikke er udstedt tilladelser, er de underkastet strenge restriktioner for industriel brug. Disse kemikalier bør derfor tilføjes i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(8)

På syvende møde i partskonferencen under Rotterdamkonventionen, der blev holdt fra den 4. til den 15. maj 2015, blev det besluttet at optage methamidophos i konventionens bilag III, hvorved dette kemikalie blev omfattet af konventionens procedure for forudgående informeret samtykke. Ved partskonferencen blev det ligeledes besluttet at slette den eksisterende post i bilag III for »methamidophos (opløselige flydende formuleringer af stoffet med over 600 g aktivt stof pr. liter)«. Disse ændringer bør derfor afspejles i kemikalielisterne i del 1 og 3 i bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012.

(9)

Partskonferencen under Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte (»Stockholm-konventionen«), som er godkendt ved Rådets afgørelse 2006/507/EF (6), afholdt sit syvende møde fra den 4. til den 15. maj 2015, hvor det blev besluttet at tilføje stofferne hexachlorbutadien og polychlorerede naphthalener til bilag A til nævnte konvention. Disse stoffer er opført i del B i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 (7) og bør derfor tilføjes i del 1 i bilag V til forordning (EU) nr. 649/2012 med henblik på at gennemføre Stockholm-konventionen.

(10)

Ved Kommissionens forordning (EU) 2016/293 (8) blev stoffet hexabromcyclododecan (HBCDD) tilføjet til del A i bilag I til forordning (EF) nr. 850/2004. Det skete efter det sjette møde i partskonferencen under Stockholm-konventionen, der fandt sted fra den 28. april til den 10. maj 2013, hvor det blev besluttet at opføre stoffet i del 1 i bilag A til nævnte konvention. Dette stof bør derfor tilføjes i del 1 i bilag V til forordning (EU) nr. 649/2012.

(11)

Stockholm-konventionen tillader genanvendelse af produkter, som indeholder eller kan indeholde tetra- og pentabromdiphenylether eller hexa- og heptabromdiphenylether, samt brugen og den endelige bortskaffelse af produkter fremstillet af genanvendte materialer, som indeholder disse stoffer, forudsat at der træffes foranstaltninger for at forhindre eksport af sådanne produkter med niveauer eller koncentrationer af nævnte stoffer, der overstiger de tilladte niveauer eller koncentrationer for salg, anvendelse, import eller fremstilling af produkterne på den respektive parts territorium. Med henblik på at gennemføre denne forpligtelse i Unionen bør eksport af produkter med indhold af disse stoffer i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, når de fremstilles helt eller delvist af genanvendelsesmaterialer eller materialer fra affald, forbydes ved at tilføje dem til del 1 i bilag V til forordning (EU) nr. 649/2012.

(12)

Forordning (EU) nr. 649/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Alle berørte parter bør gives en rimelig frist til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde denne forordning, og således at medlemsstaterne kan træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for dens gennemførelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 649/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres i overensstemmelse med i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag V ændres i overensstemmelse med bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60.

(2)  Rådets afgørelse 2003/106/EF af 19. december 2002 om indgåelse på Fællesskabets vegne af Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (EUT L 63 af 6.3.2003, s. 27).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(6)  Rådets afgørelse 2006/507/EF af 14. oktober 2004 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte (EUT L 209 af 31.7.2006, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7).

(8)  Kommissionens forordning (EU) 2016/293 af 1. marts 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag I (EUT L 55 af 2.3.2016, s. 4).


BILAG I

I bilag I til forordning (EU) nr. 649/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I del 1 foretages følgende ændringer:

a)

Rubrikken vedrørende methamidophos affattes således:

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode (***)

Underkategori (*)

Anvendelsesbegrænsning (**)

Lande, der ikke kræver anmeldelse

»methamidophos (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b)«

 

b)

Rubrikken vedrørende methamidophos (opløselige flydende formuleringer af stoffet med over 600 g aktivt stof/l) udgår.

c)

Følgende rubrikker tilføjes:

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode (***)

Underkategori (*)

Anvendelsesbegrænsning (**)

Lande, der ikke kræver anmeldelse

»3-decen-2-on (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) – i(2)

sr

 

benzylbutylphthalat (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) – i(2)

sr

 

carbendazim

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

cybutryn (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

diisobutylphthalat (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) – i(2)

sr

 

diarsenpentaoxid (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) – i(2)

sr

 

tepraloxydim (+)

149979-41-9

uoplyst

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

triclosan (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

tris(2-chlorethyl)phosphat

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) – i(2)

sr«

 

2)

I del 2 foretages følgende ændringer:

a)

Rubrikken vedrørende methamidophos udgår.

b)

Følgende rubrikker tilføjes:

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode (***)

Kategori (*)

Anvendelsesbegrænsning (**)

»3-decen-2-on

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

benzylbutylphthalat

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

cybutryn

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

diisobutylphthalat

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

diarsenpentaoxid

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

tepraloxydim

149979-41-9

uoplyst

ex 2932 99 00

p

b

triclosan

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

tris(2-chlorethyl)phosphat

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr«

3)

I del 3 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende rubrik tilføjes:

Kemikalie

Relevant CAS-nummer

HS-kode for rene stoffer (**)

HS-kode for blandinger og præparater, der indeholder stoffet (**)

Kategori

»Methamidophos

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

pesticid«

b)

Stoffet methamidophos (opløselige flydende formuleringer af stoffet med over 600 g aktivt stof/l) udgår.


BILAG II

I del 1 i bilag V til forordning (EU) nr. 649/2012 indsættes følgende nye rubrikker:

Beskrivelse af kemikalie/artikel, som er omfattet af eksportforbud

Yderligere relevante oplysninger (f.eks. kemikaliets navn, Einecs-nr., CAS-nr.)

 

»hexachlorbutadien

EC-nr. 201-765-5

CAS-nr. 87-68-3

KN-kode 2903 29 00

 

polychlorerede naphthalener

EC-nr. 274-864-4

CAS-nr. 70776-03-3 og andre

KN-kode 3824 99 93

 

hexabromcyclododecan

EC-nr. 247-148-4, 221-695-9

CAS-nr. 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 og andre

KN-kode 2903 89 80

Produkter indeholdende koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover af tetra-, penta-, hexa- eller heptabromodiphenylether, når de fremstilles helt eller delvist af genanvendelsesmaterialer eller materialer fra affald forberedt med henblik på genbrug

tetrabromdifenylether

EC-nr. 254-787-2 og andre

CAS-nr. 40088-47-9 og andre

KN-kode 2909 30 38

pentabromdiphenylether

EC-nr. 251-084-2 og andre

CAS-nr. 32534-81-9 og andre

KN-kode 2909 30 31

hexabromdiphenylether

EC-nr. 253-058-6 og andre

CAS-nr. 36483-60-0 og andre

KN-kode 2909 30 38

heptabromdiphenylether

EC-nr. 273-031-2 og andre

CAS-nr. 68928-80-3 og andre

KN-kode 2909 30 38 «


Top